Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Zájemci o doktorské studium → Přijímací řízení do doktorského studia
iduzel: 30545
idvazba: 58387
šablona: stranka_ikona
čas: 26.9.2022 10:34:51
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30545
idvazba: 58387
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske'
iduzel: 30545
path: 1/50375/50376/51163/51210/30545
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přijímací řízení do doktorského studia

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací řízení se řídí vždy aktuálním výnosem rektora a dalšími dokumenty VŠCHT Praha (dostupné níže na této stránce).

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu v doktorském studijním programu uchazeče s řádně ukončeným magisterským studijním programem. Přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; jejich přijetí je podmíněno řádným ukončením magisterského studijního programu.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je zdravotní způsobilost ke studiu příslušného doktorského studijního programu. Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři (možno doložit po odeslání přihlášky, nicméně doložená zdravotní způsobilost ke studiu daného DSP je podmínkou pro vydání Rozhodnutí o přijetí).

Pro studium v programu typu double degree (DD) je podmínkou doložená znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (informace pro magisterské studenty VŠCHT: pokud žádný certifkát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na ústavu jazyků – nutné, abyste měli vyplněné údaje v elektronickém přihlašovacím systému a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz). K přihlášce nahráváte i motivační dopis v angličtině.

Partnerská zahraniční univerzita si může od uchazeče vyžádat specifické doklady (např. vyplnění vlastního formuláře přihlášky, kopie ID, provedení registrace do IS).

 

Harmonogram přijímacího řízení

Přijímací řízení do standardních studijních programů je otevřeno v jediném kole, do programů typu double degree pak ve dvou kolech (první kolo dává uchazečům více času vyřídit formality spojené se studiem v zahraničí).

Double degree programy

1. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací (otevření možnosti podat přihlášku)

do  5. 1. 2022

Odevzdání přihlášek 1. kolo

do  28. 2. 2022

Sdělení data pohovoru uchazečům

do 31. 3. 2022

Přijímací pohovory

březen / duben 2022

Oznámení výsledku uchazečům

do  15. 5. 2022*

2. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací (otevření možnosti podat přihlášku)

do  15. 2. 2022

Odevzdání přihlášek 2. kolo

do  15. 4. 2022

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  29. 4. 2022

Přijímací pohovory

květen  2022

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2022*

 

 

Zápis do studia

září 2022 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

*Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.  

Doktorské programy uskutečňované plně na VŠCHT Praha: 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací (otevření možnosti podat přihlášku)

do  15. 2. 2022

Odevzdání přihlášek

do  15. 4. 2022

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  9. 5. 2022

Přijímací pohovory

květen / červen 2022

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2022

 

 

Zápis do studia

září 2022 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení se zahajuje vyplněním přihlášky a nahráním povinných příloh (skeny) v elektronickém přihlašovacím systému. Elektronický přihlašovací systém je otevřen v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek (přesné termíny viz aktuální výnos rektora k přijímacímu řízení v dokumentech níže na stránce).

 

Podat přihlášku

 

Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat podepsat školitelem uvedeným u zvoleného tématu dizertační práce. Sken takto školitelem potvrzené přihlášky je třeba nahrát jako přílohu do elektronického přihlašovacího systému a přihlášku v listinné formě doručit na děkanát. 

Přílohy přihlášky

Uchazeč musí vedle přihlášky samotné předložit (skeny vložit jako přílohy do elektronického systému a listiny samotné přinést na děkanát) také:

  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři
  • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o řádném ukončení magisterského studijního programu (vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce)
    • v případě opožděného doložení (např. v případě pozdějšího termínu státnic) se informujte na děkanátu příslušné fakulty
  • životopis
  • doklady o dosavadní praxi
  • soupis publikovaných prací
  • soupis ostatních výsledků odborné činnosti

V případě přihlášky do DSP typu doble degree také

  • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree)
  • motivační dopis v AJ

V případě absolvování studia v zahraničí uchazeč předkládá doklady o řádném ukončení studijního programu odpovídajícího magisterskému studijnímu programu v ČR, úředně přeložené do českého nebo anglického jazyka, v případě nutnosti nostrifikované – podrobněji viz

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským orgánem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Doručení přihlášky

Vytištěnou přihlášku z elektronického přihlašovacího systému opatřenou podpisem školitele spolu s povinnými přílohami je třeba doručit fakultě VŠCHT Praha, která uskutečňuje příslušný studijní program, a to v termínu stanoveném výnosem rektora (viz dokumenty níže na stránce).

V případě konkrétních dotazů k doktorskému studiu kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Děkanát fakulty poskytuje informace o požadavcích na uchazeče a dokladech, jež musí být přiloženy k přihlášce a kontroluje formální náležitosti přihlášky. Děkanát fakulty případně rovněž zprostředkuje uchazečům konzultace s jednotlivými školicími pracovišti a s potenciálními školiteli.

Přijímací zkouška

Uchazeč splňující podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je pozván k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška pro přijetí do DSP probíhá formou pohovoru před přijímací komisí.

Přijímací komisi pro daný obor doktorského studijního programu jmenuje děkan. Předsedou komise je zpravidla vedoucí školicího pracoviště, členy jsou školitelé a další odborníci daného oboru. Přijímací komise jsou minimálně tříčlenné.

Přijímací komise hodnotí odborné schopnosti studovat příslušný obor v rámci příslušného DSP a předpoklady k samostatné vědecké práci. V odůvodněných případech může děkan stanovit i jiný způsob a formu ověření potřebné odborné a jazykové způsobilosti ke studiu v DSP.

U cizích státních příslušníků s výjimkou cizinců, kteří studují podle § 58 odst. 4 zákona, se dále prověřuje znalost českého jazyka. Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazeče pro absolvování studia v českém jazyce. Jazykové předpoklady nehodnotí přijímací komise u cizinců, kteří dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvovali vysokoškolské vzdělání v českém jazyce nebo slovenském jazyce nebo kteří doloží úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimálně jazykové úrovně B2. Podmínkou uznání je předložení originálu příslušného vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie.

U uchazečů o studium v DSP uskutečňovaném v anglickém jazyce, hodnotí přijímací komise odborné schopnosti a předpoklady uvedené výše a dále přijímací komise hodnotí znalost anglického jazyka. Znalost splňují rodilí mluvčí anglického jazyka a uchazeči, kteří doloží úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka minimálně jazykové úrovně B2.

Vykoná-li přijímací zkoušku úspěšně více uchazečů, přijímací komise sestaví pořadí uchazečů v daném oboru. Převýší-li počet úspěšných uchazečů počet přijímaných, rozhoduje pořadí nejlepších.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan formou písemného rozhodnutí.

Po oznámení rozhodnutí děkana má uchazeč právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana. Nahlédnout do materiálů může v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Děkan může žádosti vyhovět sám a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Dokumenty související s přijímacím řízení

Aktualizováno: 15.2.2022 11:33, Autor: Jan Kříž

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/14/2021Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2022/202314.10.202131.10.2022
Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha01.11.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi