Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 00:30:31
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22320/D201'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšířuje v rámci konzultační činnosti, kterou poskytuje studentům při vypracování jejich bakalářských a diplomových prací. Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou, odpadovou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0712D130004
VŠCHT kód D201
Počet vypsaných témat 20

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Alternativní nosiče biomasy využitelné v aktivačních čistírenských systémech

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřená na hodnocení biodegradabilního porézního materiálu na bázi PU pěn, který bude sloužit jako nosič biomasy v aktivačních čistírnách odpadních vod a povede ke zlepšení účinnosti biologických procesů odstraňování dusíku, zejména nitrifikace v zimních měsících. PU nosiče budou testovány v laboratorních SBR reaktorech, kde budou monitorovány fyzikálně-chemické parametry (pH, rozpuštěný kyslík, CHSK, anorg. formy N, TKN, PO43-, sušina kalu) a biologické parametry (hydrobiologie/mikrobiologie). Diverzita přítomných mikroorganismů na PU nosičích bude hodnocena mikroskopicky (světelná a epifluorescenční mikroskopie) i kultivačně (zastoupení mikrobiální populace a její aktivity, tj. koliformní a termotolerantní koliformní bakterie, klostridia, kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C a 36 °C, nitrifikační/denitrifikační bakterie). Na základě výsledků laboratorního testování bude receptura PU nosičů dále optimalizována v poloprovozních a provozních podmínkách reálné aktivační čistírny s volitelnou membránovou vestavbou, na které budou testovány provozní stavy spojené s aplikací PU nosičů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Aplikace membránové destilace pro čištění skládkových výluhů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Produkce skládkového výluhu je jednou z hlavních nevýhod skládkování tuhého komunálního odpadu, přičemž jeho čištění stále představuje technologickou výzvu. Membránová destilace s přímým kontaktem (DCMD) je považována za vhodnou inovativní technologii pro čištění tohoto typu kontaminovaných vod. Využití vhodného zdroje tepla (nejlépe odpadního tepla) a optimalizace provozu membránového modulu mají rozhodující vliv na celkovou účinnost procesu. Cílem práce je výzkum možností využití nízkopotenciálního tepla z kogeneračních jednotek pro provoz jednotky DCMD a výzkum procesů zanášení a smáčení membrán při jejich interakci se složkami skládkového výluhu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Aplikace nanostrukturovaných směsných oxidů kovů pro katalytický rozklad perzistentních látek

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Skupina látek tzv. perzistentních organických polutantů (POPs) jsou považované za věčné chemikálie a svými vlastnostmi jsou stále narůstající hrozbou pro životní prostředí. Jejich seznam se neustále rozšiřuje o nové látky, nejnověji se skloňují především perfluorované látky (PFCs) vedle dlouhodobě diskutovaných polychlorovaných či polybromovaných kontaminantů. Jejich efektivní rozklad může zajistit katalytická dehalogenační reakce, kdy především směsné oxidy kovů v pokročilých krystalických modifikacích mohou tyto látky účinně rozkládat za relativně mírných podmínek. Vývoj této technologie zahrnuje výběr či vývoj účinného katalyzátoru, testování aktivity, sledování vedlejších produktů reakcí a posléze možnosti scale-up technologie. V současnosti je v průmyslu velká poptávka po dekontaminaci např. náplní hasicích přístrojů s obsahem PFCs, technologie tak má velký potenciál pro rychlé uplatnění v průmyslu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Biochar jako stimulant anaerobní fermentace

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Anotace


Biochar je pevný produkt termochemického zpracování organických odpadů včetně biomasy. Má potenciál širokého uplatnění vzhledem ke svému vysokému specifickému povrchu a poréznosti, má značné adsorpční vlastnosti a pufrovací schopnosti. Vzhledem k tomu má příznivý vliv na proces anaerobní fermentace ve smyslu stabilizace jejího průběhu a zvýšení výtěžnosti bioplynu a methanu. Snižuje koncentraci nedisociovaných forem amoniaku a sulfidů a jejich toxické působení na anaerobní konsorcium a tím i zvyšuje kvalitu bioplynu. Přítomnost funkčních skupin na povrchu biocharu pozitivně působí zejména při zvýšení koncentrace nižších mastných kyselin produkovaných při přetížení anaerobní fermentace. Biochar je vhodným nosičem bakterií a podporuje mezidruhový přenos elektronů (DIET) mezi elektroaktivními bakteriemi, syntrofními acetogeny a methanogeny. Základní vlastnosti biocharu závisí na použitém materiálu a procesních podmínkách pyrolýzy. Zkoumání biocharů z různých materiálů a jejich vlivu na anaerobní fermentaci je náplní této práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Environmentální dopady zpracování různých složek komunálních odpadů

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D.

Anotace


Komunální odpady jsou velmi heterogenní odpady s ohledem na složení a produkci. V poslední době se pak objevují i nové typy komunálních odpadů, jako jsou například textilní odpady. Environmentální dopady zpracování těchto odpadů nejsou detailně známé, a to jak z pohledu jednotlivých metod zpracování, tak z pohledu uvolňování znečišťujících látek do životního prostředí v celém hodnotovém řetězci. Práce bude zaměřená právě analýzu toků těchto odpadů, ověření jednotlivých indikátorů hodnoticích postupy pro jejich zpracování, určení dopadů na životní prostředí a návrh metod pro zlepšení stávajícího stavu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Identifikace a management bodových zdrojů zátěže PFAA v antropogenním vodním cyklu

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Prvním cílem projektu je identifikovat bodové zdroje vnosu perfluoralkylových kyselin (PFAA) do antropogenního vodního cyklu. Proto nejprve vyvineme pasivní vzorkovač PFAA pro městské a průmyslové odpadní vody i skládkové výluhy, čímž umožníme managment těchto koncentrovaných zdrojů PFAA před jejich zředěním ve stokové síti a prostředí. Vlastní vzorkovací kampaní popíšeme vliv těchto zdrojů na zátěž PFAA v antropogenním vodním cyklu včetně stokové sítě, ČOV, povrchových vod až po výrobu vod pitných. Dále detailně popíšeme mechanismy odstraňování PFAA na ČOV a pro provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury vytvoříme matematický model, který jim umožní efektivně řešit zátěž PFAA na území ČR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Inovativní postupy získávání cenných kovů z tuhých odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


V EU je, jak známo, nedostatek řady surovin potřebných pro moderní technologie, neboť zdroje jsou vytěžené a spotřeba rychle roste. S tímto kritickým nedostatkem mnoha kovů postupně narůstá poptávka po jejich efektivní recyklaci, jež se brzy stane ekonomicky výhodnou alternativou i v případě dosud přehlížených odpadů, včetně starých deponií minerálních odpadů, které navíc mohou v budoucnu přinášet environmentální rizika. Navíc se v poslední době rozvíjí mnoho pokročilých a udržitelných inovativních postupů s velkým potenciálem pro budoucí využití. Nicméně tato komplexní problematika zahrnuje nejen posouzení technologických aspektů a výtěžnosti metody, ale také souvisejících environmentálních rizik, legislativních a ekonomických limitů. Tato práce se zaměří na výzkum vybraných udržitelných technologických postupů zahrnujících moderní přístupy (např. membránové technologie aj.) nebo pokročilé materiály (iontové kapaliny, sorbenty apod.) s komplexním hodnocením efektivity a dalších klíčových aspektů včetně technických a jiných praktických limitací těchto postupů. Cílem bude hledat podmínky pro efektivní získávání kovů z vybraných druhů odpadů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Intenzifikace environmentálních technologií účinkem mikrovln

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Principy interakce tuhých materiálů s mikrovlnným zářením poskytují v chemických procesech celou řadu unikátních efektů. Jejich účinné využití v environmentálních a odpadových technologiích přináší zajímavou perspektivu pro zvýšení jejich účinnosti, získání zcela nové výhody či pro ryze praktické snížení jejich energetických nároků. Mikrovlnný ohřev jakožto čistá energie tak v poslední době nalézá uplatnění v termickém zpracování odpadů, heterogenní katalýze, při rozkladu nebezpečných polutantů i v boji s klimatickými změnami. Výzkum v této oblasti zahrnuje nejprve laboratorní testování mikrovlnných účinků a optimalizaci potřebných podmínek a posléze jejich implementaci v rámci designu technologie ve větším měřítku a jejího testování v podmínkách průmyslové praxe.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Intenzifikace procesů odstraňování fosforu z odpadních vod a možnosti recyklace tohoto nutrientu

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Evropská komise připravuje od roku 2024 novou směrnic o městských odpadních vodách, která by měla nahradit směrnici č. 91/271/EEC. Podle dosud publikovaných očekávaných změn bude v oblasti odstraňování nutrientů z odpadní vod kladen důraz na i) výrazné zvýšení účinnosti odstraňování celkového fosforu a ii) na efektivní opětovné získávání tohoto nutrientu ve formě využitelné pro hnojení zemědělských plodin. Náplní disertační práce bude proto optimalizovat podmínky pro zvýšené biologické odstraňování fosforu, zejména pak snížení kompetice mezi bakteriemi odstraňování fosforu a dusíku. Požadavky nové směrnice budou u většiny městských ČOV znamenat rovněž doplnění čistírenských technologií o procesy terciárního srážení fosforu. Součástí práce bude proto i optimalizace toho procesu, zejména z hlediska řízení dávky srážedla a separace vznikající sraženiny. V obou případech biologického i chemického odstraňování fosforu budou studovány postupu opětovného získávání fosforu ve formě optimálně využitelné hnojenými rostlinami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

LCA hodnotových řetězců baterií a MFA kritických surovin nutných pro bateriové systémy

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Práce bude zaměřená na hodnocení udržitelnosti bateriových systémů. V práci budou hodnoceny kritické mody používání bateriových systémů pro různé technologické aplikace. Metodou posuzování životního cyklu budou určeny environmentální dopady hodnotových řetězců bateriových systémů. Metodou Analýza materiálových toků budou určeny toky kritických surovin nutných pro bateriové systémy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Nové typy kovonosných odpadů a postupy pro jejich zpracování

Garantující pracoviště: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Školitel: Ing. Michal Šyc, Ph.D.

Anotace


Kovonosné odpady jsou s ohledem na jejich hodnotu jedny z nejvýznamnějších. Vzhledem k rychlému vývoji, zejména v oblasti elektroniky, dochází ke změně surovinové základy a použití řady nových komodit (zejména z řady kritických surovin), které nebyly dříve předmětem zájmu. To je spojené i se vznikem nových typů odpadů s obsahem těchto komodit (např. bateriové systémy, FVE panely, superkapacitory, atd.). Práce bude zahrnovat analýzu těchto odpadů, zpracování materiálových toků těchto odpadů se zaměřením zejména na kritické suroviny v nich obsažené, návrh a vývoj metod pro získávání cenných složek z těchto odpadů, a to včetně analýzy dopadů na životní prostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Optimalizace a transformace mikroskopie při hodnocení vzorků životního prostředí

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace


V technologii vody se při rutinním biologickém hodnocení environmentálních vzorků (tj. vod, sedimentů, kalů, nárostů, biofilmů atp.) používají na různé úrovni a stupni složitosti mikroskopické metody a metody molekulární biologie. Na některé typy environmentálních vzorků se používají buď nesystematicky anebo mají svá omezení, což rozhodně nabízí prostor pro vědecko-výzkumnou a případně vývojovou činnost. Prvním cílem práce bude sumarizace kvalitativních, semikvantitativních a kvantitativních postupů a metod určených pro detekci cílových mikroorganismů různých trofických úrovní zastoupených v hodnocených environmentálních vzorcích; a následně pak zjištění kritických a problematických míst zhoršujících reprodukovatelnost a opakovatelnost použitých metod. K tomuto budou použity různé typy mikroskopie – světelná, fluorescenční (barvicí techniky, FISH, Live/Dead, vlastní pigmenty mikroorganismů), invertovaná, konfokální atp. Analýza dat přispěje k vytvoření určité metodologie vhodnosti/nevhodnosti daného postupu při jeho rutinním použití ve vědecko-výzkumných a běžných provozních laboratořích ČR. Jedním z cílů práce bude vytvoření databáze snímků a prostřednictvím vhodných nástrojů digitalizace příprava podkladů pro sestavení softwaru rozpoznávajícího objekty, struktury a se schopností kvantitativního vyhodnocení obrazu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Pokročilé oxidační procesy s heterogenní katalýzou

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Pokročilé oxidace v čištění vody založené na radikálových reakcích za mírných podmínek lze zefektivnit aplikací inovativních nanomateriálů. Těch využívají moderní postupy jako např. heterogenní Fentonova oxidace, fotokatalýza či katalytická ozonizace. Pozitivní přínos těchto postupů je však podmíněn striktní kompatibilitou struktury daného materiálu s typem kontaminace a složením či vlastnostmi čištěné odpadní vody. Výzkum dílčích aspektů komplexních mechanismů těchto postupů je stěžejní pro navazující vývoj technologie, který pak zahrnuje optimalizaci podmínek reakcí, příp. účinné kombinace postupů, a specifické faktory dalšího upscale.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Přírodní koupací vody - rizikové faktory a jejich monitorování

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace


Zdravotní rizika spojená s kvalitou přírodních koupacích jsou v naprosté většině biogenního původu, ať už se jedná o infekční mikroorganismy, sinice, řasy a jejich produkty nebo o původce cerkáriové dermatitidy. Rizikovost koupacích vod v ČR je sice díky fungující legislativě systematicky mapována, situace však rozhodně není statická a na našem území se objevují nové organismy, jiné se některé oproti minulosti značně rozšiřují nebo se jim začne věnovat zvýšená pozornost (např. velký a z hlediska koupání rizikový bičíkovec Gonyostomum semen, některé taxony toxických sinic, původci cerkáriové dermatitidy a další). Prvním cílem práce bude na základě již existujících dat i vlastního monitorování zmapovat jejich výskyt a význam pro koupací vody ČR včetně typizace lokalit výskytu. Monitorování výše uvedených rizikových faktorů je založeno na standardizovaných metodách, které však nejsou v mnoha ohledech dokonalé, obsahují problematická místa, která zhoršují reprodukovatelnost metod. K jejich sledování je možné využít různé nové postupy (např. fluorescenční metody, qPCR, MALDI, družicové snímkování a další). Ověření těchto metod a případná příprava metodických dokumentů k jejich rutinnímu použití v provozních laboratořích ČR je druhým cílem práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Studium imobilizačních procesů kontaminantů v rámci vsakování srážkových vod a zpracování antropogenních smyvů ze zpevněných ploch

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Decentralizované hospodaření se srážkovými vodami je často diskutovaným tématem. Proces urbanizace a nárůst zastavěné plochy má vliv na přirozenou cirkulaci vody a proces infiltrace vod ze srážkové činnosti do horninového prostředí. Činnost člověka může dále vést ke vnášení kontaminantů do horninového prostředí a podzemních vod prostřednictvím srážkových smyvů odtékajících ze zpevněných ploch zatížených antropogenními vlivy. Práce se bude zabývat studiem možností imobilizace vybraných kontaminantů na specifických materiálech s přijatelnými náklady na jejich pořízení/přípravu, dobrou účinností záchytu cílových složek, dostupností a životností s ohledem na další nakládání s upotřebenými materiály.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Studium pokročilých oxidačních procesů pro odstranění farmak z vodného prostředí

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Práce bude zaměřena na problematiku pokročilých oxidačních procesů využitelných pro degradaci zbytků farmak z vodného prostředí. Výzkum bude konkrétně zaměřen na možnosti použití různých katalyzátorů v rámci pokročilých oxidačních procesech. Jednotlivé katalyzátory budou posuzovány s ohledem na faktory, jako je účinnost přeměny léčiv, kinetika procesu, spotřeba činidel/energie, vliv složení vodné matrice a tvorba vedlejších transformačních produktů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Studium recyklačního potenciálu odpadů uložených na skládkách

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Jedním z mnoha progresivních trendů, který se v nejbližší budoucnosti objeví v oblasti nakládání s odpady v České republice, bude odtěžování odpadu uloženého v minulosti na skládkách. Minimálně část zde uložených odpadů bude mít recyklační potenciál – například kovy uložené před zavedeném separovaného sběru. V rámci práce tedy budou identifikovány možnosti recyklace dříve uložených odpadů. pro experimentální část práce budou využity skládky nacházející se na území Středočeského kraje.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Včasné odhalení zdrojů virových epidemií pomocí analýzy environmentálních vzorků

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V poslední době se v humánní i veterinární medicíně stále více uplatňuje koncept tzv. (waste)water-based epidemiology (WBE), kde se provádějí analýzy odpadních vod popř. dalších relevantních materiálů (sedimentů, trusu, povrchových vod) a získaná data se korelují s průběhem různých epidemií a pandemií. Tímto způsobem je možné zavádět systémy včasného varování před vznikem ohnisek nákazy, popř. odhadovat další průběh epidemií. Tento doktorský projekt je přímo navázaný na 5 letý projekt financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) s názvem "Včasné odhalení zdrojů nákazy ptačí chřipky pomocí detekce virových částic v environmentálních vzorcích". Cílem projektu je najít způsob jak chovatele drůbeže včas varovat před propuknutím nových ohnisek nákazy a zamezit tak nutnosti preventivní likvidace celých chovů, což v posledních letech v rámci České republiky znamená výbíjení stovek tísíc kusů drůbeže ročně. Dílčí cíle projektu jsou (1) navržení metodiky sběru a analýzy vzorků vč. navržení vhodných návazných opatření v chovech při výskytu pozitivních vzorků, (2) identifikace mechanismů primární infekce se zaměřením na roli divoce žijících ptáků a (3) porozumění dynamiky sekundárního šíření nákazy v chovech drůbeže. Student se zapojí do intenzivního vzorkování v chovech drůbeže i ve volné přírodě, analýzy vzorků a předevcším do analýzy a interpretace dat. Vzhledem k novosti problematiky má projekt velký potenciál v proktické i vědecké rovině (na toto téma existuje naprosté minimum publikací).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Vývoj metod nové generace pro vysoce citlivou a rychlou detekci fekálního znečištění a antibiotické rezistence ve vodě

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Prvním cílem projektu je vyvinout vysoce citlivou a rychlou detekci patogenních agens ve vodách pomocí inovativního zakoncentrování a RT-PCR, průtokové cytometrie a optimalizované kultivace pro účinnou prevenci a řešení havárií úpraven a distribučních sítí pitné vody (př. Dejvice 2015, Polička 2019). Druhým cílem je zmapovat na vodárnách upravujících povrchovou vodu odstraňování či amplifikaci DNA nesoucí geny antibiotické rezistence, a to včetně opomíjené volně plovoucí extracelulární DNA a fágů, a identifikovat kombinaci a optimální nastavení procesů technologie (i distribuce), což ve výsledku zredukuje obsah genů antibiotické rezistence v pitné vodě.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha

Zušlechťování bioplynu biokonverzí CO<sub>2</sub> na biomethan

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: doc. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Anotace


Anaerobní rozklad biologicky rozložitelných organických materiálů je dnes už běžně používaným procesem pro zpracování kalů a odpadů za současné produkce elektrické a tepelné energie. Energetickou složkou produktu tohoto procesu, bioplynu, je methan. Nezanedbatelnou složku tvoří také CO2, který dokáží svojí činností redukovat hydrogenotrofní methanogeny pomocí externě dodávaného vodíku na biomethan a zušlechtit tak bioplyn na kvalitu zemního plynu. Je to jedna z cest, jak nahradit fosilní palivo obnovitelným zdrojem energie za použití zeleného vodíku vyrobeného elektrolýzou vody. Dávkování vodíku může být provedeno cestou in-situ přímo do anaerobního fermentoru nebo ex-situ do externího bioreaktoru s adaptovanou kulturou hydrogenotrofních methanogenů. Obě metody mají své klady a zápory, jejichž vyhodnocení a realizace obou metod je náplní této práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi