Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52789
idvazba: 60795
šablona: api_html
čas: 5.12.2021 18:46:05
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemistry

Chemistry

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

The aim of the doctoral study programme Chemistry is to educate highly qualified specialists with theoretical knowledge and practical skills in analytical and physical chemistry. Graduates of this programme will be prepared for independent research career at academic institutions, universities or in practice in the field of drug analytical chemistry, forensic analytical chemistry, quality assurance and quality control in analytical chemistry, analytical data management, technical physical chemistry, thermodynamics, quantum chemistry, chemical physics, membrane engineering, etc.

Uplatnění

A graduate of the programme will have theoretically and practically mastered experimental techniques and instrumentations of analytical and physical chemistry corresponding to his/her specialization and qualified knowledge of principles and possibilities of its use. Furthermore, the mastered methodology of interdisciplinary scientific work, modern laboratory and computational techniques, advanced methods of applied mathematics and statistics together with language- and soft-skills will ensure to the graduate the appropriate personnel growth, increased society prestige and better position on the labour market.

Detaily programu

Jazyk výuky Anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia Prezenční + kombinovaná
Garant studia doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Kód programu AD402
Místo studia Prague
Kapacita 25 studentů
Počet vypsaných prací 14

Vypsané disertační práce

Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických metod

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace

Mnoho léčiv, látek přítomných v potravě nebo jiných biologicky aktivních molekul je výhodné analyzovat jako tuhé látky. V práci se soustředíme na detekci modelových systémů pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie. Tyto metody jsou relativně jednoduché, ale mohou mít malou citlivost, vyžadovat složitou přípravu vzorku, a interpretace spekter může být obtížná. V projektu také doplníme standardní metody měřením vibrační optické aktivity a vyvineme výpočetní nástroje pro simulaci a interpretaci experimentálních dat.

Hygroskopicita aerosolových částic

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Ždímal, Dr.

Anotace

Hygroskopicita aerosolových částic je jejich schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost. Tím se mění jejich tvar, rozměr a fázové chování. Hygroskopicita má vliv na schopnost částic stát se kondenzačními jádry oblačných kapek, na jejich optické vlastnosti, na globální změny klimatu i na lidské zdraví. Cílem projektu je studovat hygroskopicitu aerosolových částic v laboratoři i v atmosféře. V laboratoři budou generovány aerosolové částice složené z látek běžně se vyskytujících v atmosférickém aerosolu a jejich hygroskopicita bude studována pomocí spektrometru HTDMA. Na Národní atmosférické observatoři Košetice budou odebírány vzorky aerosolu do spektrometrů HTDMA, SMPS, APS a AMS. Chemické složení částic bude stanoveno v laboratoři na vzorcích z filtrů a impaktorů. Výsledky experimentů budou porovnány s modelovými předpověďmi.

Laserově a tepelně indukované redoxní procesy pro depozici nových struktur využitelných ve fotokatalýze

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: RNDr. Radek Fajgar, CSc.

Anotace

V současné době stále trvá zájem o studium polovodičových materiálů (např. materiálů na bázi TiO2) vzhledem k jejich potenciálnímu využití pro konverzi sluneční energie na elektrickou (fotovoltaické články) nebo chemickou (štěpení vody, fotokatalyzovaná degradace polutantů v atmosféře nebo vodě). Velká pozornost věnovaná tématice zlepšení účinnosti sluneční katalýzy je dokumentována rozsáhlou literaturou. V předkládaném projektu navrhujeme nový přístup k přípravě aktivních materiálů, založený na redoxních reakcích ve směsích oxidů, indukovaných laserovou excitací a konvenčním zahříváním. Depozice při vysoce nerovnovážných podmínkách laserové excitace umožní přípravu nových materiálů, které jsou obtížně připravitelné standardními technikami.

Příprava nanostrukturních materiálů na generaci C2-C3 uhlovodíků z CO2 v elektrochemii

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Požadavek na omezování plynných produktů při spalování fosilních paliv v průmyslu předpokládá zachycování či jinou redukci CO2. Současně nárazová produkce elektrické energie z větrných farem a/nebo fotovoltaických parků dává možnost (elektochemicky) generovat jednoduché uhlovodíky z přebytečného odpadního CO2. Z tohoto důvodu je proto žádoucí hledat nové elektrodové materiály pro účinné elektrochemické děje. Základem budou proto materiály založené na silicidech a germanidech vybraných kovů, které budou připraveny v nanostrukturní formě. Materiály budou doktorandem připravovány pomocí laserové chemie a depozicí z plynné fáze a vyhodnocovány řadou analytických technik dostupných na pracovišti. Požadavky na uchazeče:

Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů.

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Cílem práce je modifikovat chemickou strukturu molekulárních receptorů funkčních v roztoku tak, aby je bylo možné kovalentně připojit na pevný povrch nebo z nich připravit polymer. Studovat funkčnost a využitelnost takových materiálů pro konstrukci senzorů.

Rozvoj spektroskopie Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity za vysokých tlaků

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace

Měření vibračních spekter např. biologicky relevantních molekul za zvýšeného tlaku odkrývá jejich strukturu a vzájemné interakce. Náplní práce bude měření Ramanových spekter modelových systémů v diamantové tlakové cele, molekulově-dynamické simulace zohledňující vysoký tlak, a interpretace spekter na základě simulací. Pokusíme se také techniku dále zdokonalit pro měření rozdílného rozptylu levo a pravotočivě polarizovaného světla (Ramanovy optické aktivity), což poskytne nové informace o studovaných systémech.

Studium konformací a solvatačních obalů bioaktivních látek v roztocích pomocí NMR

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Obsahem práce je studium konformací a solvatačních obalů biologicky významných látek (léčiv) pomocí NMR. Cílem je vypracovat experimentální metody umožňující získat detailní informace o konformerech látek v roztoku, a o jejich interakci s molekulami rozpouštědla či rozpuštěných látek. Cílem je korelovat získané informace se strukturou látek v krystalech, fyzikálně chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou.

Studium transformací organických aerosolů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Ždímal, Dr.

Anotace

Sekundární organické aerosoly (SOA) jako významná součást atmosférických aerosolů ovlivňují klima Země, lidské zdraví i délku života. Vznikají po atmosférické fotooxidaci antropogenních a biogenních těkavých organických sloučenin (BVOCs) kondenzací reakčních produktů. Terpeny a isopreny patří mezi chemické látky nejčastěji zjištěné v emisích BVOC. Mohou být oxidovány do formy částečně a nízko-těkavých karbonylů, kyselin, a dalších produktů, přecházejících mezi plynnou a kondenzovanou fází. Pro správný popis těchto transformací matematickými modely je nutná znalost termodynamických a transportních vlastností těchto látek. Doktorand bude tyto jevy studovat s využitím pokročilých aerosolových zařízení včetně on-line chemické a fyzikální charakterizace částic pomocí hmotnostní spektrometrie.

Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace

Spektroskopie využívající optickou aktivitu molekul je nezastupitelná v analytické chemii chirálních sloučenin. Interpretace spekter je často založena na jejich simulaci metodami výpočetní chemie. Pro mnoho případů je ale třeba použít speciální teorii a postupy nedostupné v běžných programech. Zaměříme se na rezonanční jevy v molekulách a vyvineme postupy vhodné pro interpretaci vibračního cirkulárního dichroismu a resonanční Ramanovy optické aktivity. Tyto protokoly ověříme pomocí experimentálních dat.

Termoplaktika vyztužená přírodními vlákny pro strukturální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská

Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace

Luminiscenční lanthanové komplexy se ukazují velmi vhodné pro zobrazování živých buněk pomocí Ramanovy spektroskopie. Jsou stabilnější než organické molekuly, mají více specifický signál, apod. Zaměříme se na variaci jejich funkce tak, aby se vázaly k specifickým biomolekulám nebo buněčným strukturám. Budeme také optimalizovat jejich spetroskopické vlastnosti, npř. kvantový výtěžek fluorescence. Práce zahrnuje organickou syntézu, spektroskopii syntetizovaných komplexů, např. monitorování jejich interakce s proteiny a nukleovými kyselinami, a polarizační měření s levo- a pravotočivě polarizovaným světlem

Vývoj počítačové interpretace spekter nukleární magnetické resonance pro stanovení molekulové struktury.

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Stanovení molekulové struktury za pomoci počítačových programů zejména ze spekter NMR již v dnešní době předčí člověka nejen v rychlosti, ale i ve správnosti. Dosud nevyřešenou částí stanovení molekulové struktury zůstává interpretace experimentálních spekter. Cílem této práce je zpracovat 1D a 2D NMR spektra pomocí vlastních algoritmů umožňujících následnou automatizaci stanovení molekulové struktury studovaných látek.

Zelený, zelenější, nejzelenější: termodynamické vlastnosti vodných roztoků iontových kapalin založených na přírodních látkách

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská

Anotace

Cílem této práce je lepší pochopení vztahu mezi strukturou a vlastnostmi iontových kapalin na bázi cholinových, amoniových a fosfoniových kationtů s anionty přírodního původu (např. malonáty nebo laktáty) ve vodných roztocích. Za tímto účelem budou tyto iontové kapaliny syntetizovány ve spolupráci s Université Reims-Ardennes, kde bude studován jejich potenciál pro rozpouštění ligninu. Čisté iontové kapaliny a jejich vodné roztoky budou charakterizovány z hlediska jejich termodynamických a termofyzikálních vlastností. Proměřena bude jejich hustota v závislosti na teplotě a tlaku pomocí oscilační densitometrie, tepelná kapacita v závislosti na teplotě, fázové a skelné přechody budou měřeny pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie a tenze par vody nad vodnými roztoky studovaných iontových kapalin bude stanovena pomocí ebuliometrie. Experimentální data pak budou analyzována pokročilými metodami založenými na matematické gnostice a budou využita jako vstup pro modelování Kirkwoodovou-Buffovou teorií. V neposlední řadě bude interpretace makroskopických dat doplněna vhodnými spektroskopickými metodami (FTIR, Ramanovou nebo NMR spektroskopií).

Štúdium štruktúry sacharidov pomocou NMR spektroskopie a molekulového modelovania

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie
Vedoucí práce: Ing. Radek Pohl, Ph.D.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi