Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se:  → Zájemci o doktorské studium → Podej si přihlášku do doktorského studia
iduzel: 30545
idvazba: 58387
šablona: stranka
čas: 16.10.2021 06:50:49
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podej si přihlášku do doktorského studia

Doktorské studijní programy (dále jen „DSP“) jsou zaměřeny na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu a vývoje.

VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP):

  1.  uskutečňovaných VŠCHT Praha ,
  2.  typu double degree (zkratka DD, také "dvojí diplom") ve spolupráci VŠCHT Praha s akreditovanými partnerskými zahraničními univerzitami - více informací zde 

Všechny doktorské studijní programy typu double degree (DD) jsou uskutečňovány prezenční formou studia. Ostatní DSP jsou uskutečňovány prezenční formou nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student v českém studijním programu může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

Při prezenční formě studia se student DSP účastní výzkumné a vývojové práce na školicím pracovišti a má možnost ucházet se o stipendium z prostředků VŠCHT Praha, fakult, školicích pracovišť nebo jiných zdrojů. Při kombinované formě studia se student DSP věnuje výzkumu a vývoji na školicím pracovišti nebo v jiných prostorách a studuje s využitím informačních technologií VŠCHT Praha bez pravidelné účasti na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách.    

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu v doktorském studijním programu uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem a potřebnou způsobilostí.

Přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; jejich přijetí je podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je zdravotní způsobilost ke studiu příslušného doktorského studijního programu. Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři (možno doložit po odeslání přihlášky, nicméně doložená zdravotní způsobilost ke studiu daného DSP je podmínkou pro vydání Rozhodnutí o přijetí).

Pro studium v programu typu double degree (DD) je podmínkou doložená znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (informace pro magisterské studenty VŠCHT: pokud žádný certifkát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na ústavu jazyků - nutné, abyste měli vyplněné údaje v EPS a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz). K přihlášce nahráváte i motivační dopis v angličtině.

Partnerská zahraniční univerzita si může od uchazeče vyžádat specifické doklady (např. vyplnění vlastního formuláře přihlášky, kopie ID, provedení registrace do IS).

Přijímací řízení se zahajuje vyplněním přihlášky a nahráním povinných příloh (skeny) v elektronickém přihlašovacím systému následované doručením vytištěné přihlášky z elektronického přihlašovacího systému opatřené podpisem školitele spolu s povinnými přílohami fakultě VŠCHT Praha, která uskutečňuje příslušný studijní program, a to ve lhůtě zveřejněné výše.

V případě konkrétních dotazů k doktorskému studiu kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Děkanát fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát fakulty poskytuje informace o požadavcích na uchazeče a dokladech, jež musí být přiloženy k přihlášce a kontroluje formální náležitosti přihlášky. Děkanát fakulty případně rovněž zprostředkuje uchazečům konzultace s jednotlivými školicími pracovišti a s potenciálními školiteli.

Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat podepsat školitelem uvedeným u zvoleného tématu dizertační práce. Poté takto školitelem potvrzenou přihlášku nahrajete jako přílohu do elektronického přihlašovacího systému.

Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde

Uchazeč musí mimo přihlášky ke studiu předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o řádném ukončení magisterského studijního programu (vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce), životopis, doklady o dosavadní praxi, soupis publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti, v případě uchazečů o studium v DD DSP i motivační dopis v AJ..

V případě absolvování studia v zahraničí uchazeč předkládá doklady o řádném ukončení studijního programu odpovídajícího magisterskému studijnímu programu v ČR, úředně přeložené do českého nebo anglického jazyka, v případě nutnosti nostrifikované viz. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani.

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským orgánem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

 Uchazeč splňující podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška pro přijetí do DSP probíhá formou pohovoru před přijímací komisí.

Přijímací komisi pro daný obor doktorského studijního programu jmenuje děkan. Předsedou komise je zpravidla vedoucí školicího pracoviště, členy jsou školitelé a další odborníci daného oboru. Přijímací komise jsou minimálně tříčlenné.

Přijímací komise hodnotí odborné schopnosti studovat příslušný obor v rámci příslušného DSP a předpoklady k samostatné vědecké práci. V odůvodněných případech může děkan stanovit i jiný způsob a formu ověření potřebné odborné a jazykové způsobilosti ke studiu v DSP.

U cizích státních příslušníků s výjimkou cizinců, kteří studují podle § 58 odst. 4 zákona, se dále prověřuje znalost českého jazyka. Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazeče pro absolvování studia v českém jazyce. Jazykové předpoklady nehodnotí přijímací komise u cizinců, kteří dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvovali vysokoškolské vzdělání v českém jazyce nebo slovenském jazyce nebo kteří doloží úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimálně jazykové úrovně B2. Podmínkou uznání je předložení originálu příslušného vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie.

U uchazečů o studium v DSP uskutečňovaném v anglickém jazyce, hodnotí přijímací komise odborné schopnosti a předpoklady uvedené výše a dále přijímací komise hodnotí znalost anglického jazyka. Znalost splňují rodilí mluvčí anglického jazyka a uchazeči, kteří doloží úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka minimálně jazykové úrovně B2.

Vykoná-li přijímací zkoušku úspěšně více uchazečů, přijímací komise sestaví pořadí uchazečů v daném oboru. Převýší-li počet úspěšných uchazečů počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších.

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan formou písemného rozhodnutí.

 Po oznámení rozhodnutí děkana má uchazeč právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana. Nahlédnout do materiálů může v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Děkan může žádosti vyhovět sám a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Aktualizováno: 15.2.2021 10:32, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém je otevřen v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek.

Nejpozději do termínu pro podání přihlášky daného harmonogramem vyplňte do elektronického informačního systému přihlášku, vložte povinné přílohy a na děkanát fakulty přineste :

  • Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,
  • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
  • životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi (v případě opožděného doložení se informujte na děkanátu příslušné fakulty),
  • soupis publikovaných prací,
  • ostatní výsledky odborné činnosti,
  • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree),
  • motivační dopis v AJ (v případě přihlášky do DSP typu double degree).

V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×


ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/14/2021Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2022/202314.10.202131.10.2022
A/V/961/18/2020Přijímání a zápis do doktorských studijních programů typu double-degree pro akademický rok 2020/202108.07.202031.10.2020
Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha11.07.201731.10.2021
Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha01.11.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi