Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 21:59:28
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22330/D303'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin

Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné samostatné vědecké práce založená na jejich kvalitních teoretických znalostech a předchozích zkušenostech se samostatným řešením dílčích výzkumných problémů v oblasti potravinářské chemie a potravinářské technologie. V průběhu studia si posluchači zejména komplexně rozšíří své teoretické znalosti chemických, biologických, inženýrských a ekonomických disciplín. Nedílnou součástí je vývoj nových technických (inženýrských) řešení technologických procesů a dále na získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti řízení a metodologie technologického výzkumu. Během studia by studenti měli prokázat schopnosti samostatné vědecké práce od studia literatury přes návrh postupu práce až k její realizaci v laboratoři včetně zpracování výsledků v podobě odborného článku. Neméně důležitým cílem je zvyšování jazykové vybavenosti studentů. Dalším cílem je získání základních manažerských dovedností tím, že jsou součástí týmů vedených zkušenými a respektovanými odborníky, a jsou zapojeni do projektů, které tyto týmy řeší. Současně doktorandi po dobu studia vedou malý tým studentů bakalářských a magisterských studijních programů a sami předkládají návrhy vědeckých projektů do Interní grantové agentury VŠCHT Praha a stávají se jejich řešiteli.

Uplatnění

Absolvent programu je plně kvalifikován pro obsazení vedoucí pozice v oblasti návrhu, vývoje a optimalizace potravinářské technologií, stejně tak jako pro řízení potravinářských provozů, distribuci a uplatnění potravinářských výrobků na trhu ve vazbě na potřeby výživy člověka. Ve své činnosti je schopen posoudit dopady těchto činností na životní prostředí a na zpracování biologických odpadů. Mohou zastávat řídící pozice ve výzkumu, vývoji, výrobě, kontrole a projekci v komerčních institucích, respektive orgánech státní správy. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v dalších technologických a přírodovědných oborech.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0721D210001
VŠCHT kód D303
Počet vypsaných témat 20

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Analýza profilů těkavých látek pro hodnocení kvality a bezpečnosti zpracovaných potravin

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Anotace


Postupy plynové chromatografie s hmotnostní detekcí v různém uspořádání (jednorozměrná, chirální, vícerozměrná, s olfaktometrií) budou využity pro analýzu profilů těkavých látek potravinářských surovin a zpracovaných potravin. Cílem práce bude hodnocení kvality, průkaz mikrobiální kontaminace a identifikaci příčin smyslových vad. Výstupy cílené i necílené analýzy získané pomocí GC/MS budou korelovány s výstupy dalších laboratorních metod (chromatografická, mikrobiologická a senzorická analýza). Pro interpretaci výsledků rozborů budou využity pokročilé statistické metody a zohledněn vliv suroviny, receptury, technologie výroby a skladování. Projekt bude podporován Národní agenturou pro zemědělský výzkum a bude probíhat ve spolupráci s vybranými potravinářskými podniky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Antioxidační soustavy pro lipidické kosmetické přípravky

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D.

Anotace


V posledních letech ve vývoji kosmetických přípravků dochází k odklonu od syntetických emolientů na bázi neobnovitelných surovin a také od tradičních syntetických konzervantů. Tím významně rostou nároky na antioxidační systém. Cílem práce bude navržení antioxidačního systému pro emolienty na bázi obnovitelných surovin, zjištění vzájemného efektu jednotlivých antioxidantů a v optimálním případě využití synergismu antioxidantů pro ochranu lipidů. Následně sledování penetrace antioxidantů do jednotlivých vrstev pokožky in vitro.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

Autenticita medu a dalších včelích produktů

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Anotace


Mezi nejvýznamnější a nejdůležitější včelí produkt patří včelí med. Vzhledem k vysoké ceně bývá běžně porušována jeho kvalita a autenticita. Nejčastěji se jedná o pochybení výrobce (přídavek dalších složek do medu) nebo klamavé označení botanického či geografického původu. Cílem práce ověření autenticity medu podle jeho fyzikálně-chemických znaků. Na základě zjištěných hodnot bude rovněž posuzován botanický druh medu (květový, medovicový, jednodruhový) a jeho zeměpisná lokalita. Součástí této práce bude také hodnocení včelího vosku, který může být snadno falšován parafiny, kyselinou stearovou nebo palmitovou. Tento jev může mít negativní dopad na zdravotní stav včelstev a na chemické složení medu. Experimentální práce bude probíhat ve spolupráci s vybranými zkušebními laboratořemi a bude zaměřena na aplikaci základních i moderních postupů analýzy potravin (chromatografické a izotopové metody, hmotnostní spektrometrie, melissopalynologie).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Bezpečnost potravin - kontaminace z materiálů pro kontakt s potravinami

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na identifikaci a kvantifikaci vybraných kontaminantů vyskytujících se v materiálech pro kontakt s potravinami a na stanovení jejich migrace do potravin. Součástí práce bude i vývoj analytických metod jejich stanovení a posouzení zdravotního rizika vyplývajícího z nálezů kontaminujících látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Hodnocení kvality minoritních potravinářských surovin rostlinného původu

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Minoritní suroviny rostlinného původu jsou často, vzhledem k nízkým objemům výroby, opomíjeny a jejich kvalitě není věnována dostatečná pozornost. Cílem této práce bude posuzování kvality vybraných minoritních surovin rostlinného původu. Součástí práce bude i vývoj nových analytických metod vhodných pro hodnocení kvality studovaných surovin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Chromatografie technických cukerných roztoků

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

Anotace


Moderní cukrovar produkuje vedle bílého cukru i další produkty jako je bioethanol, bioplyn, černý sirob či melasa, sušené řízky a hnojiva. Využívá k tomu celou řadu procesů počínaje počínaje extrakcí, epurací, evaporací a rafinací, tak návazných procesů jako jsou fermentace, destilace či separace na ionexech a molekulových sítech. Právě chromatografické procesy se využívají ke změkčování, odbarvování, vycukerňování či izolaci různých hodnotných látek jako např. betain. Tato práce bude zaměřena na frakcionaci meziproduktů cukrovarnictví použitím různých sorbentů a hledání optimálních podmínek chromatografické separace pro získávání sacharosy, betainu, barviva, solí a dalších hodnotných složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Krystalizační procesy v cukrovarnictví

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

Anotace


Krystalizace patří k široce rozšířeným procesům v oblasti výroby čistých látek i ze směsí obsahujících velké množství příměsí a nečistot. Krystalizace je proces sdílení hmoty, při němž se uplatňuje tvorba krystalové mřížky a dochází tak k separaci látky z roztoku. Tato práce bude zaměřena na studium dílčích krystalizačních procesů a zkoumání vlivu jednotlivých parametrů na krystalizační rychlost.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Metody účinného jištění zdravotní mikrobiologické bezpečnosti, technologické nezávadnosti a jakosti nealkoholických nápojů

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Anotace


V potravinářském průmyslu představují octového bakterie, řazené do čeledi Acetobacteraceae, zdravotně i technologicky nežádoucí bakterie často kontaminující nealkoholické nápoje ochucené i neochucené na různých bázích. U kontaminovaných nápojů se snížená jakost projevuje vznikem závažných senzorických vad. Co se týká oblasti lidských zdrojů, druhy Acetobacter cibinongensis, Asaia bogorensis, Asaia lannensis a Gluconobacter frauterii mají statut oportunních patogenů způsobujících vážné nozokomiální infekce u imunokompromitovaných osob. Disertační práce je zaměřena na detekci, charakterizaci a identifikaci octových bakterií izolovaných z nealkoholických nápojů a výrobního prostředí s využitím moderních a klasických mikrobiologických metod. Cílem práce je přispět k precizaci laboratorní kontroly nealkoholických nápojů při eliminaci výskytu nežádoucích bakterií ovlivňujících jejich zdravotní mikrobiologickou bezpečnost, jakost a trvanlivost.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Modelování reologických vlastností fermentovaných mléčných výrobků..

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Anotace


Fermentované mléčné výrobky vykazují komplikované reologické chování nenewtonských kapalin, které je důležité jak pro inženýrské procesy při zpracování koagulátu, tak pro vnímání textury a její stabilitu jako důležitou složku jakosti těchto výrobků. Je přitom určeno komplexem faktorů zahrnující jak složení výrobku, použité startovací kultury, tak způsob a podmínky výroby a zpracování koagulátu. Cílem práce bude vytvoření modelu reodestruktivního a tixotropního chování fermentovaných mléčných výrobků zahrnující faktory složení suroviny, průběh prokysávání a podmínky mechanického namáhání koagulátu při jeho rozmíchávání. Model bude využit pro charakterizaci vlivu tvorby exopolysacharidů bakterií mléčného kvašení na vlastnosti výrobků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

Nanočástice škrobu – příprava a aplikace

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

Anotace


Nanočástice na bázi škrobu, které jsou v současnosti široce zkoumány, mohou být použity jako plniva a výztuž v polymerních kompozitech, nosiče pro aktivní transport léčiv, bariérové potahované materiály a stabilizátory v emulsích o/v. Přídavek nanokrystalů škrobu různého botanického původu do biodegradabilních plastů na bázi waxy (voskového) škrobu zlepšil bariérové a mechanické vlastnosti rezultujících materiálů. Doktorská práce je zaměřena na přípravu nanočástic škrobu a jejich potenciální využití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Návrh nových receptur čokoládových výrobků a cukrovinek s D-psikosou a jejich fyzikálně-chemické a senzorické hodnocení

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.

Anotace


Na modelových vzorcích čokolády a vybraných cukrovinek bude sledován vliv D-psikosy na fyzikálně-chemické vlastnosti a biologickou aktivitu hmot s novou recepturou. Cílem práce bude pomocí zejména reologie, diferenční skenovací kalorimetrie a rentgenové difrakce ověřit, do jaké míry se mění technologické chování modifikovaných hmot. Zároveň pomocí vybraných postupů budou sledovány biologické aktivity zkoumaných hmot.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Polysacharidy exotických rostlin: složení, struktura a biologické aktivity

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium polysacharidů exotických rostlin zajímavých z hlediska obsahu biologicky aktivních složek. Jedná se především o pektinové látky a hemicelulosy buněčných stěn. Cílem práce bude izolace a purifikace polysacharidových frakcí a také charakterizace struktury, složení a molekulové hmotnosti těchto polysacharidů. Dále budou sledovány fyzikální vlastnosti a biologické aktivity vybraných polysacharidů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Rizika a výhody schémat značení výživové hodnoty na přední straně obalu

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Systémy značení výživové hodnoty na obalech potravin prochází v současné době změnami. Současný způsob informování spotřebitelů je považován za obtížně srozumitelný. Očekává se, že by nový systém měl spotřebitelům poskytovat informace ve zjednodušené formě, případně agregované tak, aby se spotřebitel mohl snadno a rychle rozhodovat. Současný stav poznání však již zároveň poukazuje na mnohá rizika, jako jsou například: jednostranná dieta konzumentů, omezování konzumace vybraných skupin potravin, navýšení konzumace vysoce zpracovaných potravin. Téma doktorského studia se zaměřuje na prohloubení poznání v oblasti dopadů implementace zjednodušujících systému značení výživových hodnot na rozhodování spotřebitelů a související změny stravovacích návyků. Součástí práce rovněž bude posouzení vlivu na zpracovatelský průmysl a vliv jednotlivých schémat na strukturu portfolia potravinářských podniků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Separace, charakterizace a možnosti využití exopolysacharidů produkovaných bakteriemi obilných kvasů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Anotace


Exopolysacharidy jsou produkovány některými kmeny bakterií mléčného kvašení přítomnými v kvasech chlebových i dalších obilovin a pseudoobilovin. Tyto látky vykazují nutriční benefity jako složky vlákniny. Zároveň však mají bakteriální exopolysacharidy velmi zajímavý technologický potenciál. Při výrobě běžného i jemného pečiva, ale zejména při výrobě bezlepkového chleba a pečiva se používají hydrokoloidy na bázi polysacharidů, které posilují, nebo, v případě bezlepkových výrobků, substituují viskoelastické vlastnosti pšeničného lepku a žitných glykoproteinů. Pšeničný lepek a žitné glykoproteiny poskytují pšeničným, žitným a pšeničnožitným těstům a pečivu jejich charakteristické vlastnosti, které jsou u bezlepkových výrobků obtížně nahraditelné. Výše uvedené hydrokoloidy, které se dnes jako přídatné látky pro bezlepkové směsi používají, jsou často cizorodé, případně modifikované polysacharidy zejména rostlinného původu. Exopolysacharidy produkované v kvasech mohou tyto látky v technologických aplikacích potenciálně zastoupit. Cílem práce je separovat a charakterizovat exopolysacharidy produkované vybranými kmeny bakterií mléčného kvašení vyskytujícími se v kvasech a posoudit jejich technologické vlastnosti a vliv na strukturu běžného i bezlepkového pečiva.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Struktura a vlastnosti galaktomannanů z luštěnin a netradičních rostlinných zdrojů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium galaktomannanů z endospermu semen luštěnin a z netradičních rostlinných zdrojů zajímavých z hlediska využití v potravinářství a dalších oborech. Cílem práce bude izolace a purifikace galaktomannanů a také charakterizace jejich složení, stupně větvení a molekulové hmotnosti pomocí vhodných spektroskopických a separačních metod. Dále budou sledovány fyzikální vlastnosti těchto polysacharidů a možnosti jejich využití pro tvorbu filmů a gelů v kombinaci s dalšími hydrokoloidy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií

Syntéza, funkční vlastnosti a stabilita lipidových nanočástic

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Jan Kyselka, Ph.D.

Anotace


Lipidové nanočástice se úspěšně používají v klinické praxi, neboť představují bezpečné a účinné doručovací systémy, které chrání léčiva či nukleové kyseliny před degradací. Významnou aplikací systému lipidových nanočástic-mRNA jsou vakcíny proti koronavirovému onemocnění COVID-19. Z hlediska dobré výrobní praxe je klíčová stabilita a bezpečnost lipidů i připravených nanočástic. Lipidy jsou obvykle cíleně modifikovány a představují komplexní systém složený z kationických (DOTMA, DOSPA, DOTAP), amfoterních (fosfolipidy) a neionických (ALC-0159, PEG2000-DMG) tenzidů, sterolů či jejich derivátů (DC-cholesterol, BHEM-cholesterol). Cílem práce je laboratorní příprava modifikovaných lipidů a sterolů ze skupiny kationických, amfoterních i neionických tenzidů a popis jejich funkčních vlastností. Dále budou charakterizovány připravené lipidové nanočástice a jejich stabilita za definovaných podmínek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

Technologické faktory ovlivňující texturu čerstvých roztíratelných sýrů

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Anotace


Oblíbenou skupinou čerstvých sýrů jsou výrobky s roztíratelnou konzistencí. Představují koncentrát mléčných bílkovin získaný převážně jejich kyselým srážením. Pro jeho přípravu se využívá několik technologií, které umožňují řadu možných modifikací. Textura a její stabilita jsou přitom podstatnou složkou jakosti tohoto druhu sýrů. Jsou určeny komplexem faktorů zahrnující jak složení výrobku, použité startovací kultury, tak způsob a podmínky výroby a zpracování koagulátu. Cílem práce bude zavedení zvolené modifikace technologie čerstvých roztíratelných sýrů a charakterizace vlivu hlavních faktorů určujících jejich texturu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

Účinek termopasterace a termosterilace na mikrobiální stabilitu konzervárenských výrobků

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Technologické postupy využívající účinků termopasterace a termosterilace používané v konzervárenském průmyslu nejsou vždy dostatečné zejména pro eliminaci některých zdravotně i technologicky nežádoucích termorezistentních mikroorganismů. Jejich odolnost vůči působení vysokých teplot se dá charakterizovat 'D' a 'z' hodnotami. V minulosti byly tyto inaktivační parametry zjišťovány v modelových systémech potravin na bázi tekutých kultivačních médií, nikoli však v reálných pevných potravinách, jak by bylo vhodnější. Disertační práce je zaměřena na zjištění teplotních charakteristik ('D' a 'z' hodnot) pro vybrané mikroorganismy izolované z pasterovaných nebo sterilovaných průmyslově vyrobených konzervárenských výrobků. Další oblastí zájmu je subletální poškození mikroorganismů během tepelných procesů s následnou reparační (případně i resuscitační) schopností částečně poškozených buněk v prostředí bohatém především na bílkoviny, hořečnaté a manganaté ionty, s využitím moderních i klasických detekčních metod. Cílem práce je předložit inovovaný komplex teoretických znalostí a experimentálních výsledků pro hodnocení mikrobiální stability tepelně ošetřených konzervárenských výrobků při jištění jejich zdravotní mikrobiologické bezpečnosti, technologické nezávadnosti a standardní jakosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

Vlastnosti nezákysových bakterií mléčného kvašení

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc.

Anotace


Při výrobě a zrání polotvrdých a tvrdých sýrů se uplatňuje široké konsorcium mikroorganismů, jehož nejvýznamnější složku tvoří bakterie mléčného kvašení (BMK). Ty se používají jednak jako zákysové a doplňkové kultury a jednak vstupují do procesu jako tzv. nezákysové BMK (NSLAB), které zahrnují převážně fakultativně heterofermentativní laktobacily a enterokoky. Vliv těchto bakterií je kmenově specifický a ovlivněný technologickým kontextem a interakcemi s ostatními mikroorganismy přítomnými v sýru. Ze skupiny NSLAB lze vyselektovat nové kmeny s významnými funkčními vlastnostmi a využít jejich potenciál jako doplňkové kultury s pozitivním vlivem na zrání daných druhů sýrů. Na druhé straně ale mohou způsobovat vady zrajících sýrů (produkce plynu, produkce biogenních aminů) či být rezervoárem přenositelných genů antibiotické (Atb) rezistence. Sledování možnosti přenosu genů Atb rezistence vyskytujících se v potravinovém řetězci je jedním ze současných trendů kontroly bezpečnosti potravin. Tato problematika je podrobněji popsána u definovaných kultur BMK či u probiotických kmenů, ale málo údajů je známo právě o rezistenci NSLAB. Náplní disertační práce bude izolace a charakterizace kmenů NSLAB ze syrového mléka, sýrů vyrobených ze syrového i pasterovaného mléka z hlediska Atb rezistence a dalších funkčních (technologicky významných, protektivních a probiotických) charakteristik. Bude posouzeno riziko NSLAB jako potenciálního rezervoáru genů Atb rezistence. Vhodné kmeny fakultativně heterofermentativních laktobacilů se zdokumentovanými charakteristikami budou uloženy v České sbírce mlékárenských mikroorganismů Laktoflora a ověřeny v pokusných výrobách polotvrdých sýrů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha

Vliv implementace udržitelných potravinových systémů na výživovou hodnotu potravin

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


OSN predikuje, že celosvětová populace dosáhne 9,7 miliardy v roce 2050. Z toho důvodu byly stanoveny cíle udržitelného rozvoje (SDG) pro jejich splnění je zásadní transformace zemědělsko-potravinářských systémů. Evropská unie reagovala na cíle udržitelného rozvoje (SDG) Zelenou dohodou jejímž základním kamenem je strategie Farm to Fork. Akční plán strategie Farm to Fork předpokládá vytvoření legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy. Přechod na udržitelné potravinové systémy předpokládá jak změnu složení jednotlivých skupin potravin, tak změnu stravovacích návyků. Téma doktorského studia je zaměřeno na prohloubení poznání v oblasti vlivu environmentálních a sociálních aspektů na výživovou hodnotu potravin a kvalitu výživy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi