Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací → Vypsaná témata disertačních prací → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63416
idvazba: 75599
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 16:15:00
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63416
idvazba: 75599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/ustav/111'
iduzel: 63416
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/63416
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Katalyzátory eliminace heteroatomů při rafinaci uhlovodíkových surovin

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.

Anotace


Heteroatomy N, O, S, či Cl vázané v uhlovodících představují významnou bariéru při chemickém zpracování fosilních i trvale obnovitelných surovin, protože jsou zdroji koroze chemických zařízeních, katalytickými jedy, poškozují životní prostředí či snižují energetickou hodnotu uhlovodíků. Tyto heteroatomy se proto odstraňují rozkladnými reakcemi za vzniku hydrogenovaných heteroatomů a čistých uhlovodíků. Některé rozklady jsou doprovázeny kondenzačními reakcemi C-C (Guerbetův coupling, aldolová kondenzace). Studie zahrne syntézu nových heterogenních katalyzátorů včetně vyhodnocení jejich aktivity a selektivity v modelových reakcích prováděných v průtočných trubkových laboratorních mikro-reaktorech. Chemicko-analytické zázemí pro kinetickou analýzu průběhu reakce (RPKA) tvoří plynové a kapalinové chromatografy (GC/FID/MSD/SCD, LC/qTOF). Mikrostrukturní charakterizace připravených katalyzátorů obsáhne fyzisorpci N2/Ar, inverzní chromatografii, XRD, XPS, Raman/IČ spektroskopii či SEM/HR-TEM mikroskopii. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v chemii, chemické technologii, chemickém inženýrství; • zkušenosti s různorodou experimentální práci v chemické laboratoři; • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Katalyzátory pro oxidaci těkavých organických látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Pavel Topka, Ph.D.

Anotace


Těkavé organické látky (VOC) jsou jedním z hlavních přispěvatelů ke znečištění ovzduší. Jsou prekurzory fotochemického smogu (přízemní ozon) a velmi účinné skleníkové plyny (až 11krát účinnější ve srovnání s CO2). Kromě toho jsou škodlivé nejen pro životní prostředí, ale i pro lidské zdraví (toxické, zapáchající, mutagenní a karcinogenní). Proto jsou celosvětově zaváděny stále přísnější předpisy s cílem snížit emise VOC do atmosféry. VOC jsou emitovány z tisíců různých zdrojů, jako jsou chemické závody, ropné rafinerie, elektrárny, průmysl nátěrových hmot, čerpací stanice, čistírny atd. V průmyslu jsou staré spalovací jednotky vybavovány technologií katalytické oxidace, což je ekologická a nákladově efektivní metoda pro snížení emisí VOC. Cílem práce je vývoj nových katalyzátorů pro oxidaci VOC. Aktivita a selektivita připravených katalyzátorů v oxidaci modelových VOC bude korelována s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a budou identifikovány faktory klíčové pro jejich účinnost. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v chemickém inženýrství, fyzikální chemii, organické technologii, chemické fyzice nebo podobném oboru; • ochota experimentovat a učit se nové věci, schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Příprava nanovlákenných katalyzátorů technikou elektrostatického zvlákňování

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Karel Soukup, Ph.D.

Anotace


Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyhodnocení významu specifických vlastností nových polymerních nanovlákenných útvarů připravených technikou elektrostatického zvlákňování pro jejich využití jako účinných nosičů katalyticky aktivních složek. Další oblasti zkoumání, na které se zaměřuje tento projekt, budou zahrnovat optimalizaci procesních parametrů elektrostatického zvlákňování vzhledem k vlastnostem připravovaných nosičů, nanášení katalyticky aktivních center nebo jejich prekurzorů a hodnocení vlivu mikrostruktury nosičů na fenomenologickou kinetiku modelových reakcí. Modelové reakce budou zahrnovat jak reakce v plynné fázi (úplná oxidace těkavých organických látek), tak reakce v kapalné fázi (selektivní hydrogenace nenasycených karbonylových sloučenin). Kromě toho bude také zkoumán vliv možných rozdílů mezi povrchem polymerní hmoty nanovláken a konvenčních katalyzátorových nosičů na katalytické vlastnosti. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemické technologie, chemické inženýrství nebo chemie materiálů; • systematický a kreativní přístup k práci; • ochota experimentovat a učit se nové věci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ústav organické technologie

Dvoudimenzionální materiály jako katalytické nosiče pro platinové kovy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Martin Veselý, Ph.D.

Anotace


Dvoudimenzionální (2D) materiály, a grafen jako jejich typický zástupce, se jeví jako vhodný katalytický nosič. Takové nosičové katalyzátory vykazují zvýšení katalytické aktivity oproti katalytické aktivitě na konvenčních nosičích a to díky specifickým interakcím mezi kovovými aktivními centry a 2D nosičem. Projekt je zaměřen přípravu hybridů typu 2D nosič – kovová nanočástice různými postupy, které se budou lišit v tom, zda-li se kovová složka zavádí na již exfoliovaný materiál, či zda syntéza a exfoliace probíhat současně. Nedílnou součástí bude pokročilová korelativní spektroskopická a mikroskopická charakterizace připravených materiálů a jejich vztah k pozorované katalytické activity modelových chemických reakcí jako jsou selektivní hydrogenace, oxidace či C-C coupling.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Heterogenita povrchové energie partikulárních látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jan Patera, Ph.D.

Anotace


Volná povrchová energie je jedním z důležitých parametrů v průmyslové aplikaci a procesech práškových a vláknitých materiálů. Rozdíly v povrchové energii mají vliv na mezifázové interakce, jako je například smáčení, koheze či adheze. Jelikož široká škála použití práškových látek je řízena povrchovými reakcemi či interakcemi, charakterizace povrchových energií může být důležitými informacemi pro zlepšení povrchových vlastností (např. povrchovou modifikací). Obecné teorie lze aplikovat pouze na hladkých, molekulárně plochých pevných površích nebo částicích. Většina rozhraní u partikulárních látek však nemá ideálně hladký povrch anebo ideálně homogenizovaný povrch, proto se bude práce věnovat určení heterogenity povrchových vlastností; heterogenity povrchové energie a jejím vztahem k dalším vlastnostem těchto látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Molekulárně otištěné polymery jako stacionární fáze pro separaci biologicky aktivních látek přírodního původu

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Esenciální oleje a extrakty z rostlin známých pro své léčivé účinky obsahují široké spektrum různých látek, ne všechny však mají biologickou aktivitu. Pro izolaci jednotlivých biologicky aktivních látek z rostlinných extraktů či esenciálních olejů lze použít několik postupů. Jedním z nich je extrakce na pevné fázi, při které lze volbou optimální kombinace stacionární a mobilní fáze docílit velmi účinné selektivní separace. Molekulárně otištěné polymery (MIP) by mohly být vhodnou alternativou konvenčně používaných stacionárních fází. Výhodou MIP je i jejich stabilita, a to jak fyzikální, tak chemická. Proces přípravy MIP, při kterém jsou v polymeru utvářeny kavity komplementární k žádané separované molekule je zodpovědný za jejich vysokou selektivitu. Vždy je nezbytné optimalizovat jak přípravu samotného polymeru (metoda, použité monomery, síťovací činidla, poměr reaktantů, teplota, čas), tak proces extrakce templátové molekuly z polymeru a v neposlední řadě také postup extrakce na pevné fázi (kondicionace stacionární fáze, eluční medium). Pro disertační práci budou vybrány terpenické molekuly, budou připraveny vhodné MIP a bude testována možnost separace zvolených molekul z vybraných extraktů rostlin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Pokročilé ceramidové formulace pro obnovu kožní bariéry

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Ceramidy jsou základní lipidickou složkou kožní bariéry. Řada onemocnění kůže, např. atopická dermatitida či lupénka, je spojena s poruchou jejich tvorby a nižší hladinou ve stratum corneum, nejsvrchnější vrstvě kůže. Jednoduché topické podání ceramidů do kožní bariéry jeví ovšem základní problém – minimální biologickou dostupnost do kůže. Proto je vhodné vyvíjet pokročilé typy formulací na bázi nanočástic cílící ceramidy přímo do kožní bariéry. Cílem této práce, která bude probíhat ve spolupráci se zahraničním partnerem, bude vývoj nanočásticových formulací s nově syntetizovanými typy ceramidů. Budou hledány optimální procesní postupy a složení, testována stabilita systémů a možnosti pro scale-up. Účinnost formulací bude studována in vitro na buněčných kulturách a ex vivo na izolované kůži. Pro sledování mechanismu účinku formulací budou použity biofyzikální techniky pro charakterizaci interakcí formulací s kožní bariérou. Nejlepší formulace budou podrobeny in vivo testům na zvířecích modelech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Popis uvolňování účinné látky z pevných polymerních disperzí difuzně erozními modely

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem které zahrnují pevné polymerní disperze. Takové formulace mají zpravidla dobře definovanou strukturu a uvolňování léčivé látky lze studovat jak klasickými disolučními metodami, tak i technikou zdálivé pravé disoluce. V lékové formě tohoto typu se při disoluci vytváří několik postupujících front, které odpovídají průniku kapaliny, vyluhování léčiva a erozi zbytkové matrice. Tyto pochody lze popsat pomocí difuzně erozních modelů, které umožní určit rychlost určující kroky a stanovit jejich charakteristické rychlosti, což lze dále využít pro návrh lékových forem s řízeným uvolňováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Předpověď a experimentální stanovení transportních vlastností kompozitních membrán typu polymer – plnivo

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena na simulaci a experimentální stanovení transportních vlastností kompozitních membrán typu polymer – plnivo, které se budou lišit použitými polymery a plnivy. Dále budou zkoumány různé poměry polymer – plnivo. Experimentální stanovení propustnosti membrán bude doprovázeno statistickým zpracováním získaných dat. Propustnost bude také modelována na základě rekonstruované mikrostruktury membrán a transportních vlastností složek tvořících membránu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a využití kvartérních amoniových solí v katalýze

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Kvartérní amoniové sole mohou sloužit jako katalyzátory pro řadu významných reakcí z nichž významnou roli zastává cykloadice oxidu uhličitého na epoxidy nebo alkeny vedoucí k cyklickým karbonátům. Další z důležitých reakcí, které mohou být katalyzovány amoniovými solemi, je Knoevenagelova kondenzace aldehydů s nitrily. Tato reakce je významná z hlediska využití v oblasti chemických specialit jako jsou vonné látky nebo intermediáty farmaceutik. Nevýhodou amoniových solí je jejich použití v homogenním reakčním uspořádání, a tedy komplikovaná separace z reakční směsi a nemožnost opakovaného použití. Cílem práce bude příprava heterogenních analog kvartérních amoniových solí, jejich detailní charakterizace a testování jako katalyzátorů ve vybraných reakcích. Bude sledován vliv strukturních vlastností připravených materiálů na jejich katalytickou aktivitu a v neposlední řadě možnost opakovaného použití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava, charakterizace a testování heterogenních katalyzátorů využívající 2D materiály jako nosiče pro vzácné kovy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Martina Pitínová, Ph.D.

Anotace


2D materiály jsou definovány jako vrstevnaté materiály jež tvoří krystaly o minimální tloušťce jednoho až několika málo atomů. Prvním a nejznámějším zástupcem 2D materiálů je grafen, který byl v roce 2004 izolován z přírodního grafitu.Kromě grafenu byla od té doby popsána celá řada 2D materiálů. Vrstevnaté 2D materiály jsou charakteristické vysokým specifickým povrchem, schopností tvorby povrchových defektů, možností funkcionalizace jejich povrchu a řadou dalších vlastností. Pro tyto vlastnosti je jedním z možných oblastí použití těchto materiálů katalýza, kde mohou sloužit jako vhodné nosiče pro ukotvení katalyticky aktivních kovů. Významným benefitem užití 2D nosičů je možnost snížení množství aktivních kovů nezbytného pro katalyzovaní chemické reakce. Náplní práce bude hledání vhodných heterogenních katalyzátorů využívajících právě 2D nosiče pro základní organické syntézy jako jsou hydrogenace či hydroformylace. Experimentální práce bude tedy zahrnovat přípravu nosičových katalyzátorů, kdy jako nosiče budou sloužit vybrané 2D materiály, které budou modifikovány různými vzácnými kovy, jako jsou Pt, Pd, Rh či Ru.Připravené katalyzátory budou podrobně charakterizovány pomocí dostupných analytických metod (SEM/EDS, TEM, XRD, N2-fyzisorpce, Ramanova spektroskopie atd.).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava nízko-dimenzionálních materiálů založených na Ge, Si a jejich směsí pro využití v heterogenní katalýze

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Martin Veselý, Ph.D.

Anotace


Nízko-dimenzionální vrstevnaté materiály, jejichž vlastnosti závisí na rozsahu exfoliace a chemické modifikaci povrchu, představují slibné možnosti využití v různých oblastech nanotechnologií či v katalýze, kde byl pozorován pozitivní vliv dvou-dimenzionálního (2D) nosiče kovového katalyzátoru na jeho katalytickou aktivitu díky specifickým interakcím mezi kovem a 2D nosičem. Projekt je zaměřen na přípravu a chemické modifikace vrstevnatých materiálů založených na germaniu, křemíku a jejich směsí SixGe(1-x), s cílem připravit chemicky i opticky uniformní 2D sheety s charakteristickými rozměry v řádu desítek µm a 0D kvantové tečky s rozměry v řádu jednotek nm. Cílená modifikace a uniformita připravených nízko-dimenzionálních materiálů umožní nové způsoby studia heterogenních katalytických systémů a charakterizaci jevů jako je I) stanovení mechanismu specifických interakcí mezi 2D nosičem a kovem u litograficky nanesených platinových nanočástic či II) hodnocení propojenosti a dostupnosti porézního systému konvenčních katalyzátoru 0D kvantových teček s proměnou velikostí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Sledování a predikce dezintegračního chování tablet s využitím texturní analýzy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kinetika dezintegrace tablet je určujícím krokem pro jejich celkové disoluční chování, protože určuje velikost a specifický povrch fragmentů vznikajících při jejich rozpadu. Tato kinetika závisí na rychlosti pronikání disolučního média do mikrostruktury tablety, a to jak do pórů, tak do bobtnavých složek tablety a dále na schopnosti pochodů vnitřního rozpouštění a bobtnání narušit její soudržnost. Cílem této práce je studovat kinetiku absorpce vody do tablety do tablety v závislosti na jejím složení a mikrostruktuře prostřednictvím texturní analýzy a mikroskopických měření, studovat odolnost tablety vůči erozním vlivům v závislosti na množství absorbované kapaliny a velikost fragmentů, vytvářených v důsledku těchto pochodů. Získané poznatky by pak měly být využity ke tvorbě plně nebo částečně prediktivního modelu, schopného předpovídat desintegrační chování na základě mikrostruktury tablety a fyzikálních vlastností jejích složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Stabilita interaktivních směsí a jejich využití pro podávání léčiv

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Interaktivní směsi představují samouspořádávající se systémy částic typu nosič-host, které se utvářejí v důsledku preferenčních mezipovrchových interakcí. Kromě známého využití v práškových inhalátorech mohou nalézt využití i v dalších oblastech podávání léčiv, např. pro zvýšení rozpouštěcí rychlosti léčiv špatně rozpustných. Cílem této práce bude studovat mezipovrchové interakce částic pomocí měření povrchové energie, mikroskopie atomárních sil, centrifugační metody, definovat podmínky stability interaktivních agregátů na bázi takto měřených vlastností a nalézt způsob cíleného návrhu stabilní interaktivní směsi pro konkrétní léčivo.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium fázových rovnováh pro separaci aromatických a nearomatických látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Anotace


V separační části několika technologií aromatických látek jsou řešeny praktické problémy související s jejich výslednou čistotou, která je negativně ovlivněna přítomností nearomatických sloučenin. Protože informace o fázových rovnováhách kapalina-pára a kapalina-kapalina jsou důležité pro správný návrh nebo optimalizaci průmyslových zařízení, bude práce zaměřena na jejich experimentální stanovení a související matematické modelování chování daných systémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium stability API ve směsích s ohledem na jejich procesní zpracování a složení

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jan Patera, Ph.D.

Anotace


Stabilita léčiva je jedním z kvalitativních fundamentálních atributů, které musí být hodnoceny v rámci výzkumu a vývoje léčivého přípravku. Bez dostatečných informacích o stabilitě léčiva není možné získat potvrzení o registraci a uvést přípravek na trh. Na začátku vývoje je investováno značné úsilí pro výběr optimální formy API pro další navazující vývojové kroky. Pochopení stability zvolené formy API je důležité pro vhodnou volbu výrobních procesů a zajištění kvality hotových výrobků. Náplní práce bude studium jak chemické, tak i fyzikální stability různých API z hlediska složení formulace a typu přípravy směsí, resp. procesního zpracování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Substráty získávané z biomasy pro přípravu chemických specialit

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Práce se bude zabývat přípravou chemických specialit, jako jsou vonné látky, pesticidy nebo látky pro farmaceutický průmysl. Výchozími látkami pro přípravu budou materiály vycházející z biomasy, například pineny nebo furfural. Bude sledována možnost využití těchto látek, bude prováděna optimalizace reakčních podmínek a bude studován vliv reakčního uspořádání na průběh reakce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Tvorba technicko-ekonomických studií ve vývoji nových chemických procesů s využitím metod matematického modelování.

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Anotace


Ekonomické zhodnocení z hlediska investičních a provozních nákladů je nedílnou součástí vývoje a zavádění chemických procesů. V dnešní době je tento přístup při zavádění „zelených“ technologií poněkud podceňován, což často vede k promarněným investicím. Metody matematického modelování a simulace procesů vedou k detailnímu návrhu zařízení a umožňují sestavení materiálové a energetické bilance. Výstupy lze použít k vytvoření technicko-ekonomické studie. Práce bude analyzovat nově uvažované technologie a posoudit jejich udržitelnost na základě matematického modelování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Využití podvojných vrstevnatých hydroxidů jako nosičů biologicky aktivních substancí

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Iva Paterová, Ph.D.

Anotace


Podvojné vrstevnaté hydroxidy, známé také jako sloučeniny typu hydrotalcitu nebo aniontové jíly, tvoří důležitou skupinu materiálů s širokým spektrem využití. Mohou sloužit jako katalyzátory, prekursory katalyzátorů nebo iontoměniče. Uplatnit se mohou také v sorpčních a dekontaminačních procesech, mohou být využity rovněž pro interkalaci nejrůznějších látek včetně léčiv. Cílem práce bude tyto materiály připravit, modifikovat jejich povrch sloučeninami na bázi silanolů a charakterizovat vhodnými metodami. Připravené materiály budou využity jako nosičové materiály pro imobilizaci vybraných aktivních substancí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Využití povrchové energie jako nástroje pro formulační aplikace

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Tereza Školáková, Ph.D.

Anotace


Farmaceutické produkty jsou sofistikované směsi celé řady látek, které mohou být kapalné nebo pevné. Existuje však stále otázka, jak je efektivně vybrat bez nákladných a časově náročných testů, které jsou spojeny se složitostí vývoje léku. Povrchová energie by mohla být použita jako mocný predikční nástroj pro provádění takových výběrů. Cílem této práce je poskytnout nový pohled na predikci kompatibility složek (API a excipient) pro návrh formulace pro výrobu pevných lékových forem na základě povrchových vlastností jejich složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Využití umělé inteligence pro optimalizaci procesů v rafinérsko-petrochemickém komplexu

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Cílem práce bude využít umělých neuronových sítí pro řízení a optimalizaci procesů zpracování ropy a výroby petrochemikálií. Práce bude zaměřena na vytvoření modelů predikce klíčových procesních parametrů, které jsou zásadní pro celkovou ekonomiku a řízení procesů. Pro práci budou využity a propojeny existující systémy řízení jednotek, systém sběru, monitoringu a historizace provozních dat a laboratorní informační systém. Pro generování trénovacích sad provozních dat neuronových sítí budou využity vedle reálných dat i stávající operátorské tréninkové simulátory, které jsou založeny na komerčním software Aspen HYSYS. Získané matematické modely umělých neuronových sítí a praktické zkušenosti budou využity mimo jiné i k rozšiřování systémů vyššího řízení procesů tzv. Advanced process control, či nahrazení některých složitých nebo zdlouhavých analytických postupů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Vývoj membránových modelů pro predikci permeability léčiv

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Základním krokem absorpce léčiv do organismu je jejich permeace přes buněčnou membránu. Studovat tento jev na komplexních orgánových systémech je však složité. Cílem této disertační práce bude zavedení umělých lipidových membránových modelů, které budou použity pro in vitro studium permeace léčiv. Budou vyvíjeny různé typy lipidových systémů napodobujících strukturu biologických membrán vybraných tkání (střevní lumen, sublinguální, dermální tkáň a jiné). Membrány budou podrobně charakterizovány na molekulární úrovni pomocí biofyzikálních metod (SAXS, FTIR, Ramanova spektroskopie, AFM a další). Na membránách bude dále studována kinetika permeace pro sérii aktivních látek o různých fyzikálně-chemických vlastnostech. Získaná data budou korelována se složitějšími in vitro buněčným modely a modely ex vivo. Ve spolupráci bude rovněž aplikována korelace s modely in silico. Hlavním výstupem projektu budou validní modelové systémy, které budou mít potenciál pro predikci permeačního chování léčiv ve složitějším biologickém prostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Vývoj nanočásticových formulací pro cílení rakoviny kůže

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Nádory kůže jsou diagnostikovány se stále rostoucí incidencí. V současnosti je topická terapie značně omezena nízkou biologickou dostupností cytostaticky aktivních látek do kůže. Cílem této práce je vývoj nanočásticových systémů (např. lipozomy, lipidové a polymerní nanočástice) a sledování jejich možností pro cílení léčiv do nádorů kůže. Budou připraveny a charakterizovány nanonosiče obsahující aktivní látky pro terapii kancerózních a prekancerózních stavů. In vitro a ex vivo bude studována jejich schopnost doručovat léčivo přes bariéru kůže a interakce s rakovinnými buňkami. Procesní příprava nejslibnějších systémů bude optimalizována pro in vivo pokusy na myších modelech, kde bude sledován transport léčiva/nanočástice v mikroprostředí nádoru a kinetika uvolňování léčiva. Výsledky práce přispějí k základnímu porozumění vztahů mezi jednotlivými nanoformulacemi, jejich vlastnostmi a biologickými účinky na nádorovou tkáň.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Zhodnocení využitelnosti produktů tepelného zpracování odpadů a alternativních surovin v ethylenové pyrolýze

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na zhodnocení využitelnosti produktů primárního tepelného zpracování organických odpadů (např. odpadní plasty) a alternativních surovin (biomasa) v procesu ehtylenové pyrolýzy. Jejím cílem bude experimentální studium produktů a výtěžků pyrolýzy uvedených surovin, přenos získaných výsledků do provozního měřítka a srovnání ekonomických parametrů takového pracování s jinými způsoby využití. Laboratorní studium bude založeno na experimentech v mikropyrolýzním reaktoru. Přenos výsledků do provozního měřítka bude řešen na základě srovnání s referenčními výsledky tradičních surovin s využitím principů strojového učení.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 16.2.2022 00:25, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi