Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52782
idvazba: 60776
šablona: api_html
čas: 16.4.2021 14:05:58
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav sacharidů a cereálií

Vypsané disertační práce

Biologicky aktivní kryty ran na bázi přírodních a modifikovaných polysacharidů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Disertační práce je zaměřena na přípravu bioaktivních krytů ran na bázi de novo izolovaných případně chemicky modifikovaných polysacharidů. Tyto polysacharidové materiály budou následně obohacovány o vybrané biologicky aktivní látky. Pokusy s kryty ran budou plánovány s cílem získat maximálně vyčerpávající informace o jejich fyzikálně-chemických, termických a mechanických vlastnostech a biologických aktivitách, které budou testovány ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Charakterizace přírodních surovin a produktů pomocí vibračních spektroskopických metod

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Metody vibrační spektroskopie v kombinaci s multivariační analýzou budou použity pro charakterizaci souborů modelových vzorků surovin různého původu, potravin a jejich složek (polysacharidů) a případně dalších produktů. Cílem práce bude vyvinout postupy pro třídění a hodnocení složení a kvality potravinářských surovin a produktů pomocí těchto metod včetně preparativních postupů a úprav vzorků. Závěry vibrační spektroskopie budou podloženy a porovnány se závěry získanými běžnými analytickými metodami.

Chemická a biochemická transformace sacharosy pro produkci dalších sacharidů a cukerných alkoholů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Sacharosa je velmi dobrou surovinou pro chemické a biochemické reakce. Cukrovarnický průmysl jí produkuje ve velkém množství v krystalické formě o vysoké čistotě, její výroba je stabilní a tradiční, je dlouhodobě skladovatelná a stává se tak relativně levným a přesně definovaným reaktantem či substrátem pro další transformace. Práce bude zaměřena na hledání katalyzovaných chemických, enzymatických nebo biologických přeměn sacharosy na běžné (glukosa, fruktosa) či vzácné sacharidy (psikosa, tagatosa, allosa, altrosa, aj.) a cukerné alkoholy (mannitol, xylitol, erythritol, aj.). K transformacím budou použity různé anorganické katalyzátory, skupiny enzymů a kmeny mikroorganismů s cílem dosažení vysokého výtěžku a koncentrace v reakční směsi. Izolace produktu bude probíhat membránovými a chromatografickými technologiemi a krystalizací.

Fyzikálně-chemické vlastnosti a biologické aktivity čokolády a cukrovinek s fortifikovanou recepturou

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Na modelových vzorcích čokolády a vybraných cukrovinek bude sledován vliv materiálů s přidanou hodnotou na fyzikálně-chemické vlastnosti a biologickou aktivitu fortifikovaných výrobků. K fortifikaci čokolády a vybraných cukrovinek budou použity dřevní houby a léčivé byliny, nebo jejich extrakty. Cílem práce bude pomocí zejména reologie, diferenční skenovací kalorimetrie a rentgenové difrakce ověřit, do jaké míry se mění technologické chování fortifikovaných materiálů. Zároveň pomocí vybraných postupů budou sledovány biologické aktivity fortifikovaných výrobků.

Nanočástice škrobu – příprava a aplikace

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Nanočástice na bázi škrobu, které jsou v současnosti široce zkoumány, mohou být použity jako plniva a výztuž v polymerních kompozitech, jako nosiče pro aktivní transport léčiv, bariérové potahované materiály a stabilizátory v emulzích typu o/v. Přídavek nanokrystalů škrobu různého botanického původu do biodegradabilních plastů na bázi waxy (voskového) škrobu zlepšuje bariérové a mechanické vlastnosti rezultujících materiálů. Doktorská práce bude zaměřena na přípravu nanočástic škrobu a jejich potenciální využití.

Polysacharidy dřevokazných hub: izolace, struktura a biologické aktivity

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Dřevokazné houby jsou potenciálním zdrojem biologicky aktivních látek, jakými jsou převážně sekundární metabolity: bílkoviny, polysacharidy, terpenoidy, polyfenoly apod. Plánovaná dizertační práce bude zaměřena na izolaci a strukturní charakterizaci biologicky aktivních metabolitů dřevokazných hub pomocí vhodných spektroskopických, chromatografických a separačních metod. Antioxidační, protinádorové, imunomodulační aktivity a další aktivity vybraných látek budou testovány ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Polysacharidy mikrořas: izolace, struktura a biologické aktivity

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Kultivací mikrořas vzniká biomasa, která je potenciálním zdrojem biologicky aktivních látek, jakými jsou strukturní polysacharidy, bílkoviny, polyfenoly, karotenoidy apod. Plánovaná dizertační práce bude zaměřena na izolaci a charakterizaci strukturních polysacharidů a případně dalších biologicky aktivních metabolitů mikrořas pomocí vhodných spektroskopických, chromatografických a separačních metod. Antioxidační, imunomodulační a jiné biologické aktivity vybraných látek budou testovány ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Procesní modelování cukrovaru s produkcí biolihu a bioplynu

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Současný provoz moderního cukrovaru je založen vedle produkce bílého cukru na dalších produktech jako je bioethanol, bioplyn, černý sirob či melasa, sušené řízky a hnojiva. Jedná se spojení jak klasické cukrovarnické výroby počínaje extrakcí, epurací, evaporací a rafinací, tak návazných procesů jako jsou fermentace, destilace či separace na ionexech a molekulových sítech. Všechny tyto procesy jsou propojeny do jednotného procesního celku směřujícího k minimání spotřebě energie, paliv a rozpouštědel. Práce bude zaměřena na vytvoření modulárního procesního schématu popisujícího celou cukrovarnickou výrobu s navazujícími procesy. Cílem je vytvoření statického či dynamického modelu založeného na hmotových a energetických bilancích s využitím stávajícího programového prostředí (AspenTech, Sugars, Matlab) nebo vlastně vytvořeného prostředí.

Vliv tepelných procesů na skladbu vlákniny a nutriční hodnotu sušenek

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Obsah vlákniny patří mezi důležité kvalitativní znaky obilovin. Přítomnost vlákniny ve stravě působí svým mechanickým drážděním příznivě na střevní motoriku, omezuje vstřebávání lipidů, cholesterolu a cukrů. Technologické zpracování potravin ovlivňuje obsah, biologickou dostupnost, výživovou kvalitu a fyzikálně-chemické vlastnosti vlákniny. Na druhé straně má přídavek vlákniny vliv na technologii a následně na senzorickou kvalitu výrobku. Úlohou vlákniny je přispět k mikrostruktuře potraviny, která se zdá být zásadní při určování fyzikálně-chemických vlastností potravin obohacených vlákninou. Práce bude zaměřena na zhodnocení vlivu tepelných procesů, užívaných při sekundárním zpracování obilovin, na vlákninu a bioaktivní látky, které vlákninu v obalových vrstvách obilného zrna doprovázejí. Teoretická část práce se zaměří na definici, metody stanovení a zdravotní účinky vlákniny a jejích složek, a na popis technologických operací, zejména tepelných procesů užívaných při výrobě sušenek a snídaňových cereálních produktů, kterým bude věnována experimentální část práce. Vedle klasických materiálů používaných v pekárenské technologii budou hodnoceny i nové speciálně mleté celozrnné mouky a mouky z netradičních zdrojů jako je ječmen nebo pohanka.

Vývoj kvasů z bezlepkových surovin a optimalizace jejich fyzikálně-chemických a nutričních parametrů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

V poslední době se zvyšuje zájem populace o bezlepkové výrobky všeho druhu, zejména chleba a dalších pekárenských výrobků. Bezlepkové produkty požadují nejen skupiny obyvatel trpících celiakií či jinou formou intolerance lepku, ale i mnozí další zájemci, u nichž intolerance není diagnostikována. Zároveň stoupá obecný zájem o pekárenské výrobky obsahující různé typy vitálních kvasů. Cílem práce bude testování a optimalizace technologických postupů používaných při přípravě kvasů z mouk bezlepkových obilovin a pseudoobilovin (čiroku, rýže a pohanky). Prověřovány budou zejména postupy aktivace fermentačních procesů z dostupných komerčních startovacích kultur i spontánně na základě přirozené mikroflóry mouk. Dále pak podmínky vlastního vedení kvasů (teplota, čas, konzistence). Postupy budou optimalizovány na základě vybraných fyzikálně-chemických charakteristik výsledných kvasů (pH a titrační kyselost, obsah a vzájemné poměry organických kyselin a profily těkavých látek), vybraných nutričních charakteristik a dále na základě senzorických vlastností kvasů a pokusných výrobků připravených s jejich použitím.

Řízení procesu membránové filtrace se zpětným proplachem

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie a technologie potravin

Anotace

Membránová filtrace s tangenciálním tokem je využívána jako separační metoda ve všech odvětvích průmyslu. Jedná se o proces, při kterém membrána vytváří selektivní bariéru a nátok je přiveden podél membrány. Na rozdíl od klasické filtrace nedochází k tvorbě filtračního koláče a filtrace může probíhat po dlouhou dobu, hnací silou je nejčastěji tlak. Celý systém je pak složen z membránových modulů, čerpadel vytvářejících tlakový gradient a řídicích ventilů zajišťujících požadovaný směr filtrovaného média. Práce je zaměřena na filtraci potravinářských produktů s cílem izolovat, separovat či zahustit vybranou složku ze vstupní směsi, pomocí naměřených dat sestavit model filtrace a využít jej při návrhu a implementaci vyššího systému řízení. Měření bude probíhat na stávající dvou čerpadlové filtrační jednotce TIA s keramickými membránovými moduly a jednotkou zpětného proplachu. Stanice je dále vybavena monitoringem tlaku, teploty, průtoku a primárním řízením tlaku pomocí klapkových ventilů přes ovládací programovatelným logickým automatem Siemens S1200.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi