Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → PhD Double Degree (DD) → Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením
iduzel: 63046
idvazba: 75163
šablona: stranka_ikona
čas: 12.7.2024 21:34:27
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63046
idvazba: 75163
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/phd-double-degree/cotutelle'
iduzel: 63046
path: 1/50375/50376/51163/50300/63046
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením

Doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce (známé pod francouzským názvem co-tutelle) probíhá na základě spolupráce mezi VŠCHT Praha a partnerskou zahraniční univerzitou.

V případě co-tutelle je možné začít studovat klasický doktorský studijní program na VŠCHT a až v průběhu studia si studium rošířit o druhou instituci. To je rozdíl od Double Degree studia, na které se kandidát doktorského studia hlásí a je přijímán do studia už na začátku na obě vysoké školy (musí před přijetím projít příjímacím řízením na obou institucích), v případě VŠCHT Praha pak do speciálně akreditovaného studijního programu typu DD.

Studenti doktorského studia mají v rámci cotutelle možnost vypracovat jednu disertační práci pod vedením školitelů z obou vysokých škol a získat diplomy obou institucí. Společné vedení disertační práce je zajištěno dvěma školiteli – jedním z každé zapojené instituce – a doktorand tráví vždy část svého doktorského studia na obou institucích. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho zahraničního školitele.

Tato spolupráce významně přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém hledisku podporuje zapojení vědy a výzkumu na fakultách do mezinárodního prostoru. Po ukončení studia student obdrží dva diplomy uznávané oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi.

Podmínky pro uzavření smlouvy o "doktorátu pod dvojím vedením"

  1. student musí být přijat do řádného doktorského studia na VŠCHT Praha;
  2. student musí projednat možnost vedení doktorského studia v programu „cotutelle“ se svým školitelem na VŠCHT a oslovit svého budoucího školitele na partnerské univerzitě;
  3. student musí být současně zapsán na partnerské univerzitě. Partnerská univerzita může vyžadovat, aby uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušky této instituce;
  4. s partnerskou univerzitou musí být uzavřeny:
    1. (Rámcová) Meziinstitucionální dohoda (MoU)
    2. (Konkrétní pro daného studenta) Smlouva o doktorátu pod dvojím vedením

  

Meziinstitucionální dohodu (MoU) i smlouvu o doktorátu pod dvojím vedením je třeba předložit na zahraničním oddělení ke kontrole a schválení, které má k dispozici i vzory těchto smluv.

Postup podrobněji popsán ve Směrnici č. 60.50/14 (viz níže).

Vypsané dizertační práce

Do režimu cotutelle/doktorátu pod dvojím vedením obvykle disertační práce přechází až v průběhu doktorského studia. Existují však práce, které už ve chvíli zadání počítají s realizací v řežimu cotutelle. Věcně se tak neliší od double degree studia. Důvodem existence takových cotutelle je volnější formální uspořádání spolupráce mezi univerzitami (témata nejsou vypisována pravidelně, ale jednorázově).

Vypsané práce – započetí studia v akademickém roce 2022/2023

Střižné síly v míchaných disperzích - experimentální a numerická studie pro spolehlivější návrhy fermentorů – Cotutelle with TU Berlin

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (D401)
Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství (FCHI)
Školitel: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.

Anotace

Ve fermentačních technologiích jsou často používány mechanicky míchané aerované nádoby. V případě aerobních procesů je za hlavní návrhový parametr považována měrná spotřeba kyslíku (Oxygen Uptake Rate - OUR). To znamená, že je uvažován proces řízený mezifázovým transportem kyslíku (mezi plynem a kapalinou) a klíčovým návrhovým parametrem je objemový koeficient přestupu hmoty - kLa. Praxe však ukazuje, že s míchadly nižšího příkonového čísla (což znamená nižší intenzitu turbulence a nižší kLa) je často dosahováno vyšší účinnosti fermentace, než s míchadly vyššího příkonového čísla (což znamená vyšší intenzitu turbulence a vyšší kLa). Vysvětlení přináší fakt, že mikroorganismy mohou být poničeny vyšší mírou turbulence, jak je vysvětleno dále. Intenzita turbulence je úměrná střižným silám působícím v mechanicky míchané fermentační vsádce. Vysoké střižné síly mohou "přetrhnout" mikroorganismy, které tím přestanou vyrábět svůj primární produkt. Cílem dizertační práce je proměřit veličiny úměrné střižným silám za různých experimentálních podmínek a tyto výsledky spárovat s hodnotami kLa v databázi, která je již k dispozici v Laboratoři sdílení hmoty na VŠCHT Praha. Takové propojení dat umožní vyvinout metodiku vysoce racionálního návrhu průmyslových fermentorů.

Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha & Technische Universität Berlin

Přestup hmoty plyn - kapalina. Experimentální studie porovnání efektivity různých zařízení - Cotutelle with UNIPA

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (D401)
Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství (FCHI)
Školitel: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.

Anotace

Objemový koeficient přestupu hmoty (kLa) je klíčovým parametrem v návrzích průmyslových kontaktorů kapaliny-plynv případech, kdy je rychlost procesu řízena přestupem hmoty mezi plynem a kapalinou. Odhad hodnot kLa pro průmyslové návrhy v současnosti vychází z literárních korelací. Cílem výzkumu je vyvinout spolehlivé korelace pro predikci kLa dat v různých typech zařízení, které budou podloženy ověřenými experimentálními daty. Cílem dizertační práce je porovnat různé typy kontaktorů kapalina-plyn z hlediska jejich efektivity pro mezifázový transport hmoty. Budou vyvinuty vhodné korelace pro popis mezifázového transportu hmoty jak v mechanicky míchaných nádobách, tak v kontaktorech míchaných pneumaticky, jako je například airlift reaktor.

Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha & Università degli Studi di Palermo

Aktualizováno: 17.1.2023 21:23, Autor: Jakub Staś

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi