Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52782
idvazba: 60776
šablona: api_html
čas: 16.4.2021 12:13:29
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav skla a keramiky

Vypsané disertační práce

Bezslínkové hydraulické ternární pojivo

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Předmětem dizertační práce je příprava bezslínkového hydraulického ternárního pojiva s nižšími energetickými nároky a nižšími emisemi CO2 než je tomu u portlandského cementu, a které obsahuje jako pojivovou fázi amorfní C-A-S-H. Vývoj pojiva by byl směřován na vápennou aktivaci hlintokřemičitých látek, především kalcinovaných jílů. Práce by zahrnovala i průzkum reaktivity kalcinovaných jílů z méně kvalitních a odpadních kaolinitických hornin při vápenné aktivaci. Další složkou pojiva by byly odpadní sádrovce. Hydratační produkty by byly sledovány řadou metod: XRD, SEM + ED, IČ, případně NMR Solid State, DTA a porozimetrií. Součástí práce by bylo stanovení mechanických vlastností připravených pojiv po hydrataci v časovém horizontu delším než 1 rok. Práce je součástí snahy o zvýšení trvanlivosti betonu, neboť moderní beton nemá takovou trvanlivost, jakou měl římský beton. Římský beton vydržel působení atmosférických vlivů a trvalého vlivu mořské vody po dobu více než 2000 let. Ukazuje se, že v římském betonu je hlavní pojivová fáze C-A-S-H, které je přisuzována právě vysoká trvanlivost římského betonu.

Efektivní vlastnosti oxidové a silikátové keramiky a jejich závislost na složení, mikrostruktuře a teplotě

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce se zabývá efektivními vlastnostmi oxidové a silikátové keramiky se zaměřením na souvislost mezi složením, mikrostrukturou a elastickými, termofyzikálními, termoelastickými, dielektrickými a piezoelektrickými vlastnostmi. Práce doktoranda zahrnuje charakterizaci fázového složení a velikosti zrn rentgenovou difrakcí, charakterizaci mikrostruktury mikroskopickou obrazovou analýzou, analytické výpočty efektivních vlastnosti pomoci mikromechaniky, resp. homogenizační teorie pro statisticky izotropní a anizotropní (transverzálně izotropní) polykrystalické materiály, analytické výpočty a numerické modelování (počítačová simulace) efektivních vlastností vícefázových materiálů (izotropních a transverzálně izotropních) a srovnání teoretických předpovědí s výsledky experimentálních měření na reálných materiálech.

Geopolymerní žáruvzdorný materiál

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Předmětem dizertační práce bude příprava geopolymerního žáruvzdorného materiálu vzniklého alkalickou aktivací hlinitokřemičitanů. Jako zdroj hlinitokřemičitanů jsou uvažovány průmyslové i odpadní látky jako jsou metakaoliny, popílky, vysokopecní struska. Součástí práce bude studium různých možností alkalické aktivace hlinitokřemičitanů a vliv žárovzdorných plniv. Bude studována zpracovatelnost a procesy tuhnutí a tvrdnutí připravených materiálů. Součástí práce bude stanovení žáruvzdorných a termomechanických vlastností připravených materiálů, mezi které patří pevnost v ohybu za zvýšených teplot a únosnost v žáru. Připravené geopolymery budou sledovány řadou metod, jako jsou XRD, SEM, NMR, DTA a porozimetrie.

Glazury s řízenou odrazivostí

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Povrchy keramických výrobků bývají upravovány nanášením různých vrstev, nejpoužívanějšími povrchovými úpravami jsou glazury - stabilní skelné povlaky. Použitím vhodných přísad/pigmentů do glazur lze upravit konečné vlastnosti keramického výrobku např. střešní krytiny. Disertační práce bude zaměřena na přípravu glazur s řízenou odrazivostí tzv. „cool roof“ systémů.

Interakce skel obsahujících biogenní složky s vodnými roztoky

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Kromě tradičního využití skel jako obalů či ve stavebním a automobilovém průmyslu lze některá skla uplatnit rovněž v medicíně, farmacii či v zemědělství. Cílem práce bude prozkoumat a popsat kinetiku interakce vhodně vybraných či připravených rozpustných fosforečných a fosfokřemičitých skel (případně skel s dalšími biogenními složkami) s vodnými roztoky simulujícími půdní či tělní prostředí a navrhnout skla, která mohou sloužit jako pomalu rozpustná hnojiva či bioresorbovatelné materiály v medicíně.

Keramika s řízenými vlastnostmi v systému CaO-Al2O3-SiO2

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Keramické materiály v soustavě CaO-Al2O3-SiO2 se používají pro řadu aplikací. Vhodným složením surovin a jejich následným tepelným zpracováním lze připravit materiály s řízenou prodlevou v oblasti malých délkových změn v průběhu výpalu. Práce bude zaměřena na predikci chování směsí v oblasti MDZ a charakterizaci konečných produktů.

Nový způsob in vitro testů skelných a sklokeramických materiálů pro náhrady kostních tkání

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dana Rohanová

Anotace

Náhrada kostní tkáně skelnými a sklokeramickými materiály je dnes běžnou praxí hlavně v dentální a ortopedické chirurgii. Skelné materiály se používají ve formě granulí, scaffoldu nebo i celistvých výplní. Každý bioaktivní materiál, určený pro interakci se živou tkání, je podrobován sérii testů in vitro následovanými testy in vivo, kterými se sleduje tvorba kostního minerálu apatit. In vitro testy pro bio-skla jsou dnes popsány v ISO normě 23317:2014. Tato norma je však překonaná a je nutná její revize. Nevyhovuje doporučená forma testovaného materiálu (celistvé disky) ani testovací roztok SBF (Simulated Body Fluid). SBF simuluje anorganickou část krevní plasmy a je pufrován pufrem TRIS-HCl. Tento pufr s testovaným sklem interaguje a posunuje výsledky in vitro testu k falešně pozitivním hodnotám. Práce bude orientovaná na nastavení nových podmínek in vitro testu (změna složení SBF, forem materiálu (prášek, granule, scaffold) nebo i časového plánu testu. Také systém hodnocení materiálu založený na pouhém konstatování o tvorbě apatitu je nutné změnit a orientovat se na sledování kinetiky celého procesu získané z analýz výluhů. Výsledkem práce bude navržení nových parametrů ISO normy pro detailnější charakterizaci testovaných biomateriálů.

Povrch křemičitého skla

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Povrch skla je neprobádaný, přičemž vlastnosti povrchu úzce souvisí s jeho mechanickými a chemickými vlastnostmi. Práce se soustředí na přípravu povrchu skla, jeho charakterizaci a dobře definovanou modifikaci. Déle se bude studovat vztah povrchu s vybranými vlastnostmi.

Precipitace fosforečnanů vápenatých při interakci biomateriálů se simulovanými tělními tekutinami

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Práce bude orientována na precipitaci fosforečnanů vápenatých z vybraných simulovaných tělních tekutin. Cílem je experimentálně proměřit kinetiku precipitace ze simulovaných tělních tekutin a popsat ji pomocí vhodně vybraných či nově odvozených fyzikálně-chemických modelů.

Reologie suspenzí – od teoretických základů po praktické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Reologie suspenzí je tématem prvořadého zájmu v keramické technologii a mnoha dalších oborech. Toto téma disertační práce zahrnuje teoretické zpracování základních problémů reologie suspenzí, obzvláště závislost efektivní viskozity na tvaru částic, jejich velikosti a distribuci jejich velikosti, stejně jako praktickou práci s čistě viskózními nenewtonskými kapalinami a viskoelastickými systémy pomocí rotační viskozimetrie a oscilační reometrie. Po studentovi je požadována obecná znalost chemického inženýrství, nemusí se však nutně jednat o keramickou technologii.

Struktura skla a jeho rozhraní

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Skelné struktury lze popisovat pomocí strukturních kvantifikátorů (radiální distribuční funkce, kooordinace, Q-motivy, cykly) na různé geometrické a topologické úrovni. Struktura se dá teoreticky simulovat na atomární úrovni pomocí molekulové dynamiky. Cílem práce bude teoretický popis struktury skla a její souvislost se skelným přechodem. Kromě teoretického popisu se využijí simulace vybraných amorfních systémů a jejich rozhraní.

Velké deformace keramických práškových výlisků a lom porézní a celulární keramiky

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie

Anotace

Velké deformace hrají významnou roli v keramické technologii, protože všechny kroky lisování závisí na kvazi-plastickém chování práškových systémů během konsolidace. Na druhou stranu, také porézní a celulární keramika, včetně keramiky připravené aditivními procesy, např. 3D tiskem, vykazují kvazi-plastické chování během stlačování. Toto téma disertační práce kombinuje teoreticky založené analytické modelování a počítačové numerické modelování velkých deformací se skutečnými experimenty provedenými na keramických materiálech pomocí různých mechanických testů, především axiální a diametrální komprese. Po studentovi je vyžadována znalost keramické vědy a technologie, stejně jako schopnost spojit počítačové modelování s experimentální prací na reálných materiálech, a to od jemné po hrubou keramiku.

Vrstva pro induční ohřev skla

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky, Fakulta chemické technologie
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Míka

Anotace

Research and development of new composite coatings on glass to achieve highly effective heating of glass vesels. More informatin in laboratory A15 or on web of the laboratory.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi