Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52790
idvazba: 60796
šablona: api_html
čas: 16.10.2021 07:21:55
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav energetiky

Vypsané disertační práce

Interakce konstrukčních materiálů se superkritickou vodou

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace

Použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti.
Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Část práce bude zaměřena na aplikaci nových metod úpravy povrchů a vývoj in-situ metod testování korozních charakteristik za těsně podkritických, kritických a nadkritických parametrů.

Kontinuální iontová chromatografie pro separaci iontů alkalických kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů alkalických kovů pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z osmi až dvanácti kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů alkalických kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.

Masokostní moučka jako zdroj cenných prvků

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Cílem disertační práce bude návrh praktických podmínek materiálového a energetického využití masokostní moučky kategorie I – III. Proces termického zpracování masokostní moučky bude vybrán na základě znalostí získaných při sepsání přehledného článku na téma práce. V druhé části práce budou provedeny laboratorní experimenty vedoucí k návrhu vhodných pracovních podmínek z pohledu energetické účinnosti procesu a kvality popelovin pro recyklaci zájmových prvků. Výsledkem práce bude již zmíněný návrh praktických provozních podmínek termického zpracování a suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor a projekční firma) pro stavbu technologické linky.

Materiálové a energetické využití odpadních plastů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Vzhledem k narůstajícím problémům s využitím odpadních plastů bude tato disertační práce zaměřena na prozkoumání aktuálních možností jejich materiálového a energetického využití. Součástí práce bude porovnání jednotlivých technologií včetně jejich přínosů a dopadů na životní prostředí a klima. Bude posouzena aplikovatelnost těchto technologií v praxi s důrazem na palivářské a energetické charakteristiky zpracovávaného odpadu. Bude také přihlédnuto k obsahu nečistot v uvažovaném plastovém odpadu a k prevenci jejich migrace do výstupních produktů.

Poškození vysoce legovaných materiálů v okruzích chladících vod a návrh postupů efektivního řízení životnosti

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace

Korozivzdorné oceli jsou v jaderných elektrárnách široce rozšířeným materiálem. Jejich využití najdeme mimo jiné i v okruhu chladících vod. V těchto podmínkách je nutno počítat s možnou mikrobiální aktivitou a s ní spojenými riziky pro použití těchto ocelí. Cílem práce je zvýšení spolehlivosti korozivzdorných ocelí v chladícím okruhu a návrh postupů pro efektivní řízení jejich životnosti.

Selektivní odstraňování aniontů z kontaminovaných vod

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Práce se bude zabývat selektivní sorpcí aniontů (např. F-, NO3-, Br-, PO43-, CrO42-) z vodných roztoků pomocí standardních anexů, selektivních sorbentů a anorganických sorbentů. Za účelem nalezení vhodných podmínek, pro odstranění těchto aniontů, budou provedeny rovnovážné vsádkové pokusy a kolonové dynamické pokusy. V rámci výzkumu bude zkoumán vliv doprovodných aniontů, vstupní hodnoty pH a specifického zatížení na sorpční účinnost sledovaných sorbentů. Cílem doktorské práce bude nalézt vhodné sorbenty pro selektivní odstraňování daných aniontů a určit optimální pracovní podmínky těchto sorbentů jak pro sorpci daných aniontů, tak i pro jejich desorpci ze sorbentů.

Studium sorbentů na dehalogenaci redukčních plynů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Cílem disertační práce bude studium chemismu sorpce halogenovodíků a organohalogenovaných sloučenin z redukčních plynů (primární pyrolýzní plyn, pyrolýzní plyn, generátorový plyn apod.). Současný stav poznání sorpce chlorovaných sloučenin na sorbentech na bázi K, Na, Ca a Mg bude studentem zpracován do přehledného článku. V druhé části práce budou studovány procesy halogenace, zauhlíkování a kondenzace výševroucích organických látek (dehtů). Pro řešení práce budou využity sorbenty z laboratorních pokusů uskutečňovaných s cílem návrhu praktických podmínek dechlorace redukčních plynů a sorbenty z reálných provozů. Sorbenty budou studovány pomocí základních analýz, texturních charakteristik a instrumentálních metod (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, a termické analytické metody apod.). Výsledkem práce bude suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS vedoucí k pochopení procesu a návrhu praktických podmínek sorpce. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.

Využití ultrafiltrace v jaderné energetice

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Cílem práce je studium a optimalizace zpracování kapalných odpadů vzniklých v jaderné energetice pomocí tlakového membránového procesu ultrafiltrace. Práce bude zaměřena na návrh provozních podmínek ultrafiltrace vedoucí ke zjištění optimálních vlastností vstupních roztoků, zejména vstupních hodnot pH roztoků nebo možností použití komplexačních činidel. Navržené postupy budou následně testovány s modelovými roztoky. Pro získání dat bude využito přístrojového vybavení Centra výzkumu Řež.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi