Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → E-doktorand & výroční hodnocení → Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha
iduzel: 60336
idvazba: 71330
šablona: stranka
čas: 6.6.2023 05:07:18
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60336
idvazba: 71330
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/e-doktorand/bodove-hodnoceni'
iduzel: 60336
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40773/60336
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha

Druh výsledku

Bodové hodn.a

E1

Publikace evidovaná v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“.

 

10–305 (aktuální hodnoty dle časopisu)

E2

Publikace evidovaná v databázi Scopus, která není uvedená v databázích Web of Science, s příznakem  „Article“, „Review“ nebo „Letter“.

 

10–305

(aktuální hodnoty dle časopisu)

E3

Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik vydávaných v České republice (Seznam recenzovaných periodik je uveden v příslušné sekci na webu phd.vscht.cz)

4

E4

Článek v jiném odborném periodiku

2

E5

Výzkumná zprávab

1

E6

Odborná knihac/kapitolad v odborné knize ve světovém jazyce  

40

E7

Odborná knihac/kapitolad v odborné knize v češtině nebo jiném nesvětovém jazyce  

20

C (a)

Plný text ve sborníku, který je evidován v databázi SCOPUS jako „Book Series“ nebo „Conference Proceedings“ nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters s příznakem „Proceedings Paper“, „Conference Paper“ nebo „Conference Review“ s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN (min. rozsah 4 strany).  Je možné zařadit jen sborníky z konferencí, jejichž ISSN nebo ISBN najdete v příslušné sekci na webu phd.vscht.cz). Min. rozsah je 4 strany. e

8

C (b)

Plný text ve sborníku ve světovém jazyce z mezinárodní konferencef, která není evidována v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (min. rozsah 4 strany)e

4

C (c)

Plný text ve sborníku z jiné konference (min. rozsah 4 strany)e

2

F1

Udělený evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska

100

F2

Udělený český nebo národní patent s výjimkou patentu USA a Japonska, který je využíván na základě platné licenční smlouvy

50

F3

Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu

10

F4

Poloprovoz nebo ověřená technologie

10

F5

Užitný nebo průmyslový vzor, prototyp, funkčí vzorek

4

Presentace na konferencích

Bodové hodn. a

C1-C2

Mezinárodní konference – přednáška

2

C1-C2

Mezinárodní konference – poster

0,5

C3-C4

Ostatní konference – přednáška

1

C3-C4

Ostatní konference – poster

0,3

Pedagogika

Bodové hodn.

B1

Výuka v seminářích, s = 0,25 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu)

Příklad výpočtu

Pokud vyučuji celý semestr (tj. od první do poslední lekce) dvě paralelky semináře, tak mám podíl na výuce = 2. Týdenní rozsah předmětu (počet vyučovacích hodin semináře u daného předmětu týdně) najdu u daného předmětu v SIS (mělo by odpovídat skutečně odučeným hodinám týdně pro jednu paralelku). Trvá-li odučení jedné paraleky 3 vyučovací hodiny, pak týdenní rozsah = 3. Výsledné N je tedy 6, což by mělo odpovídat počtu vyučovacích hodin strávených výukou každý týden.

To násobím koeficientem 0,25 který je stanoven pro semináře. Výsledný počet bodů (značený s) je tedy v tomto případě 1,5

s

B2

Výuka v laboratořích, l = 0,125 N, kde N je (podíl na výuce) násobeno (týdenní rozsah předmětu)

Příklad výpočtu

Pokud vyučuji celý rozsah laboratoří (tj. od první do poslední lekce) dvě paralelky laboratoří, tak mám podíl na výuce = 2. Týdenní rozsah předmětu (počet vyučovacích hodin přiřazených laboratoři rozpočítaný na všechny týdny semestru) najdu u daného předmětu v SIS (po vynásobení počtem týdnů semestru, tj. 14, by mělo odpovídat celkové hodinové dotaci daných laboratoří). Např. Laboratoře anorganické chemie I mají týdenní rozsah předmětu = 4 (přestože v realitě můžou být učeny např. v 5 týdnech, vždy v pondělí cca 10 hodin výuky). Výsledné N je v tomto příkladu tedy 8.

To násobím koeficientem 0,125 který je stanoven pro laboratoře. Výsledný počet bodů (značený s) je tedy v tomto případě 1.

l

B3

Konzultant diplomové nebo bakalářské práce, u níž proběhla obhajoba g

2

B4

Projekty Erasmush

1

Výsledky z předchozího studia

(z bezprostředně předcházejícího magisterského a bakalářského studia)

Bodové hodn.

D1

Účast na SVK – umístění na 1. až 3. místě (bodové hodnocení za každé umístění na 1. - 3. místě)

1

D2

Vyznamenání (červený diplom, uplatňuje se max. 1x)

2

Plnění studijních povinností podle ISP

A1

Složené platné zkoušky z odborných doktorských předmětů

1 (max. 3 nebo 4)i

A2

Úspěšná účast na anglické vědecké konferenci studentů

1,5

A3

Složená základní část státní doktorské zkoušky

2

 

Vysvětlivky

a V případě spoluautorství jsou body za jednotlivé výsledky děleny počtem autorů plus jedna. První autor výsledku dostane dvojnásobný podíl na výsledku než další autoři.

b Uvádějí se pouze výzkumné zprávy vypracované pro objednatele na základě smluvní hospodářské činnosti, které mají alespoň 50 normostran textu bez grafů, spekter a příloh. Neuvádějí se zprávy pro GAČR apod.

c Odbornou knihou je neperiodická publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. cca 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových příloh.

d Bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7, kapitola bude vypočteno jako bodové hodnocení výsledku E6, resp. E7 násobené faktorem kapitoly, který bude stanoven jako poměr počtu stran kapitoly k počtu stran celé knihy. Za kapitoly nelze považovat příspěvky z konferencí, i když byly organizátory konference vydány jako kniha.

e Výsledky kategorie C budou doloženy příslušnými texty příspěvků

f Za mezinárodní je považována jen konference, kde jednacím jazykem není čeština nebo slovenština. Např. není možné za mezinárodní konferenci považovat konferenci konanou na Slovensku, která má jako jednací jazyk slovenštinu a angličtinu.

g Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu vedení jako konzultanti. Vedoucí práce se do výpočtu nezapočítává. V případě více konzultantů k jedné práci se body dělí stejným dílem na každého z nich.

h Vedení projektů zahraničních studentů na VŠCHT Praha minimálně po dobu 2 měsíců.

i  Pro studenty nově akreditovaných studijních programů s povinným počtem 4 odborných doktorských předmětů je maximum započítávaných bodů 4. U ostatních DSP, kde platí podle akreditace povinnost zapsat do ISP a složit 3 doktorské odborné předměty, je maximum započítávaných bodů 3.

 

Další informace k jednotlivým položkám naleznete v našeptávači aplikace E-DOKTORAND a v Obecných pokynech k vyplňování formuláře Výsledky odborné činnosti studenta.

Aktualizováno: 1.7.2021 16:09, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi