Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62516
idvazba: 74367
šablona: stranka
čas: 29.9.2023 22:49:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62516
idvazba: 74367
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/program/22320/D202'
iduzel: 62516
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energie a paliva

Energie a paliva

Cílem doktorského studijního programu Energie a paliva je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni v praxi využívat nejnovější vědecké poznatky týkající se chemického a energetického zpracování a využití pevných, kapalných a plynných paliv a biopaliv, a rovněž i chemických technologií používaných v energetice. Studenti získají široký chemicko-inženýrský základ rozšířený o detailní znalosti konkrétních technologií a rovněž další dovednosti, jak se samostatně plánovat a řídit výzkumné aktivity, orientovat se v moderních informačních technologiích, efektivně využívat elektronické informační zdroje, komplexně zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data a připravovat kvalitní vědecké publikace a prezentace.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v manažerských pozicích výrobců a distributorů paliv, v energetice nebo ve státní správě, a rovněž i jako vědečtí pracovníci v oblasti aplikovaného výzkumu. Absolvent zaměření Technologie ropy a alternativních paliv má komplexní znalosti technologií zpracování ropy na pohonné hmoty, topné oleje, asfalty, maziva a petrochemikálie. Je rovněž odborníkem na využití alternativních surovin pro výrobu paliv a chemikálií. Umí řešit ekologické problémy spojené se zpracováním ropy a využitím produktů jejich zpracování. Absolvent zaměření Chemické technologie v energetice je odborníkem v oblasti chemie a technologie klasických fosilních, jaderných a obnovitelných energetických systémů. V jeho kompetencích je optimalizace chemických režimů energetických oběhů, navrhování a provoz technologií úpravy napájecích, procesních a odpadních vod v energetice a je korozním specialistou v oblasti energetiky. Má rovněž kvalifikaci pro řešení environmentálních dopadů energetických výrob. Absolvent zaměření Plynná a pevná paliva je odborníkem pro navrhování technologií pro zušlechťování pevných paliv a biopaliv termickými postupy a rovněž i technologií pro čištění energetických plynů, bioplynu, spalin a odpadních plynů. Má kompetence pro analýzu a odstraňování škodlivých látek ze spalin a z odpadních plynů znečišťujících ovzduší, a s tím související dohled nad dodržováním legislativy. Je specialistou pro řízení činností v oblasti těžby, úpravy, přepravy, skladování a distribuce zemního plynu.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130013
VŠCHT kód D202
Počet vypsaných témat 22

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Analýza povrchů s řízenými strukturami a hloubkových profilů povrchových vrstev na kovech

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace


Problematika analýzy povrchů zahrnuje řadu aspektů, které vyžadují další vývoj způsobů aplikace analytických metod jako je XPS, Auger analýza, případně v kombinace s dalšími metodami. Práce bude zahrnovat zejména vývoj interpretací dat z analýz povrchů s řízenými strukturami, dále studium vlivu použití iontového děla na povrchy kovů s oxidy včetně stanovení účinných průřezů vybraných kovů a jejich sloučenin pro odprašování ionty argonu, vývoj metod určování hloubkových profilů povrchových vrstev a jejich srovnání s existujícími metodikami. Experimentálně se bude jednat o použití metody XPS a souvisejících metod na vzorky slitin kovů se speciálně připravovanými modelovými povrchovými vrstvami. Přínosem práce pak bude soubor analytických a interpretačních technik se vstupními daty aplikovatelný na struktury s řízenými povrchy a na hloubkové profily povrchových vrstev kovů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Biobutanol – perspektivní složka motorových paliv

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Anotace


Dizertační práce je věnována ověření možností použití biobutanolu jako alternativní kyslíkaté složky pro výrobu motorových benzínů. Bude sledován vliv obsahu biobunatolu na vybrané kvalitativní parametry benzínů, včetně oxidační a skladovací stabilty. Zvláštní pozornost bude věnována testování korozivních vlastnostní benzinů s obsahem biobutanolu pomocí moderních elektrochemických metod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Čištění syntézního/generátorového plynu pro pokročilé aplikace

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium chemismů jednotlivých význačných reakcí při hlubokém čištění syntézních/generátorových plynů ze zplyňování biomasy a/nebo odpadů na hodnoty akceptovatelné pro jejich pokročilé aplikace (výroba chemických komodit – vodík, methanol, DME atd.; kombinovaná výroba elektrické energie a tepla s využitím SOFC). Vstupní syntézní/generátorový plyn bude modelován v laboratorních podmínkách pro optimalizaci nastavení technologických parametrů sorpce a následně bude využíván reálný plyn produkovaný na komerčních zařízeních nebo na experimentálních poloprovozních stendech v areálech partnerských pracovišť AV pro pilotní ověřovací fázi navržených podmínek. Testovanými syntézními/generátorovými plyny budou plyny produkované ve vícestupňových generátorech, fluidních generátorech se stacionární fluidní vrstvou, fluidních generátorech s duální fluidní vrstvou a plazmových zplyňovacích generátorech. Výsledky doktorské disertační práce budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jeden z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vysoké teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmenovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Dekarbonizace syntézního/generátorového plynu pro výrobu vodíku

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium chemismů jednotlivých význačných reakcí pro dekarbonizaci syntézních/generátorových plynů ze zplyňování biomasy a/nebo odpadů pro výrobu vodíku. Vstupní syntézní/generátorový plyn bude modelován v laboratorních podmínkách pro optimalizaci nastavení vybraných technologických parametrů procesu a následně bude využíván reálný plyn produkovaný na komerčních zařízeních nebo na experimentálních poloprovozních stendech v areálech partnerských pracovišť AV pro pilotní ověřovací fázi navržených podmínek. Testovanými syntézními/generátorovými plyny budou plyny produkované ve vícestupňových generátorech, fluidních generátorech se stacionární fluidní vrstvou, fluidních generátorech s duální fluidní vrstvou a plazmových zplyňovacích generátorech. Výsledky doktorské disertační práce budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Ekologicky šetrné katalyzátory pro zhodnocení furanických látek

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Furanické látky jsou klíčovými meziprodukty pro chemické využití celulózy a hemicelulózy při zpracování lignocelulózové biomasy. Jejich přeměnou lze získat především nejen cenné monomery ale i složky leteckých paliv. Práce se proto bude soustředit na vývoj heterogenních katalyzátorů, které umožní efektivní přeměnu furanických látek na žádané produkty v souladu s principy zelené chemie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Elektromembránové procesy při zpracování kapalných odpadů z JE

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Dr. Ing. Helena Parschová

Anotace


Práce se bude zabývat využitím elektromembránových procesů (konkrétně elekrodialýzy) pro zpracování kapalného nejenom radioaktivního odpadu v jaderné energetice. Elektromembránové separační procesy využívají pohybu disociovaných iontů v elektrickém poli působením stejnosměrného proudu. Separace je dosaženo pomocí neporézních polymerních membrán, které podle polarity funkčních skupin selektivně propouštějí pouze vybrané ionty. Při použití těchto procesů je předpoklad vysoké úrovně odsolení a míry dekontaminace a je to jedna z možných cest, jak docílit minimalizace množství vzniklých kapalných odpadů. Cílem disertační práce bude studium technologie elektromembránových procesů, ověření jejich využití a následné vyhodnocení optimálních podmínek za účelem separace např. korozních produktů v roztocích kyseliny borité a zpracování různých odpadních vod vznikající v jaderné energetice. Experimentální práce budou prováděny v prostorách CVŘ, ať už s modelovými či reálnými roztoky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Inovované hydrogenační katalyzátory pro zhodnocení fenolických látek

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Fenolické látky jsou klíčovými meziprodukty pro chemické využití ligninu při zpracování lignocelulózové biomasy. Jejich přeměnou lze získat především nejen cenné monomery ale i složky leteckých paliv. Práce se proto bude soustředit na vývoj heterogenních katalyzátorů, které umožní efektivní přeměnu fenolických látek na žádané produkty v souladu s principy zelené chemie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Modelování přestupu tepla při regeneraci triethylenglykolu používaného při sušení zemního plynu pomocí CFD

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn je skladován v podzemních zásobnících a během jeho uskladnění dochází k jeho sycení vodní parou z ložiskové vody. Vyskladněný plyn je proto nutné následně sušit v povrchových technologií. Mezi nejrozšířenější technologii patří absorpční sušení pomocí triethylenglykolu v absorpčních kolonách na podzemních zásobnících. Následně se nasycený triethylenglykol regeneruje pomocí ohřevu v tzv. regenerátoru, přičemž vodní pára, společně s částí uhlovodíků je odváděna ze zařízení ve formě brýdových par. Pro ohřev nasyceného triethylenglykolu v regenerátoru se využívá spalování zemního plynu v hořáku, který je umístěn v plamenci. Při tomto způsobu ohřevu může docházet k lokálnímu přehřívání triethylenglykolu a jeho následnému rozkladu. Cílem práce je vytvořit výpočetní modelový scénář CFD pro reálné technologické zařízení regenerace triethylenglykolu a následně navrhnout optimalizaci délky trubkového stínění ústí hořáku v plamenci. Součástí práce bude i analytické stanovení rozkladných produktů triethylenglykolu při jeho lokálním přehřívání.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Návrh katalyzátorů pro hydroprocessing obtížně zpracovatelných surovin pocházejících z odpadní biomasy

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Odpadní biomasa je relativně hojnou surovinou, jejímž zpracováním pyrolýzou nebo hydrotermálním zkapalňováním lze získat organické meziprodukty. Tyto meziprodukty, běžně označované jako biooleje, však vyžadují dalším zpracování, při kterém se odstraní nestabilní a kyslíkaté sloučeniny, které znemožňují přímé zpracování bioolejů v rafinériích. Dizertační práce bude realizována v úzké spolupráci s průmyslovým výrobcem katalyzátorů. Jejím cílem bude navrhnout katalyzátory s vysoce aktivními, stabilními a přístupnými deoxygenačními aktivními centry, která zajistí jejich vysoký výkon s minimalizovanou rychlostí deaktivace. Hlavními úkoly budou výběr vhodných nosičů (zejména s ohledem na jejich chemické složení a porozitu), výběr a nanášení aktivní fáze včetně promotorů, podrobná charakterizace katalyzátorů fyzikálně chemickými metodami a hodnocení jejich katalytické aktivity a stability v hydroprocessingu bioolejů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Odstraňování nečistot z sCO2 energetických okruhů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Pro jaderné i nejaderné energetické aplikace se uvažují okruhy s nadkritickým CO2 (sCO2), např. jako sekundární okruhy pokročilých jaderných reaktorů (iV. generace). V těchto okruzích je velmi důležitý obsah nežádoucích minoritních složek, které mohou mít zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti sCO2 a mohou také snižovat odolnost používaných materiálů. Cílem dizertační práce bude identifikovat nečistoty v těchto energetických okruzích. Dále potom navrhnout a laboratorně otestovat metody odstranění těchto nečistot.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Selektivní odstraňování aniontů z kontaminovaných vod

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Dr. Ing. Helena Parschová

Anotace


Práce se bude zabývat selektivní sorpcí aniontů (např. F-, NO3-, Br-, PO43-, CrO42-) z vodných roztoků pomocí standardních anexů, selektivních sorbentů a anorganických sorbentů. Za účelem nalezení vhodných podmínek pro odstranění těchto aniontů budou provedeny rovnovážné vsádkové pokusy a kolonové dynamické pokusy. V rámci výzkumu bude zkoumán vliv doprovodných aniontů, vstupní hodnoty pH a specifického zatížení na sorpční účinnost sledovaných sorbentů. Cílem doktorské práce bude nalézt vhodné sorbenty pro selektivní odstraňování daných aniontů a určit optimální pracovní podmínky těchto sorbentů jak pro sorpci daných aniontů, tak i pro jejich desorpci ze sorbentů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Vlastnosti 3D tištěných kovových komponent pro jaderné elektrárny

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace


3D tištěné kovové komponenty technických zařízení nacházejí stále širší uplatnění i v náročných provozních podmínkách. Z tohoto důvodu je třeba znát jejich vlastnosti v oblastech rozhodujících o jejich životnosti, tj. korozní odolnosti, odolnosti vůči koroznímu praskání a korozní únavě a to vše za podmínek provozu, případně jim blízkých. Náplní studia bude poznání těchto vlastností ve vazbě na specifickou strukturu 3D tištěných dílů. K tomu účelu budou používány příslušné experimentální metody tj. zejména elektrochemické testy, testy šíření korozních trhlin a korozně únavových trhlin, zkoušky mechanických vlastností. Souvislost těchto vlastností se strukturou a chemickým složením bude ověřována pomocí standartních analytických metod. Přínosem této práce bude soubor informací pro konstruktéry o využitelnosti 3D tištěných kovových komponent v oblasti jaderné energetiky na současných jednotkách generace III+, případně i na některých typech reaktorů vyvíjených v rámci prací na IV. generaci reaktorů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Vliv surovin a provozních podmínek jednotky parciální oxidace ropných zbytků na možnosti využití produkovaných sazí

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V rámci experimentální náplně práce bude ověřena možnost výroby sazí ze sazové vody pocházející z jednotky parciální oxidace ropných zbytků vybavené koanuálními hořáky. V práci budou porovnány dvě uvažované varianty využití sazových vod (výroba sazí vs. filtrace a spalování), včetně následného čištění zbytkových odpadních vod. Hlavní náplní práce bude sledování vlivu různých surovin a podmínek provozu reaktorů jednotky parciální oxidace na kvalitu vyráběných sazí a zbytkových odpadních vod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, FTOP, VŠCHT Praha

Vliv úpravy povrchu na korozní chování konstrukčních materiálů ve vodě o podkritických a nadkritických parametrech.

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


Motivace k použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů spočívá zejména v možnosti dosažení vysoké tepelné účinnosti. Superkritická voda klade vysoké nároky na korozní odolnost konstrukčních materiálů. Možností zvýšení korozní odolnosti modifikací povrchu se bude zabývat tato práce. Metodika bude zaměřena na postupy vyvolávající plastickou deformaci a vnášející zbytková kompresivní pnutí do povrchových vrstev. V práci budou v široké míře využity metody testování okamžité korozní rychlosti in-situ na bázi elektrochemických technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Výroba vodíku termickým rozkladem methanu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena na výzkum problematiky výroby vodíku termickým rozkladem methanu za vysokých teplot v plazmovém hořáku. Cílem je posoutit podmínky rozkladu methanu v plazmovém hoříku (najít potřebnou teplotu rozkladu a potřebnou dobu zdržení plynu v prostoru hoříku) potřebné pro dosažení co nejvyššího výtěžku vodíku s minimalizací nežádoucích produktů rozkladu. V rámci řešení páce bude posouzena také energetická náročnost rozkladného procesu a možnost využití vedlejších produktů rozkladu (uhlík).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha

Využití kontinuální iontové chromatografie pro získávání strategických kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů strategicky významných kovů (např. lithia) pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Důležitou součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z 8-12 kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze a dalších parametrů procesu. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, FTOP, VŠCHT Praha

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


V posledních letech je stále aktuální téma využití oxidu uhličitého v technologiích označovaných jako CCU (Carbon Capture and Utilization). Jednou z těchto technologií je využití oxidu uhličitého při reformování zemního plynu (methanu) při výrobě syntézního plynu, který je běžnou surovinou v rafinériích při zpracování ropy. Využití oxidu uhličitého při tomto procesu by umožnilo jeho využití a prodloužení jeho uhlíkové stopy. Cílem práce bude stanovit vhodné podmínky procesu (teplota, tlak), katalyzátory a kinetické podmínky. Pro možné průmyslové využití bude také vypracována energetická bilance procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, FTOP, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi