Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Závěr doktorského studia
iduzel: 40772
idvazba: 89050
šablona: stranka
čas: 22.2.2024 05:48:12
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40772
idvazba: 89050
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/zaver-doktorskeho-studia'
iduzel: 40772
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40772
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Závěr doktorského studia

Řádné ukončení studia

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen „SDZ“) a veřejnou obhajobou dizertační práce. SDZ se skládá ze dvou samostatných částí: Části základní, pro ověření teoretických znalostí z odborných předmětů, dále pak z části závěrečné pro ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce, kterou student absolvuje ve stejném termínu jako obhajobu dizertační práce formou rozšířené rozpravy. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána SDZ a veřejně obhájena dizertační práce. Absolventům studia v DSP se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
Více: SZŘ, články 9, 14 a 38-40 (viz sekce dokumenty).

Závěrečná část SDZ a obhajoba dizertační práce

Závěrečná část SDZ je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy (veřejné) po předložení dizertační práce. Dizertační práce může být předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a výjimečně, s předchozím souhlasem děkana a oborové rady, i v jiném světovém jazyce. Pravidla pro odevzdávání, obsah, formu a zveřejňování dizertačních prací stanoví vnitřní dokument „Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha“(viz sekce dokumenty) a v případě neveřejných dizertačních prací i vnitřní dokument „Pravidla pro obhajoby, uchovávání a zveřejňování neveřejných závěrečných prací na VŠCHT Praha“ (viz sekce dokumenty).

Oznámení o konání obhajob je zveřejňováno vždy na webu příslušné fakulty (FCHT, FTOP, FPBT, FCHI).

Žádost o povolení obhajoby dizertační práce musí student DSP předložit nejpozději 4 měsíce před uplynutím maximální doby studia podle čl. 9 odst. 3. ode dne zápisu do studia. Žádost o povolení obhajoby dizertační práce (DP) předkládá student DSP děkanovi.

Součástí žádosti jsou:

  1. Podepsané výtisky DP (v počtu podle pokynů děkanátu) pevně svázané, využijte generátor obálky na Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné práce (info pro studenty) → Pokyny pro vypracování, tisk a odevzdání disertační práce;
  2. Seznam všech publikovaných prací studenta – v tištěné verzi (podepsaný);
  3. Strukturovaný životopis – v tištěné verzi (podepsaný);
  4. Kopie VŠ diplomu pokud nebyl dodán při zápisu;
  5. Stanovisko školitele a jeho vyjádření k mezinárodním zkušenostem studenta, případně participaci studenta v mezinárodním týmu, pokud je relevantní;
  6. Stanovisko vedoucího školicího pracoviště k dizertační práci;
  7. 5 výtisků tezí – podle rozhodnutí fakulty.

V případě negativního hodnocení dizertační práce dvěma nebo více oponenty předseda komise tuto skutečnost oznámí děkanovi, který řízení přeruší. Děkan stanoví termín předložení přepracované dizertační práce, která je znovu zaslána oponentům k posouzení. Pokud je hodnocení přepracované dizertační práce dvěma nebo více oponenty opět negativní nebo pokud uchazeč nepředloží přepracovanou dizertační práci ve stanoveném termínu, je na řízení nahlíženo jako na proběhlé s hodnocením obhajoby dizertační práce „neprospěl/a“ a studium se ukončuje. Při hodnocení obhajoby dizertační práce „neprospěl“ lze obhajobu opakovat pouze jednou. Na nutnou dobu pro přepracování dizertační práce, nejvýše však do data určeného děkanem, může být řízení k obhajobě dizertační práce a studium přerušeno. Více viz SZŘ, článek 40 (viz sekce dokumenty).

Odkazy

Promoce

Promoce obhájených v období červen 2023 až květen 2024 se bude konat 25. června 2024 odpoledne. Pozvánky budou rozesílány na začátku června elektronicky i poštou na kontaktní adresy uvedené v žádosti o povolení obhajoby.

Diagram k SDZ

Dokumenty

Aktualizováno: 9.2.2024 10:00, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new proggrames)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old proggrames)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi