Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Přijímací řízení do doktorského studia
iduzel: 30545
idvazba: 90487
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 19:48:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30545
idvazba: 90487
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/prijimaci-rizeni'
iduzel: 30545
path: 1/50375/50376/51163/51210/30545
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přijímací řízení do doktorského studia

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací řízení se řídí vždy aktuálním výnosem rektora a dalšími dokumenty VŠCHT Praha (dostupné níže na této stránce).

Uchazeči se přihlašují na konkrétní téma dizertační práce vypsané konkrétním budoucím školitelem.
Před podáním přihlášky je potřeba, aby uchazeč kontaktoval školitele, který je u vybraného tématu dizertační práce uveden, a domluvil se s ním na potvrzení záměru podat přihlášku na dané téma.

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu v doktorském studijním programu uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem. Přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; jejich přijetí je podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je zdravotní způsobilost ke studiu příslušného doktorského studijního programu. 

Pro studium v programu typu double degree (DD) je podmínkou doložená znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 nebo vyšší, pokud je požadována partnerskou univerzitou. K přihlášce nahráváte i motivační dopis v angličtině v rozsahu max. 2 stran A4.

Partnerská zahraniční univerzita si může od uchazeče vyžádat specifické doklady (např. vyplnění vlastního formuláře přihlášky, kopie ID, provedení registrace do IS). O požadavcích partnerských univerzit se informujte na zahraničním oddělení nebo na stránce DD programů.

 

Harmonogram přijímacího řízení

Přijímací řízení do standardních studijních programů je otevřeno v jediném termínovém kole, do programů typu double degree pak ve dvou termínových kolech (první kolo dává uchazečům více času vyřídit formality spojené se studiem v zahraničí).

 

Doktorské programy uskutečňované plně na VŠCHT Praha: 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2024

Odevzdání přihlášek

do  15. 4. 2024

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  9. 5. 2024

Přijímací pohovory

květen / červen 2024

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2024

 

 

Zápis do studia

září 2024 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

 

 

Jak postupovat 

 1. Vyberte si téma dizertační práce: Standardní programy | Double degree programy
 2. Založte a vyplňte přihláškuElektronickém přihlašovacím sytému (EPS)
 3. Potvrzení školitele: Fakulta potřebuje potvrzení, že školitel je informován o uchazečích na jím vypsané téma. Toto potvrzení vkládáte do EPZ před finálním odesláním přihlášky. Jsou možné 2 alternativní způsoby: Přihlášku vyplněnou v EPS (v tuto chvíli koncept označený vodoznakem) stáhněte do PDF (tato možnost je přímo v EPS), nechte ji podepsat školitelem z VŠCHT. Poté takto školitelem potvrzený koncept přihlášky nahrajete jako přílohu do EPS.
  Alternativně je možné nahrát do EPS jako přílohu (v PDF) potvrzení školitele z VŠCHT, které Vám zaslal e-mailem; musí v něm být uvedeno: 1) souhlasné stanovisko školitele, 2) jméno uchazeče, 3) téma dizertační práce a 4) pracoviště školitele.
 4. Nahrajte potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři. V případě časové nouze nebo technických problémů se dohodněte s děkanátem na nahrání Vašeho Prohlášení o dodání potvrzení zdravotní způsobilosti .
 5. Dále nahrajte níže uvedené dokumenty (v případě přihlášky do DSP Double Degree nahrajte všechny dokumenty v AJ):
  1. Životopis (včetně soupisu publikačních prací, ostatních výsledků odborné činnosti a dosavadní praxe),
  2. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání = diplom a diploma supplement (po absolvování - diplom Ing., Mgr. a odpovídající)
  3. V případě přihlášky do DSP Double Degree, nebo do DSP AJ: Doklad o úrovni angličtiny min. B2 nebo podle požadavků partnerské univerzity (Současní studenti VŠCHT: pokud žádný certifikát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na Ústavu jazyků- nutné, abyste měli vyplněné údaje v EPS a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz)
  4. Motivační dopis v rozsahu maximálně 2 stran A4 (platí pro přihlášky do DSP double-degree a pro DSP v angličtině)
  5. V případě uchazeče, který vystudoval mimo Českou Republiku: Nostrifikace předchozího vzdělání (podrobněji viz informace o posouzení zahraničního vzdělávání na VŠCHT Praha a nostrifikacina webu VŠCHT Praha)
 6. POZOR! Po finálním odeslání dokončené přihlášky Váš žádáme o opětovné stažení finální přihlášky v PDF (nyní již bez označení vodoznakem) a nahrání do příloh (možno bez podpisů). Tuto finální přihlášku předkládá děkanát přijímací komisi.            Děkujeme.

 

  V případě, že uchazeč zdárně projde přijímacím řízením, bude nutné pro vydání rozhodnutí o přijetí a zapsání do studia přinést ověřené kopie dokladů o vzdělání a originál posudku zdravotní způsobilosti.

   

  V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

  V případě nejasností u přihlášky do DSP v anglickém jazyce, kontaktuje Zahraniční oddělení na adrese admissions@vscht.cz.

   

  Podat přihlášku

   

  Potřebujete-li pomoci se zvolením vhodného tématu disertační práce nebo školitele, obraťte se prosím na příslušnou osobu z Vámi zvolené fakulty:

  Fakulta chemické technologie: Ondrej.Jankovsky@vscht.cz
  b Fakulta technologie ochrany prostředí 
  b Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Jan.Kyselka@vscht.cz
  b Fakulta chemického inženýrství: 

   

  Přijímací zkouška

  Uchazeč splňující podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška pro přijetí do DSP probíhá formou pohovoru před přijímací komisí.

  U cizích státních příslušníků s výjimkou cizinců, kteří studují podle § 58 odst. 4 zákona, se dále prověřuje znalost českého jazyka. Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazeče pro absolvování studia v českém jazyce. Jazykové předpoklady nehodnotí přijímací komise u cizinců, kteří dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvovali vysokoškolské vzdělání v českém jazyce nebo slovenském jazyce nebo kteří doloží úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimálně jazykové úrovně B2. Podmínkou uznání je předložení originálu příslušného vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie.

  U uchazečů o studium v DSP uskutečňovaném v anglickém jazyce, hodnotí přijímací komise odborné schopnosti a předpoklady uvedené výše a dále přijímací komise hodnotí znalost anglického jazyka. Znalost splňují rodilí mluvčí anglického jazyka a uchazeči, kteří doloží úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka minimálně jazykové úrovně B2.

  Vykoná-li přijímací zkoušku úspěšně více uchazečů, přijímací komise sestaví pořadí uchazečů v daném oboru. Převýší-li počet úspěšných uchazečů počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších.

   

  Rozhodnutí o přijetí ke studiu

  O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan formou písemného rozhodnutí.

  Po oznámení rozhodnutí děkana má uchazeč právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana. Nahlédnout do materiálů může v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

  Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Děkan může žádosti vyhovět sám a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

  Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

  Aktualizováno: 13.2.2024 09:21, Autor: Veronika Popová

  Přihláška

   

  Podat přihlášku

   

  Deadline přihlášek je 15. dubna 2024

  ×

  Double Degree programy

  Informace o Double Degree programech naleznete na této stránce:
   
  ×

  Kontakty

  V případě konkrétních dotazů k doktorskému studiu kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce:

  ×

  Vlastní téma dizertační práce?

  Máte-li zájem o individuální téma dizertační práce kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty, případně školitele zabývajícího se danou problematikou a konzultujte možnost vypsání individuálního tématu dizertační práce. 

  ×


  ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
  A/V/961/18/2023Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/202512.10.202331.10.2024
  Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha01.11.2021

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha
  na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi