Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Závěr doktorského studia
iduzel: 40772
idvazba: 89050
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 12:55:02
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40772
idvazba: 89050
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/zaver-doktorskeho-studia'
iduzel: 40772
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40772
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Závěr doktorského studia

Řádné ukončení studia

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen „SDZ“) a veřejnou obhajobou dizertační práce. SDZ se skládá ze dvou samostatných částí: Části základní, pro ověření teoretických znalostí z odborných předmětů, dále pak z části závěrečné pro ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce, kterou student absolvuje ve stejném termínu jako obhajobu dizertační práce formou rozšířené rozpravy. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána SDZ a veřejně obhájena dizertační práce. Absolventům studia v DSP se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
Více: SZŘ, články 9, 14 a 38-40 (viz sekce dokumenty).

Závěrečná část SDZ a obhajoba dizertační práce

Závěřečná část SDZ je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy po předložení dizertační práce. Dizertační práce může být předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a výjimečně, s předchozím souhlasem děkana a oborové rady, i v jiném světovém jazyce. Pravidla pro odevzdávání, obsah, formu a zveřejňování dizertačních prací stanoví vnitřní dokument „Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha“(viz sekce dokumenty) a v případě neveřejných dizertačních prací i vnitřní dokument „Pravidla pro obhajoby, uchovávání a zveřejňování neveřejných závěrečných prací na VŠCHT Praha“ (viz sekce dokumenty).

Oznámení o konání obhajob je zveřejňováno vždy na webu příslušné fakulty (FCHT, FTOP, FPBT, FCHI).

Žádost o povolení obhajoby dizertační práce musí student DSP předložit nejpozději 4 měsíce před uplynutím maximální doby studia podle čl. 9 odst. 3. ode dne zápisu do studia. Žádost o povolení obhajoby dizertační práce (DP) předkládá student DSP děkanovi.

Součástí žádosti jsou:

  1. Podepsané výtisky DP (v počtu podle pokynů děkanátu) pevně svázané, využijte generátor obálky na Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné práce (info pro studenty) → Pokyny pro vypracování, tisk a odevzdání disertační práce;
  2. Seznam všech publikovaných prací studenta – v tištěné verzi (podepsaný);
  3. Strukturovaný životopis – v tištěné verzi (podepsaný);
  4. Výkaz o studiu (Index);
  5. Kopie VŠ diplomu pokud nebyl dodán při zápisu;
  6. Stanovisko školitele a jeho vyjádření k mezinárodním zkušenostem studenta, případně participaci studenta v mezinárodním týmu, pokud je relevantní;
  7. Stanovisko vedoucího školicího pracoviště k dizertační práci;
  8. 5 výtisků tezí – podle rozhodnutí fakulty.

 

V případě negativního hodnocení dizertační práce dvěma nebo více oponenty předseda komise tuto skutečnost oznámí děkanovi, který řízení přeruší. Děkan stanoví termín předložení přepracované dizertační práce, která je znovu zaslána oponentům k posouzení. Pokud je hodnocení přepracované dizertační práce dvěma nebo více oponenty opět negativní nebo pokud uchazeč nepředloží přepracovanou dizertační práci ve stanoveném termínu, je na řízení nahlíženo jako na proběhlé s hodnocením obhajoby dizertační práce „neprospěl/a“ a studium se ukončuje. Obhajoba dizertační práce je veřejná. Při hodnocení obhajoby dizertační práce „neprospěl“ lze obhajobu opakovat pouze jednou. Na nutnou dobu pro přepracování dizertační práce, nejvýše však do data určeného děkanem, může být řízení k obhajobě dizertační práce a studium přerušeno. Více viz SZŘ, článek 40 (viz sekce dokumenty).

Diagram k SDZ

Odkazy

 

Promoce

Promoce obhájených v období červen 2022 až květen 2023 se bude konat 28. června 2023 dopoledne. Pozvánky budou rozesílány na začátku června elektronicky i poštou na kontraktní adresy uvedené v žádosti o povolení obhajoby.

Dokumenty

Aktualizováno: 21.9.2023 16:02, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)11.09.2023
Přihláška ke státní doktorské zkoušce
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi