Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52789
idvazba: 60795
šablona: api_html
čas: 26.9.2022 11:53:33
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 52789
idvazba: 60795
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/program/D305'
iduzel: 52789
path: 1/50375/50377/1/50375/50376/1/562/27833/52789
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Potraviny a přírodní produkty

Potraviny a přírodní produkty

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Cílem programu je vychovat špičkové odborníky s potenciálem řídit a realizovat vědecko-výzkumné aktivity a expertní analýzy jak na akademických pracovištích, tak i na řídících pozicích v rámci firemního výzkumu či ve státní správě. Studijní program je zaměřen na rozšíření znalostí v řadě komplementárních disciplín: (i) hodnocení bioaktivity chemických sloučenin a jejich směsí (zdraví prospěšné i toxické efekty) jako základ pro posouzení jejich vlivů na zdraví člověka a živých organismů obecně, (ii) pochopení mechanismu fyzikálně-chemických reakcí a procesů probíhajících v potravinách, doplňcích stravy či přírodních produktech za různých podmínek zpracování a skladování; (iii) seznámení se s aplikačním potenciálem instrumentálních platforem v oblasti cílové analýzy a především necílového screeningu pro charakterizaci různých typů vzorků a (iv) aplikace pokročilých chemometrických strategií a bioinformatiky při zpracování generovaných experimentálních dat a jejich interpretace, zejména v oblasti metabolomiky.

Uplatnění

Absolvent programu získá komplexní znalosti a odborné kompetence v oblasti chemie potravin a přírodních produktů včetně poznatků o reakcích probíhajících při technologickém zpracování. Díky hlubokým teoretickým i praktickým znalostem umí absolvent doktorského studia aplikovat moderní analytické techniky ke komplexnímu hodnocení kvality a chemické bezpečnosti potravin a přírodních produktů, k odhalování falšování a průkazu jejich autenticity. Významnou odbornou kompetencí otvírající cestu k interdisciplinární spolupráci je i aplikace inovativních analytických strategií jako je metabolomika, kterou lze, mimo jiné, aplikovat i v oblasti biomonitoringu či bioprospekce.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia Prezenční + kombinovaná
Garant studia doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Kód programu D305
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Počet vypsaných prací 15

Vypsané disertační práce

Biologicky aktivní látky konopí setého a dalších zdrojů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Doktorská práce se zaměří na efektivní izolaci, purifikaci a analytickou charakterizaci biologicky aktivních sekundárních metabolitů, včetně minoritních, obsažených v rostlinách konopí setého (Cannabis sativa) a v dalších rostlinných zdrojích s využitím moderních instrumentálních technologií. V rámci interdisciplinární spolupráce bude hodnocena i biologická aktivita. Získané poznatky se promítnou do návrhu nových produktů jako je kosmetika či doplňky stravy.

Biologicky aktivní látky rostlin a jejich změny v průběhu zpracování a skladování

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products

Anotace

Biologicky aktivní látky rostlin mohou vykazovat pozitivní ale i negativní účinky na lidský organismus. Hladiny sekundárních metabolitů rostlin jsou závislé na druhu rostliny či podmínkách pěstování, ale jsou také ovlivněny podmínkami zpracování a skladování. Pro sledování jejich hladin a posouzení stability jednotlivých látek jsou využívány moderní analytické metody, založené především na technice ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Pro hodnocení autenticity rostlinných surovin je aplikována technika metabolomického fingerprintingu / profilování s využitím sofistikovaných statistických metod pro vyhodnocení získaných dat.

Estery chlorpropandiolů a glycidolu v potravinách a jejich reaktivita

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace

Objev esterově vázaného 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), 2-chlorpropan-1,3-diolu (2-MCPD) a glycidolu v rafinovaných jedlých olejích a dalších produktech inicioval jejich monitoring v mnoha státech Evropské unie. Práce bude zaměřena na studium dosud nedostatečně prozkoumaných reakčních mechanismů vedoucích ke vzniku a degradaci těchto sloučenin. Studium bude probíhat v modelových systémech i v potravinách. Znalost mechanismů, produktů a reakční kinetiky vzniku i rozkladu za různých podmínek (aktivita vody, pH, teplota) může pomoci předpovědět koncentrace těchto procesních kontaminantů v reálných matricích a pomoci nalézt vhodné detoxikační procesy.

Fyziologicky prospěšné látky vznikající během zpracování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace

Tématem práce jsou fyziologicky žádoucí látky, které vznikají reakcemi neenzymového hnědnutí během zpracování potravin. Práce je cílena zejména na ty látky, které se významně podílejí na zvýšení redoxní stability potravin a snižování množství rizikových reaktivních karbonylových sloučenin, a to jak v potravinách, tak v lidském organismu. Cílem práce je určit optimální podmínky vzniku těchto protektivních látek ve zpracovaných potravinách a navrhnout postup přípravy funkčních potravin přídavkem vhodných prekurzorů k potravinovým surovinám.

Hodnocení bezpečnosti potravin z pohledu nově se vyskytujících skupin mykotoxinů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products

Anotace

Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických vláknitých hub (plísní) vyskytujících se přirozeně na zemědělských rostlinách / plodinách. V dnešní době jsou známy stovky těchto látek, jejichž struktura a biologické efekty se liší v závislosti na druhu jejich producenta, druhu kolonizované rostliny, i environmentálních podmínkách. Jakožto chemicky a tepelně stabilní látky se v poměrně velkém rozsahu dostávají do potravin a krmiv, a v tomto ohledu mohou představovat pro konzumenty zdravotní riziko. V současné době jsou zhodnocena zdravotní rizika pouze malého zlomku těchto látek, takže data o výskytu nových skupin mykotoxinů, jejichž vznik souvisí v neposlední řadě i s probíhajícími změnami klimatu, jsou vysoce žádoucí a pro hodnocení rizik nezbytná. Téma disertační práce reflektuje potřebu získávání nových informací o výskytu mykotoxinů (specifikované mj. též Evropským úřadem pro bezpečnost potravin), a bude zahrnovat vývoj nových moderních analytických metod na bázi kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, a jejich implementaci v rámci screeningu a kvantifikace širokého spektra mykotoxinů v potravinách a krmivech.

Hodnocení hladin vitaminů v lidských biologických vzorcích

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

V rámci této dizertační práce budou zavedeny analytické metody pro stanovení lipofilních vitaminů (A, D, E) a vitaminu C v lidských biologických vzorcích jako je mateřské mléko a krevní sérum. Metody budou použity pro hodnocení hladin těchto látek v mateřském mléce matek. Tyto látky jsou důležité pro vývoj plic a pro vývoj mozku. Podle již zveřejněných dat mohou být hladiny těchto látek v nedostatečné koncentraci v mateřském mléce a často je obtížné doplnit požadované vitamíny v perorální formě u nedonošených dětí. Proto bude v další fázi testována substituci pomocí perorálního příjmu matce a následnou produkcí do mléka. Studie bude prováděna ve spolupráci s nemocnicí v Českých Budějovicích. V projektu bude sledována koncentrace vitamínu A, D, E, C, omega 3 a omega 6 mastných kyselin u matky v krvi, mléce a u novorozence v krvi .Zhodnocena bude distribuce látek mezi tyto biologické tekutiny. Studie poskytne velmi důležitá data v oblasti výživy předčasně narozených dětí.

Inovativní strategie pro odhalování falšování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products

Anotace

Doktorská práce realizovaná v rámci mezinárodního projektu se zaměří na aplikaci moderních instrumentálních metod, zejména vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, pro analýzu potravinových surovin, potravin a doplňků stravy. Pro odhalení falšování a autentikaci vyšetřovaných vzorků bude aplikována strategie srovnání naměřených ‘otisků prstů‘ a profilů vybraných biomarkerů se záznamy v databázi, pro jejíž vytvoření budou využity plně charakterizované, autentické vzorky. Pro zpracování dat budou aplikovány pokročilé chemometrické postupy. V rámci projektu budou též hodnocena možná zdravotní rizika pro konzumenty související s falšováním.

Kritické zhodnocení potenciálu různých systémů plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie v analýze potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products

Anotace

Doktorská práce se zaměří na kritické zhodnocení pracovních charakteristik analytických metod při aplikaci různých uspořádání plynově chromatografického (GC) separačního systému a při využití různých typů hmotnostně spektrometrických (MS) analyzátorů. Pro separaci komplexních směsí bude testována dvourozměrná chromatografie (GCxGC), pro detekci pak budou využity tandemové analyzátory doby letu (Q-TOF) s vysokým rozlišením a dále analyzátory typu trojitý kvadrupol (QqQ). Aplikace se budou realizovat v oblasti hodnocení kvality, bezpečnosti a autenticity potravin. Zvláštní pozornost bude věnována metodám necíleného screeningu (´fingerprinting´/ profilování).

Metabolomika jako nástroj ilustrující interakce mezi rostlinou a její mikrobiotou

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Mikrobiální konsorcia přítomná na zemědělských rostlinách mají zásadní vliv na jejich prosperitu (růst, odolnost vůči patogenům, úrodu, chemické složení, atd.). Významnou roli hraje jak samotný mikrobiální druh osídlující rostlinu (bakterie, mikromycety, kvasinky), tak i vzájemný vztah mikroorganismu a rostliny (endofyt vs. patogen). Téma disertační práce bude zahrnovat charakteristiku (bio)chemických změn probíhajících v systému rostlin a mikroorganismů pomocí metabolomiky, jakožto komplexní analýzy endogenních a exogenních metabolitů s nízkou molekulovou hmotností do přibližně 1500 Da, realizované pomocí moderních technik ultra-účinné kapalinové chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Pozornost bude zaměřena na Vitis vinifera L. (réva vinná) a Hordeum vulgare L. (ječmen setý), jakožto jedny z nejvýznamnějších zemědělských rostlin pěstovaných na území České republiky.

Nutraceutika a potraviny snižující oxidační a karbonylový stres

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace

Tématem práce je studium těch složek potravin a nutraceutik, které významně snižují oxidačně-redukční potenciál potraviny nebo snižují množství reaktivních karbonylových sloučenin vznikajících při transformaci cukrů. Jedná se o redukční činidla (případně jiné antioxidanty) a látky schopné reagovat s reaktivními karbonylovými sloučeninami (RCS), a to jak v potravinách, tak in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin nebo produkty glykace in vivo, případně jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce je nalezení takových potravin a nutraceutik, které mají potenciál oxidační a karbonylový stres snižovat, a v nich určit klíčové složky, které se na této aktivitě podílejí.

Sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace

Chuť je senzorická modalita, která vede organismy k identifikaci a konzumaci živin a vyhýbání se toxinům a nestravitelným materiálům. Jak funguje chuť (chuťový vjem) není dosud zcela prozkoumáno, protože vnímání chuti potravin a nápojů vyplývá ze složitých interakcí mezi jednotlivými smyslovými systémy. Vedle dosud uznaných základních chutí může být prostřednictvím vyhrazených receptorů detekována chuťovými pohárky také tučná chuť, která leží na rozhraní somatosenzorického a chuťového vnímání. Po mnoho let bylo rozpoznávání tuku v potravě považováno především za funkci jeho struktury, a tedy somatosenzorického původu. Protože na buňkách chuťových pohárků byly popsány specifické membránové receptory pro detekci volných mastných kyselin, bude zřejmě tučná chuť považována za další základní chuť. Práce bude realizována převážně v senzorické laboratoři, která je vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. Součástí práce bude sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím. Pozornost bude věnována zejména tučné chuti a působení mastných kyselin na vnímání chuti, citlivosti hodnotitelů ke kovové chuti zinečnatých solí a látkám, které maskují jednotlivé chuti.

Sledování stability a změn potravinářských produktů pomocí přímých spektrálních metod

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Disertační práce je zaměřena na aplikaci vybraných přímých spektrálních metod jako je např. infračervená spektrometrie (ATR-FTIR) anebo hmotnostní spektrometrie (DART-MS) s cílem sledovat stabilitu a změny potravinářských produktů při skladování a běžných kulinárních úpravách. Cílem práce je pro různé materiály vypracovat analytické postupy vhodné pro jejich charakterizaci se zaměřením na klíčové komponenty jako jsou např. lipidy nebo sacharidy tak, aby mohly být použity k jejich autentikaci nebo rozlišování např. podle původu nebo stupně technologického zpracování. V návaznosti na aplikované analytické metody budou pro zpracování dat také aplikovány pokročilé matematicko-statistické metody včetně multivariační analýzy dat, která umožňuje třídění do charakteristických skupin.

Studium aditiv plastů používaných v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Dále nabízena v programu: Food and Natural Products

Anotace

Tato dizertační práce bude realizována v rámci projektu EU projektu PAPILLONS - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability. Plasty představují v zemědělství velmi důležitou komoditu, která zlepšuje ochranu a výnos plodin. V Evropě se v současné době používá 3 až 4 milionů tun zemědělských plastů, což vytváří odpad 1 milionu tun. Během používání a na konci životnosti některé plasty degradují a vytvářejí fragmenty včetně mikro- a nanoplastů, které se mohou přechodně nebo trvale hromadit v půdě, a které pak mohou přecházet do zemědělských plodin a některých živočichů. V těchto plastech jsou obsaženy různá aditiva, např. látky používané jako antioxidanty, antistatika, zpomalovače hoření, změkčovadla, pigmenty, tepelné stabilizátory a stabilizátory UV záření. Uvedená práce bude zaměřena na vývoj analytických metod pro stanovení různých aditiv plastů ve fragmentech z plastů, zemědělských rostlinách a vybraných živočiších. Metody budou použity na analýzu vzorků odebraných v různých regionech EU, budou tak získána data pro komplexní hodnocení rizik spojených s použitých těchto plastů v zemědělství.

Vývoj analytických postupů pro stanovení nových per- a polyfluoralkylovaných látek v potravinách a biologických vzorcích

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj ultra-citlivých analytických metod pro stanovení širokého spektra per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách, zejména živočišného původu, a v pitné vodě, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky, jako jsou karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů. Pro stanovení látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení expozice populace ČR těmto látkám na základě jejich analýzy ve vybraných potravinových komoditách a pitné vodě. Součástí dizertační práce bude i studie z oblasti lidského biologického monitoringu, kdy sledované látky budou stanoveny také v lidských biologických vzorcích jako je mateřské mléko, krevní sérum a moč. Hodnocena bude distribuce těchto látek v jednotlivých typech vzorků. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení rizik spojených s expozicí různých skupin populace těmto látkám.

Vývoj analytických postupů pro studium fotokatalytické degradace organických polutantů z odpadní vody

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Anotace

Práce je zaměřená na využití kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí ke stanovení kinetiky fotokatalytické degradace vybraných biologicky aktivních polutantů v odpadní vodě. Biologicky aktivní látky z kategorie léčiv, psychoaktivních látek a hormonálních disruptorů se v důsledku nedokonalé purifikace dostávají z odpadní vody zpět do životního prostředí a v konečném důsledku se nacházejí v pitné vodě a potravinách. Vyvinuté separační metody budou využity pro identifikaci degradačních produktů vybraných polutantů v ultrastopovém množství. Predikce in silico degradace polutantů bude korelována s naměřenými daty. Ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR bude posouzena biologická aktivita a případná toxicita produktů vzniklých fotokatalytickou degradací.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi