Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 22:50:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22320/D202'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energie a paliva

Energie a paliva

Cílem doktorského studijního programu Energie a paliva je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni v praxi využívat nejnovější vědecké poznatky týkající se chemického a energetického zpracování a využití pevných, kapalných a plynných paliv a biopaliv, a rovněž i chemických technologií používaných v energetice. Studenti získají široký chemicko-inženýrský základ rozšířený o detailní znalosti konkrétních technologií a rovněž další dovednosti, jak se samostatně plánovat a řídit výzkumné aktivity, orientovat se v moderních informačních technologiích, efektivně využívat elektronické informační zdroje, komplexně zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data a připravovat kvalitní vědecké publikace a prezentace.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v manažerských pozicích výrobců a distributorů paliv, v energetice nebo ve státní správě, a rovněž i jako vědečtí pracovníci v oblasti aplikovaného výzkumu. Absolvent zaměření Technologie ropy a alternativních paliv má komplexní znalosti technologií zpracování ropy na pohonné hmoty, topné oleje, asfalty, maziva a petrochemikálie. Je rovněž odborníkem na využití alternativních surovin pro výrobu paliv a chemikálií. Umí řešit ekologické problémy spojené se zpracováním ropy a využitím produktů jejich zpracování. Absolvent zaměření Chemické technologie v energetice je odborníkem v oblasti chemie a technologie klasických fosilních, jaderných a obnovitelných energetických systémů. V jeho kompetencích je optimalizace chemických režimů energetických oběhů, navrhování a provoz technologií úpravy napájecích, procesních a odpadních vod v energetice a je korozním specialistou v oblasti energetiky. Má rovněž kvalifikaci pro řešení environmentálních dopadů energetických výrob. Absolvent zaměření Plynná a pevná paliva je odborníkem pro navrhování technologií pro zušlechťování pevných paliv a biopaliv termickými postupy a rovněž i technologií pro čištění energetických plynů, bioplynu, spalin a odpadních plynů. Má kompetence pro analýzu a odstraňování škodlivých látek ze spalin a z odpadních plynů znečišťujících ovzduší, a s tím související dohled nad dodržováním legislativy. Je specialistou pro řízení činností v oblasti těžby, úpravy, přepravy, skladování a distribuce zemního plynu.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130013
VŠCHT kód D202
Počet vypsaných témat 22

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jeden z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vysoké teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmenovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Heterogenní deoxygenační katalyzátory jako efektivní nástroj pro zhodnocení produktů biomasy

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Naplňování cílů budoucí uhlíkové neutrality významně závisí na efektivitě využívání obnovitelných surovin. Návrh a optimalizace heterogenních katalyzátorů je jedním z klíčových způsobů, jak dosáhnout lepší účinnosti využití biomasy. Pro využití ligninového podílu je důležité hydrogenační zpracování fenolických látek, zatímco pro zhodnocení polysacharidů je klíčová hydrogenace a deoxygenace furanických složek. Vývoj hydrogenačních a deoxygenačních katalyzátorů je hlavním cílem této dizertační práce společně s detailním porozuměním vztahům mezi složením, strukturou a aktivitou těchto heterogenních katalyzátorů. Pozornost bude rovněž věnována vlivu promotorů aktivních složek jak na aktivitu, tak na selektivitu vyvíjených katalyzátorů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Charakterizace zbytkových frakcí ze zpracování materiálů ropného i neropného původu

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Chemická recyklace odpadních plastů; optimalizace procesních podmínek s ohledem na využití pyrolýzních produktů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Míra materiálové recyklace odpadních plastů v ČR je dosud velmi malá díky ekonomickým, legislativním, ale i technologickým bariérám. Cílem disertační práce bude v poloprovozním měřítku studovat chemickou recyklaci odpadních plastů s využitím termického rozkladu (pyrolýzy) s cílem získat vhodnou surovinu pro následné rafinérské a petrochemické využití. Přitom bude kladen důraz na optimální podmínky procesu pro různé typy surovin tak, aby bylo dosaženo maximálního využití odpadu směrem k novým výrobkům (monomery pro výrobu plastů, základní petrochemické meziprodukty) a tedy naplněn koncept cirkularity při využití neobnovitelných surovin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Inovované hydrogenolýzní katalyzátory pro výrobu alkoholů z esterů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Hydrogenolýza esterů na alkoholy je významným průmyslovým procesem využívajícím obnovitelné suroviny. Současné Adkinsovy katalyzátory jsou sice účinné, ale jejich složení a výroba mají nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem této práce je vyvinout nový hydrogenolýzní katalyzátor a následně ho modifikovat tak, aby splňoval jak náročné požadavky výrobců alkoholů na aktivitu a selektivitu katalyzátorů a jejich dlouhodobou stabilitu, tak parametry environmentálně šetrné výroby a recyklace katalyzátorů. Práce bude realizována ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Interakce chladiva reaktoru LFR s konstrukčními materiály

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


LFR (Lead Cooled Fast Reactor) byl zařazen mezi slibné koncepce tzv. G-IV. LFR reaktor je vysokoteplotní, chlazený roztaveným olovem a umožňuje provoz za nízkého tlaku v primárním okruhu. Cílem práce bude výzkum chování konstrukčních materiálů v podmínkách normálního provozu LFR reaktoru. Součástí práce je návrh zkušebního okruhu, expozice a vyhodnocení korozního chování ferriticko-martensitické oceli řady 91, austenitických ocelí AISI řady 300, 15-15Ti a ocelí opatřených ochrannými povlaky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Interakce konstrukčních materiálů se superkritickou vodou

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


Použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti. Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Část práce bude zaměřena na aplikaci nových metod úpravy povrchů a vývoj in-situ metod testování korozních charakteristik za těsně podkritických, kritických a nadkritických parametrů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Komplexní materiálové využití odpadních fotovoltaických panelů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium možnosti materiálového využití odpadních fotovoltaických panelů (FVP) pomocí procesu pyrolýzy. FVP jsou složeny z kovů (především měď, cín, stříbro), křemíku a polymerů (především EVA a PVF). Pyrolýza FVP může umožnit velice efektivně oddělit organické produkty rozkladu polymerů (kapalné a plynné) a pevný zbytek obsahující převážně křemík, uhlík a kovy. V rámci disertační práce budou hodnoceny možnosti průmyslového využití kapalných a plynných produktů z rozkladu polymerů přítomných v FVP. Předpokládá se jejich využití v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií jako je etylen, propylen, butadien, benzen apod. Posouzena bude rovněž možnost společného zpracování kapalných produktů pyrolýzy s ropnými surovinami za účelem výroby motorových paliv. Průmyslové využití pevného zbytku pyrolýzy bude posouzeno na základě znalosti jeho chemického složení. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem bude zkoumána možnost oddělení kovů pomocí separační tavby za účelem jejich dalšího průmyslového využití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Modelování přestupu tepla při regeneraci triethylenglykolu používaného při sušení zemního plynu pomocí CFD

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn je skladován v podzemních zásobnících a během jeho uskladnění dochází k jeho sycení vodní parou z ložiskové vody. Vyskladněný plyn je proto nutné následně sušit v povrchových technologií. Mezi nejrozšířenější technologii patří absorpční sušení pomocí triethylenglykolu v absorpčních kolonách na podzemních zásobnících. Následně se nasycený triethylenglykol regeneruje pomocí ohřevu v tzv. regenerátoru, přičemž vodní pára, společně s částí uhlovodíků je odváděna ze zařízení ve formě brýdových par. Pro ohřev nasyceného triethylenglykolu v regenerátoru se využívá spalování zemního plynu v hořáku, který je umístěn v plamenci. Při tomto způsobu ohřevu může docházet k lokálnímu přehřívání triethylenglykolu a jeho následnému rozkladu. Cílem práce je vytvořit výpočetní modelový scénář CFD pro reálné technologické zařízení regenerace triethylenglykolu a následně navrhnout optimalizaci délky trubkového stínění ústí hořáku v plamenci. Součástí práce bude i analytické stanovení rozkladných produktů triethylenglykolu při jeho lokálním přehřívání.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Odstraňování nečistot z sCO2 energetických okruhů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Pro jaderné i nejaderné energetické aplikace se uvažují okruhy s nadkritickým CO2 (sCO2), např. jako sekundární okruhy pokročilých jaderných reaktorů (iV. generace). V těchto okruzích je velmi důležitý obsah nežádoucích minoritních složek, které mohou mít zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti sCO2 a mohou také snižovat odolnost používaných materiálů. Cílem dizertační práce bude identifikovat nečistoty v těchto energetických okruzích. Dále potom navrhnout a laboratorně otestovat metody odstranění těchto nečistot.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Speciální chemicky modifikované adsorbenty pro záchyt rtuti z odpadních plynů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na laboratorní přípravu modifikovaných adsorbentů určených k záchytu rtuti z odpadních plynu. V laboratorním měřitku budou připraveny sorbenty na bázi elektrárenských popílků a dalších levných porézních materiálů, které budou modifikovách chemickými činidly zajišťujícími chemickou vazbu rtuti ze spalin a odpadních plynů na adsorbentu za podmínek jejich průmyslové aplikace (spalovny odpadů, uhelné elektrárny, krematoria, apod.). Postup modifikace vybraných adsorbentů bude optimalizován s cílem dosažení co nejvyšší sorpční kapacity pro rtuť
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Stanovení uhlovodíkových biosložek v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V souladu se snahou snižování emisí skleníkových plynů z dopravy se v tradičních palivech pro spalovací motory začínají stále častěji objevovat biosložky uhlovodíkového typu. Důvodem je především možnost vyššího přídavku těchto typů biopaliv do automobilových paliv při dodržení příslušných kvalitativních parametrů a zajištění bezproblémového provozu nových i starších vozidel. Přídavek uhlovodíkových biopaliv je pak v podstatě jedinou možností, jak v současné době snížit intenzitu emisí skleníkových plynů u leteckých turbínových paliv. Stanovení uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech je však mnohem náročnější, než stanovení tradičních biopaliv jako je etanol či FAME. Pro stanovení uhlovodíkových biokomponent se používají metody založené na sledování obsahu radionuklidu uhlíku 14C, které však vyžadují nákladné přístrojové vybavení a jsou časově náročné. Náplní disertační práce bude vyvinout a ověřit alternativní metody stanovení vybraných uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech s využitím spektrálních a chromatografických technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Studium chemismů dusíkatých látek v redukčních plynech

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium chemismu sorpce halogenovodíků a organohalogenovaných sloučenin z redukčních plynů (primární pyrolýzní plyn, pyrolýzní plyn, generátorový plyn apod.). Současný stav poznání sorpce chlorovaných sloučenin na sorbentech na bázi K, Na, Ca a Mg bude studentem zpracován do přehledného článku. V druhé části práce budou studovány procesy halogenace, zauhlíkování a kondenzace výševroucích organických látek (dehtů). Pro řešení práce budou využity sorbenty z laboratorních pokusů uskutečňovaných s cílem návrhu praktických podmínek dechlorace redukčních plynů a sorbenty z reálných provozů. Sorbenty budou studovány pomocí základních analýz, texturních charakteristik a instrumentálních metod (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, a termické analytické metody apod.). Výsledkem práce bude suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS vedoucí k pochopení procesu a návrhu praktických podmínek sorpce. Výsledky doktorské disertační práce budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Biochar je pevný zbytek z pyrolýzy a/nebo zplyňování biomasy, který se dále využívá v zemědělství. Proces výroby biocharu bude řešen ve spolupráci s českými producenty. Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR a s ČZU primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (International Biochar Initiative – IBI Biochar Standards), dále dle evropské legislativy (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2019/1009) a národních normovaných postupů dle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Biochar bude charakterizován i dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, texturní analýza, termické analytické metody apod.). Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Doktorská disertační práce bude řešena kromě zmíněných výzkumných institucí také ve spolupráci se soukromími zemědělci, výrobci krmiv a výrobci substrátů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Využití bezsirných impregnovaných katalyzátorů navržených pro co-processing středních destilátů s řepkovým olejem

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Furanické látky jsou klíčovými chemikáliemi pro zhodnocení polysacharidů získaných při zpracování biomasy. Mohou být využity nejen jako suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv ale i jako základní stavební kameny pro výrobu petrochemikálií nahrazující současné fosilní suroviny. Dizertace se zaměří na vývoj heterogenních katalyzátorů pro účinnou přeměnu modelových furanických látek, např. furfuralu nebo 5-hydroxymetyl furfuralu. Speciální pozornost bude věnována určení možných konverzních cest a optimalizaci katalyzátorů s cílem maximalizovat jejich selektivitu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Využití kontinuální iontové chromatografie pro získávání strategických kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů strategicky významných kovů (např. lithia) pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Důležitou součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z 8-12 kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze a dalších parametrů procesu. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


V posledních letech je stále aktuální téma využití oxidu uhličitého v technologiích označovaných jako CCU (Carbon Capture and Utilization). Jednou z těchto technologií je využití oxidu uhličitého při reformování zemního plynu (methanu) při výrobě syntézního plynu, který je běžnou surovinou v rafinériích při zpracování ropy. Využití oxidu uhličitého při tomto procesu by umožnilo jeho využití a prodloužení jeho uhlíkové stopy. Cílem práce bude stanovit vhodné podmínky procesu (teplota, tlak), katalyzátory a kinetické podmínky. Pro možné průmyslové využití bude také vypracována energetická bilance procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Vývoj speciálních modifikovaných adsorbentů pro nízkoteplotní sorpci CO2

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na vývoj a laboratorní přípravu speciálních chemicky modifikovaných adsorbentu určených pro odstraňování CO2 ze spalin mechanismem chemisorpce. K přípravě modifikovaných sorbentů budou použity běžné komerčně dostupné sorpční materiály, které budou chemicky modifikovány organickými činidly používanými v sorpčních roztocích k záchytu CO2 ze spalin (látky na bázi org. aminů). Cílem práce je vybrat vhodný adsorbent a vhodné modifikační činidlo, které zajistí vysokou sorpční kapacitu pro CO2 za podmínek připadajících v úvahu v průmyslovém zařízení.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Znovuzískávání cenných látek z odpadů s nízkým obsahem kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude návrh praktických podmínek materiálového a energetického využití masokostní moučky kategorie I – III. Proces termického zpracování masokostní moučky bude vybrán na základě znalostí získaných při sepsání přehledného článku na téma práce. V druhé části práce budou provedeny laboratorní experimenty vedoucí k návrhu vhodných pracovních podmínek z pohledu energetické účinnosti procesu a kvality popelovin pro recyklaci zájmových prvků. Výsledkem doktorské disertační práce bude již zmíněný návrh praktických provozních podmínek termického zpracování a suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor a projekční firma) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi