Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 21:36:14
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22310/LB'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Léčiva a biomateriály

Léčiva a biomateriály

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Studijní program Léčiva a biomateriály směřuje zejména do oblastí medicinální chemie; analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí; výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace; farmaceutické procesní inženýrství; aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu léčiv a lékových forem, farmaceutických technologií a biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a vývojových, analytických či kontrolních laboratořích příslušných průmyslových podniků či státní správy, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia Radek Cibulka
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) 2801V024
VŠCHT kód LB
Počet vypsaných témat 29

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Anorganické nosiče aktivních farmaceutických substancí

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena do oblasti vývoje nových pevných lékových forem. Zabudováním léčiva do nosiče lze významně ovlivnit rychlost jeho uvolnění po aplikaci i stabilitu vůči degradaci. Jako hostitelské struktury budou využity anorganické sloučeniny s vrstevnatou strukturou, zejména podvojné vrstevnaté hydroxidy, které jsou vhodné pro interkalaci složek se záporným nábojem. V práci budou studovány metody přípravy interkalátů, interakce mezi hostitelskou strukturou a léčivy interkalovanými v mezivrství, stabilita interkalovaných léčiv a jejich zpětné uvolnění v simulovaných tělních tekutinách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha

Bioaktivní povlaky podporující spontánní endotelizaci cévních náhrad

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.

Anotace


Povrch biomateriálů, které jsou v dlouhodobém kontaktu s krví (např. cévní protézy, stenty), spouští zánětlivé procesy organismu vedoucí k aktivaci koagulační kaskády, vzniku trombů a následnému selhání štěpu. Cílem práce je vývoj povlaků, které by potlačovaly aktivaci koagulační kaskády a imunitní odpověď organismu a zároveň aktivně povzbuzovaly vytvoření endotelu na povrchu cévních protéz po jejich implantaci. Jeden z postupů bude založen na potažení vnitřního povrchu syntetické a decelularizované cévy fibrinovou sítí, která bude modifikována bioaktivními molekulami jako jsou např. heparin, růstové faktory, oligosacharidy a další bioreceptory specificky podporující adhezi progenitorových endoteliálních buněk. Alternativní postup spočívá v potlačení nežádoucích interakcí organismu pomocí takzvaných polymerních kartáčů s jejich následnou funkcionalizací výše uvedenými biomolekulami. Předpokládáme, že po implantaci heparin potlačí koagulační kaskádu, zatímco další výše uvedené bioaktivní molekuly podpoří endotelizaci cévní náhrady vychytáváním progenitorových endoteliálních buněk z krve. Výzkum bude prováděn ve spolupráci s biology a lékaři z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace


Biodegradovatelné biokompatibilní polymerní systémy mají mnoho aplikací v humánní i veterinární medicíně. V našem týmu jsme nedávno vyvinuli a patentovali multifázové polymerní systémy sestávající z termoplastifikovaného škrobu (TPS), polykaprolaktonu (PCL), nanočástic na bázi TiO2 (TiX) a komerčně dostupných antibiotik (ATB). Morfologie a vlastnosti těchto systémů mohou být modifikovány změnami složení a fázové struktury během zpracování. Systémy TPS/PCL/ATB mohou být následně využity pro léčbu silných lokálních infekcí, například akutního zánětu kostí (osteomyelitida). Navržený projekt zahrnuje přípravu zmíněných systémů (mísení v tavenině), optimalizaci jejich fázové struktury (modifikací podmínek přípravy), charakterizaci výsledné struktury (pomocí elektronové mikroskopie) a mechanických vlastností (mikro- a makromechanické vlastnosti). Předpokládá se i podíl na testování biodegradovatelnosti a na mikrobiologickém testování účinnosti inkorporovaného antibiotika v rámci existujících spoluprací (FN Motol, MU Brno).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Cílená radioterapie pro léćbu ypoxických nádorů.

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Léčba hypoxických nádorů je komplikovaná kvůli vyšší radio /chemorezistenci vedoucí k následně nižšímu klinickému výsledku léčby. Navrhovaný projekt se zabývá novým konceptem samouspořádaných polymerních radiosenzibilizátorů k překonání problému nízké citlivosti hypoxických nádorů na radioterapii. Navrhovaný přístup je založen na ovlivnení radiosenzitivity hypoxické nádorové tkáně dopravou prekurzorů reaktivních forem kyslíku (ROS) cílenou na hypoxii, jakož i na selektivním rozkladu peroxidu vodíku v hypoxické tkáni ovlivňujícím systém HIF-1 alfa. Navrhovaný koncept využívá biokompatibilní nosiče na bázi hydrofilních biokompatibilních polymerů s nitroaromáty cílícími na hypoxickou tkáň. Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic citlivých na více podnětů současně konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované systémy budou určeny pro diagnostiku a cílenou terapii nádorových onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Funkcionalizované polymerní nosiče léčiv

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace


Polymerní nosiče léčiv jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály, které umožňují cílenou dopravu a řízené uvolňování biologicky aktivních látek v postižené tkáni, a tím minimalizují vedlejší účinky nesených léčiv. Tématem doktorské práce bude příprava a studium vlastností nových na míru připravených hydrofilních a amfifilních polymerů, které budou využitelné jednak jako samotné nosiče léčiv (kancerostatik, trombolytik) a jednak jako materiály pro povrchovou modifikaci jiných systémů pro dopravu léčiv (nanočástice, lipozómy) s cílem zvýšit jejich biokompatibilitu. Téma práce je vhodné primárně pro absolventy chemických, případně farmaceutických oborů. Student si osvojí různé syntetické postupy i metody charakterizace a může se podílet i na biologické charakterizaci jak na tuzemských, tak zahraničních pracovištích. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Heterogenita povrchové energie partikulárních látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Jan Patera, Ph.D.

Anotace


Volná povrchová energie je jedním z důležitých parametrů v průmyslové aplikaci a procesech práškových a vláknitých materiálů. Rozdíly v povrchové energii mají vliv na mezifázové interakce, jako je například smáčení, koheze či adheze. Jelikož široká škála použití práškových látek je řízena povrchovými reakcemi či interakcemi, charakterizace povrchových energií může být důležitými informacemi pro zlepšení povrchových vlastností (např. povrchovou modifikací). Obecné teorie lze aplikovat pouze na hladkých, molekulárně plochých pevných površích nebo částicích. Většina rozhraní u partikulárních látek však nemá ideálně hladký povrch anebo ideálně homogenizovaný povrch, proto se bude práce věnovat určení heterogenity povrchových vlastností; heterogenity povrchové energie a jejím vztahem k dalším vlastnostem těchto látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Chirální plazmonika a její použití

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Chytré antimikrobiální materiály

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Chytré antimikrobiální povlaky pro antimikrobiální ochranu medicinských povrchů

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Inteligentní materiály pro medicinské a biologické aplikací

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Inteligentní materiály pro optiku a elektroniků

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Návrh a optimalizace jednotkových operací pro kontinuální výrobu pevných lékových forem

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kontinuální způsob výroby pevných lékových forem je velmi progresivní cestou pro zvýšení efektivity výroby přípravků vyráběných ve velkém počtu šarží. Oproti tradičnímu šaržově orientovanému přístupu vyžaduje nové přístupy pro kontrolu kvality, preferuje jiné typy jednotkových operací a s tím souvisí i jiné preference při formulaci přípravků určených pro tento způsob výroby. Cílem této práce je přinést nový pohled na formulaci a návrh technologických postupů výroby tablet a jiných pevných lékových forem ve světle zaměření na kontinuální výrobu. Zejména bude práce zaměřena na procesy kontinuálního mísení, segregace směsi v kontinuální lince, válcovou kompaktaci a její nastavení z pohledu lisování tablet.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Návrh a syntéza nových proléčiv analogů nukleotidů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace


Doktorand(ka) vyvine nové molekulární systémy pro strategii „chyť a pusť“. Využije chemii fotoclick reakcí a fotoodstupitelných chránicích skupin pro biologické aplikace. Dále vyvine nové systémy pro reverzibilní zachycení a uvolnění a navrhne de novo fotochemické přepínače pomocí instalace nukleofilního cyklizovatelného ramene na fotochemické prekurzory ortho-chinonmethidových a triarylmethanových elektrofilů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Tématem dizertační práce je koncepčně nový systém pro inhibici glutamát karboxypeptidázy II (GCP II) v mozku jako terapeutický nástroj pro potlačení glutamátové toxicity a následného sekundárního poškození způsobeného zánětlivou reakcí po ischemickém, hemoragickém nebo traumatickém poškození mozku (které obvykle poškozují mozek a míchu více než primární poranění a jsou důvodem, proč se nervové poškození často zhoršuje během několika dní po prvním výskytu příznaků). Dopravní systém bude modifikovat nepříznivé hydrofilní vlastnosti inhibitorů GCP II, které samy nemohou překročit hematoencefalickou bariéru (BBB). Dopravní systém také zvýší účinnost inhibitoru tím, že vytvoří multivalentní fyzikálně samouspořádané, biokompatibilní, polymerem pokryté pevné lipidové nanočástice. Nanočástice obsahující inhibitor se po překročení BBB, který je zprostředkovaný apolipoproteinem E, rozpadnou a inhibitor vázaný na polymer se vratně zakotví do membrány v blízkosti membránového enzymu GCP II. Očekává se, že toto zakotvení do membrány bude obecně použitelný koncept pro cílení též jiných enzymů nebo receptorů než GCP II.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Pěstování monokrystalů a strukturní analýza vícekomponentních krystalů

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Vícekomponentní krystaly API (např. soli, solváty nebo kokrystaly) mají velký potenciál co se týče úpravy farmakokinetického profilu, stability API atd. Způsob zabudování rozpouštědla, iontu nebo koformeru do struktury farmaceutické látky může výrazně ovlivnit její aplikační vlastnosti. Cílem práce je příprava monokrystalů solí, solvátů, kokrystalů a solvatomorfů vybraných látek, určení případných polymorfních přeměn v závislosti na teplotě, jejich charakterizace řadou analytických metod s důrazem rtg-strukturní analýzu a následné srovnání a korelace strukturních parametrů, definování prostoru, který nový komponent ve struktuře zaujímá.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha

Pokročilé baktericidní povlaky s dlouhodobým účinkem

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Anotace


Vědecký úkol zaměřený na optimalizaci ukotvenín kovových nanočástic na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální metody založené na interakci částic s laserovým zářením. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha a Fyziologickým ústavem AV ČR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Popis uvolňování účinné látky z pevných polymerních disperzí difuzně erozními modely

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem které zahrnují pevné polymerní disperze. Takové formulace mají zpravidla dobře definovanou strukturu a uvolňování léčivé látky lze studovat jak klasickými disolučními metodami, tak i technikou zdálivé pravé disoluce. V lékové formě tohoto typu se při disoluci vytváří několik postupujících front, které odpovídají průniku kapaliny, vyluhování léčiva a erozi zbytkové matrice. Tyto pochody lze popsat pomocí difuzně erozních modelů, které umožní určit rychlost určující kroky a stanovit jejich charakteristické rychlosti, což lze dále využít pro návrh lékových forem s řízeným uvolňováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Příprava krystalů organických materiálů na bázi léčiv a charakterizace jejich vlastností

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů těkavých a sublimujících organických sloučenin, především aktivních farmaceutických látek (polymorfů, solvátů, solí a kokrystalů) z plynné fáze a z roztoku s cílem připravit jejich objemové krystaly. Těžištěm práce bude navržení aparatury a optimalizace růstu krystalů modelových organických sloučenin depozicí z plynné fáze použitím horizontální dvousekční odporové pece s oddělenou regulací teploty. Tato metoda je založena na převedení (sublimaci) výchozí suroviny do plynné fáze v zásobní části růstového systému a jeho následné krystalizaci (desublimaci) v nejchladnějším místě druhé krystalizační části systému. Nastavením vhodného teplotního režimu v obou sekcích pece je regulována rychlost růstu vznikajícího krystalu. Nedílnou součástí práce bude (i) návrh krystalizační nádoby složené ze dvou částí – zásobní a krystalizační, (ii) optimalizace růstových podmínek (teplotní gradient v peci, teplotní režimy), a (iii) charakterizace připravených krystalů z hlediska jejich fyzikálních, strukturních a optických vlastností. Další část práce bude zaměřena na přípravu krystalů modelových organických sloučenin z roztoku a studium vlivu různých rozpouštědel na průběh krystalizace a výslednou kvalitu krystalů. Výsledné charakterizace krystalů získaných různými postupy budou porovnány.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha

Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.

Anotace


Nanoléčiva mají mnohem větší potenciál pro biomedicínské aplikace, pokud jsou uzpůsobena tak, aby byla selektivně rozložitelná na základě určitých vnějších podnětů. Takovým podnětem může být enzymatické odstranění chránících skupin, změna pH, světlo nebo v poslední době stále více studovaná přítomnost reaktivních kyslíkových druhů (ROS) v rakovině. V projektu bude zkoumána nerovnováha v mikroprostředí buněk (změny pH, produkce ROS) jako podnět pro selektivní degradaci polymerních systémů. Mikrofluidní nanoprecipitací bude připraveno několik samouspořádaných polymerních nanoléčiv, tj. polymerních micel, nanočástic a vezikul, nastavitelně biodegradovatelných v přítomnosti fyziologicky významných změn v pH, teplotě nebo koncentrace ROS. Tato technika nám umožňuje reprodukovatelným a škálovatelným způsobem vyrábět jednotné částice s kontrolovatelnou velikostí, tvarem a chemií povrchu. Vyrobené polymerní nanosystémy budou charakterizovány pomocí standardních technik rozptylu (DSL / SLS / ELS, SAXS a SANS) a zobrazeny mikroskopicky (SEM, TEM a Cryo-TEM). Účinnost PNM bude hodnocena v modelech in vitro a in vivo simulujících fyziologicky vyvážené a nevyvážené mikroprostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Řešení krystalové struktury farmaceutických molekul kombinací dat z ss-NMR, predikce a práškové difrakce.

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace


V případě , kdy nejsou k dispozici difrakční data z monokrystalu, lze krystalovou strukturu látky řešit z alternativních dat. Strukturu lze predikovat a z predikované struktury lze pomocí QM metod spočítat teoretické ss-NMR. Pomocí ss-NMR pak lze potvrdit predikci struktury. Postup je možný kombinovat s daty z práškové difrakce. Cílem práce je otestovat tento kombinovaný přístup.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha

Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Tvorba bakteriálních biofilmů je jedním z hlavních problémů současného biomedicínského výzkumu. V těle se takové biofilmy vytvářejí na povrchu zdravotnických prostředků, například kloubních protéz nebo srdečních chlopní, kde způsobují zánět a chronické infekce. Cílem tohoto projektu je vyvinout novou třídu inteligentních samočistících antibiofilmových polymerních povrchů, založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), které jsou pro proteiny neadhezivní a současně jsou schopné aktivně katalyticky zabránit tvorbě biofilmu ve velmi dlouhodobém horizontu. Práce na projektu zahrnuje syntézu polymerů, přípravu povrchů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností. Kromě toho budou vybrané povrchy testovány in vitro a in vivo ve spolupráci s biology.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Sledování a predikce dezintegračního chování tablet s využitím texturní analýzy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kinetika dezintegrace tablet je určujícím krokem pro jejich celkové disoluční chování, protože určuje velikost a specifický povrch fragmentů vznikajících při jejich rozpadu. Tato kinetika závisí na rychlosti pronikání disolučního média do mikrostruktury tablety, a to jak do pórů, tak do bobtnavých složek tablety a dále na schopnosti pochodů vnitřního rozpouštění a bobtnání narušit její soudržnost. Cílem této práce je studovat kinetiku absorpce vody do tablety do tablety v závislosti na jejím složení a mikrostruktuře prostřednictvím texturní analýzy a mikroskopických měření, studovat odolnost tablety vůči erozním vlivům v závislosti na množství absorbované kapaliny a velikost fragmentů, vytvářených v důsledku těchto pochodů. Získané poznatky by pak měly být využity ke tvorbě plně nebo částečně prediktivního modelu, schopného předpovídat desintegrační chování na základě mikrostruktury tablety a fyzikálních vlastností jejích složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismus

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Robert Pola, Ph.D.

Anotace


Téma dizertace bude řešeno v rámci projektu zaměřeného na vývoj cílených polymerních léčiv pro léčbu glioblastomů (GBM), nejčastějších zhoubných nádorů mozku. Aktuální léčba je resekce GBM s rizikem poškození zdravé tkáně, následované radioterapií a chemoterapií. Jiná léčba není k dispozici, léčení pacienti přežívají o 12 měsíců déle než neléčení. Cílem dizertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity nanoléčiva navrženého pro cílenou multimodální terapii GBM. Připravené polymerní léčivo by mělo: účinně pronikat hematoencefalickou bariérou (HB); specificky cílit do nádoru a ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk. Výhodou tohoto přístupu je, že směrující peptid i peptidy pomáhající pronikání skrze HB jsou navázané na jednom polymerním nosiči spolu s léčivem, které je během transportu ve své neaktivní formě a uvolní se z nosiče až v nádoru. Náplní práce studenta bude syntéza vybraných peptidů na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů, studium vazby peptidů a léčiv k polymernímu prekurzoru, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů na různých buněčných liniích a ve spolupráci s ÚEM AV ČR rovněž testování průchodu HB na perfuzním modelu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Stabilita ínteraktivních směsí a jejich využití pro podávání léčiv

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Interaktivní směsi představují samouspořádávající se systémy částic typu nosič-host, které se utvářejí v důsledku preferenčních mezipovrchových interakcí. Kromě známého využití v práškových inhalátorech mohou nalézt využití i v dalších oblastech podávání léčiv, např. pro zvýšení rozpouštěcí rychlosti léčiv špatně rozpustných. Cílem této práce bude studovat mezipovrchové interakce částic pomocí měření povrchové energie, mikroskopie atomárních sil, centrifugační metody, definovat podmínky stability interaktivních agregátů na bázi takto měřených vlastností a nalézt způsob cíleného návrhu stabilní interaktivní směsi pro konkrétní léčivo.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Samouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Supramolekulární systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a nalézají uplatnění především v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné reverzibilně reagovat na vnější podněty (změny pH, světla, redoxpotenciálu, ultrazvuku, teploty, nebo přítomnosti některých látek). Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická příprava a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic a injikovatelných depotních systémů citlivých na více podnětů současně (změny pH, redoxpotenciálu a teploty); konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou imunoradioterapii a imunochemoterapii nádorových a autoimunitních onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Verifikace řešení krystalové struktury srovnáním s výsledky DFT výpočtů.

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace


Tématem práce je testování metod pro ověření správného řešení krystalové struktury srovnáním experimentálních výsledků a výsledků DFT výpočtu. Náplní práce bude optimalizace parametrů DFT výpočtu pro tento úkol a vývoj softwaru pro automatizaci metody.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha

Vývoj analytických metod pro monitorování derivátů karboxylových kyselin v biologických matricích

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Kamila Syslová, Ph.D.

Anotace


Práce je orientovaná do oblasti vývoje analytických metod na bázi LC-MS pro monitorování derivátů vyšších karboxylových kyselin v biologických matricích jako je krevní plasma, moč a mozkomíšní mok. Vyvinuté detekční metody by se měly skládat jednak ze separační části (úpravy vzorku a případným zakoncentrováním analytu) a samotné LC-MS detekce. Vyšší karboxylové kyseliny jsou v organismu součástí základních stavebních jednotek (lipidů a fosfolipidů) a mohou v organismu podléhat řadě fyziologických a patologických reakcí. Monitorování koncentračních hladin vznikajících produktů by mohlo přispět k objasnění patogeneze řady závažných onemocnění a jejich včasné diagnostice.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Vývoj nanočásticových formulací pro cílení rakoviny kůže

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Nádory kůže jsou diagnostikovány se stále rostoucí incidencí. V současnosti je topická terapie značně omezena nízkou biologickou dostupností cytostaticky aktivních látek do kůže. Cílem této práce je vývoj nanočásticových systémů (např. lipozomy, lipidové a polymerní nanočástice) a sledování jejich možností pro cílení léčiv do nádorů kůže. Budou připraveny a charakterizovány nanonosiče obsahující aktivní látky pro terapii kancerózních a prekancerózních stavů. In vitro bude studována jejich schopnost doručovat léčivo přes bariéru kůže a interakce s rakovinnými buňkami. Procesní příprava nejslibnějších systémů bude optimalizována pro in vivo pokusy na myších modelech, kde bude sledován transport léčiva/nanočástice v mikroprostředí nádoru a kinetika uvolňování léčiva. Výsledky práce přispějí k základnímu porozumění vztahů mezi jednotlivými nanoformulacemi, jejich vlastnostmi a biologickými účinky na nádorovou tkáň.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Vývoj separačních metod pro monitorování aminokyselin a jejich derivátů v biologických matricích

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Kamila Syslová, Ph.D.

Anotace


Práce je orientovaná do oblasti vývoje separačních metod SPE (solid phase extraction) a částic s modifikovaným povrchem na bázi MIP pro separaci a následnou detekci aminokyselin a jejich derivátů z biologických matric jako je krevní plazma, moč a mozkomíšní mok. Složení aminokyselin a jejich derivátů (fyziologických a patologických) v organismu odráží děje odehrávající se v organismu a přispívá k pochopení patogeneze řady závažných onemocnění (např. Alzheimerova choroba, rakovina, cukrovka). Monitorování koncentračních změn aminokyselin a jejich derivátů by mohl přispět k včasné diagnostice výše uvedených onemocnění a zahájení včasné léčby.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi