Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Závěr doktorského studia
iduzel: 40772
idvazba: 89050
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 00:11:45
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40772
idvazba: 89050
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/zaver-doktorskeho-studia'
iduzel: 40772
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40772
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Závěr doktorského studia

Řádné ukončení studia

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen „SDZ“) a veřejnou obhajobou dizertační práce. SDZ se skládá ze dvou samostatných částí: Části základní, pro ověření teoretických znalostí z odborných předmětů, dále pak z části závěrečné pro ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce, kterou student absolvuje ve stejném termínu jako obhajobu dizertační práce formou rozšířené rozpravy. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána SDZ a veřejně obhájena dizertační práce. Absolventům studia v DSP se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
Více: SZŘ, články 9, 14 a 38-40 (viz sekce dokumenty).

Závěrečná část SDZ a obhajoba dizertační práce

Závěrečná část SDZ je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy (veřejné) po předložení dizertační práce. Dizertační práce může být předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a výjimečně, s předchozím souhlasem děkana a oborové rady, i v jiném světovém jazyce. Pravidla pro odevzdávání, obsah, formu a zveřejňování dizertačních prací stanoví vnitřní dokument „Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha“(viz sekce dokumenty) a v případě neveřejných dizertačních prací i vnitřní dokument „Pravidla pro obhajoby, uchovávání a zveřejňování neveřejných závěrečných prací na VŠCHT Praha“ (viz sekce dokumenty).

Oznámení o konání obhajob je zveřejňováno vždy na webu příslušné fakulty (FCHT, FTOP, FPBT, FCHI).

Žádost o povolení obhajoby dizertační práce musí student DSP předložit nejpozději 4 měsíce před uplynutím maximální doby studia podle čl. 9 odst. 3. ode dne zápisu do studia. Žádost o povolení obhajoby dizertační práce (DP) předkládá student DSP děkanovi.

Součástí žádosti jsou:

  1. Podepsané výtisky DP (v počtu podle pokynů děkanátu) pevně svázané, využijte generátor obálky na Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné práce (info pro studenty) → Pokyny pro vypracování, tisk a odevzdání disertační práce;
  2. Seznam všech publikovaných prací studenta – v tištěné verzi (podepsaný);
  3. Strukturovaný životopis – v tištěné verzi (podepsaný);
  4. Kopie VŠ diplomu pokud nebyl dodán při zápisu;
  5. Stanovisko školitele a jeho vyjádření k mezinárodním zkušenostem studenta, případně participaci studenta v mezinárodním týmu, pokud je relevantní;
  6. Stanovisko vedoucího školicího pracoviště k dizertační práci;
  7. 5 výtisků tezí – podle rozhodnutí fakulty.

V případě negativního hodnocení dizertační práce dvěma nebo více oponenty předseda komise tuto skutečnost oznámí děkanovi, který řízení přeruší. Děkan stanoví termín předložení přepracované dizertační práce, která je znovu zaslána oponentům k posouzení. Pokud je hodnocení přepracované dizertační práce dvěma nebo více oponenty opět negativní nebo pokud uchazeč nepředloží přepracovanou dizertační práci ve stanoveném termínu, je na řízení nahlíženo jako na proběhlé s hodnocením obhajoby dizertační práce „neprospěl/a“ a studium se ukončuje. Při hodnocení obhajoby dizertační práce „neprospěl“ lze obhajobu opakovat pouze jednou. Na nutnou dobu pro přepracování dizertační práce, nejvýše však do data určeného děkanem, může být řízení k obhajobě dizertační práce a studium přerušeno. Více viz SZŘ, článek 40 (viz sekce dokumenty).

Tisk disertace

Formát A4: Lze tiskount v jakémkoliv kopírovacím centru. Nejbližším centrem je firma Power Print (Zikova 17, Praha 6 Dejvice)

Formát B5: Z důvodu náročného zpracování formátu B5, lze tisknout pouze ve firmě Power Print (Zikova 17, Praha 6 Dejvice). Je nutné počítat s delšími lhůtami realizace.

Odkazy

Diplomy

Od června 2024 bude VŠCHT Praha vystavovat absolventům dvojjazyčné česko-anglické diplomy.

Na těchto diplomech nebude standardně uváděno rodné jméno.

Rodné jméno je možné na diplom uvést také, a to na základě písemné žádosti studenta podané na děkanát fakulty nejpozději 5 pracovních dnů před státní závěrečnou zkouškou, resp. obhajobou závěrečné práce.

Pro tento účel student využije univerzální formulář obecné žádosti (viz sekce dokumenty), na níž uvede požadavek dodání rodného jména na diplom a rodné jméno v odůvodnění uvede. V případě, že v SIS dosud není rodné jméno vyplněno, je povinnou přílohou žádosti kopie rodného listu nebo jiného úředního dokladu o rodném jméně.

Promoce

Promoce obhájených v období červen 2023 až květen 2024 se bude konat 25. června 2024 odpoledne. Pozvánky budou rozesílány na začátku června elektronicky i poštou na kontaktní adresy uvedené v žádosti o povolení obhajoby.

Diagram k SDZ

Dokumenty

Aktualizováno: 29.5.2024 22:40, Autor: Jan Kříž

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021
formulářŽádost obecná (univerzální formulář)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi