Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62535
idvazba: 74396
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 11:31:37
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62535
idvazba: 74396
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/doktorske-programy/temata-disertacnich-praci/program/22330/D305'
iduzel: 62535
path: 1/50375/50376/51163/51210/667/52779/62535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Potraviny a přírodní produkty

Potraviny a přírodní produkty

Cílem programu je vychovat špičkové odborníky s potenciálem řídit a realizovat vědecko-výzkumné aktivity a expertní analýzy jak na akademických pracovištích, tak i na řídících pozicích v rámci firemního výzkumu či ve státní správě. Studijní program je zaměřen na rozšíření znalostí v řadě komplementárních disciplín: (i) hodnocení bioaktivity chemických sloučenin a jejich směsí (zdraví prospěšné i toxické efekty) jako základ pro posouzení jejich vlivů na zdraví člověka a živých organismů obecně, (ii) pochopení mechanismu fyzikálně-chemických reakcí a procesů probíhajících v potravinách, doplňcích stravy či přírodních produktech za různých podmínek zpracování a skladování; (iii) seznámení se s aplikačním potenciálem instrumentálních platforem v oblasti cílové analýzy a především necílového screeningu pro charakterizaci různých typů vzorků a (iv) aplikace pokročilých chemometrických strategií a bioinformatiky při zpracování generovaných experimentálních dat a jejich interpretace, zejména v oblasti metabolomiky.

Uplatnění

Absolvent programu získá komplexní znalosti a odborné kompetence v oblasti chemie potravin a přírodních produktů včetně poznatků o reakcích probíhajících při technologickém zpracování. Díky hlubokým teoretickým i praktickým znalostem umí absolvent doktorského studia aplikovat moderní analytické techniky ke komplexnímu hodnocení kvality a chemické bezpečnosti potravin a přírodních produktů, k odhalování falšování a průkazu jejich autenticity. Významnou odbornou kompetencí otvírající cestu k interdisciplinární spolupráci je i aplikace inovativních analytických strategií jako je metabolomika, kterou lze, mimo jiné, aplikovat i v oblasti biomonitoringu či bioprospekce.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130025
VŠCHT kód D305
Počet vypsaných témat 16

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Bioaktivní metabolity v medicinálních rostlinách a nových potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Interdisciplinární doktorská práce se zaměří na detailní studium biologicky aktivních sekundárních metabolitů léčivých rostlin a nových potravin. Kriticky hodnoceny budou různé způsoby jejich izolace a frakcionace; pro studium profilů zdraví prospěšných, případně toxických sloučenin budou využity moderní chromatografické tehniky (plynová či kapalinová chromatografie) ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií. Chemické analýzy budou kompletovány hodnocením biologické aktivity extraktů vzorků prostřednictvím serie celulárních testů realizovaných pomocí robotické platformy. Výstupy projektu naleznou uplatnění v potravinářském či farmacetickém průmyslu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Estery chlorpropandiolů a glycidolu v potravinách a jejich reaktivita

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Objev esterově vázaného 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), 2-chlorpropan-1,3-diolu (2-MCPD) a glycidolu v rafinovaných jedlých olejích a dalších produktech inicioval jejich monitoring v mnoha státech Evropské unie. Práce bude zaměřena na studium dosud nedostatečně prozkoumaných reakčních mechanismů vedoucích ke vzniku a degradaci těchto sloučenin. Studium bude probíhat v modelových systémech i v potravinách. Znalost mechanismů, produktů a reakční kinetiky vzniku i rozkladu za různých podmínek (aktivita vody, pH, teplota) může pomoci předpovědět koncentrace těchto procesních kontaminantů v reálných matricích a pomoci nalézt vhodné detoxikační procesy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Hmotnostní spektrometrie jako nástroj kontroly kvality a autenticity složek potravin a doplňků stravy

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


V rámci realizace disertační práce budou vyvíjeny moderní analytické strategie na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie využitelné pro kontrolu kvality a ověřování autenticity surovin pro výrobu potravin i finálních produktů. Pozornost bude zaměřena zejména na složky potravin a doplňky stravy rostlinného a mikrobiálního původu. Budou využívány nejnovější typy hybridních vysokorozlišovacích hmotnostních spektrometrů typu Q-TOF a Q-orbitrap umožňujících cílovou analýzu, necílový screening i komplexní fingerprinting malých molekul. Akcentováno bude využití sofistikovaných chemometrických postupů multivariační analýzy umožňujících zpracování vícerozměrných dat, konstrukci matematicko-statistických modelů a identifikaci významných markerů. Normalizovaná data se využijí k založení databází, které budou průběžně aktualizovány tak, aby vyvinuté postupy mohly být využívány pro analýzy v rutinní praxi.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Charakterizace a autentikace potravinářských surovin a produktů pomocí spektrálních metod

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace


Hlavním tématem disertační práce je aplikace vybraných spektrálních metod jako je infračervená spektrometrie anebo hmotnostní spektrometrie s cílem prohloubit možnosti rychlé charakterizace a autentikace různých potravinářských surovin a produktů. Cílem práce je pro různé materiály vypracovat analytické postupy vhodné pro jejich charakterizaci tak, aby mohly být použity k jejich autentikaci nebo rozlišování např. podle původu nebo stupně technologického zpracování. V návaznosti na aplikované analytické metody budou pro zpracování dat také aplikovány pokročilé matematicko-statistické metody včetně multivariační analýzy dat, která umožňuje třídění do charakteristických skupin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

"Chytré potraviny": perspektivní strategie pro zlepšení zdraví konzumentů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Kvalita potravin, resp. zastoupení nutričně významných a esenciálních složek v dietě je jedním z významných faktorů promítajících se do zdraví populace. Doktorská práce se zaměří na problematiku „chytrých potravin“. V úvodní fázi bude realizován výběr prémiových plodin bohatých na esenciální (mikro)nutrienty a další biologicky aktivní látky prospěšné pro lidské zdraví, v navazujícím kroku budou ke zpracování budou využívány šetrné potravinářské (bio)technologie, minimalizující jejich ztráty. Chemické analýzy charakterizující profily zájmových sloučenin jak v surovinách, tak i produktech, budou provedeny pomocí moderních instrumentálních technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Komplexní hodnocení kvality a chemické bezpečnosti vybraných druhů zeleniny a výroků z ní

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Doktorská práce se zaměří vedle sledování obsahu nejvýznamnějších biologicky aktivních složek důležitých pro senzorické vlastnosti a zdravotní prospěšnost vybraných druhů zeleniny a produktů jejich zpracování především na přítomnost reziduí pesticidů, případně mykotoxinů. Pomocí moderních instrumentálních technik budou analyzovány vzorky získané nejen z tržní sítě, ale i vypěstované či vyrobené za definovaných podmínek, což umožní kritické zhodnocení vlivu různých faktorů na osud příslušných kontaminantů. Získaná data budou využita producenty zeleniny a zpracovateli.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Moderní analytické strategie jako nástroj pro odhalení nových bezpečnostních rizik potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D.

Anotace


Práce by se svým obsahem měla zaměřit na využití moderních analytických technik (kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie) pro vývoj, optimalizaci a validaci nových metod pro analýzu různých látek potenciálně kontaminující potraviny a představující tak možné bezpečnostní riziko pro konzumenta. Dále do tématu této práce lze zahrnout i studie zabývající se falšováním potravin, kde falšovaná potravina může představovat, kromě klamání konzumenta, i bezpečnostní riziko spojené s konzumací falšovaných potravin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Nutraceutika a potraviny snižující oxidační a karbonylový stres

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem je studium nutraceutik a potravin z hlediska jejich schopnosti významně snižovat oxidačně-redukční potenciál a množství reaktivních karbonylových sloučenin (RCS) ve stravě. Proto bude práce zaměřena na analýzu přítomných redukčních činidel či jiných antioxidantů a látek schopných reagovat s RCS, a to jak přímo v potravinách, tak po požití in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin, jako meziprodukty glykace makromolekul in vivo nebo jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce je nalézt taková nutraceutika a potraviny, které mají potenciál oxidační a karbonylový stres snižovat, a v nich určit klíčové složky, které se na této aktivitě podílejí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Nutriční a senzorické hodnocení alternativních potravin k výrobkům živočišného původu

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Vegetariánská výživa se řadí mezi nejvýznamnější alternativní směry stravování. Rychlý růst poptávky po potravinách rostlinného původu vedl v posledních letech ke vzniku výrobků nového typu, výrobků, které jsou alternativami tradičních živočišných produktů. Předpokládá se další růst jejich významu v lidské výživě i vzhledem k dohodám o zvyšování udržitelnosti životního prostředí. Cílem této dizertační práce bude podat nutriční a senzorické hodnocení a porovnání výše zmíněných alternativ, zejména alternativ mléka, masa a výrobků z nich s výrobky tradičními. Výstupem práce bude komplexní posouzení benefitů a rizik spojených s nutriční insuficiencí, vyplývající z toho, že v rostlinné surovině buď zcela chybí některé esenciální látky, případně se v přítomných formách vstřebávají jen minimálně, či rizik spojených se zvýšeným příjmem antinutričních a přírodních toxických látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Chuť je senzorická modalita, která vede organismy k identifikaci a konzumaci živin a vyhýbání se toxinům a nestravitelným materiálům. Jak funguje chuť (chuťový vjem) není dosud zcela prozkoumáno, protože vnímání chuti potravin a nápojů vyplývá ze složitých interakcí mezi jednotlivými smyslovými systémy. Vedle dosud uznaných základních chutí může být prostřednictvím vyhrazených receptorů detekována chuťovými pohárky také tučná chuť, která leží na rozhraní somatosenzorického a chuťového vnímání. Po mnoho let bylo rozpoznávání tuku v potravě považováno především za funkci jeho struktury, a tedy somatosenzorického původu. Protože na buňkách chuťových pohárků byly popsány specifické membránové receptory pro detekci volných mastných kyselin, bude zřejmě tučná chuť považována za další základní chuť. Práce bude realizována převážně v senzorické laboratoři, která je vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. Součástí práce bude sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím. Pozornost bude věnována zejména tučné chuti a působení mastných kyselin na vnímání chuti, citlivosti hodnotitelů ke kovové chuti zinečnatých solí a látkám, které maskují jednotlivé chuti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Strategie hodnocení expozice člověka různým látkám z potravin a prostředí

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Práce bude sledovat současné trendy a požadavky na analýzu organických kontaminantů, kterým může člověk přijímat z potravin nebo prostředí. Budou optimalizovány a kriticky zhodnoceny postupy pro cílový i necílový screening mateřských látek, ale i jejich metabolitů. Pozornost bude věnována zejména metod využívající techniku kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií. Vyvinuté postupy budou následně aplikovány v rámci studií zaměřených na lidský humánní biomonitoring, kontrolu potravin, ale i složek prostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Studium aditiv plastů používaných v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Tato dizertační práce bude realizována v rámci projektu EU projektu PAPILLONS - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability. Plasty představují v zemědělství velmi důležitou komoditu, která zlepšuje ochranu a výnos plodin. V Evropě se v současné době používá 3 až 4 milionů tun zemědělských plastů, což vytváří odpad 1 milionu tun. Během používání a na konci životnosti některé plasty degradují a vytvářejí fragmenty včetně mikro- a nanoplastů, které se mohou přechodně nebo trvale hromadit v půdě, k které pak mohou přecházet do zemědělských plodin a některých živočichů. V těchto plastech jsou obsaženy různá aditiva, např. látky používané jako antioxidanty, antistatika, zpomalovače hoření, změkčovadla, pigmenty, tepelné stabilizátory a stabilizátory UV záření. Uvedená práce bude zaměřena na vývoj analytických metod pro stanovení různých aditiv plastů ve fragmentech z plastů, zemědělských rostlinách a vybraných živočiších. Metody budou použity na analýzu vzorků odebraných v různých regionech EU, budou tak získána data pro komplexní hodnocení rizik spojených s použitých těchto plastů v zemědělství.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Studium biologicky aktivních látek v potravinách a doplňcích stravy, jejich změny při zpracování a skladování

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace


Hladiny biologicky aktivních látek jsou závislé na druhu a odrůdě rostliny, klimatických podmínkách i způsobu a lokalitě pěstování. Jejich obsah je významně ovlivněn skladováním výchozí suroviny a jejím zpracováním. Mezi sledované biologicky aktivní látky s pozitivními účinky na lidské zdraví patří především významné antioxidanty, jako jsou karotenoidy, fenolové látky a mnoho dalších produktů sekundárního metabolismu rostlin. Ke stanovení jejich obsahu ve výchozích surovinách, potravinách a doplňcích stravy, posouzení stability a ke studiu degradačních produktů vznikajících v průběhu technologického zpracování budou využívány moderní analytické metody, založené především na technice ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Toxické sekundární metabolity rostlin a mikroorganismů v potravinách a krmivech

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


Některé rostliny či mikroorganismy mají schopnost syntetizovat organické sloučeniny, produkty sekundárního metabolismu, sloužící k jejich ochraně před škodlivými vlivy prostředí (predátorů či parazitů). S tím úzce souvisí i fakt, že se jedná o látky toxické pro člověka, které při neúmyslném prostupu do potravin a krmiv mohou pro konzumenty představovat významné zdravotní riziko. V rámci řešení disertační práce bude pozornost soustředěna na citlivou analýzu širokého spektra mykotoxinů a toxických alkaloidů v potravinách a krmivech a surovinách pro jejich výrobu. Využíváno přitom bude moderních postupů separace pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Téma disertační práce reflektuje potřebu získávání nových informací o výskytu těchto látek (specifikované mj. též Evropským úřadem pro bezpečnost potravin) i novou evropskou legislativu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Vývoj analytických postupů pro stanovení per- a polyfluoralkylovaných látek v potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

Anotace


Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj ultra-citlivých analytických metod pro stanovení širokého spektra per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách rostlinného i živočišného původu, a v pitné vodě, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky (karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů) v různých potravních komoditách, jejichž monitoring vyžaduje aktuální doporučení Evropské komise (EU 2022/1431). Pro stanovení látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení dietární expozice populace ČR těmto látkám. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení expozičních rizik různých skupin populace těmto látkám a také poskytne podklady pro implementaci nové evropské legislativy v následujících letech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Vývoj nových analytických postupů pro stanovení vitaminů v potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


V rámci řešení disertační práce budou vyvíjeny a optimalizovány postupy pro stanovení skupiny lipofilních vitaminů, hydrofilních vitaminů a jejich metabolitů převážně pomocí techniky ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Pozornost bude zaměřena převážně na výskyt, hladiny a stabilitu těchto látek v potravinách, doplňcích stravy a dalších přírodních materiálech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 7.1.2022 12:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi