Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Nostrifikace Bc./Mgr. diplomů zahraničních univerzi
iduzel: 5568
idvazba: 58388
šablona: stranka
čas: 13.7.2024 00:14:41
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5568
idvazba: 58388
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/nostrifikace-diplomu'
iduzel: 5568
path: 1/4111/942/994/1011/1220/5568
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nostrifikace Bc./Mgr. diplomů zahraničních univerzit

Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VŠCHT Praha

Od roku 2021 umožňuje VŠCHT Praha zažádat o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijetí ke studiu v rámci přijímacího řízení.

 • Výhodu je proces integrovaný do přijímacího řízení (obvykle rychlejší proces).
 • Nevýhodou je, že je vzdělání posouzeno pouze pro účely přijímacího řízení na VŠCHT a žadatel tak neobdrží nostrifikaci (kterou by mohl následně použít jinde).

Podrobné informace o této možnosti naleznete na webu studuj.vscht.cz v příslušné sekci pojednávající o posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

 

Nostrifikace

Jde o postup, kterým veřejná vysoká škola vydá žadateli potvrzení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Tuto listinu následně může žadatel použít kdekoli v České republice, kde je takové listiny potřeba (např. přijímací řízení na ostatních vysokých školách).

Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraničních vysokých školách je upraveno právními předpisy:

 1. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsaná dne 11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s.
 2. Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání
 3. Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin
 4. Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 89,§ 90, §105,§106
 5. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

ŽÁDOSTI O NOSTRIFIKACI JSOU OD ZPOPLATNĚNY dle zákona o vysokých školách (č.111/1998 Sb) ČÁSTKOU 3000 Kč.

Orgány, které rozhodují o uznávání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.

V případě držitelů vysokoškolských kvalifikací vydaných vysokými školami v oblasti vojenství plní tyto úkoly Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb Ministerstvo vnitra (dle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách).

Dle správního řádu si žadatel nemůže podat žádost o uznání téže zahraniční vysokoškolské kvalifikace na více veřejných vysokých škol současně.  

Doporučujeme žadatelům si před podáním žádosti o uznání svého zahraničního vzdělání zjistit, která veřejná vysoká škola v ČR uskutečňuje studijní program obdobný jejich zahraničnímu studiu.

Jestliže je žádost veřejnou vysokou školou zamítnuta, může žadatel podat žádost na jinou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, až poté, co rozhodnutí o zamítnutí žádosti nabylo právní moci (tedy po 15 dnech od jeho doručení).     

Postup nostrifikace

 •  Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice formulář

Povinné přílohy žádosti:

 • úředně ověřená kopie diplomu
 • úředně ověřená kopie Dodatku k diplomu nebo výpisu všech zkoušek za celou dobu studia včetně hodinové dotace nebo kreditového hodnocení
 • úřední překlady obou dokumentů do českého nebo anglického jazyka viz doplňující informace
 •  doklad o úhradě poplatku
 • v případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc 
 • doktorskou nebo disertační práci v originálním znění včetně abstraktu této práce (v češtině nebo v angličtině, úřední překlad není nutný)  - uznání Ph.D.
 • seznam citací a publikací žadatele, zejména v impaktovaných časopisech (případně profesní životopis se zaměřením na odbornou a vědeckou činnost). Tyto podklady lze dodat i v elektronické podobě - uznání Ph.D.

Doporučené přílohy žádosti:

 • V případě změny jména  ověřená kopie dokladu o změně jména (oddací list apod.).
 • V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů potřebných pro posouzení zahraničního vzdělání a kvalifikace.
 • Doklady o vzdělání doložené k žádosti se automaticky nevrací.

Žadatel zašle dokumenty na adresu:

VŠCHT Praha
Spisovna (archiv) – budova B
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

 

Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci:

1. Úhrada převodem na účet VŠCHT Praha: 

Banka :    ČSOB , Banskobystrická 11, Praha 6
Účet č.:   130197294/0300
IBAN:       CZ58 0300 0000 0001 3019 7294
SWIFT:    CEKO CZ PP
VS:            963826059
SS:             datum narození ve tvaru DDMMRR
Poznámka:    jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu 

Na účet školy musí být připsána plná částka ve výši  3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)

2. Platba v hotovosti na pokladně VŠCHT Praha:

     Pokladna je v budově B (vstup z ulice Zikova), 2. patro (= 3. nadzemní podlaží), číslo dveří B3316  
     Pokladní hodiny:  Po a Čt    10.00 – 12.00 hod.

POZOR – na pokladnu musí jít žadatel v doprovodu zaměstnance VŠCHT Praha (elektronický vstup)

Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že VŠCHT Praha neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.

Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní  (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti),  není důvodem pro navrácení poplatku. 

Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.

Pomoc uprchlíkům s uznáním zahraničního vysokoškolského studia v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

Cizinci s udělenou dočasnou ochranou dle zákona č. 65/2022 Sb., kteří potřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci), mohou od 25. 2. 2022 do odvolání žádat o toto uznání bez uhrazení poplatku 3 000 Kč.

Pro prominutí poplatku za nostrifikaci je potřeba doložit úřední kopii udělení dočasné ochrany cizince s podpisem žadatele a datem podpisu.

Uprchlíci z Ukrajiny (s udělenou dočasnou ochranou) můžou doložit chybějící doklady čestným prohlášením.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny

Nostrikace zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v zemích, které podepsaly s ČR bilaterální  ekvivalenční dohodu

SLOVENSKO

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR, publikovanou pod č. 23/2015 Sb.m.s., účinnou od 28. 3. 2015 (dále jen „smlouva“). Ze smlouvy vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se bez dalšího úředního postupu uznávají v České republice za rovnocenné. Pro účely dalšího studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se osvědčení o rovnocennosti nevyžaduje. Držitelé dokladů však mohou požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. pokud osvědčení vyžaduje zaměstnavatel) veřejnou vysokou školu v ČR .K žádosti je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů o studiu, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Dle ustanovení čl. 11, odst. 3 b) smlouvy, se tato smlouva nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského nebo doktorandského studia uskutečňovaného mimo území Slovenské republiky.

Z toho důvodu rektor požaduje od absolventů vysokých škol se sídlem ve Slovenské republice, které uskutečňují výuku i v rámci svých poboček na území České republiky, potvrzení vystavené slovenskou vysokou školou osvědčující, v jakém státě bylo studium absolvované žadatelem uskutečňováno.

Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor VŠCHT Praha v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

POLSKO, MAĎARSKO, SLOVINSKO

Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v ČR. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné a nutné, může požádat o jeho uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

NĚMECKO

Držitelé vysokoškolských kvalifikací vydaných v Německu žádají v souladu s Dohodou uzavřenou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s., o uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Pokud jde o uznání německých vysokoškolských kvalifikací (tj. diplomů) osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání za účelem dalšího studia  a žádost splňuje všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

V případech, kdy nejde o uznávání za účelem dalšího studia, bude rovnocennost vzdělání posuzována v souladu s Úmluvou – pokud budou shledány podstatné rozdíly mezi porovnávanými studijními programy, může rektor žádost zamítnout.

Přijímání Žádostí o vydání osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice:


VŠCHT Praha
Petra Linhartová
spisovna
Technická 5, 166 28 Praha 6
(petra1.linhartova@vscht.cz),
tel.: 220 443 062
tel.: 220 443 818

Osobní předání :

VŠCHT Praha
budova B, spisovna (archiv) BS114
Petra Linhartová, tel.: 220443062
Cesta do archivu

Úřední hodiny spisovny (archivu) VŠCHT Praha:

Út, St

 8:00–10:00

 ( osobní návštěvu je lepší sjednat telefonicky nebo mailem, jiný termín je  možný pouze po předchozí domluvě)

Poznámka: V zamítavém stanovisku je obsaženo poučení o možnosti odvolání k MŠMT. Na stránkách MŠMT lze najít další, podrobnější informace k procesu nostrifikace.

Aktualizováno: 26.2.2024 09:30, Autor: Petra Linhartová

Kontakt

VŠCHT Praha
Petra Linhartová

sekretariát a studijní oddělení KUHV, spisovna
Technická 5, 166 28 Praha 6
petra1.linhartova@vscht.cz
e 220 44-3062
220 44-3818

×

Úřední hodiny:

Osobní návštěvy  jsou možné pouze v nutných případech a  po předchozí domluvě.

×


ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/S/961/5/2020Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení01.01.2021
A/V/961/19/2022Zrušení nutnosti nostrifikace dosaženého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro uzavření pracovněprávního vztahu na VŠCHT Praha01.11.2022

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi