Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací → Vypsaná témata disertačních prací → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63416
idvazba: 75599
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 15:41:11
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63416
idvazba: 75599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/ustav/101'
iduzel: 63416
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/63416
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav anorganické chemie

Multikomponentní silikátové a borátové struktury použitelné pro detekci termálních neutronů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Vít Jakeš, Ph.D.

Anotace


Předmětem této práce budou multikomponentní silikátové a borátové struktury se substitucí ionty aktivátorů s cílem zvýšit fázovou a chemickou odolnost materiálu a zlepšit scintilační odezvu při detekci záření neutronů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - MXeny

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na metodu přípravy vrstevnatých MAX fází obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p-prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny - monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Student se bude zabývat vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitátory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a charakterizace monokrystalů nových materiálů na bázi alkalicko-olovnatých halogenidů pro scintilační a laserové aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Vít Jakeš, Ph.D.

Anotace


Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů materiálů na bázi alkalicko-olovnatých halogenidů, např. CsPbCl3, CsPbBr3, RbPb2Cl5, RbPb2Br5, KPb2Cl5, ad., nedopovaných a dopovaných prvky vzácných zemin (např. Nd3+, Pr3+, Sm2+, Eu2+, ad.) metodou micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovou metodou. Uvedené materiály jsou studovány pro jejich vhodné optické vlastnosti s širokým aplikačním potenciálem zahrnující např. scintilátory, lasery, světelné konvertory, ad. V případě matric vhodných pro laserové aplikace operujících v blízké infračervené (IČ) oblasti (např. RbPb2Cl5, KPb2Cl5, ad.) bude cílem zvýšit koncentraci prvků vzácných zemin (např. Nd3+, Pr3+, ad.) v matrici a stabilizovat ji, aby bylo možné dosáhnout jejich stimulované emise. To by zahrnovalo dopování uvedených matric a optimalizovat stechiometrické složení matric, např. přípravou tuhých roztoků (kationtových nebo aniontových). U sloučenin CsPbBr3, CsPbCl3, ad. bude studován vliv nových dopantů (např. Sm2+, Eu2+, ad.) na jejich optické vlastnosti (scintilační, konvertorové) s cílem dosáhnout emise v blízké IČ oblasti a optimalizovat koncentraci dopantu případně kodopantu. Na výše uvedených materiálech a jejich krystalech budou studovány vlastnosti týkající se jejich složení (prvkového a strukturního), tepelných, optických, luminiscenčních, scintilačních a laserových vlastností. Cílem práce je zvýšit optickou kvalitu připravovaných krystalů a optimalizovat složení krystalů tak, aby byly zlepšeny parametry jako např. vysoký světelný výtěžek a rychlá scintilační odezva, stimulovaná emise, apod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních aluminátů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na přípravu krystalů multikomponentních oxidů dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Bude studována optimální stechiometrie a dopace krystalů z hlediska dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava nanomateriálů vhodných pro elektrochemickou redukci dusíku

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Vlastimil Mazánek, Ph.D.

Anotace


Amoniak zaujímá významné místo v moderním průmyslu díky jeho různým aplikacím, jako je výroba kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv a pro redukci NOx ze spalování fosilních paliv. V poslední době se také zkoumá využití čpavku jako zdroje vodíku pro kyselé palivové články. Průmyslová výroba čpavku se však v současnosti opírá o Haber-Boschův syntézu, což je energeticky náročný proces a také vyžadující vodík převážně vyráběný ze zemního plynu. Na druhé straně elektrochemická redukce dusíku (ERD) může přímo připravit amoniak z dusíku a vody. Kromě toho, zvyšující se podíl obnovitelné zdrojů energií (vítr a slunce) způsobují výkyvy v elektrické síti. Pomocí ERD by šlo přebytečnou elektřinu uložit ve formě čpavku k pozdějšímu využití, např. jako palivo ve zmíněných článcích. Dosud jsou katalyzátory hlavní překážkou pro využití ENR, protože současné elektrokatalyzátory dosahují pouze limitované produkce amoniaku a většinou katalyzují spíše vývoje vodíku. Využití amoniaku pro palivové články a skladování energie tedy vyžaduje přípravu nových katalyzátorů. Na základě předchozích teoretických a experimentálních studií bude tato práce zaměřena na testování materiálů s nízkou aktivitou pro redukci vodíku - některé kovy, MChx nebo MPChx (M - kov, P - fosfor, Ch - chalkogen). Tato práce bude založena na následujících krocích: 1) syntéza objemových vrstvených materiálů nebo přímá depozice na substrát (přímá syntéza z prvků, CVD, ALD, elektrochemická depozice); 2) exfoliace vrstvených materiálů (interkalace, mechanická – ultrazvuk/mleté střižnými silami); 3) strukturní a chemická charakterizace (SEM, TEM, AFM, XRD, XPS, Raman); 4) testování elektrochemické aktivity; 5) optimalizace materiálu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Recyklace materiálů na bázi reaktivního oxidu hořečnatého ve stavebnictví

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.

Anotace


V této práci budou připraveny kompozitní materiály na bázi reaktivního oxidu hořečnatého se zaměřením na znovuvyužití odpadních surovin. Mezi tyto odpadní suroviny bude patřit zejména recyklát z MOC (z angl. magnesium oxychloride cement) a dalších druhotné suroviny ze stavebního průmyslu. Recykláty budou detailně charakterizovány z pohledu chemického i fázového složení, bude též analyzována mikrostruktura i fyzikální vlastnosti jako je velikost částic, či specifický měrný povrch. Z vybraných materiálů s vyhovujícími materiálovými vlastnostmi bude připravena druhá generace stavebních kompozitů obsahující maximální podíl recyklovaných surovin za současného zachování požadovaných materiálových vlastností. Připravené kompozity budou opět detailně charakterizovány nejen z pohledu fyzikálního a chemického, ale budou u nich studovány i mechanické vlastnosti jako jsou pevnosti v tahu a ohybu. Důraz bude kladen i na studium voděodolnosti těchto materiálů, která je klíčová pro využití navržených kompozitních materiálů v praxi.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium využití bezkelímkových technologií při nanostrukturování částic vzácných kovů ve skle a sklo-keramice

Garantující pracoviště: Université d'Orléans
Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce , Double Degree )
Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na experimentální výzkum přípravy a vlastností transparentních anorganických materiálů obsahujících kovové nanočástice. Budeme studovat vznik, tvar a distribuci nanočástic Cu, Ag a Au ve vícesložkových anorganických sklech různého složení. Během práce budou nanokompozity připraveny konvenčním tavením následovaným řízenou teplotní rekrystalizací, ve spolupráci s AVČR iontovou implantací nebo metodou aerodynamické levitace ve spolupráci s Universitou v Orléans a laboratořemi CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux: Haute Température et Irradiation), které jsou součástí CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Vyhodnotíme vliv struktury a složení nanokompozitů na optické (především absorpční) vlastnosti a barevnost skel. Získané výsledky povedou k obecnému poznání vzniku barevných kovových center v anorganických nanokompozitech a obecnému řešení vlivu struktury a složení nanokompozitů na optické vlastnosti. Cíl: Připravit transparentní různě barevné nanokompozity obsahující kovové částice. Určit oblasti chemické a teplotní stability nanočástic v připravených nanokompozitech. Vyhodnotit vliv struktury a složení nanokompozitů na absorpční vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza a charakterizace nových kovových komplexů s neobvyklým koordinačním prostředím směrem k aplikacím snímání plynů

Garantující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v anglickém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace


Projekt bude zahrnovat syntézu nových komplexních sloučenin na bázi přechodných kovů a lanthanoidů s neobsazenými místy v jejich ligandová sféře. Připravené komplexní sloučeniny budou charakterizovány s důrazem na jejich magnetické vlastnosti. Tenké vrstvy syntetizovaných komplexů budou nanášeny na různé podložky různými technikami – nanášení z roztoků i vakuově a dále budou měřeny spektroskopické, elektrické a magnetické vlastnosti připravených tenkých vrstev. Vybrané vrstvy se budou testovat jako detektory nebezpečné plynů v ovzduší.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza vrstevnatých dichalkogenidů přechodných kovů využívající metodu transportního růstu z par a metody CVD.

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Výzkumná práce je zaměřena na vývoj nových postupů pro transportní růst z par vrstvených dichalkogenidů přechodových kovů se zaměřením na řízení složení a snížení hustoty defektů. Dále se práce zaměřuje na vývoj metod depozice CVD pro heterostrukturní přípravu vrstvených chalkogenidů. Více detailů se dozvíte na https://itn-2exciting.chm.tu-dresden.de/positions/vscht/.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

2D materiály pro foto-elektrochemický rozklad vody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium využití 2D nanomateriálů na bázi vrstevnatých chalkogenidů a jejich kompozitů pro foto-elektrochemický rozklad vody. Student bude řešit možnosti optimalizace vlastností těchto materiálů pomocí dopování, funkcionalizace povrchů a optimalizace složení za účelem snížení přepětí při fotokatalytickém vývoji vodíku a optimalizací odezvy materiálů na různé vlnové délky světla ve viditelné a ultrafialové oblasti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Borany: Cesta k inerciální proton-borové fúzi

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Dr. Michael G. S. Londesborough

Anotace


Aneutronická fúze protonu a jádra 11B za vzniku tří jader 4He je nejúčinnějším a ekologicky nejbezpečnějším zdrojem energie, který je milionkrát vydatnější než například spalování uhlí, a bez jakýchkoli problémů spojených s radioaktivitou, které zase přináší jaderné štěpení. K dosažení p-B fúze je zapotřebí enormní stlačení 10^5 násobku hustoty pevných látek. Pokroky v laserové technologii vedou k vytváření takových podmínek, ve kterých světlo generuje silné tlakové vlny v plazmatu obsahujícím B a H. Zde je potřeba lépe porozumět ideálnímu složení paliva a jeho charakteristikám. Tento projekt, podpořeno grantem EU Pathfinder, navrhuje jako palivo pro aneutronickou fúzi borany, které se skládají výhradně z atomů B a H v poměrech cca. 1:1 a jsou také velmi blízko sebe, a tak se eliminuje potřeba jakéhokoli primárního terče generujícího protony, a proto jsou dobrým začátkem pro inerciální udržení. Máme v úmyslu využít všestrannost chemie boranů k vytvoření širokého portfolia kandidátů na palivo, ke studiu jejich chování v podmínkách inerciálního udržení a k prokázání jejich užitečnosti při fúzi p-B.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Hybridní kovové a (kar)boranové klastry

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.

Anotace


Atomárně přesně definované kovové klastry představují rozvíjející se oblast materiálů jejichž vlastnosti jsou ovlivněné jejich rozměry a mohou být považovány za přechodové od atomární úrovně k makroskopické „bulk“ formě. V nedávné době jsme popsali několik prvních příkladů hybridních kovových a (kar)boranových klastrů a demonstrovali jejich vyjimečnou teplotní stabilitu. Toto PhD téma se zaměří na nové stabilní hybridní klastry s různou nuklearitou a zároveň na syntézu (kar)boranových klastrů s různými funkčními skupinami vhodnými k dalším chemickým experimentům hybridních klastrů. Navržené téma zahrnuje řadu syntetických, analytických a výpočetních výzev, které souvisí s velikostí nových hybridních molekul skládajících se ze stovek až tisíců atomů. Projekt je součásti mezioborové mezinárodní spolupráce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Luminiscenční kovové klastry pro biologické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Kaplan Kirakci, Ph.Dr.

Anotace


Molybdenové klastry nanometrových rozměrů jsou agregáty šesti atomů molybdenu s ligandy. Práce zahrnuje jejich syntézu, studium stability, luminiscence a biologických účinků. Klastry po aktivaci viditelným světlem produkují singletový kyslík, který je vysoce reaktivní a má cytotoxické účinky. Nedávno jsme zjistili, že klastry lze také excitovat rentgenovým zářením (RTG). Již jsme získali slibné výsledky v oblasti RTG-indukované fotodynamické terapie. Klastry představují účinné sloučeniny pro vývoj léčiv určených ke zvýšení účinnosti radioterapie rakoviny, pro fotodynamickou terapii nebo fotoinaktivaci bakterií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Nanooxidy ceru pro environmentální a bio-aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jiří Henych, Ph.D.

Anotace


Práce se zaměřuje na přípravu nanostrukturních oxidů ceru různými především "wet chemical" metodami a jejich využití v environmenálních a bio-aplikacích. Výjimečné povrchové redoxní vlastnosti CeO2 nanostruktur umožňují reaktivní adsorpci/katalytický rozklad nebezpečných polutantů (jako jsou pesticidy nebo léčiva ve vodách), ale i např. bojových chemických látek. Kromě toho nanočástice CeO2 vykazují neobyčejné pseudo-enzymatické vlastnosti a mohou tak napodobovat enzymy v živých organizmech což by mohlo vést k rozvojí umělých enzymů tzv. nanozymů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Nové typy substitucí na atomech boru a uhlíku na karboranech a metallakarboranech s ohledem na přípravu netradičních léčiv

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace


Téma se týká vývoje syntetických metod pro připravu nových klastrových strukturních bloků, které budou využitelné v návrhu netradičních léčiv a také stereochemie substitucí na klastrových molekulách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Oxidy titanu a titanáty pro pokročilé aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jan Šubrt, CSc.

Anotace


Li-ion baterie jsou jedním z nejslibnějších elektrochemických zdrojů energie. Materiály na bázi Ti, jako Li4Ti5O12, Li2Ti3O7, TiO2-B a H2Ti3O7, jsou považovány za důležité anody pro lithium-iontové baterie kvůli jejich vysoké bezpečnosti a vynikající cyklické stabilitě. Li-iontová baterie (LIB) (obvykle využívající uhlíkové materiály jako anodu) čelí výzvám, pokud jde o převzetí hybridních elektrických vozidel a stacionárních zdrojů energie. Sloučeniny na bázi Ti, zejména Li4Ti5O12, byly prokázány jako nejslibnější anodové materiály, protože vykazují vynikající cyklickou reverzibilitu a vysoké provozní napětí pro zajištění zvýšené bezpečnosti. Rychlost těchto materiálů na bázi Ti je však relativně nízká kvůli velké polarizaci při vysokých rychlostech nabíjení a vybíjení. Ke zvýšení elektrické vodivosti byly použity dopování, povrchové modifikace a iontová difuzivita vytvořením různých nanomateriálů. Bude použit nový způsob přípravy založený na extrakci síranových iontů z krystalů titanylsulfátu a jejich nahrazení hydroxylovými skupinami ve vodném alkalickém roztoku. Metoda vede k nanostrukturované kyselině metatitaničité nebo alkalickým titanátům.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Protonově vodivé metaloorganické sítě obsahující funkcionalizované porfyrinové stavební bloky

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Jan Hynek, Ph.D.

Anotace


Neustále narůstající světová spotřeba energie a s tím spojené problémy v oblasti životního prostředí vede k nutnosti zavedení nových, ekologických zdrojů energie, což zahrnuje širší využití palivových článků a baterií. Důležitou součástí těchto zařízení jsou protonově vodivé membrány oddělující prostor obou elektrodových poloreakcí, avšak umožňující přenos protonů. Prozatím jsou pro tento účel využívány především vodivé polymery, které mají ovšem řadu nedostatků, např. vysokou výrobní cenu, propustnost pro některé druhy paliv či amorfní povahu, která znemožňuje hlubší pochopení mechanismu přenosu protonů. Metal-organické sítě (Metal-Organic Frameworks, MOF) jsou krystalické porézní koordinační polymery sestávající se z metalických center vzájemně propojených dvou- či vícevaznými organickými ligandy. Pravidelná struktura obsahující póry a možnost ladění jejich velikosti, fyzikálních a chemických vlastností činí tyto materiály vhodnými pro přenos protonů v rámci membrán ve vodíkových palivových článcích. Práce je zaměřena na přípravu zirkonočitých MOF obsahujících tetrakis(4-karboxyfenyl)porfyrin a jeho deriváty se snahou maximalizovat jejich protonovou vodivost. Připravované materiály budou odvozeny již známých struktur PCN-222 a MOF-525, které se vyznačují měrným povrchem v rozmezí 2200 – 2600 m2/g, mezoporézním charakterem a v porovnání s ostatními MOF nadprůměrnou chemickou stabilitou. Pomocí metod substituce porfyrinového ligandu a postsyntetických modifikací budou do struktur zavedeny skupiny s funkcí donorů (fosfonáty, fosfináty, sulfonáty) či akceptorů (aminy) protonů. Bude bude studován vliv těchto modifikací na protonovou vodivost výsledných materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Příprava a studium nových metalo-organických sítí založených na fosfinátových ligandech

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Matouš Kloda, Ph.D.

Anotace


Metal-organické sítě (Metal-Organic Frameworks, MOFs) jsou porézní krystalické materiály založené na kombinaci kovových center nebo klastrů s dvou a vícevaznými organickými ligandy. Široká škála dostupných kovů a spojovacích molekul dává možnost ladit chemické a fyzikální vlastnosti MOFů a přizpůsobit je na míru konkrétní aplikaci. Fosfinátová koordinační skupina (POOH) tvoří stabilní vazby ke kovovým centrům a zároveň vytváří predikovatelné koordinační motivy, poskytuje tedy výhody oproti tradičně využívaným karboxylovým a fosfonátovým skupinám. Cílem disertační práce bude syntéza a charakterizace nových MOFů za použití fosfinátových spojovacích molekul s důrazem na přípravu krystalů vhodných pro stanovení struktury rentgenovou difrakcí. V rámci práce bude také testována stabilita vzniklých MOFů a jejich použití pro praktické aplikace jako je například sorpce polutantů nebo elektronová a protonová vodivost. V rámci disertační práce se student naučí syntetické postupy při přípravě nových spojujících molekul, organokovových sítí a dále jejich charakterizace (NMR, práškový a monokrystalový XRD, sorpce N2, termická analýza apod.) až po studium jejich aplikací. Práce bude probíhat na pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Příprava a studium vlastností boranyliových solí jako molekulárních senzorů a katalyzátorů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Karel Škoch, Ph.D.

Anotace


Katalýza komplexy přechodných kovů představuje osvědčený a způsob k efektivnějšímu provádění chemických reakcí. Přestože bylo v tomto ohledu dosaženo skvělých výsledků, využití přechodných kovů představuje i určité nevýhody (vysoká cena, toxicita, strategická či environmentální rizika), které vedou ke snaze hledat nové a alternativní přístupy ke katalýze. Jednou z možností je využít reaktivity prvků hlavní skupiny. Jako boranyliové sole se označují sloučeniny trojmocného boru, které díky kladnému náboji lokalizovanému na atomu boru představují výjimečně silné Lewisovské kyseliny. Výhodou je však jejich relativní dostupnost a často odlišná (a tedy atraktivní) reaktivita, což činí tyto sloučeniny zajímavými pro přípravu nových činidel, katalyzátorů či objevování nových syntetických cest. Cílem práce bude příprava karbeny (či jinými donory) stabilizovaných boranyliových solí a studium jejich struktury a reaktivity s přihlédnutím pro jejich eventuální využití pro fotofyzikání měření (molekulární senzory) či katalyzátorů pro aktivace C-H vazeb či fixace CO2. Aplikant si během práce osvojí pokročilé techniky syntézy na pomezí organické a anorganické chemie včetně manipulace, izolace a charakterizace citlivých látek za použití Schlenkových technik či gloveboxu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Syntéza a aplikace aktivního boránu jako perspektivního porézního polymeru

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Jan Demel, Ph.D.

Anotace


Aktivní borán je novým typem porézního polymeru, který byl vyvinut na Ústavu anorganické chemie v Řeži. Aktivní borán vzniká termální syntézou boránových klastrů s organickými molekulami při vysoké teplotě. Analýza ukazuje, že je pravděpodobně složen z boránových klastrů pospojovaných pomocí organických můstků. Prvotní studie ukazují, že tento typ materiálu má nejen vysokou sorpční kapacitu pro testované emergentní polutanty, ale take je to účinný katalyzátor reakcí katalyzovaných Lewisovskými kyselinami. Cílem disertační práce bude příprava nových porézních struktur, jejich detailní charakterizace a použití především jako katalyzátory pro kysele katalyzované reakce. V rámci disertace se student naučí systematické práci v laboratoři, vyhodnocování dat z celé řady charakterizačních metod (práškový XRD, sorpce N2, infračervená spektroskopie, NMR, atd.) a studium použití připravených porézních struktur pro konkrétní aplikace. Práce bude probíhat na ÚACH AV ČR v Řeži.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Syntéza chirálních karboranů a metallakarboranů, studium jejich separace a interakcí s organickými systémy

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace


Chemie chirálních klastrových sloučeniny boru patří dosud k velmi málo prostudovaným oblastem, ačkoliv jejich axiální či helikální chiralita je podobná jako u některých typů organických látek (BINOL) či ansa-substituted metallocenů. Téma se týká připravy opticky aktivních klastrových sloučenin, separace ennantiomerů a využití látek v medicíně.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Tenké vrstvy multiferoických hexagonálních feritů vykazujících magnetoelektrické vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Josef Buršík, CSc.

Anotace


Tématem disertační práce je studium tenkých vrstev multiferoických hexagonálních feritů s magnetoelektrickým (ME) jevem připravovaných metodami “měkké” chemie ve formě tenkých vrstev metodami depozice z kapalné fáze (CSD). Vybrané hexaferity strukturního typu U, Y a Z, vykazující magnetoelektrické vlastnosti, patří do skupiny intenzivně studovaných multiferoik (https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-conmatphys-020911-125101). Výzkum bude zaměřen na vývoj a optimalizaci CSD syntetických postupů a studium reálné (mikro)struktury (x-ray a neutronová difrakce, elektronová mikroskopie) a jejího vztahu k funkčním (ME) vlastnostem materiálu. Fyzikální část práce zahrnuje stadium elektrických, dielektrických, magnetických a magnetoelektrických vlastností (ve spolupráci jak s domácími, tak i zahraničními fyzikálními laboratořemi).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

2D a vrstevnaté materiály a modifikace iontovými kapalinami

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Anotace


2D a vrstevnaté materiály (např. podvojné vrstevnaté hydroxidy nebo alkoxidy) budou připravovány jako samonosné katalyzátory. Tento typ materiálu bude modifikován iontovými kapalinami (např. imidazoliového typu), obsahující kov. Tyto iontové kapaliny budou mobilizovány na povrchu 2D nebo vrstevnatých materiálů a celé systémy budou studovány pro heterogenní katalýzu, především pro polymerizaci s otevřením kruhu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Aktualizováno: 16.2.2022 00:25, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi