Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62516
idvazba: 74367
šablona: stranka
čas: 29.9.2023 21:31:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62516
idvazba: 74367
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/program/22320/D201'
iduzel: 62516
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšířuje v rámci konzultační činnosti, kterou poskytuje studentům při vypracování jejich bakalářských a diplomových prací. Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou, odpadovou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0712D130004
VŠCHT kód D201
Počet vypsaných témat 25

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Alternativní nosiče biomasy využitelné v aktivačních čistírenských systémech

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřená na hodnocení biodegradabilního porézního materiálu na bázi PU pěn, který bude sloužit jako nosič biomasy v aktivačních čistírnách odpadních vod a povede ke zlepšení účinnosti biologických procesů odstraňování dusíku, zejména nitrifikace v zimních měsících. PU nosiče budou testovány v laboratorních SBR reaktorech, kde budou monitorovány fyzikálně-chemické parametry (pH, rozpuštěný kyslík, CHSK, anorg. formy N, TKN, PO43-, sušina kalu) a biologické parametry (hydrobiologie/mikrobiologie). Diverzita přítomných mikroorganismů na PU nosičích bude hodnocena mikroskopicky (světelná a epifluorescenční mikroskopie) i kultivačně (zastoupení mikrobiální populace a její aktivity, tj. koliformní a termotolerantní koliformní bakterie, klostridia, kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C a 36 °C, nitrifikační/denitrifikační bakterie). Na základě výsledků laboratorního testování bude receptura PU nosičů dále optimalizována v poloprovozních a provozních podmínkách reálné aktivační čistírny s volitelnou membránovou vestavbou, na které budou testovány provozní stavy spojené s aplikací PU nosičů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Analýza materiálových toků komunálních odpadů

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Cílem práce je analyzovat materiálové toky vybraných složek komunálních odpadů, zjistit současný stav v oblasti jejich zpracování a recyklace, bariéry pro jejich využití a navrhnout a vyvíjet postupy a metody pro zlepšení tohoto stavu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Anammox bakterie jako nástroj pro vývoj pokročilých biomateriálů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Jednou z perspektivních cest pro rozvoj oboru technologie vody je odhalení a valorizace unikátních a potenciálně vysoce hodnotných komponent mikrobiálních populací zapojených do čištění odpadních vod. Mezi tyto komponenty můžou patřit například enzymy, polymery, či lipidy. Nedávno objevené anammox bakterie například jako jediné v přírodě syntetizují tzv. ladderány, membránové fosfolipidy charakteristické spojenými cyklobutanovými řetězci. Tato práce vyvíjí postupy pro produkci ladderánových lipidů z anammox bakterií, a to i) využitím odpadní anammox biomasy z čistírenských technologií, ii) kultivací vysoce obohacených anammox kultur v laboratorních podmínkách, a iii) objasněním biosyntézy ladderánů a její expresi v rychleji rostoucích mikroorganismech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Efektivní recyklace nebezpečných tuhých odpadů z rizikových ložisek

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Existence historických deponií nebo ložisek značných objemů nebezpečných materiálů z dřívější intenzivní průmyslové nebo těžební činnosti vytváří velké lokální i globální riziko pro životní prostředí. Eliminace těchto rizik je často spojená s enormními náklady nebo dokonce nejsou takové postupy dostupné. Pouhá dekontaminace materiálu je tak ekonomicky neakceptovatelná, rizika se tedy často daří jen snižovat různými rekultivacemi apod.. Je tak nutné hledat pokročilé technologie přinášející možnosti přepracování daného materiálu na cennou surovinu, což může tuto náročnost částečně kompenzovat. Tato práce má za cíl věnovat se výzkumu týkajícímu se aplikace různorodých komplexních technologických postupů a hledání podmínek pro jejich uplatnění v rámci znovuvyužití vybraných cílových materiálů, mezi něž lze řadit např. různé skládky minerálních odpadů z těžby, metalurgického i jiného průmyslu. Tyto podmínky nezahrnují pouze technické a chemicko-technologické faktory, ale rovněž ekonomické a legislativní a výzkum by měl bilancovat také environmentální přínosy s případnými dopady těchto postupů. Dizertační práce bude mít za úkol pro alespoň jeden typ nebo i více zvolených materiálů problematiku možné recyklace komplexně posoudit a hledat příp. východiska
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Environmentální aspekty plastů s bio složkou

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


V současné době se ve snaze po snížení uhlíkové stopy materiálů často uvažuje o přídavku bio materiálů do kompozitury plastů. Směsy plastů a bio-based složky sice mohou vykazovat nižší uhlíkovou stopu ve stádiu cradle to gate, mohou však s ohledem na celý životní cyklus představovat řadu nevýhod. Cílem práce bude zhodnotit environmentální přínosy a dopady využití směsi plastů a biosložek v ekodesignu nových výrobků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Hodnocení rizik při ukládání organických odpadů do rekultivovaných důlních prostor

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Téma je vázáno na (zatím) tři lokality, na kterých jsou do vytěžených důlních prostor v rámci rekultivace naváženy velké objemy materiálů na bázi organických látek (vyseparované plasty, pneumatiky, rybniční sediment). V rámci práce bude tento typ rekultivace posouzen metodikou analýzy rizik používanou při hodnocení starých ekologických zátěží. Uvedené lokality se nacházejí na území Jihočeského kraje a součinnost zde poskytnou pracovníci České inspekce životního prostředí z Českých Budějovic. Výstupy práce budou použitelné při upřesňování legislativních a administrativních vazeb mezi odpadem a výrobkem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Charakterizace toxicity mikroplastů v LCA

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Mikročástice plastů se podílejí na kontaminaci životního prostředí. Zahrnutí mikroplastů do studií LCA je zatím velmi limitované. Cílem práce bude vytvořit postup jak charakterizovat nepříznivé účinky mikroplastů na ekosystémy a biotu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Inovativní moduly systémů managementu kvality pro akreditaci prokazující kompetentnost zkušebních emisních laboratoří

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace


Akreditace je způsob, jak prokázat kvalitu a kompetentnost. Má pozitivní účinky na úřady, nákupčí, průmysl, výrobce a spotřebitele. Akreditace podporuje trh při usnadňování pohybu zboží a služeb tam, kde roste poptávka po kvalitě a bezpečnosti. Nabízí harmonizovaný, transparentní a udržitelný přístup, který jednak pomáhá splnit zákonné požadavky za přiměřené náklady; umožňuje inovaci; snižuje potřebu regulačních orgánů využívat své vlastní zdroje; buduje důvěru spotřebitelů a podniků. Cílem bude vytvořit moduly (postupy, plány, odkazy - digitální software, dokumentace) tvorby prokazující plnění plně ve shodě s požadavky ISO/IEC 17025:2017 na emisní zkušební laboratoře pro jejich akreditaci, nabídne možnosti využití SMART technologií, propojení postupů s digitální formou a jednotný manuál dokumentovaných informací pro uživatele, čímž se zefektivní zavedený systém managementu jakosti, což lze dále rozvíjet a zlepšovat také v rámci propojení s integrovaným systémem managementu jakosti a neustálým tlakem podpory na „zelený“, ale efektivní systém jakosti emisních laboratoří.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Intenzifikace procesů odstraňování fosforu z odpadních vod a možnosti recyklace tohoto nutrientu

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Evropská komise připravuje od roku 2024 novou směrnic o městských odpadních vodách, která by měla nahradit směrnici č. 91/271/EEC. Podle dosud publikovaných očekávaných změn bude v oblasti odstraňování nutrientů z odpadní vod kladen důraz na i) výrazné zvýšení účinnosti odstraňování celkového fosforu a ii) na efektivní opětovné získávání tohoto nutrientu ve formě využitelné pro hnojení zemědělských plodin. Náplní disertační práce bude proto optimalizovat podmínky pro zvýšené biologické odstraňování fosforu, zejména pak snížení kompetice mezi bakteriemi odstraňování fosforu a dusíku. Požadavky nové směrnice budou u většiny městských ČOV znamenat rovněž doplnění čistírenských technologií o procesy terciárního srážení fosforu. Součástí práce bude proto i optimalizace toho procesu, zejména z hlediska řízení dávky srážedla a separace vznikající sraženiny. V obou případech biologického i chemického odstraňování fosforu budou studovány postupu opětovného získávání fosforu ve formě optimálně využitelné hnojenými rostlinami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Materiálové využití popílku ze spalování odpadů

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Popílky jsou jeden z pevných zbytků z energetického využití odpadu. Popílek obsahuje řadu nebezpečných složek, ale i využitelné materiály jako jsou kovy, soli či minerální matrice. Práce je zaměřena na vývoj metod pro získávání těchto složek a návrh postupů pro komplexní zpracování popílků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Mikrovlnami podporovaná heterogenní katalýza v environmentálních technologiích

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Principy interakce materiálů s mikrovlnným zářením poskytují řadu unikátních efektů, které v heterogenní katalýze mnohdy přinášejí významnou intenzifikaci procesů. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na hledání optimálního systému založeného na silné provázanosti specifického designu katalyzátoru a katalytického reaktoru s operačními podmínkami procesu. Klíčovým krokem vývoje této pokročilé technologie je především upscale procesu. Inovativní aplikace mikrovln se může uplatnit zejména při eliminaci vzdušných polutantů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Mokrá katalytická oxidace nebezpečných průmyslových odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Některé odpadní proudy z průmyslu je jen velmi obtížné zneškodňovat stávajícími technologiemi a takové vody často končí ve spalovnách nebezpečného odpadu. Mokrá oxidace vzduchem využívající zvýšené teploty a tlaku může být efektivní alternativou, přičemž využití účinného heterogenního katalyzátoru při procesu jeho podmínky racionalizuje. Tato práce bude zaměřena na vývoj, testování a následný upscale různých pokročilých katalyzátorů především na bázi směsných oxidů kovů nebo modifikovaných přírodních materiálů, jako jsou např. zeolity. Důraz v tomto výzkumu je kladen na průmyslovou aplikaci, kdy je nutné hledat složitý kompromis mezi nákladností či udržitelností postupů a receptur přípravy a očekávanou vysokou aktivitou moderních nanostrukturovaných forem materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Omezení vnosu fosforu do vodárenského povodí při jeho současném získávání při čištění odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


V současnosti je velmi aktuální problematika fosforu v odpadních vodách a to jak z pohledu vnosu fosforu do vodárenského povodí (eutrofizace vodárenských nádrží) tak i z pohledu možnosti získávání fosforu jakožto strategické suroviny. Předpokládaný průběh praktické části zahrnuje vývoj a testování zařízení omezující negativní vliv bodových zdrojů znečištění. Cílem je vývoj zařízení – terciálního stupně čištění. Další práce budou mít za cíl získat z odpadních vod fosfor ve formě vhodné k dalšímu použití. Předpokladem je, že práce budou probíhat nejen v laboratoři ale i v poloprovozním měřítku na vybraných ČOV.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Optimalizace ČOV kombinací instrumentace a matematického modelování

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Stále se zpřísňující požadavky na kvalitu čištění odpadních vod jak pro velké, tak i pro menší a průmyslové ČOV spolu s postupně se zvyšujícím zájmem o recyklaci odpadních vod ve vztahu k ekonomické náročnosti vedou k nutnosti využívání nových komplexních řešení návrhů ČOV. Cílem práce je využití moderních metod pro návrh rekonstrukcí ČOV, včetně instrumentace online měření a využití matematického modelování jak pro návrh samotného základu technologie, tak i řízení ČOV. V rámci modelování budou sledovány vlastnosti aktivovaného kalu ve vztahu k nastavení parametrů matematických modelů. Také budou porovnány možnosti různých modelů a vývoj během posledních desetiletí v této oblasti. Do práce budou vnesen i pohled dlouhodobých zkušeností z reálné praxe.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Optimalizace přenosu hmoty v membránovém kontaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty využívající nejčastěji mikroporézních dutých vláken. Zásadní úlohu při jejich provozu sehrává geometrie upořádání vláken v modulu tak, aby docházelo k co nejlepší výměně hmoty při povrchu vláken a tím i k co nejlepší přenosu hmoty mezi fázemi, ať již dvěma kapalnými nebo plynnou a kapalnou fází. Tématem dizertační práce je zaměření se na geometrii uspořádání vláken v modulu a režimu provozu membránového kontaktoru s cílem optimalizace přenosu hmotu v těchto zařízeních.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Optimalizace využití potravinového odpadu pro produkci biometanu na čistírnách odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Anotace


Potravinové odpady produkované v městských aglomeracích jsou ideální surovinou pro biotechnologickou výrobu bioplynu a biometanu. Pro minimalizaci transportních nákladů a s tím související minimalizaci uhlíkové stopy by bylo optimální zpracovávat tyto odpady co nejblíže místu jejich vzniku, proto se nabízí zpracovávat je na městských čistírnách odpadních vod, pro které má toto řešení rovněž vysokou přidanou hodnotu, protože umožňuje přiblížit jejich provoz k úplné energetické soběstačnosti. Zpracování potravinových odpadů koferementaci s čistírenskými kaly má však také řadu rizik: omezená kapacita fermentačních nádrží, příliš rychlá acidifikace, inhibice amoniakálním dusíkem apod. Tato rizika se však dají eliminovat nebo omezovat vhodným technologickým uspořádáním fermentace a postupem při dávkování potravinového odpadu. Cílem výzkumu bude najít optimální technologické podmínky z hlediska provozní teploty, z hlediska uspořádání fermentorů, z hlediska látkového zatížení, respektive distribuce látkového zatížení mezi stupně procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Pokročilé oxidační procesy s heterogenní katalýzou

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Pokročilé oxidace v čištění vody založené na radikálových reakcích za mírných podmínek lze zefektivnit aplikací inovativních nanomateriálů. Těch využívají moderní postupy jako např. heterogenní Fentonova oxidace, fotokatalýza či katalytická ozonizace. Pozitivní přínos těchto postupů je však podmíněn striktní kompatibilitou struktury daného materiálu s typem kontaminace a složením či vlastnostmi čištěné odpadní vody. Výzkum dílčích aspektů komplexních mechanismů těchto postupů je stěžejní pro navazující vývoj technologie, který pak zahrnuje optimalizaci podmínek reakcí, příp. účinné kombinace postupů, a specifické faktory dalšího upscale.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Problematika využívání vyčištěných odpadních vod pro zavlažování zemědělských plodin a městské zeleně

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Situace ve vodních zdrojích v zemích Evropské unie vede ke stále častějším snahám o využití vyčištěných odpadních vod jako alternativního zdroje vody např. pro zavlažování zemědělských plodin nebo městské zeleně. S tímto způsobem využití recyklované vody jsou spojena určitá rizika přenosu zbytkového chemického znečištění z odpadních vod do zavlažované půdy či rostlin. Současně je nutno zajistit vysokou bakteriologickou i virologickou bezpečnost recyklované vody. Míra těchto rizik bude od r. 2023 řízena postupy podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Tato disertační práce se bude zabývat aplikací pokročilých procesu s vysokou účinností odstraňování organických mikropolutatntů a pokročilými procesy hygienického zabezpečení vyčištěných odpadních vod. Při studiu vhodnosti takto upravených vyčištěných odpadních vod bude sledován i dopad těchto zavlažovacích vod na složení zavlažované půdy a její mikrobiální aktivitu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Riziková analýza udržitelnosti

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Zavádění principů udržitelnosti do podnikání je důležitý nástroj snižování antropogenních environmentálních dopadů. V současnosti není k dispozici ucelená metodika hodnocení rizik udržitelnosti. Cílem této práce je zmapovat možnosti využití rizikových analýz pro zavádění udržitelnosti do podniků a organizací.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Sledování výskytu a osudu genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a v prostředí

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Šíření antibiotické rezistence je jedním z nejpalčivějších světových problémů souvisejících se zdravotní tématikou. Každým rokem roste množství pacientů, kteří nemohou být léčeni běžnou antibiotickou léčbou, protože jsou infikování antibioticky rezistentními kmny bakterií. Odpadní vody a čistírenské kaly jsou jednou z nejdůležitějších cest vnosu antibiotické rezistence (formou rezistentních patogenních bakterií nebo jejich genetickou informací - genů antibiotické rezistence) do životního prostředí. Tato práce se bude zabývat sledování genů antibiotické rezistence v odpadních vodách, jejich odstraněním v čistírnách odpadních vod a jejich osudem po té, co se dostanou do životního prostředí. Hlavními sledovanými prostředími budou sedimenty recipientů odpadních vod a půda zavlažovaná recyklovanou odpadní vodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Sledování výskytu virovych patogenu v odpadních vodách jako nástroj monitoringu průběhu zavaznych epidemii

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V průběhu celosvětové epidemie covid-19 se mnohokrát potvrdilo, že přesný monitoring šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je klíčový pro zvládání epidemie ve všech oblastech života společnosti. Měření přítomnosti viru v odpadních vodách může být jedním z účinných nástrojů tohoto monitoringu jak na úrovni velkých skupin obyvatelstva (celých měst nebo jejich částí) tak na úrovni malých cílových skupin (školy, domovy důchodců, studentské koleje). Tento monitoring byl naším týmem prováděn již od léta 2020 a přinesl řadu celospolečensky důležitých informací. Cílem této dizertační práce bude optimalizace postupů pro monitoring virovych epidemii, definice metodiky pro správnou volbu sledovaných lokalit vč. frekvence vzorkování, volba správné metodiky stanovení viru (vč. sledování důležitých variant), analýza naměřených dat a metodika stanovení návazných protiepidemických opatření. Součástí práce bude také analýza dat z již běžících sledování ve školách a domovech důchodců. Ambicí práce je výsledky monitoringu SARS-CoV-2 zobecnit tak, aby mohly být tyto poznatky použity i pro monitoring dalších epidemiologicky významných nemocí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Snižování produkce skleníkových plynu v čistírenských procesech

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V procesu shromažďování, čištění a vypouštění odpadních vod, stejně jako při jejich recyklaci, vzniká nezanedbatelné množství skleníkových plynů. Jde jednak o přímé emise (např. emise methanu ze stokové sítě, emise oxidu dusného z denitrifikace), jednak o nepřímé emise především dané spotřebou elektrické energie v různých částech procesu. Tato práce má tři hlavní části: (1) teoretické mapování různých zdrojů emisí, (2) experimentální měření emisí z různých procesů v provozním měřítku a (3) vývoj matematického modelu, který dokáže predikovat změny produkce skleníkových plynů při změně čistírenských procesů, při změně technologických postupů a při změně kvality odpadní vody (např. vlivem srážek). Cílem je nabídnout provozovatelům a projektantům softwarový nástroj, který jim pomůže při snižování emisí skleníkových plynů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Studium degradace organických polutantů ve vodném prostředí s využitím pokročilých oxidačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Práce bude zaměřena na problematiku pokročilých oxidačních procesů využitelných pro degradaci vybraných organických polutantů ve vodném prostředí. Studium bude zaměřeno na komparaci konvenčních a inovativních technik pokročilých oxidačních procesů z hlediska parametrů jako jsou degradační účinnost, kinetika procesu, spotřeba reagencií/energie a vliv složení vodné matrice.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Úpravnické metody pro separaci plastů

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Rozdělení směsí různorodých plastů na surovinu s výraznější uniformnějším složením je jedním z klíčových kroků pro zvýšení úrovně recyklace plastů. Cílem práce je výzkum použití úpravnických metod pro separaci a zpracování různých směsí plastů s ohledem na jejich další využití pro chemickou či mechanickou recyklaci. Jedním z testovaných separátorů pak bude i unikátní LARCODEMS separátor využívající těžkých kapalin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty, která umožňujíc kontakt dvou fází plynných nebo plynné a kapalné, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Využívá se při tom mikroporézní struktury membrány, která slouží jako nosiče jedné z fází. Díky tomuto uspořádání jsou překonávány některé nedostatky jinak běžně používaných kolonových zařízení jako jsou přeplňování, pěnění, preferenční toky nebo míchaných zařízení jako je vznik permanentních emulzí nebo disperzí. Tématem dizertační práce je využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi