Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 14:36:27
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22310/DD103'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (FCHT) (double degree)

Chemie (FCHT) (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Cílem programu je ve spolupráci se zahraničními univerzitami (Université de Normandie-ENSICAEN-CRISMAT, Universität Regensburg, Université Dijon a Katholieke Universiteit Leuven) výchovat vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti strategie, návrhů a praktického provedení syntéz speciálních anorganických a organických sloučenin, organických polymerů a materiálů. Naším záměrem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který by měl být schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů.

Uplatnění

Absolvent double-degree doktorského studijního programu bude i díky intenzivní mezinárodní zkušenosti tvůrčím nositelem nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i ve výzkumné praxi. Absolvent bude schopen navrhovat cílené syntézy anorganických, organických a polymerních materiálů a koordinačních sloučenin s předem definovanými fyzikálními, elektrochemickými, katalytickými a biochemických vlastnostmi s využitím ve farmacii, nanotechnologiích, elektronice a katalýze, charakterizovat je a získaná data teoreticky interpretovat. V oblasti makromolekulární chemie bude připraven na řešení problémů spojených se zpracováním, recyklací a využitím polymerů při konzervaci a restaurování objektů kulturního dědictví. Získané znalosti se mohou podle povahy dizertační práce měnit v rozpětí od čistě experimentálně-interpretačních až po znalosti vycházející z kvantové mechaniky, termodynamiky nebo jiných teoretických modelů sloužících k popisu struktury a chování látek. Součástí získaných dovedností je i znalost informačních technologií, schopnost vést vědecký kolektiv, příprava a řízení projektu a publikační dovednosti absolventa.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Místo studia Praha
Kapacita 4 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130019
VŠCHT kód DD103
Počet vypsaných témat 3

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Studium systému Fe-W-O z hlediska magnetismu a foto (elektro) chemie

Garantující pracoviště: Université de Caen Normandie
Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace


Cílem práce je fruktifikovat strukturní variabilitu oxidů na bázi wolframu včetně jejich magnetických, elektrických a fotokatalytických vlastností. Pozornost bude zaměřena na fázi Fe2WO6 krystalizující ve 3 různých modifikacích s odlišnými vlastnostmi. Zároveň budou zkoumány termodynamické vlastnosti v příslušné oblasti diagramu Fe-W-O, aby bylo možné optimalizovat podmínky přípravy a výsledné vlastnosti. Struktura a mikrostruktura bude studována pomocí difrakčních a mikroskopických metod. Materiály budou dále charakterizovány z hlediska výše zmíněných užitných vlastností. Fotokatalytický účinek bude testován na degradaci organických nečistot, rozkladu vody a fotovoltaických článcích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium využití bezkelímkových technologií při nanostrukturování částic vzácných kovů ve skle a sklo-keramice

Garantující pracoviště: Université d'Orléans
Ústav anorganické chemie
Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na experimentální výzkum přípravy a vlastností transparentních anorganických materiálů obsahujících kovové nanočástice. Budeme studovat vznik, tvar a distribuci nanočástic Cu, Ag a Au ve vícesložkových anorganických sklech různého složení. Během práce budou nanokompozity připraveny konvenčním tavením následovaným řízenou teplotní rekrystalizací, ve spolupráci s AVČR iontovou implantací nebo metodou aerodynamické levitace ve spolupráci s Universitou v Orléans a laboratořemi CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux: Haute Température et Irradiation), které jsou součástí CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Vyhodnotíme vliv struktury a složení nanokompozitů na optické (především absorpční) vlastnosti a barevnost skel. Získané výsledky povedou k obecnému poznání vzniku barevných kovových center v anorganických nanokompozitech a obecnému řešení vlivu struktury a složení nanokompozitů na optické vlastnosti. Cíl: Připravit transparentní různě barevné nanokompozity obsahující kovové částice. Určit oblasti chemické a teplotní stability nanočástic v připravených nanokompozitech. Vyhodnotit vliv struktury a složení nanokompozitů na absorpční vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Transparentní keramika pro optické aplikace připravená slinováním za vysokého tlaku nebo vakua

Garantující pracoviště: Université de Caen Normandie
Ústav anorganické chemie
Školitel: doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Anotace


Transparentní keramika může konkurovat monokrystalickým materiálům nejen ve fázi výzkumu a vývoje, ale i ve finálních aplikacích. Disertační práce bude zaměřena na přípravu oxidové keramiky aplikovatelné v laserové nebo LED technice, nebo použitelné při detekci ionizujícího záření. Pro přípravu těchto materiálů bude použito slinování prášků v plazmatu (SPS) nebo slinování ve vakuu. Předmětem práce bude také optimalizace krystalinity a mikrostruktury těchto prášků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi