Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Finance
iduzel: 40776
idvazba: 87920
šablona: stranka_submenu
čas: 24.9.2023 11:01:17
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 40776
idvazba: 87920
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/finance'
iduzel: 40776
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40776
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Finance

Stipendia

Doktorské stipendium

VŠCHT Praha přiznává doktorské stipendium studentovi ve standardní době prezenční formy studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) VŠ zákona. Doktorské stipendium může být studentovi přiznáno jako:

 1. základní doktorské stipendium,
 2. doktorské stipendium za pedagogické aktivity,
 3. mimořádné doktorské stipendium.

1. Základní doktorské stipendium se přiznává na jeden akademický rok ve výši určené rektorem. Výše stipendia souvisí s částkou, kterou ministerstvo přispívá na stipendia doktorandů.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví základní doktorské stipendium pro studenty ve standardní době prezenční formy studia v doktorských studijních programech akreditovaných na VŠCHT Praha v měsíční výši 7 700 Kč. Na základě počtu splněných povinností je výše stipendia ve vyšších ročnících od 5 200 Kč do 7 700 Kč.

Pro kalendářní rok 2023 se výše základního doktorského stipendia od 1. 6. 2023 navyšuje o 2 900 Kč měsíčně studentům splňujícím následující podmínky:

 1.  Student je v okamžiku zařazení do oborového studentského vědeckého projektu zapsán v  1 . ročníku nebo 2. až 4. ročníku studia a dosáhl hodnoty schváleného kritéria (počet bodů/(hodnocený ročník+1)) z výročního hodnocení v systému e-doktorand k 30. 11. 2022 vyšší nebo rovné 2,00.
 2. Student je v příslušném měsíci členem řešitelského týmu běžícího oborového studentského vědeckého projektu. 

Veškeré informace naleznete ve výnosu "Stanovení výše základního doktorského stipendia pro daný rok"

2. Doktorské stipendium za pedagogické aktivity: O přiznání doktorského stipendia za pedagogické aktivity a jeho výši rozhoduje děkan v případě studentů studijních programů uskutečňovaných fakultou nebo rektor v případě studentů studijních programů uskutečňovaných VŠCHT Praha. Podmínkou přiznání stipendia je aktivní zapojení studenta  ve standardní době prezenční formy studia doktorského studijního programu do výuky studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů. Studenti pracující na smluvních ústavech (tj. mimo ústavy VŠCHT Praha) musí vždy na začátku každého akademického roku o toto stipendium požádat písemně na děkanátu. Tato žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko a podpis školitele ze smluvního ústavu. Studenti z ústavů VŠCHT žádost podávat nemusejí.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví výši doktorského stipendia za pedagogické aktivity v měsíční výši 3 500 Kč

3. Další doktorská stipendia:

Ubytovací, účelové a sociální stipendium: Možno získat za podmínek uvedených v čl. 6, 5 a 9 Stipendijního řádu. Žádost o tato stipendia lze podat při zápisu do studia.
Žádost o ubytovací stipendium (od roku 2023 se bude podávat v rámci SIS)
Žádost o sociální stipendium (formulář ke stažení dolo na stránce)

Doktorské stipendium Emila Votočka za mimořádné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti podložené publikačními aktivitami, které student vykáže v rámci ročního hodnocení odborné činnosti studia za předchozí ročník studia (rozhodující je celkový dosažený počet bodů vztažený k ročníku studia). O přiznání doktorského stipendia Emila Votočka a o určení maximálního počtu těchto stipendií rozhoduje rektor na základě doporučení Grantové rady VŠCHT Praha. Stipendium je vypláceno měsíčně v částech odvozených z přidělené roční výše stipendia (v minulých letech 72 000 Kč/rok tedy 6000/měsíc dvacítce nejlepších doktorandů v rámci celé školy).
Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro aktuální ročník naleznete níže na stránce v seznamu dokumentů.

Interní granty VŠCHT Praha (VIGA, SIGA a PIGA), o které mají doktorandi možnost žádat jsou popsány dále. 

Úhrada zdravotního pojištění: Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je od 1. 1. 2018 stát plátcem pojistného také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci (čistá měsíční mzda větší než 10 000,-Kč) nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
OBĚŽNÍK č. A/O/962/1/2018 - Zdravotní pojištění doktorandů od 1. 1. 2018

Více informací na: Stipendijní řád VŠCHT Praha

JAK SE OBECNĚ ZORIENTOVAT V PLATBÁCH, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V SIS

Pomocí směrnic (ke stažení v seznamu dole na stránce)

 • Směrnice č. 60.43/12 Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií
 • Směrnice Typy akcí ve finančním informačním systému pro daný rok

Další možnost na přivýdělek je formou úvazku na grantu či na škole, popř. "VHČ" - vedlejší hospodářská činnost (viz Pracovní poměr). Již jako uchazeč o doktorské studium byste se měli při přijímacím řízení ptát, zda je možné nějaký pracovní úvazek pří nástupu na doktorát získat. V případě, že ne, je nutné se domluvit se školitelem na jiných formách financování Vašich životních nákladů (zpravidla částečným úvazkem mimo školu - pak je třeba domluvit Vaši docházku do školy).

Externí zdroje financování

Hlávkova nadace – Hlávkova kolej

Studenti doktorského studia, mladí akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli, mohou žádat o poskytnutí zvýhodněného ubytování na Hlávkovi koleji (Jenštejnská 1966/1, Praha 2). Žádost o poskytnutí stipendia (zvýhodnění) se podává prostřednictví Hlávkovi nadace a rektorátu VŠCHT nejpozději do 30. dubna každého roku –   vice informaci na stránkách nadace.

Granty

Interní školní granty

Pro ukládání důležitých dokumentů k řešení všech grantů slouží aplikace Granty a projekty v MIS (Manažerském informačním systému VŠCHT Praha). Doktorandi jsou vedeni k tomu, aby aplikaci GaP používali již při řešení interních studentských grantů.

 • kategorie A: Studentský vědecký projekt (zkráceně „vědecký projekt“, též „VIGA“).

  • A1: Oborový studentský vědecký projekt je vědecký projekt základního či aplikovaného výzkumu, do jehož řešení je zapojen kolektiv studentů prezenční formy studia DSP spolu se svými školiteli. O tento typ vědeckého projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP a jejich školitelů (případně školitelů-specialistů nebo konzultantů) vždy pro konkrétní studijní program/obor. Maximální výše stipendia studentů DSP i odměn pro jejich školitele v rámci oborového studentského vědeckého projektu závisí na výsledcích odborné činnosti studentů DSP za akademický rok předcházející roku vyhlášení grantové soutěže (tzv. výroční hodnocení) – rozhodující je dosažená výše tzv. hodnoty kritéria (viz bodové hodnocení v systému e-doktorand/rok+1). Na základě hodnocení dle bodů v e-doktorandovi lze získat minimálně 500 a maximálně 4 000 Kč měsíčně k základnímu stipendiu.

  • A2: Badatelský studentský vědecký projekt je vědecký projekt základního či aplikovaného výzkumu, jehož cílem je prohloubení tvůrčích a publikačních aktivit studentů DSP v rámci programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Jedná se o vědecký projekt, který je řízen a koordinován samotnými studenty prezenční formy DSP, kteří tak získají cenné praktické zkušenosti s přípravou návrhů projektů, jejich řešením a prezentací dosažených výsledků. Získané zkušenosti mohou v budoucnu uplatnit při získávání prostředků pro účelovou podporu vědy, výzkumu a inovací od tuzemských i zahraničních poskytovatelů (grantových agentur). O tento typ vědeckého projektu žádá student prezenční formy DSP programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha, který splňuje podmínky dle čl. 8, odst. 4, Grantového řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Členy řešitelského kolektivu mohou dále být studenti DSP a magisterských studijních programů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Členy řešitelského týmu jsou vždy akademičtí pracovníci (školitelé, školitelé-specialisti či konzultanti) zúčastněných studentů. Počet studentů – členů řešitelského kolektivu nesmí být menší než počet akademických pracovníků – členů řešitelského kolektivu po celou dobu řešení projektu
    

Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému vědeckému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha (viz dokumenty na konci stránky). 

Pozor! Každá fakulta může mít své vlastní limity a předpisy, které jsou zveřejněny nejpozději k datu zahájení podávání přihlášek. Student je povinen dodržet v přihlášce i takto zveřejněné fakultní limity!

Fakultní limity najdete po přihlášení v detailu soutěže v aplikaci IGA, případně na webových stránkách fakult (FCHTFTOPFPBTFCHI)

Výše plánovaných stipendií se pro studentský badatelský projekt A2 neodvíjí od bodových hodnot dle výročního hodnocení.

Vnitřní norma č. 20.33/17
Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha

 • kategorie B: Studentský společenský projekt (zkráceně „společenský projekt“, též „SIGA“) - v rámci studentské grantové soutěže VŠCHT Praha jsou finančně podporovány společenské projekty, které mohou zahrnovat: kulturní a společenské aktivity, vzdělávací a presentační aktivity, sportovní aktivity. Společenské projekty jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha a jejích fakultách. Na řešení projektu se mohou formou bezúplatné spolupráce podílet interní zaměstnanci VŠCHT Praha nebo externí pracovníci.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému společenskému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha .

Vnitřní norma č. 20.34/15 Zásady studentské grantové soutěže na podporu kulturních, společenských, presentačních, vzdělávacích a sportovních aktivit studentů na VŠCHT Praha

 • kategorie C: Pedagogický projekt studentů a akademických pracovníků (zkráceně „pedagogický projekt“, též „PIGA“).

  • C1: Inovační pedagogické projekty jsou určeny pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů. Inovační pedagogický projekt může zahrnovat: inovaci předmětů stávajících studijních programů, inovaci oborů stávajících studijních programů, tvorbu a inovaci studijních materiálů multimediálního charakteru a dalších studijních opor pro studenty a akademické pracovníky VŠCHT Praha, studenty a učitele středních a základních škol, tvorbu a inovaci kurzů dalšího vzdělávání.

  • C2: Celoškolský pedagogický projekt je projekt, jehož cílem je získávání, posílení a rozvoj praktických pedagogických dovedností a zkušeností studentů doktorských studijních programů (dále jen „studenti DSP“) v rámci programů/oborů akreditovaných na VŠCHT Praha. O tento typ pedagogického projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit pedagogickému projektu studentů a akademických pracovníků, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha .

Vnitřní norma č. 20.35/17 Zásady grantové soutěže na podporu pedagogických projektů studentů a akademických pracovníků na VŠCHT Praha

Termíny

Konkrétní termíny je potřeba si vždy hlídat v příslušném dokumentu pro akademický rok: Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha

Orientační termíny:

 

Zveřejnění Grantového řádu a Zásad IGA

konec listopadu

Vyhlášení interní grantové soutěže

konec prosince

Podávání interních grantů

konec ledna

Počátek řešení grantů

1. 3.

Ukončení finanční podpory

31. 12.

Podání závěrečné zprávy

polovina února násl. roku

 
Více informací, KONKRÉTNÍ TERMÍNY PRO DANÝ ROK, podmínky soutěže, náležitosti žádosti i manuál vkládání IGA naleznete na stránkách náležejícím IGA. Podmínky hospodaření, vyplácení stipendií pro doktorandy a odměn pro zaměstnance naleznete v prezentaci EO.

Ostatní granty

Doktorandi nemohou podávat přihlášky, ale mohou se zapojit do řešení. Nezapomeňte se informovat u svého školitele na možnosti zapojení.

GA ČR
Vyhlašuje každý rok Grantová agentura České republiky.

TA ČR
Vyhlašuje každý rok Technologická agentura České republiky. Programy: Alfa, Delta, Epsilon, Zéta, Centra kompetence.

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. Tato věková hranice může být pro člena/členku řešitelského týmu posunuta o dobu strávenou na mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobou nemocí či jiným podobným důvodem.

NAKI
Jedná se o program Ministerstva Kultury – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Uchazečem mohou být pouze výzkumné instituce.

OPVVV
Jedná se o výzvu MŠMT – Podpora excelentních týmů. V současné době je výzva ukončena.

Pracovní poměry doktorandů

Úvazek „vědecký pracovník“

Je dobré se na možné pracovní zapojení zeptat již při vstupním pohovoru k DSP. Doktorand může v průběhu studia získat částečný nebo plný úvazek typu vědecký pracovník – V4 (mzdové tarify). 

 • Informace týkající se mzdových záležitostí spolu s formuláři naleznete zde. Obecné předpisy, pravidla výběrových řízení a znění kolektivní smlouvy pak naleznete zde.
 • Zaměstnanecké benefity lze čerpat při úvazku min. 50 %.
 • Sledovat mzdu v rámci pracovního úvazku na VŠCHT Praha (vědecký pracovník i grantový úvazek) je možné na stránkách Manažerského informačního systému MIS Personalistika v oddělení Moje mzda.
 • Pro zadání nepřítomnosti využijte Infsysu. Tamtéž se můžete informovat i o přítomnosti Vašich kolegů (Evidence přítomnosti).
 • Pracovníci personálního odboru


Grantový úvazek

Tento typ úvazku je možný pokud pracovní skupina studenta řeší během jeho studia nějaký typ grantu (viz GRANTY). Je dobré se již před nástupem na doktorát zeptat, zda pracovní skupina, do které nastupuji, je řešitelem nějakého grantu a zda mohu být do práce zapojen. Pokud má student během zapojení do grantu již dovršených 26 let věku, pracovní úvazek do 0,15 %, pokryje maximálně výdaje spojené s odvodem daní. Grantový úvazek může být poskytnut spolu s úvazkem vědecký pracovník nebo je např. řešen stylem Dohody o provedení práce. 

Zaměstnanecké výhody

 • Pokud je výše úvazku V4 vyšší nebo rovna 50 % (tzn. 20 h/týdně) získává zaměstnanec příspěvek na stravování ve vlastním nebo smluvních zařízeních VŠCHT Praha, a to ve výši 55 % z ceny jídla, maximálně 51 Kč denně (viz Výnos č. 30.03/17), kde naleznete všechny informace včetně limitů pro jednotlivá stravovací zařízení.
 • Dále se z vyměřovacího základu zaměstnance (min 50 % - 20 h/týdně) pro pojistné na sociální zabezpečení měsíčně přispívá 3 % na penzijní připojištění.
  Pravidla pro poskytování příspěvku VŠCHT Praha na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaměstnancům
 • Dále může zaměstnanec využít ubytování ve školících a rekreačních zařízeních VŠCHT Praha za zvýhodněné ceny, poukázky na regeneraci duševních a fyzických sil (při min. úvazku 50 %), kartu multisport či Motivační program ČSOB
 • A další viz intranet.

Povinnosti

Pokud máte pracovní úvazek mimo VŠCHT Praha nezapomeňte vyplnit daňové přiznání pro daný rok.

Vedlejší hospodářská činnost (Doplňková činnost neboli "VéHáčko" )

Student DSP se může stát řešitelem úkolu tzv. základní doplňkové činnosti, která je vykonávána za úplatu a která navazuje na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost VŠCHT Praha a slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku VŠCHT Praha. Tyto práce vykonávají zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností a jsou za ně odměňováni formou odměn. Se studenty VŠCHT Praha, resp. dalšími osobami, kteří/které nemají uzavřen pracovní poměr s VŠCHT Praha, se pro práce v základní doplňkové činnosti sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práci na úkolech základní doplňkové činnosti povoluje zaměstnancům vedoucí zaměstnanec, kterému jsou přímo podřízeni, studentům vedoucí ústavu.

Práce a služby prováděné jako základní doplňková činnost sjednává odpovědný řešitel s objednatelem na základě písemné nebo ústní objednávky (šablona Objednávkového listu viz níže). Objednávku do školního systému zařadí odpovědní pracovníci Oddělení evidence doplňkové činnosti, kterým je třeba objednávku elektronicky zaslat a uvést, o jakou kategorii VH se jedná. Tím se daný řešitelský úkol zařadí do MIS - Hlavní a doplňková činnost, kde je později nutné také provést vyúčtování (provádí řešitel – manuál níže nebo na stránkách MIS- Hlavní a doplňková činnost).

Pro kalkulaci ceny za práce v základní doplňkové činnosti navrhne odpovědný řešitel začlenění poskytovaného výkonu do následujících kategorií:
1.   vědecko-výzkumné práce, servisní služby, rozbory, analýzy apod. využívající přístrojového vybavení VŠCHT Praha, polygrafické práce,
2.    konzultační a poradenská činnost. Do kategorie II mohou být zařazeny jen takové práce, pro jejichž provedení nejsou nutné žádné přístroje a vybavení kromě počítače jako textového či tabulkového procesoru.

Více na stránkách Oddělení pro evidenci doplňkové činnosti.
Objednávkový list
Pravidla doplňkové činnosti VŠCHT Praha 
Informace č. 50.01/07 Vyúčtování vybraných zakázek na VŠCHT Praha a jejich sledování ve finančním informačním systému 
Manuál vyúčtování VH v MIS

Dokumenty

Aktualizováno: 18.9.2023 12:43, Autor: Jan Kříž

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/6/2023Stanovení výše základního doktorského stipendia pro rok 2023 (ve znění Dodatku č. 1 z 1. 6. 2023)01.01.202331.12.2023
A/V/961/5/2023Stanovení výše doktorského stipendia za pedagogické aktivity pro rok 202301.01.202331.12.2023
A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/2024 (včetně dodatku č. 1 - vyhlášení 2. kola SIGA)22.11.202231.03.2024
A/N/961/6/2023Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha06.06.2023
A/V/961/12/2023Přiznání stipendií 2023/202411.09.202308.09.2024
formulářSociální stipendium - žádost
A/N/961/5/2023Grantový řád VŠCHT Praha06.06.2023
60.43/12Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií28.06.2012
A/S/962/2/2023Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 202324.01.2023

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi