Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62516
idvazba: 74367
šablona: stranka
čas: 29.9.2023 23:08:02
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62516
idvazba: 74367
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/program/22330/D301'
iduzel: 62516
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Cílem studijního programu je vychovat odborníky s komplexním pohledem na mikrobiální populace, jejich aktivitu, fylogenetickou a metabolickou diverzitu, mechanismy řídící cílené změny jejich genetické informace či chemické principy ovlivňující vzájemné vztahy mikroorganizmů. Studijní program je založen na propojení různých forem výuky s intenzivním výzkumem, kdy je důraz kladen především na samostatnost, iniciativnost a kritický přístup studentů k řešené problematice. Ve výsledku budou absolventi studijního programu všestranní odborníci schopni získané poznatky, dovednosti i kompetence použít pro průmyslové či jiné aplikace.

Uplatnění

Cílené spojení mikrobiologického, biochemického a inženýrského přístupu v rámci studijního programu profiluje absolventy s komplexním pohledem na mikrobiální svět. Absolventi budou disponovat hlubokými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi ve všech klíčových oblastech mikrobiologie, včetně biochemie mikroorganismů, molekulární biologie, genového inženýrství i dalších blízce příbuzných oborů. Absolventi studijního programu tak naleznou uplatnění ve všech oblastech biotechnologií, potravinářského, farmaceutického či chemického průmyslu, v klinických laboratořích, v oblasti životního prostředí a zemědělství. V neposlední řadě je základem profilu absolventů studijního programu i kompetence pro práci ve výzkumu v akademické sféře.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Bc. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0511D130021
VŠCHT kód D301
Počet vypsaných témat 6

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Houby jako centrální motor koloběhu arsenu v přírodě

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: Ing. Tereza Leonhardt, Ph.D.

Anotace


Arsen se do životního prostředí dostává z antropogenních i přírodních zdrojů a jeho toxicita závisí na jeho formě, kdy anorganické formy jsou toxičtější než organické. Při přeměně těchto forem hrají roli nejen bakterie, jejichž detoxikační aparát je již dobře zmapovaný, ale také houby, jejichž role v přeměnách arsenových specií je zatím téměř neznámá, ačkoli v lesních ekosystémech tvoří nezanedbatelnou složku bioty a intenzivně se účastní koloběhu prvků v prostředí. Vycházíme-li z tezí, že (i) abundance bakteriálních genů účastnících se přeměn As často koreluje se zvýšeným obsahem As v půdě a (ii) diverzita bakteriálních druhů je snížená v půdě kolonizované houbovým myceliem je nasnadě tato hypotéza: Přítomnost As-hyperakumulujících hub zvyšuje obsah As v půdě a tím ovlivňuje zastoupení bakteriálních genů účastnících se přeměn As i bakteriálních taxonů jako takových. Tato hypotéza bude zkoumána pomocí metod sekvenování nové generace, kdy bude zkoumáno jak taxonomické složení (pomocí 16S rDNA), tak ne/přítomnost bakteriálních genů účastnících se přeměn As (arsM, aioAB, arxAB, arsB, acr3). Cílem této disertační práce je tedy podrobnější pohled na souhru houby – bakterie při přeměně As specií a objasnění důležitosti hub při přeměnách As z toxických na netoxické formy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha

Mechanismy antibiotické rezistence u <i>Pseudomonas aeruginosa</i> a možnosti jejich modulace

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: doc. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.

Anotace


Dle světové zdravotnické organizace je stále se rozšiřující rezistence k antibiotikům globální hrozbou, které v současné době čelíme. Nových antibiotik je schvalováno velmi málo a nejčastěji se jedná pouze o modifikace stávajících struktur působících stejným mechanismem jako parentní antibiotika, ke kterým je již rezistence známá. Alternativním přístupem boje s rezistencí je adjuvantní terapie, která kombinuje stávající (neúčinná) antibiotika s inhibitory mechanismu, kterým bakterie dané antibiotikum eliminuje. Cílem tohoto projektu je genotypová charakterizace mechanismů rezistence u klinických izolátů Pseudomonas aeruginosa rezistentních k léčivům. Z klinických izolátů bude připravena knihovna kmenů, která bude následně sloužit k testování potentních inhibitorů daných mechanismů. Pozornost bude věnována i transmembránovým efluxním pumpám, které plní v mikroorganismech své fyziologické funkce, ovšem po častém vystavení antibiotiku vede jejich zvýšená exprese k lékově-rezistentnímu fenotypu. Získaná data budou prezentována na národních a mezinárodních konferencích a publikována v zahraničních časopisech evidovaných v databázi Web of Science. Projekt bude realizován s mezinárodní účastí v rámci řešení akce COST CA21145.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha

Mikrobiologické srážení kalcitu (MICP) - technologie pro snížení uhlíkové stopy a energetické náročnosti

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: doc. Ing. Hana Stiborová, Ph.D.

Anotace


Množství kumulativně uvolňovaného oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry se v současné době odhaduje na 40 GtCO2/rok, přičemž betonářský průmysl se na těchto emisích podílí až z 10%. Jednou z možností, jak recyklovat odpady, snížit uhlíkovou stopu a energetickou náročnost výroby portlandského cementu je využití technologie MICP (mikrobiologické srážení kalcitu). Tato technologie má velký potenciál při recyklaci pevných odpadů z různých průmyslových odvětví (např. stavebnictví, těžby, metalurgie, zpracovatelského průmyslu), kdy je možné připravit pomocí mikroorganismů pevné kompozity. V současné době se MICP technologie používá především v laboratorních podmínkách a to z důvodů poměrně vysokých nákladů spojených s využitím komerčních živných médií nezbytných pro růst mikroorganismů. V rámci řešení této práce budou testovány různé podmínky ovlivňující MICP jako jsou: i) nahrazení kultivačních médií hydrolyzáty odpadů ze zemědělského a potravinářského průmyslu, ii) různé zdroje vápníku a iii) mikroorganismy využívající odlišné metabolické dráhy. Vlastnosti vzniklého biobetonu budou posouzeny na základě mikroskopie, prvkovou analýzou a pomocí mechanických zkoušek. Ekonomický význam a dopady na životní prostředí budou posouzeny na základě metod posuzování životního cyklu a uhlíkové stopy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha

Osud rostlinných metabolitů v půdě

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: Ing. Jáchym Šuman, Ph.D.

Anotace


Rostliny představují hlavní primárními producenty, svou činností se spolupodílejí na i tvorbě půdy – přírodního útvaru klíčového pro fungování většiny terestrických ekosystémů. Produkty rostlinného metabolismu představují základ organické složky půdy a slouží jako hlavní zdroj organického uhlíku pro půdní (mikro)organismy. Organická hmota odvozená z rostlin je tak prostřednictvím mikrobiálního metabolismu v půdě předmětem jak kompletní degradace, tak i částečné transformace vedoucí ke vzniku dalších komplexních chemických struktur. Produkty této transformace pak tvoří základ stabilní složky půdní organické hmoty. Vzhledem k obrovské strukturní diverzitě sloučenin odvozených z rostlin je značná část těchto procesů dosud spíše enigmatická, včetně enzymatického aparátu zapojených mikroorganismů. Náplní tohoto projektu bude identifikace a studium půdních bakteriálních komunit podílejících se na transformaci aromatických sloučenin původem ze sekundárního metabolismu rostlin, včetně role vybraných enzymů identifikovaných v metagenomu těchto komunit. Součástí projektu bude i sledování distribuce genů příslušných enzymových drah v půdách v závislosti na rozdílném složení rostlinných depozitů a půdní organické hmoty.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha

Skládání flavivirové nukleokapsidy a vbalování virové genomové RNA: kdy, kde a jak?

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová

Anotace


Flaviviry jsou RNA viry, jejichž zástupci, například DENV, ZIKV nebo TBEV, způsobují řadu velmi závažných onemocnění. Pro úspěšnou replikaci v infikované buňce musí flavivirové proteiny rozpoznat a vázat virovou genomovou RNA za sestavení virové částice. Strukturní mechanismy vedoucí k tomuto kroku však zůstávají neznámé. Hlavními cíli disertace je příprava funkčních replikonů TBEV, pomocí nichž bude možno studovat procesy skládání a vbalování gRNA do tvořících s nukleokapsidových struktur tohoto viru.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Využití endofytních mikroorganismů v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.

Anotace


V poslední době je předmětem intenzivního vědeckého zájmu výzkum zaměřený na studium neobvyklých přírodních zdrojů a neprozkoumaných míst výskytu mikroorganismů. Bylo prokázáno, že vztahy endofytních bakterií a mikroskopických vláknitých hub s rostlinami mají velký potenciál vytvářet nové vzácné sekundární metabolity s jedinečnými zdraví prospěšnými, technologickými a nutričními vlastnosti. Podstatou práce bude studium vzájemných vztahů mezi mikrobiálními endofyty a rostlinami. Bude posuzován i potenciál endofytů bránit růstu patogenních vláknitých hub a tvorbě mykotoxinů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi