Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 20:51:39
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22320/D201'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšířuje v rámci konzultační činnosti, kterou poskytuje studentům při vypracování jejich bakalářských a diplomových prací. Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou, odpadovou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0712D130004
VŠCHT kód D201
Počet vypsaných témat 18

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Analýza materiálových toků komunálních odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Anotace: Cílem práce je analyzovat materiálové toky vybraných složek komunálních odpadů, zjistit současný stav v oblasti jejich zpracování a recyklace, bariéry pro jejich využití a navrhnout postupy pro zlepšení tohoto stavu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Dekarbonizace a zvyšování míry cirkularity produkce hliníku

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Výzkumné aktivity a výstupy dizertační práce mají za cíl navhrnout nízkoemisní inovatní systém a model s využitím metod komplexního hodnocení metodou Life Cycle Assessment výroby/separace hodnotných materiálů s využitím domácích odpadních surovin (jílů z těžby uhlí) a odpadů z průmyslových procesů (topaz, těžba uranu, popílku) na bázi hliníkových surovin a dalších cenných kovů a minerálů pro široké spektrum průmyslových aplikací. Disertační práce bude řešena v návaznosti na mezináodní projekt Eramin TAČR - ABTOMAT.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Digitalizace vodní infrastruktury: Vývoj digitálních dvojčat ve vodárenství

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Stejně jako v jiných odvětvých se i ve vodním hospodářství stále více uplatňují hlavní aspekty průmyslu 4.0: digitalizace, maximální využití dat, využití umělé inteligence získávání prediktivních dat atd. Především data (o spotřebě vody, množství odpadních vod, jejich kvalitě atd.) se stala jednou z nejcenějších komodit vodního hospodářství a jejich význam nepochybně poroste i v následujících letech. Hlavním tématem této dizertační práce bude vývoj digitálních dvojčat čistíren odpadních vod (ČOV) a úpraven pitných vod (ÚV). Tento nástroj spočívá v podrobné databázi všech zařízení ČOV a/nebo ÚV vč. dat o provozu a údržbě a energetické náročnosti, on-line zapojení čidel, sjednocení datových toků a detailní prostorový popis celé technologie. Hlavním cílem je schopnost prediktivního vyhodnocování optimalizací provozu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Hodnocení environmentálních dopadů akumulace a distribuce energie v České republice a Evropské unii

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Increasing the efficiency and reducing the negative environmental impact is required at both local and global level to meet the global climate agreement targets. According to EU’s 2030 climate and energy framework, one of the main targets is to save energy by 27% (“2030 climate and energy framework”, 2014). Energy efficiency improvements also bring many other benefits of social, economic and environmental aspects. Efficient usage of energy improves health and well-being, provides cleaner air, reduces GHG emissions, and improves economic productivity from large technical perspective. Therefore, the long-term agenda of the clean and sustainable energy system is also as important as where the energy production starts (Rodriguez-Diaz, Vasquez, & Guerrero, 2016). One of the biggest challenges in the current situation is the development of intelligent sustainable environments in the cities as half of the population lives there and the expected increase of 70% by 2050. The carbon dioxide (CO2) emission from the cities at 2014 is counted for almost 70% and the smarter energy system with renewable source plays an important role in achieving the 2020 and further EU target (Andrea, Markus, & Volker, 2014).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Kontaminace životního prostředí středověkých měst

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současné bádaní na základě historických a archeobotanických dat předpokládá vysokou míru znečištění životního prostředí ve středověkých městech. Dosud však chybí multiproxy přístup s využitím chemických metod. Cílem disertační práce je sledování chemického znečištění životního prostředí vznikající rozkladem odpadu organického původu a sledování dalších toxických látek ve středověkých sídlištních a odpadních vrstvách období 10. – 15. století v Praze. Cílem výzkumu je hodnocení míry vlivu lidské činnosti na environmenálních parametry tehdejší krajiny. Výstupy disertační práce mohou být podkladem pro určování pozaďových hodnot různých typů kontaminantů v současnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Nanofiltrace při úpravě pitné vody

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace


Tématem disertační práce bude využití nanofiltrace při úpravě vody. S nanofiltrací bude uvažováno jako technologií pro odstranění léčiv, hormonů, pesticidů a dalších mikropolutantů. Bude zkoumán vliv přirozených organických látek ve vodě jak na samotný separační proces, tak na permeabilitu membrán. Bude sledován i vliv procesu na odstranění některých iontů při nanofiltraci, a to jak iontů žádoucích (vápníku, hořčíku a dalších), tak nežádoucích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace environmentálních dopadů logistiky mezinárodního obchodu a na základě modelů LCA

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Environmentální parametry dálkového transportu zboží by měly být jedním z kritérií zohledňovaných při navrhování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky hodnocení scénářů logistiky na základě LCA.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace mikroskopické analýzy aktivovaných kalů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Rozbor aktivovaného kalu metodami optické mikroskopie se používá zejména k charakterizaci a predikci separačních vlastností. Pro tyto účely se vyhodnocují zvláště tyto vlastnosti aktivovaného kalu: i) charakter a tvar vloček aktivovaného kalu ii) přítomnost vláknitých mikroorganismů, jejich druhy a četnost výskytu iii) obsah biopolymerů v matrici aktivovaného kalu Běžně používané metody doporučované v manuálech pro rozbor aktivovaných kalů a v další literatuře jsou však založeny do značné míry na subjektivním přístupu examinátora. Navíc škály používané pro kvantifikaci jsou poměrně hrubé, takže u dlouhých řad mikroskopických rozborů lze pozorovat, že tyto rozbory nepostihují dostatečně citlivě objektivně pozorované změny v separačních vlastnostech aktivovaných kalů. Cílem práce tedy bude vybrat na základě literární rešerše příslušné metody objektivizující výsledky mikroskopické analýzy. Přitom by se mělo jednat jak o metody objektivní analýzy mikroskopického obrazu, tak i odpovídající techniky zpracování vzorku pro taková vyšetření. Vybrané metody pak bude nutno porovnat s tradičními postupy mikroskopické analýzy a verifikovat jejich výsledky na základě objektivně zjišťovaných separačních vlastností aktivovaných kalů z vybraných provozů městských ČOV.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Pokročilé způsoby využití škváry ze ZEVO

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Struska z energetického využití odpadů odpadu obsahuje řadu cenných složek, které je potenciálně možno dále využít, jako jsou železné i neželezné kovy, kovy vzácných zemin, sklo a minerály pro ve stavebnictví. Práce bude zaměřena na výzkum vhodných metod zpracování a úpravy strusky s cílem získat cenné složky a zbylou frakci využít ve stavebnictví. Řešeny budou technologické aspekty jednotlivých postupů recyklace s cílem zefektivnění těchto postupů. Práce bude probíhat ve spolupráci s provozovateli ZEVO v ČR i zahraničí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Požáry mobilních bateriových systémů a jejich vliv na životní prostředí

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Dizertační práce se bude zabývat posuzováním environmentálních dopadů distribuce potravin v tak zvaném bezobalovém obchodě. Pomocí metody LCA bude porovnáno obvyklý způsob balení potravin a tzv. zero waste system. Cílem diplomové práce bude určit environmentální dopady jednotlivých typů nakupování, identifikovat fáze či procesy způsobující největší environmentální dopady, navrhnout materiálovou optimalizaci systémů a posoudit různé způsoby nakládání s obalem po skončení jeho životnosti. Primární data týkající se výroby kelímků budou získána v rámci spolupráce s firmou Penny Market.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu a osudu genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a v prostředí

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Šíření antibiotické rezistence je jedním z nejpalčivějších světových problémů souvisejících se zdravotní tématikou. Každým rokem roste množství pacientů, kteří nemohou být léčeni běžnou antibiotickou léčbou, protože jsou infikování antibioticky rezistentními kmny bakterií. Odpadní vody a čistírenské kaly jsou jednou z nejdůležitějších cest vnosu antibiotické rezistence (formou rezistentních patogenních bakterií nebo jejich genetickou informací - genů antibiotické rezistence) do životního prostředí. Tato práce se bude zabývat sledování genů antibiotické rezistence v odpadních vodách, jejich odstraněním v čistírnách odpadních vod a jejich osudem po té, co se dostanou do životního prostředí. Hlavními sledovanými prostředími budou sedimenty recipientů odpadních vod a půda zavlažovaná recyklovanou odpadní vodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách jako nástroj monitoringu průběhu epidemie covid-19

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V průběhu celosvětové epidemie covid-19 se mnohokrát potvrdilo, že přesný monitoring šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je klíčový pro zvládání epidemie ve všech oblastech života společnosti. Měření přítomnosti viru v odpadních vodách může být jedním z účinných nástrojů tohoto monitoringu jak na úrovni velkých skupin obyvatelstva (celých měst nebo jejich částí) tak na úrovni malých cílových skupin (školy, domovy důchodců, studentské koleje). Tento monitoring byl naším týmem prováděn již od léta 2020 a přinesl řadu celospolečensky důležitých informací. Cílem této dizertační práce bude optimalizace postupů monitoringu epidemie covid-19, definice metodiky pro správnou volbu sledovaných lokalit vč. frekvence vzorkování, volba správné metodiky stanovení viru (vč. sledování důležitých variant), analýza naměřených dat a metodika stanovení návazných protiepidemických opatření. Součástí práce bude také analýza dat z již běžících sledování ve školách a domovech důchodců. Ambicí práce je výsledky monitoringu SARS-CoV-2 zobecnit tak, aby mohly být tyto poznatky použity i pro monitoring dalších epidemiologicky významných nemocí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Využití kavitace a plazmatických výbojů pro odstranění organických mikropolutantů z vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Anotace


Vodní prostředí je stále více kontaminováno mikro polutanty, především farmaky a pesticidy. Odtoky komunálních ČOV jsou bodovými zdroji farmak, která odtékají do povrchových vod, které jsou zatíženy pesticidy z agro ekosystémů. Povrchové vody používané jako rekreační a vodárenské obsahují nežádoucí mikrobiální oživení, jako například vodní květy sinic. Ve světě je pro odstranění těchto kontaminantů zkoumáno několik principů alternativních AOP, které se liší energetickou náročností, principy působnosti a především účinností v laboratorních a reálných podmínkách. Předmětem disertační práce bude vyhodnotit účinnost kavitace a plazmatických výbojů na odstranění mikropolutantů a mikrobiálních kontaminantů z reálných vod (povrchové vody, odtok ČOV, technologické vody apod.). Student rozpracuje principy a mechanismy účinku kavitace a plazmatických výbojů při odstranění mikro polutantů a mikrobiálního znečištění, podmínky využití této technologie v reálných provozních podmínkách a srovná tuto technologii s nejnovějšími podobnými přístupy ze světové vědecké literatury. Pro charakterizaci a analýzu mikro polutantů bude využito metod HPLC a LC-MS.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.). V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Výzkum alokace environmentálních dopadů korporátních organizací

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současná řešení problematikly klimatu i ostatních environmentálních zátěží začínají být orientována na korporátní organizace. Hodnocení environmentálních dopadů organizací začíná být v různých podobách reportováno a hledají se cesty jak tyto dopady snižovat. V současné době však chybí koncepční přístup jak alokovat dopady organizací v složitějších vlastnických strukturách. V odborné literatuře se začíná varovat před "dvojitým započítáváním" emisí. Cílem této práce je vytvořit vhodný postup alokace environmentálních dopadů napříč korporátními organizacemi a dát ji do kontextu ESG, aby byla obecně použitelná.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Výzkum opakovaně použitelného materiálu s potenciálem náhrady jednorázově používaných plastů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


In the PhD thesis we will follow a system that will help to reduce plastic consumptions. This will also help in lowering waste generation which will protect the eco system from harmful pollutants. In this research proposal the use of alternate means instead of single use plastics are the subject of interest. The use of plastic will be discouraged because of its harmful effects on the environment. Packaging material could use material like metal, glass or wood. Examples can include replacement of plastic cutlery with wooden cutlery etc. To avoid wastage and reutilization of material through CE will be introduced. The methods would be adopted such as PCM (Product cycle model), MPM (Material product model) and PMM(Product management model) etc. The pooling concept would act as a bridge in connecting the public and private sector involved in material flows.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Získávání hospodářsky cenných kovů pomocí membránových kontaktorů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Hromadná doprava je shledávána environmentálně šetrnějším řešením oproti cestování jednotlivce. I v tomto způsobu dopravy ale existují více a méně environmentálně příznivé varianty, které se často hodnotí jen z hlediska spotřeby paliva, ceny nebo produkce jednoho typu emisí. Environmentální dopady dopravy nelze hodnoti pouze s použitím uhlíkové stopy, ale je nutné zohledňovat i další environmentální a zdravotní indikátory. Práce se bude zabývat hodnocením dopadů celého životního cyklu různých scénářů řešení osobní hromadné dopravy s důrazem na různé typy pohonů i paliv. Základním analytickým nástrojem bude metoda LCA. Vzhledem ke stále většímu trendu odklonu od konvenčních paliv k environmentálně šetrnějším variantám, je vhodné toto téma zpracovat podrobněji.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi