Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací → Vypsaná témata disertačních prací → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63416
idvazba: 75599
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 16:10:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63416
idvazba: 75599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/ustav/105'
iduzel: 63416
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/63416
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav anorganické technologie

Elektrochemická syntéza hypervalentních sloučenin jódu jako vysoce selektivních organických oxidačních činidel

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.

Anotace


Vysoce selektivní oxidace organických látek patří, zejména v případě látek s vysokou přidanou hodnotou, mezi velmi atraktivní procesy. V současné době jsou tyto reakce nejčastěji uskutečňovány pomocí oxidačních činidel obsahujících toxické ionty přechodných kovů jako je Cr(VI), Mn(VII), Ru(VI) či Os(VIII). Vhodnou ekologicky nezávadnou alternativu k těmto oxidantům představují organické látky obsahující ve své struktuře hypervalentní atom jódu. Tématem práce bude studium elektrochemického chování těchto látek a jejich prekurzorů s cílem využít elektrochemickou oxidaci při jejich produkci a umožnit tak rozšíření aplikace hypervalentních sloučenin jódu jako oxidačních činidel také do průmyslového měřítka.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Elektrochemické metody úpravy procesních vod

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace


Elektrochemické metody jsou pro svou jednoduchost a vysokou účinnost vhodné pro úpravu procesních vod. Hlavní nevýhodou je zpravidla vyšší cenová náročnost. Elektrochemické metody tak nalézají uplatnění především při úpravě silně zasolených ev. jinak kontaminovaných vod, kde biochemické postupy selhávají. Aplikace jednotlivých metod je třeba optimalizovat s ohledem na konkrétní složení zpracovávaných vod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Elektrolýza vody jako zdroj vodíku pro energetické účely

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Anotace


Elektrolýza vody představuje nedílnou součást vodíkové ekonomiky jako přístupu k budoucímu zabezpečení lidské společnosti elektrickou energií. Stávající průmyslově využívané technologie však trpí zásadními nedostatky. Zejména pak relativně nízkou energetickou účinností a omezenou flexibilitou. Proto je tomuto problému v současnosti věnována široká pozornost celé řady pracovišť. Mezi hlavní studované problémy patří kinetika elektrodových dějů, absence vhodných elektolytů a omezená korozní stabilita konstrukčních materiálů. Významný problém představuje rovněž celkové uspořádání procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Fotoelektrody pro odstraňování polutantů a získávání vodíku z vody slunečním světlem

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace


Získávání vodíku jako alternativního zdroje/nosiče energie je v současné době velmi významným a intenzivně studovaným procesem. Jednou z možností je jeho přímá produkce z vody pomocí slunečního světla. Významným proces je také odstraňování persistentních polutantů ve vodách pomocí pokročilých oxidačních procesů mezi které patří fotoelektrochemická oxidace. Tématem této disertační práce je příprava polovodičových fotoanod a fotokatod (např. WO3, BiVO4, CuO, CuFeO2, atd.) jak pro fotoelektrochemický rozklad vody tak pro fotoelektrochemickou odstraňování persistentních polutantů. Budou použity různé metody přípravy (aerosolová pyrolýza, sprejová pyrolýza,…), řada technik charakterizace (RTG, GDS, UV-VIS, BET, SEM) a stanoveny fotoelektrochemické vlastnosti (potenciál otevřeného obvodu, fotoproud, IPCE). Pozornost bude věnována vlivu složení, krystalické struktury, tloušťky a porosity vrstvy. Nejslibnější fotoanody a fotokatody budou aplikovány v tandemovém solárním fotoelektrochemickém článku a stanovena účinnost jak rozkladu vody tak odstraňování polutantů ve vodě slunečním světlem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Fotoelektrody p-typu určené pro solárním světlem asistovanou elektrolýzu vody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Šárka Paušová, Ph.D.

Anotace


Obnovitelné zdroje energie, jako jsou biomasa, vodní, geotermální, větrná, jaderná a solární energie, jsou považovány za alternativy k fosilním palivům. Solární energie má potenciál pro rozsáhlé aplikace. Solární přísun energie však není stálý, proto se nyní pozornost více soustředí na akumulaci energie. Vodík vyrobený solární elektrolýzou vody lze využít jako akumulační médium pro obnovitelné zdroje. Tématem této dizertační práce je příprava polovodičových fotokatod na bázi binárních a ternárních oxidů kovů (např. Cu2O, CuFeO2, CuBi2O4, …). Na přípravu vrstev budou použity různé metody (jako jsou sprejová pyrolýza, elektrochemická depozice…). Vrstvy budou poté charakterizovány řadou různých technik (RTG, UV-VIS, SEM, profilometrie…) a dále budou stanoveny jejich fotoelektrochemické vlastnosti (potenciál otevřeného obvodu, fotoproud, IPCE). Pozornost bude věnována vlivu složení, krystalické struktury a tloušťky vrstvy na jejich fotoelektrochemické vlastnosti a jejich stabilitu pod vloženým potenciálem. U fotoanod vykazujících dlouhodobou stabilitu a vysokou účinnost bude stanovena účinnost rozkladu vody slunečním světlem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Fotoelektrochemické systémy pro konverzi sluneční energie

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace


Fotoelektrochemický systém zahrnující fotoanodu, fotokatodu, membránu a vhodné ox/red páry umožňuje konverzi sluneční energie na energii chemickou. Tématem této práce je výzkum možných systémů pro konverzi solární energie se zaměřením na vhodné materiály fotoanod a fotokatod a jejich kombinace s vhodnými elektrolyty. Součástí práce bude i příprava vybraných fotoanodových nebo fotokatodových materiálů (např. Fe2O3, ZnO, WO3, BiVO4, CuO, CuFeO2, atd.) a studium jejich chování při dlouhodobé fotoelektrochemické polarizaci. Budou použity různé metody přípravy (aerosolová pyrolýza, sprejová pyrolýza,…), řada technik charakterizace (RTG, GDS, UV-VIS, BET, SEM) a stanoveny fotoelektrochemické vlastnosti (potenciál otevřeného obvodu, fotoproud, IPCE). Pozornost bude věnována vlivu složení, dopace, krystalické struktury, tloušťky a porosity vrstvy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Katalytická transformace methanu na produkty vyšší užitné hodnoty

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace


V současné době je věnována značná pozornost transformaci metanu popř. nižších uhlovodíků ze zemního plynu a bioplynu na produkty vyšší užitné hodnoty. Jedná se např. o procesy neoxidativní katalytické aromatizace metanu, selektivní oxidace metanu na metanol nebo dimethyl ether, apod. V rámci této práce bude vyvíjen vhodný katalyzátor pro vybraný proces. Bude studován vliv reakčních podmínek, vliv nosiče a procedury tvorby aktivní fáze na dosaženou konverzi methanu, stabilitu katalyzátoru a výtěžky produktů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Katalyzátory pro alkalická zařízení konverze energie

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Anotace


Alkalické technologie konverze energie představují jednu z možných cest zvýšení využití instalovaných obnovitelných zdrojů elektrické energie. Výhodou této technologie oproti konkurenčním přístupům je možnost využití neplatinových katalyzátorů. Nevýhodou je nižší dosahovaná intenzita produkce vodíku, či elektrické energie. Tato práce zahrnuje syntézu a optimalizaci nových katalyzátorů, jejich testování standardními technikami, ale také testování za komplexních podmínek v zařízení pro konverzi elektrické energie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Kinetika katalytického rozkladu N<sub>2</sub>O na zeolitických katalyzátorech

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace


Předmětem práce je studium kinetiky rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorech strukturních typů MFI, FER a titanosilikátech obsahujících Fe a další přechodové kovy. Práce bude zaměřena na kinetická měření s cílem vyvinout spolehlivý kinetický model vhodný pro návrh průmyslových zařízení.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Kyslíkové plynově difuzní elektrody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace


Kyslíkem depolarizované elektrody mají zásadní význam v řadě elektrochemických aplikací. Vedle chemické výroby se stále více uplatňují i v energetických systémech, jako jsou palivové články a tzv. dýchací akumulátory. Tématem práce bude vývoj a optimalizace kyslíkových difuzních elektrod s ohledem na vlastnosti celého systému.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Matematické modelování elektrochemických systémů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Anotace


Matematické modelování představuje výjimečně silný nástroj k hlubšímu pochopení funkce elektrochemických zařízení a k jejich následné optimalizaci. V rámci tohoto tématu se pozornost zaměří na matematický popis transportu elektrického proudu, hmoty, tepla apod. v elektrochemických nebo elektro-membránových systémech (palivové články, PEM elektrolýza, elektrodialýza, vysokoteplotní elektrolýza na pevných oxidech) a vyhodnocení mechanizmu a kinetiky elektrodových reakcí. Budou navrženy a implementovány matematické modely založené na PDE rovnicích pro systémy s praktickým významem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Matematické modelování chemických a membránových procesů v prostředí universálních simulačních programů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace


Univerzální simulační programy představují vhodný nástroj pro návrh nových a optimalizaci stávajících průmyslových technologií. V rámci této práce budou vyvinuty statické a dynamické modely vybraných pokročilých membránových nebo chemických technologií popř. jejich částí v prostředí univerzálních simulátorů umožňující studovat chování těchto technologií pomocí počítačového experimentu. Součástí práce bude verifikace vyvinutých modelů na základě provozních dat s cílem navrhnout změny (strukturální a parametrické) ve studované technologii sledující zlepšení ekonomických a ekologických ukazatelů.V práci budou využívány převážně univerzální simulační programy firmy Aspen Technology.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Membránové separace vysoce koncentrovaných roztoků

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Anotace


Membránové separace nacházejí velmi široké uplatnění především v úpravě vody. Jejich další možnou aplikací je využití v chemickém průmyslu, kde se většinou pracuje s vysokými koncentracemi roztoků. Vyšší koncentrace roztoků však do procesu separace přináší řadu problémů, jako je například zpětná difuze, překročení hranice rozpustnosti či stabilita membrány. Pro aplikaci membránových procesů je tedy nutné tyto jevy a jejich vliv na vlastní proces membránové separace dobře popsat a mít tak možnost predikovat dlouhodobé chování systému.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Nanostrukturované/ kompositní materiály na bázi TiO<sub>2</sub> pro fotokatalytické procesy v plynné fázi

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace


Znečištění vzduchu představuje významný problém, k jehož řešení lze výhodně využít fotokatalytické procesy. Náplní této disertační práce je příprava nových fotokatalyticky aktivních nanostrukturovaných materiálů na bázi TiO2 a stanovení jejich adsorpčních a fotokatalytických vlastností. Nanotrubice oxidu titaničitého připravených anodickou oxidací vykazují oproti planárním vzorkům větší aktivní plochu umožňující efektivnější odstraňování polutantů z plynné fáze. Bude sledován vliv modifikace nanotrubiček TiO2 a provozních parametrů (průtok, vlhkost a intenzita UV) na fotokatalytickou účinnost. Cílem je získat materiál mající vysokou schopnost odbourávat nežádoucí těkavé látky ve vzduchu. Součástí práce bude využití standartních ISO testů pro sledování kinetiky oxidačních reakcí (NOx, VOC) na povrchu připravených fotokatalyzátorů. Významnou částí je charakterizace materiálů/povlaků (RTG, SEM, BET, Ramanova spektroskopie) a dále vývoj/modifikace metod testování fotooxidačních, vlastností připravených materiálů/povlaků pro účely čištění vzduchu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Polymerní elektrolyty v zařízeních pro konverzi energie

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Anotace


Polymerní iontově selektivní materiály nacházejí široké uplatnění v celé řadě technologií od ochrany životního prostředí, přes potravinářský průmysl až k průmyslové výrobě základních chemických látek. Zařízení pro konverzi energie představují jedno z nedávných, avšak stále významnějších odvětví, kde se polymerní iontově selektivní materiály mohou s výhodou využívat. Práce je zaměřena na fyzikálně chemickou i elektrochemickou charakterizaci vývojových typů polymerních iontově selektivních elektrolytů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a charakterizace hybridních membrán pro separace plynů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace


Membránová separace plynů představuje jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům (PSA, TSA apod.) V rámci této práce budou syntetizovány a charakterizovány hybridní membrány polymer-plnivo, které spojují výhody mikroporézních a polymerních membrán. Jako plniva bude využíváno mikroporézních materiálů na bázi ZIF-8, silikalitu-1, ETS, FAU, TS-1, AFX, MOF, které budou kombinovány s polymery na bázi polyimidů. Základním problémem při přípravě těchto materialů je zajištění mezifázové adheze plniva a matrice, neboť nedostatečná adheze snižuje pevnost a selektivitu membrány. Cílem práce je studium možností modifikace mirkoporézní fáze a polymeru tak, aby bylo dosaženo vysoké adheze polymer-plnivo. U připravených membrán bude studován vliv těchto modifikací na jejich separační vlastnosti v soustavách vybraných uhlovodíků, CO2 a H2.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Samočistící a desinfikující povlaky na bázi TiO<sub>2</sub> a ZnO

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace


Hlavní náplní práce je příprava fotokatalyticky aktivních povlaků/ nátěrů na bázi TiO2 a ZnO aplikací různých metod na vhodných podkladech (např. keramika, sklo, kovy, omítky, betonové stěrky). Významnou částí je charakterizace filmů (RTG, SEM, Ramanova spektroskopie) a vývoj metod umožňujících testování fotooxidačních, hydrofilních a antibakteriálních vlastností připravených vrstev. Studovanými parametry budou především metoda nanášení prekurzoru (ponoření, stříkání), dále vliv pojiva a substrátu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studie elektrolýzy vody s protonově vodivou membránou

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.

Anotace


Elektrolýza vody představuje nedílnou součást vodíkové ekonomiky jako přístupu k budoucímu zabezpečení lidské společnosti elektrickou energií. Stávající průmyslově využívané technologie však trpí zásadními nedostatky. Zejména pak relativně nízkou energetickou účinností a omezenou flexibilitou. Proto je tomuto problému v současnosti věnována široká pozornost celé řady pracovišť. Mezi hlavní studované problémy patří kinetika elektrodových dějů, absence vhodných elektolytů a omezená korozní stabilita konstrukčních materiálů. Významný problém představuje rovněž celkové uspořádání procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studie mezoporézní oblasti porézních materiálů skenováním hysterezní smyčky v adsorpčních-desorpčních izotermách

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.

Anotace


Skenovací izotermy poskytují důležité informace o geometrii sítě pórů, včetně její konektivity a distribuce velikosti pórů, které nelze odhalit z hlavních adsorpčních a desorpčních izoterem. Pro analýzu konektivity porézní sítě v uspořádaných mezoporézních materiálech budou studovány adsorpčně-desorpční izotermy N2 a jejich odpovídající skenování hysterezních smyček při teplotě 77 K.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium selektivních elektrosorpčních procesů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.

Anotace


Homogenní katalyzátory na bázi platinových kovů jsou široce využívány v řadě významných reakcí (Suzukiho, Sonogaširova, Heckova reakce, Wackerova oxidace atd.). Problémem je jejich následná separace z reakčních směsí. Cílem práce bude studium možností selektivní separace pomocí elektrosorpce na vhodných redoxních (ko)polymerech, která by byla využitelná při separaci a opětovném využití těchto katalyzátorů. Při studiu bude využita kombinace řady experimentálních elektrochemických technik včetně skenovací elektrochemické mikroskopie a matematického modelování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Vysokoteplotní palivové články

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace


Vysokoteplotní elektrolýza vody představuje moderní, vysoce perspektivní proces úzce spojený s problematikou optimalizace provozního režimu jednotek produkce elektrické energie, které jsou v současnosti využívány k regulaci zátěže distribuční sítě. Tato regulace je nezbytná vzhledem k narůstajícímu podílu nestabilních obnovitelných zdrojů připojitelných do distribuční sítě.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Vysokoteplotní palivové články s protonově vodivou membránou

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.

Anotace


Pozornost celé řady světových pracovišť zabývajících se problematikou palivových článků typu PEM se snaží vyřešit problém zvýšení jejich provozní teploty na hodnotu vyšší než 100 °C. Veškeré dosud prakticky používané systémy jsou založeny na bazickém polymerním elektrolytu impregnovaném přebytkem kyseliny fosforečné. Jako katalytická vrstva pak slouží struktury založené na polymerem vázaných Pt částicích fixovaných na uhlíkovém nosiči. Zásadní nevýhodu tohoto uspořádání představuje uvolňování kyseliny fosforečné do katalytické vrstvy a její vysoká korozní agresivita za používaných provozních teplot. Vyřešení tohoto problému, stejně jako bližší pochopení degradačních dějů za zvýšených teplot, představují zásadní výzkumné cíle nezbytné pro další rozvoj a širší aplikaci těchto systémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 16.2.2022 00:25, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi