Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studijní programy a vypsaná témata prací → Vypsaná témata disertačních prací → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63416
idvazba: 75599
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 15:49:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63416
idvazba: 75599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/ustav/112'
iduzel: 63416
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/63416
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Biodegradace obnovitelných polyuretanů připravených neisokyanátovou cestou

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace


Polyuretany (PU) jsou pátým nejžádanějším syntetickým polymerem v Evropě, a to především díky své vysoké univerzálnosti umožňující výrobu měkkých, polotuhých a tvrdých pěn, elastomerů, tmelů a nátěrů. Kromě chemické recyklace PU se za perspektivní přístup považuje jejich biologická (enzymatická) degradace. Ochota biodegradovat závisí především na chemickém složení a struktuře PU materiálů. Všestrannost PU chemie umožňuje připravit PU materiály, které jsou v souladu se současným trendem designovány jako „dle požadavku“ degradovatelné. Tento přístup lze také použít pro přípravu tzv. „neisokyanátových“ (NIPU) materiálů, které jsou v současné době intenzivně vyvíjeny, jelikož jejich příprava je šetrná k životnímu prostředí a vyhýbají se použití toxických isokyanátů. Strukturu NIPU lze navíc snadno přizpůsobit pro urychlenou biodegradaci, např. zavedením polárnějších (typicky hydroxylových) skupin. Dalším environmentálně příznivým rysem NIPU je možnost použití výhradně obnovitelných surovin / monomerů pro jejich syntézu. Cílem této práce je připravit nové NIPU materiály s různým chemickým složením a nadmolekulární strukturou a studovat jejich biodegradaci s cílem pochopit vztahy mezi rychlostí biodegradace a NIPU strukturou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Cílená radioterapie pro léćbu ypoxických nádorů.

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Léčba hypoxických nádorů je komplikovaná kvůli vyšší radio /chemorezistenci vedoucí k následně nižšímu klinickému výsledku léčby. Navrhovaný projekt se zabývá novým konceptem samouspořádaných polymerních radiosenzibilizátorů k překonání problému nízké citlivosti hypoxických nádorů na radioterapii. Navrhovaný přístup je založen na ovlivnení radiosenzitivity hypoxické nádorové tkáně dopravou prekurzorů reaktivních forem kyslíku (ROS) cílenou na hypoxii, jakož i na selektivním rozkladu peroxidu vodíku v hypoxické tkáni ovlivňujícím systém HIF-1 alfa. Navrhovaný koncept využívá biokompatibilní nosiče na bázi hydrofilních biokompatibilních polymerů s nitroaromáty cílícími na hypoxickou tkáň. Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic citlivých na více podnětů současně konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované systémy budou určeny pro diagnostiku a cílenou terapii nádorových onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Fixace CO2 – cesta k udržitelným polymerům

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace


Zvyšující se produkce skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2) je obecně považována za největší příčinu globální změny klimatu. Cílem této práce je prozkoumat možnosti přeměny CO2 na polymerní materiály. První možností je reakce CO2 a oxiranového (epoxidového) kruhu, která vede k produkci cyklických karbonátů, které slouží jako monomery pro nové typy polymerních materiálu jako jsou neisokyanátové polyuretany (NIPUs) a epoxidy. Druhým přístupem je přímá přeměna CO2 na polykarbonáty (PC). Třetí způsob zahrnuje kopolymeraci za otevření kruhu epoxidu a CO2 vedoucí k lineárním kopolymerům karbonátu a etheru. Všechny výše uvedené strategie budou přednostně využívat bio-monomery tak, aby výsledné polymerní materiály byly koncipovány jako 100% obnovitelné. Důležitou součástí tohoto doktorského tématu bude nalezení vhodného katalytického systému pro každou syntetickou cestu. Naše předběžné experimenty ukázaly katalytickou účinnost imidazoliových a kovových iontových kapalin (ILs) pro cykloadiční reakci CO2 a epoxidu. Vzhledem k nesčetnému množství kombinací aniontů a kationtů se ILs jeví jako univerzální katalyzátory pro cykloadici epoxidu a CO2. V rámci doktorského projektu se předpokládá několikaměsíční stáž studenta na zahraničním spolupracujícím pracovišti (INSA Lyon, Francie).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Tématem dizertační práce je koncepčně nový systém pro inhibici glutamát karboxypeptidázy II (GCP II) v mozku jako terapeutický nástroj pro potlačení glutamátové toxicity a následného sekundárního poškození způsobeného zánětlivou reakcí po ischemickém, hemoragickém nebo traumatickém poškození mozku (které obvykle poškozují mozek a míchu více než primární poranění a jsou důvodem, proč se nervové poškození často zhoršuje během několika dní po prvním výskytu příznaků). Dopravní systém bude modifikovat nepříznivé hydrofilní vlastnosti inhibitorů GCP II, které samy nemohou překročit hematoencefalickou bariéru (BBB). Dopravní systém také zvýší účinnost inhibitoru tím, že vytvoří multivalentní fyzikálně samouspořádané, biokompatibilní, polymerem pokryté pevné lipidové nanočástice. Nanočástice obsahující inhibitor se po překročení BBB, který je zprostředkovaný apolipoproteinem E, rozpadnou a inhibitor vázaný na polymer se vratně zakotví do membrány v blízkosti membránového enzymu GCP II. Očekává se, že toto zakotvení do membrány bude obecně použitelný koncept pro cílení též jiných enzymů nebo receptorů než GCP II.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Polymerní koloidy jako speciální nosiče pro transport biologicky aktivních látek nosní dutinou

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Michal Babič, Ph.D.

Anotace


Projekt je zaměřen na vývoj, syntézu a charakterizaci nových polymerních částic v koloidní formě pro terapeutické a diagnostické účely prostřednictvím podání do nosu. Částice budou připravovány technikami heterogenních polymerací (disperzní, popřípadě srážecí) a hlavní polymerační reakce bude založena na mechanismu aromatické substituce. Jako monomery budou využity bioanalogické látky odvozené od aromatických struktur rostlinného i živočišného původu. Bude studován vliv reakčních podmínek na morfologii a složení polymerních částic a další fyzikálně chemické parametry určující chování polymerních částic v biologických prostředích. Následně budou částice derivatizovány za účelem jejich detekce pomocí zobrazovacích preklinických metod tak, aby bylo možné sledovat jejich biodistribuci distribuci a farmakokinetiky po intranasálním podání. Biologické testování částic bude prováděno na spolupracujících pracovištích UEM AV ČR a 1. LF UK. Cílem této spolupráce je popsat, jak složení a morfologie částic z nových typů polymerů ovlivňuje mechanismus jednotlivých typů intranasálního přenosu dále do organismu. Řešitelským pracovištěm budou laboratoře ÚMCH v biotechnologickém centru BIOCEV.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Polymerní kompozity s řízeným mezifází - reologie a zpracování

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Polymerní kompozity jsou materiály s vysokým aplikačním potenciálem pro použití v pokročilých technologiích. Téma se zabývá řízením vlastností mezifází polymer-plnivo pomocí povrchové modifikace částic plniva a jeho vlivem na reologické vlastnosti kompozitů se zvláštním důrazem na jejich elasticitu. Přestože reologické jevy vyvolané přítomností plniva jsou v literatuře popsány, jejich podstata a vysvětlení je často stále nejasná. Systematická studie vlivu velikosti částic, jejich koncentrace a povrchové modifikace na elastické vlastnosti polymerních tavenin bude základem této doktorské práce. Dále budou studovány i zpracovatelské vlastnosti kompozitů včetně analýzy výskytu tokových nestabilit. Práce je převážně experimentální s použitím technik oscilační a kapilární reologie. Struktura kompozitů bude zkoumána zejména metodami elektronové mikroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Polymerní materiály a kompozity pro 3D tisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Na polymerní materiály jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, které jsou spojené s jejich novými aplikacemi a technologiemi zpracování. Jako příklad mohou sloužit materiály pro 3D tisk nebo elektricky vodivé polymerní kompozity. Ve většině případů se jedná o systémy s heterogenní fázovou strukturou, která do značné míry ovlivňuje vlastnosti výsledného materiálu. Cílem práce je vyvinout nové funkční polymerní materiály a kompozity pro technologie 3D tisku a zároveň popsat a pochopit vztahy mezi jejich strukturou a vybranými vlastnostmi. Náplní práce bude příprava polymerních materiálů včetně syntézy funkčních nanočástic a studium jejich struktury pomocí pokročilých charakterizačních metod. Dále budou připravené systémy charakterizovány z hlediska jejich mechanického a tokového chování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Polymerní nosiče pro léčbu mozkové mrtvice

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace


Léčba mozkové mrtvice, která je jednou z nejsmrtelnějších chorob, se v posledních letech výrazně zlepšila. Farmakologická léčba, tj. intravenózní trombolýza, zůstane i nadále základním kamenem léčby akutní mrtvice. Bohužel množství vhodných a účinných trombolytik je stále omezené. Potenciál pro zlepšení léčby je proto značný, zejména při použití polymerních nosičů. Polymerní nosiče jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály umožňující cílení a řízené uvolňování biologicky aktivních sloučenin v léčené tkáni, a tím minimalizují vedlejší účinky nesených aktivních látek. Téma doktorského projektu bude spočívat v syntéze a studiu vlastností na míru vyrobených polymerních nosičů trombolytik. Téma je vhodné pro absolventy chemie, případně farmacie. Student získá nové dovednosti v syntéze a metodách charakterizace a může se podílet na biologické charakterizaci. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Radioaktivní a fluorescenční značení polymerů a nanočástic pro medicínu a preklinické testování

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: RNDr. Jan Kučka, Ph.D.

Anotace


Tato doktorská práce se zaměřuje na vývoj a optimalizaci značení polymerů a nanočástic pro medicínu a biologické testování. Značení umožňuje sledování v organismu a poskytuje informace pro terapii a další biologické testování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Tvorba bakteriálních biofilmů je jedním z hlavních problémů současného biomedicínského výzkumu. V těle se takové biofilmy vytvářejí na povrchu zdravotnických prostředků, například kloubních protéz nebo srdečních chlopní, kde způsobují zánět a chronické infekce. Cílem tohoto projektu je vyvinout novou třídu inteligentních samočistících antibiofilmových polymerních povrchů, založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), které jsou pro proteiny neadhezivní a současně jsou schopné aktivně katalyticky zabránit tvorbě biofilmu ve velmi dlouhodobém horizontu. Práce na projektu zahrnuje syntézu polymerů, přípravu povrchů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností. Kromě toho budou vybrané povrchy testovány in vitro a in vivo ve spolupráci s biology.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Stereolitografický 3D tisk biokompatibilních hydrogelů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Dr. Ing. Miroslava Dušková

Anotace


Principem stereolitografického 3D tisku je vytvrzování reaktivních molekul, oligomerů i polymerů vzájemnou reakcí jejich chemických skupin zpravidla mechanismem fotopolymerizace. Cílem projektu je využít stereolitografický tisk v přípravě biokompatibilních hydrogelů, které např. poskytují vynikající prostředí pro kultivaci buněk nebo jsou vyvíjeny jako materiály pro diagnostiku, nosiče léčiv a implantace. V těchto aplikacích musí být dosaženo přesně definované 3D struktury gelů a zpravidla řízené porozity: cílem je dosáhnout struktury sestávající z propojených gelových domén protkaných komunikačními kanály při zachování mechanické pevnosti a integrity (bikontinuální struktura). V rámci projektu bude vyvíjen tisk pokročilých gelových objektů, který zahrnuje hlubší studium mechanismu vzniku gelu a tvorby polymerní sítě během procesu tisku, vývoj nových reaktivních směsí vhodných pro tisk včetně monomerů z přírodních zdrojů a využití získaných poznatků k rozšíření stereolitografického 3D tisku na přesnou výrobu hydrogelů pro aplikace v biomedicíně. V rámci studia budou vyvíjeny nové tiskové směsi poskytující biokompatibilní hydrogely, posléze budou použity k výrobě makroporézních hydrogelových substrátů. Podmínkou jsou znalosti uchazeče v oblasti chemie materiálů, makromolekulární nebo organické chemie. Znalost software pro navrhování tisknutelných tvarů je výhodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Samouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Supramolekulární systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a nalézají uplatnění především v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné reverzibilně reagovat na vnější podněty (změny pH, světla, redoxpotenciálu, ultrazvuku, teploty, nebo přítomnosti některých látek). Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická příprava a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic a injikovatelných depotních systémů citlivých na více podnětů současně (změny pH, redoxpotenciálu a teploty); konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou imunoradioterapii a imunochemoterapii nádorových a autoimunitních onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav polymerů

Aniontově-výměnné polymerní membrány pro elektrolytickou výrobu vodíku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Anastasiia Hubina

Anotace


Alkalická elektrolýza vody je jednou z nejperspektivnějších metod produkce vodíku. Polymerní aniontově výmenná membrána je důležitou součástí alkalického elektrolyzéru. Cílem práce je vyvinout membrány založené na lineárních a/nebo zesíťovaných polymerech obsahujících kationtové skupiny v hlavním řetězci a v postranních řetězcích/skupinách. Bude zkoumán vliv pozice kationtové skupiny na alkalickou stabilitu polymeru. Bude syntetizována řada telechelických prepolymerů nesoucích azidové a alkynové skupiny.Tyto stavební bloky budou využity pro přípravu polymerů klik chemií. Vlastnosti finálních polymerů budou laditelné volbou struktury prepolymerů. Připravené polymery budou postpolymerizačně modifikány (kvaternizace) rovnež klik chemií. U získaných polymerů bude charakterizována jejich tepelná, alkalická a mechanická stabilita a také jejich vodivé vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Biodegradabilní materiály na bázi škrobu

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.

Anotace


Biodegradabilní plasty rostlinného původu jsou zaváděny do praxe z důvodů snížení závislosti společnosti na ropných produktech a snížení uhlíkové stopy. Plastifikací škrobového prášku lze získat tzv. termoplastický škrob, který lze díky vhodným vlastnostem použít jako náhradu některých plastů. Cílem této práce bude příprava termoplastického škrobu z různých zdrojů a jeho kombinace s přírodními plnivy, zvláště vláknitými. Studium bude zaměřeno na sledování reologických vlastností při zpracování, mechanických a dalších vlastností finálních materiálů a jejich rozložitelnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Biodegradovatelné kostní cementy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Lenka Vránová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na přípravu vstřebatelných polymerních kostních cementů, které by mohly být využity jako dočasné výplně kostních defektů, jež by se postupně nahrazovaly vlastní kostní tkání. Část práce se bude zabývat syntézou a modifikací kostních cementů na bázi poly(propylenfumarátu), který může být síťován in situ prostřednictvím svých fumarátových dvojných vazeb. Bude testována síťovatelnost připravených materiálů, jejich mechanické vlastnosti, rychlost degradace a biokompatibilita. Další část práce se zaměří na možnost plnění kostních cementů antibiotiky či podpůrnými plnivy pro růst kostní tkáně a jejich vliv na mechanické vlastnosti a degradaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Design katalyzátorů pro přípravu stereoblokových kopolymerů olefinů teoretickými a experimentálními metodami

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Stereoblokové kopolymery olefinů (SBOC) jsou účinné kompatibilizátory plastového odpadu tvořeného zejména polyethylenem a isotaktickým PP. Design katalyzátoru je klíčem pro efektivní přípravu SBOC. Výzvou je nalezení katalyzátorů umožnujících syntézů blokových kopolymerů obsahujích alespoň jeden stereoregulární blok na bázi olefinů, tj. SBOC. Cílem práce je pomocí teoretických metod (DFT, machine learning, hledání morfů) najít geometrie komplexů umožňujících živé koordinační polymerace a jejich nejběžnější reakční koordináty. Výsledky práce by měly umožnit pomocí modelu předvídat vliv změny sterického stínění a elektronových efektů ligandu na rozsah přenosových a terminační reakcí a napomoci v hledání katalyzátoru s „ideálním“ živým chováním a zároveň vysokou polymerační aktivitou a rovnež stereoslektivitou. Dalším cílem práce je studium mechanismu katalytických polymerací pomocí modelování spekter katalyzátorů. Tam, kde to bude možné, budou vypočtená data korelována s experimentálními výsledky a bude posouzena obecnější platnost dosažených výsledků. Na základě získaných teoretických výpočtů bude provedena syntéza katalyzátorů a ověřením jejich polymeračního chování. Práce bude probíhat ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na kvantově chemické výpočty (IPF Dresden, ÚFCH, ÚICH VŠCHT).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Inkousty a filamenty na bázi polymerů a bioaktivního skla a keramiky

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Tomáš Sedlačík, Ph.D.

Anotace


3D tisk se stává v posledních letech středem zájmu v nejrůznějších oblastech, včetně medicíny. Tkáňové inženýrství je multidisciplinární obor, který se věnuje vývoji komplexních materiálů pro podporu regenerace poškozených tkání. Materiálové požadavky se různí dle dané aplikace. Ukazuje se, že je často potřeba kombinovat různé materiály, popřípadě tisknout vrstvy různého složení. Současně je stale zřejmý nedostatek vhodných inkoustů a filamentů pro 3D tisk biomateriálů. Tématem disertační práce bude vývoj nových inkoustů na bázi polymerů a bioaktivního skla nebo keramiky a jejich tisk. Vytisklé porézní scaffoldy budou charakterizoávny zejména co do morfologie a mechanických vlastností a testovány ve spolupráci s Fyziologickým Ústavem AV ČR. Inkousty mohou být dopovány dalšími biokativními látkami. Téma tak nabízí širokou variabilitu dle zájmu doktoranda. Práce navazuje na řešení prestižního evropského grantu školitele (Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowship, project OSTEOCHON).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Katalytická syntéza biodegradovatelných polymerů na bázi oxidů uhlíku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je syntetizovat katalytické systémy pro konverzi oxidu uhelnatého na biodegradabilní polymerní materiály. Hlavní pozornost bude v první fázi upřena na reakce oxidů uhlíku s epoxidy vedoucí k polyesterům podobným bakteriemi produkovaným polyhydroxyalkanoátům. U získaných polymerů bude sledována stereoregularita a porovnány jejich vlastnosti s vysoce stereoregulárními polymery přírodního původu. Práce má multidisciplinární charakter se zaměřením na organometalickou a polymerní syntézu s přesahem do studia biologické rozložitelnosti připravených materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Netradiční způsoby devulkanizace a regenerace odpadní pryžové drtě

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.

Anotace


Zvýšení podílu recyklace odpadní pryže je, v souladu s principy cirkulární ekonomiky, jedním z aktuálních témat gumárenského průmyslu. Recyklace pryže není snadná, neboť je to nerozpustný a netavitelný materiál. Perspektivním způsobem recyklace se jeví mletí pryžového odpadu následované částečnou či úplnou regenerací či devulkanizací pryžových částic. Tyto reakce lze vyvolat chemickými činidly, zvýšenou teplotou či smykovým namáháním, méně tradičně účinkem ultrazvuku, mikrovlnného záření nebo mikroorganizmů. Práce bude studovat vliv podmínek na průběh devulkanizace nebo regenerace pryže, účinnost této přeměny a její povahu, tj. zda probíhá spíše devulkanizace (štěpení příčných vazeb) nebo regenerace (štěpení příčných vazeb i hlavních kaučukových řetězců). Studovány budou i vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů obsahujících získaný recyklát.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava chemicky recyklovatelných polymerů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce je hledání nových monomerů, které by poskytovaly polymery schopné depolymerizovat ve vysokém výtěžku na původní monomery. To umožní jejich chemickou recyklaci na polymery s vlastnostmi panenských polymerů. Budou využit mechanismy ROP a koordinačních polymerizací. Př: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh0626 Tato práce může být uskutečněna ve spolupráci s Univerzitou Bordeaux s možností "co-tutelle" vedením.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Zpracovatelnost a vlastnosti přírodního kaučuku s alternativními přísadami

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.

Anotace


Přírodní kaučuk patří mezi nejvýznamnější suroviny v průmyslu. I když je zpracováván více než 200 let, stále se mohou, díky jeho přírodní povaze, objevit určité problémy při zpracování. V současné době je snaha nahrazovat ropné produkty, kterých je v gumárenských směsích velké množství, produkty udržitelnými – např. recykláty či přírodními materiály. S použitím udržitelných materiálů, vyvstává mnoho otázek ohledně zpracování, neboť chování řady těchto materiálů není plně vyzkoumáno. Cílem této dizertační práce je věnovat se směsím přírodního kaučuku, které budou obsahovat udržitelné materiály – plniva, antioxidanty, změkčovadla, atp. Hlavní důraz bude kladen na zpracování těchto směsí a výsledné vlastnosti připravených materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 16.2.2022 00:25, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi