Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62516
idvazba: 74367
šablona: stranka
čas: 29.9.2023 22:00:13
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62516
idvazba: 74367
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/program/22330/D306'
iduzel: 62516
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/62516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Cílem doktorského studijního programu Biotechnologie léčiv je připravit vysoce kvalifikované absolventy s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi pro samostatnou tvůrčí práci zejména ve vědeckých institucích a universitách s přírodovědným zaměřením a pro vedoucí pozice ve výzkumných a vývojových skupinách průmyslových podniků s předmětem podnikání v oblasti biotechnologických procesů, produkce léčiv a léčivých přípravků a zajištění jejich bezpečnosti a kvality. Průběh studia poskytuje dostatečný prostor pro studium pokročilých forem biologických, analytických, statistických, inženýrských a technologických disciplín a jejich využití v experimentální práci, která je stěžejní částí studijního programu. Cílem studia je rovněž příprava absolventa pro mezinárodní spolupráci, která je zajišťována v rámci zahraničního studijního pobytu a prezentací na mezinárodních konferencích. Koncepce studijního programu vyžaduje zvládnutí samostatné vědecké práce, rozvoj tvůrčích schopností a vlastní invence a vysokou míru kritického myšlení. Rozvíjeny jsou schopnosti týmové práce nezbytné v současném vědecké výzkumu, stejně jako potřebné "soft skils" schopnosti.

Uplatnění

Absolventi studijního programu budou rozsáhle vzdělanými odborníky v biologických, bioinženýrských, analytických a technologických disciplínách, což jim umožní uplatnění, včetně vedoucích pozic, jak v akademické, tak v aplikační sféře, ve výzkumných a vývojových skupinách výzkumných ústavů, universit a průmyslových organizací, věnujících se biotechnologickým procesům (vývoj, řízení, kontrola) směřujícím k produkci léčiv a léčivých přípravků. Profil vzdělání absolventa rovněž umožní uplatnění v bioanalytických laboratořích, kontrolních organizacích, odpovídajících oblastech státní správy ap. Absolventi budou vybaveni všemi potřebnými znalostmi a schopnostmi pro činnost v mezinárodním prostředí. Absolventi získají rozsáhlé zkušenosti v přípravě a řízení vědecko-výzkumných projektů, v kritické analýze a interpretaci výsledků, budou schopni získané výsledky a znalosti prezentovat jak formou přednášek, tak vědeckých publikací.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0512D130018
VŠCHT kód D306
Počet vypsaných témat 3

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Biologická aktivita nanočástic připravených „zelenými technologiemi“

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Alena Čejková, CSc.

Anotace


Prokázané antimikrobiální účinky nanočástic kovů způsobené jejich unikátními vlastnostmi zajistily rychlý nárůst šíře jejich komerčních aplikací. Přirozené formy nanočástic vznikají mnoha různými biotickými i abiotickými mechanismy. V současné době jsou mimo jiné předmětem zájmu biotechnologické postupy využívající mikrobiální buňky/lyzáty nebo rostlinné tkáně a extrakty, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že tento přístup umožňuje větší kontrolu nad velikostí a tvarem produkovaných nanočástic a poskytuje možnosti jejich cílené povrchové úpravy (funkcionalizace). Cílem Nedílnou součástí práce bude charakteristika chemických a biochemických vlastností takto vytvořených nanočástic kovů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Fenotypy patogenních mikroorganismů vykazující vysokou virulenci

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Fenotyp mikroorganismů je významně ovlivňován podmínkami okolního prostředí a je řízen různými regulačními mechanismy, kde příkladem může být mechanismus quorum sensing. Výsledný fenotyp lze charakterizovat na úrovni morfologických a fyziologických vlastností. Jedním z projevů konkrétního fenotypu bývá u pathogenních mikroorganismů vysoká virulence/vysoká produkce virulenčních faktorů. Tématem disertační práce je studium možností cíleného ovlivnění regulačních mechanismů vybraných pathogenních mikroorganismů potlačujících vznik fenotypů s vysokou virulencí. Nástroji modulujícími virulenci budou zejména přírodní látky zasahující do regulačních mechanismů mikroorganismů včetně jejich aplikací formou různých nanosystémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Kompozitní nanočástice s vysokou antimikrobní aktivitou

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Nanočástice a obecně různé nanostruktury mohou disponovat vysokou biologickou aktivitou. Biologická aktivita je v tomto případě výsledkem souboru charakteristických vlastností těchto struktur, jako je jejich tvar a velikost a dále chemické složení. Původně převažující studium biologických aktivit nanočástic kovů a jejich oxidů se přesouvá ke kompozitním nanočásticím tvořeným například různými polymery a kovy. Prostorové uspořádání těchto kompozitů bývá často klíčové. Tématem disertační práce je nalezení vhodných postupů pro přípravu kompozitních nanočástic na bázi přírodních polymerů, jako například chitosanu a ligninu v kombinaci s různými kovy. Cílem bude získání nanostruktur s vysokou antimikrobní aktivitou využitelných zejména v medicíně a příbuzných oborech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 6.1.2022 11:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi