Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Finance
iduzel: 40776
idvazba: 87920
šablona: stranka_submenu
čas: 20.6.2024 00:16:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40776
idvazba: 87920
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/finance'
iduzel: 40776
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40776
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Finance

Stipendia

Druhy doktorských stipendií

 1. základní doktorské stipendium,
 2. doktorské stipendium za pedagogické aktivity,
 3. stipendia projektů Interní grantové agentury,
 4. ostatní stipendia.

Úhrada zdravotního pojištění: Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je od 1. 1. 2018 stát plátcem pojistného také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci (čistá měsíční mzda větší než 10 000,-Kč) nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. OBĚŽNÍK č. A/O/962/1/2018 - Zdravotní pojištění doktorandů od 1. 1. 2018


Základní doktorské stipendium

Přiznává se na jeden akademický rok ve výši určené rektorem. Výše stipendia souvisí s částkou, kterou ministerstvo přispívá na stipendia doktorandů.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví základní doktorské stipendium pro studenty ve standardní době prezenční formy studia v doktorských studijních programech akreditovaných na VŠCHT Praha v měsíční výši 7 700 Kč. Na základě počtu splněných povinností je výše stipendia ve vyšších ročnících od 5 200 Kč do 7 700 Kč.


Doktorské stipendium za pedagogické aktivity

O přiznání doktorského stipendia za pedagogické aktivity a jeho výši rozhoduje děkan (studijní programy uskutečňované fakultou) nebo rektor (studijní programy uskutečňované VŠCHT Praha). Podmínkou přiznání stipendia je aktivní zapojení studenta ve standardní době prezenční formy studia doktorského studijního programu do výuky studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů nebo další pedagogické činnosti podle oddílu II. odst. 3 výnosu rektora, a to v minimální výši 10 h/rok v přepočtu dle užívané metodiky pro výpočet pedagogické zátěže na VŠCHT Praha. Počítá se pedagogická činnost nejen na VŠCHT. Studenti pracující na smluvních ústavech (tj. mimo ústavy VŠCHT) musí vždy na začátku každého akademického či kalendářního roku o toto stipendium požádat písemně podle instrukcí děkanátu. Tato žádost musí obsahovat doložení vykonané či sjednané pedagogické činnosti a souhlasné stanovisko a podpis školitele ze smluvního ústavu, případně souhlas garantujícího ústavu fakulty (podle instrukcí děkanátu). Studenti z ústavů VŠCHT žádost podávat nemusejí.

Výnos rektora (aktuální znění mezi dokumenty níže na stránce) stanoví výši doktorského stipendia za pedagogické aktivity v měsíční výši 3 500 Kč.

Pedagogické aktivity mouhou být ohodnoceny mimořádným stipendiem nebo úvazkem (viz výnos přislušného děkana)


Účelové stipendium z rozpočtu VŠCHT Praha

Děkan může přiznat doktorandům v prezenční formě studia účelové stipendium ve výšce 2 900 Kč měsíčně. Student musí v daném měsíci splnit následující podmínky:

 • být členem řešitelského týmu oborového IGA grantu
 • dosáhnout kritéria 0.5 ve výročním hodnocení nebo  být studentem prvního ročníku (neplatí pro FTOP)

Přesné podmínky viz výnos rektora a výnosy děkanů fakult upřesňující další podmínky účelového stipendia v sekci Dokumenty.


Stipendia projektů Interní grantové agentury

Konkrétní informace včetně termínů najdete na stránkách náležejícím IGA

kategorie A: Studentský vědecký projekt („vědecký projekt“ nebo „VIGA“).

 • A1: Oborový studentský vědecký projekt je vědecký projekt základního či aplikovaného výzkumu, do jehož řešení je zapojen kolektiv studentů prezenční formy studia DSP spolu se svými školiteli. O tento typ vědeckého projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP (doktorandi tedy o tento druh projektu nežádají) a jejich školitelů (případně školitelů-specialistů nebo konzultantů) vždy pro konkrétní studijní program/obor. Maximální výše stipendia studentů DSP i odměn pro jejich školitele v rámci oborového studentského vědeckého projektu závisí na výsledcích odborné činnosti studentů DSP za akademický rok předcházející roku vyhlášení grantové soutěže (tzv. výroční hodnocení) – rozhodující je dosažená výše tzv. hodnoty kritéria (viz bodové hodnocení v systému e-doktorand/rok+1). Na základě hodnocení dle bodů v e-doktorandovi lze získat minimálně 500 a maximálně 4 000 Kč měsíčně k základnímu stipendiu.

 • A2: Badatelský studentský vědecký projekt je projekt základního či aplikovaného výzkumu, jehož cílem je prohloubení tvůrčích a publikačních aktivit studentů DSP v rámci programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Jedná se o vědecký projekt, který je řízen a koordinován samotnými studenty prezenční formy DSP, kteří tak získají cenné praktické zkušenosti s přípravou návrhů projektů, jejich řešením a prezentací dosažených výsledků. O tento typ vědeckého projektu žádá student prezenční formy DSP programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha, který splňuje podmínky dle čl. 8, odst. 4, Grantového řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (v sekci dokumenty). Hlavním řešitelem může být i doktorand jehož školícím pracovištěm není VŠCHT Praha, za podmínky, že minimálně 50 % bodů je afiliovaných k VŠCHT Praha (viz čl. 8, odst. 4 b, Grantového řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v sekci dokumenty). Členy řešitelského kolektivu mohou dále být studenti DSP a magisterských studijních programů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Členy řešitelského týmu jsou vždy akademičtí pracovníci (školitelé, školitelé-specialisti či konzultanti) zúčastněných studentů. Počet studentů – členů řešitelského kolektivu nesmí být menší než počet akademických pracovníků – členů řešitelského kolektivu po celou dobu řešení projektu
  • Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému vědeckému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha (viz dokumenty na konci stránky). 
  • Pozor! Každá fakulta může mít své vlastní limity a předpisy, které jsou zveřejněny nejpozději k datu zahájení podávání přihlášek. Student je povinen dodržet v přihlášce i takto zveřejněné fakultní limity! Viz aplikace IGA, případně stránky fakult (FCHTFTOPFPBTFCHI)
  • Výše plánovaných stipendií se pro studentský badatelský projekt A2 neodvíjí od bodových hodnot dle výročního hodnocení.
  • Vnitřní norma  Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha (viz sekce dokumenty)

kategorie B: Studentský společenský projekt („společenský projekt“ nebo „SIGA“): Tyto projekty se zaměřují na kulturní, společenské, vzdělávací, prezentační a sportovní aktivity. Společenské projekty jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha a jejích fakultách. Na řešení projektu se mohou formou bezúplatné spolupráce podílet interní zaměstnanci VŠCHT Praha nebo externí pracovníci.

 • Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému společenskému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha (viz sekce dokumenty) .
 • Vnitřní norma Zásady studentské grantové soutěže na podporu kulturních, společenských, presentačních, vzdělávacích a sportovních aktivit studentů na VŠCHT Praha (viz sekce dokumenty)

kategorie C: Pedagogický projekt studentů a akademických pracovníků („pedagogický projekt“ nebo „PIGA“).

 • C1: Inovační pedagogické projekty jsou určeny pro studenty prezenční formy DSP. Inovační pedagogický projekt může zahrnovat: inovaci předmětů stávajících studijních programů, inovaci oborů stávajících studijních programů, tvorbu a inovaci studijních materiálů multimediálního charakteru a dalších studijních opor pro studenty a akademické pracovníky VŠCHT Praha, studenty a učitele středních a základních škol, tvorbu a inovaci kurzů dalšího vzdělávání.
 • C2: Celoškolský pedagogický projekt cílí na získávání, posílení a rozvoj praktických pedagogických dovedností a zkušeností studentů DSP v rámci programů akreditovaných na VŠCHT Praha. O tento typ pedagogického projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP.
  • Limity finančních prostředků, které lze přidělit pedagogickému projektu studentů a akademických pracovníků, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha (viz sekce dokumenty).
  • Vnitřní norma  Zásady grantové soutěže na podporu pedagogických projektů studentů a akademických pracovníků na VŠCHT Praha (viz sekce dokumenty)

Doktorské stipendium Emila Votočka za mimořádné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti podložené publikačními aktivitami, které student vykáže v rámci ročního hodnocení odborné činnosti studia za předchozí ročník studia (rozhodující je celkový dosažený počet bodů vztažený k ročníku studia). O přiznání doktorského stipendia Emila Votočka a o určení maximálního počtu těchto stipendií rozhoduje rektor na základě doporučení Grantové rady VŠCHT Praha. Stipendium je vypláceno měsíčně v částech odvozených z přidělené roční výše stipendia (v minulých letech 72 000 Kč/rok tedy 6000 Kč/měsíc dvacítce nejlepších doktorandů v rámci celé školy).


Ostatní doktorská stipendia

(více informací na: Stipendijní řád VŠCHT Praha):

 • Ubytovací, účelové a sociální stipendium: Možno získat za podmínek uvedených v čl. 6, 5 a 9 Stipendijního řádu. Žádost o tato stipendia lze podat při zápisu do studia.
 • Stipendium na podporu dlouhodobých výjezdů doktorandů – týká se zahraničních stáží v délce trvaní 90 dnů a delší. 
  •  Přesné podmínky a výška stipendia viz výnos děkana dané fakulty (dokumentová sekce)
 • Stipendium nebo úvazek za pedagogické aktivity – odměna za pedagogické aktivity nad základní rámec
  • Podmínky, výška a forma odměny se liší mezi fakultami (viz výnos děkana příslušné fakulty v sekci dokumenty)
 • Hlávkova nadace – Hlávkova kolej (externí zdroj financování): Studenti doktorského studia, mladí akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli, mohou žádat o poskytnutí zvýhodněného ubytování na Hlávkovi koleji (Jenštejnská 1966/1, Praha 2). Žádost o poskytnutí stipendia (zvýhodnění) se podává prostřednictví Hlávkovi nadace a rektorátu VŠCHT nejpozději do 30. dubna každého roku –   vice informaci na stránkách nadace.

Granty a pracovní poměry doktorandů

Interní školní granty (viz výše)

  Ostatní granty

  Doktorandi mohou podávat některé přihlášky a mohou se zapojit do řešení. Nezapomeňte se informovat u svého školitele, případně na Projektovém centru o možnostech.

  • GA ČR: Vyhlašuje každý rok Grantová agentura České republiky.
  • TA ČR: Vyhlašuje každý rok Technologická agentura České republiky. Programy: Alfa, Delta, Epsilon, Zéta, Centra kompetence.
  • Program SIGMA dílčí cíl 2   se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe.
  • NAKI: Jedná se o program Ministerstva Kultury – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Uchazečem mohou být pouze výzkumné instituce.
  • a další

  Úvazek „vědecký pracovník“

  Je dobré se na možné pracovní zapojení zeptat již při vstupním pohovoru k DSP. Doktorand může v průběhu studia získat částečný nebo plný úvazek typu vědecký pracovník – V4 (mzdové tarify). 

  • Informace týkající se mzdových záležitostí spolu s formuláři naleznete zde. Obecné předpisy, pravidla výběrových řízení a znění kolektivní smlouvy pak naleznete zde.
  • Zaměstnanecké benefity lze čerpat při úvazku min. 50 %.
  • Sledovat mzdu v rámci pracovního úvazku na VŠCHT Praha (vědecký pracovník i grantový úvazek) je možné na stránkách Manažerského informačního systému MIS Personalistika v oddělení Moje mzda.
  • Pro zadání nepřítomnosti využijte Infsysu. Tamtéž se můžete informovat i o přítomnosti Vašich kolegů (Evidence přítomnosti).
  • Pracovníci personálního odboru

  Grantový úvazek

  Tento typ úvazku je možný pokud pracovní skupina studenta řeší během jeho studia nějaký typ grantu (viz GRANTY). Je dobré se již před nástupem na doktorát zeptat, zda pracovní skupina, do které nastupuji, je řešitelem nějakého grantu a zda mohu být do práce zapojen. Pokud má student během zapojení do grantu již dovršených 26 let věku, pracovní úvazek do 0,15 %, pokryje maximálně výdaje spojené s odvodem daní. Grantový úvazek může být poskytnut spolu s úvazkem vědecký pracovník nebo je např. řešen stylem Dohody o provedení práce. 

  Zaměstnanecké výhody

  Povinnosti

  Pokud máte pracovní úvazek mimo VŠCHT Praha nezapomeňte vyplnit daňové přiznání pro daný rok.

  Vedlejší hospodářská činnost (Doplňková činnost / "VéHáčko" )

  Student DSP se může stát řešitelem úkolu tzv. základní doplňkové činnosti, která je vykonávána za úplatu a která navazuje na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost VŠCHT Praha a slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku VŠCHT Praha. Tyto práce vykonávají zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností a jsou za ně odměňováni formou odměn. Se studenty VŠCHT Praha, resp. dalšími osobami, kteří/které nemají uzavřen pracovní poměr s VŠCHT Praha, se pro práce v základní doplňkové činnosti sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práci na úkolech základní doplňkové činnosti povoluje zaměstnancům vedoucí zaměstnanec, kterému jsou přímo podřízeni, studentům vedoucí ústavu.

  Práce a služby prováděné jako základní doplňková činnost sjednává odpovědný řešitel s objednatelem na základě písemné nebo ústní objednávky. Objednávku do školního systému zařadí odpovědní pracovníci Oddělení evidence doplňkové činnosti, kterým je třeba objednávku elektronicky zaslat a uvést, o jakou kategorii VH se jedná. Tím se daný řešitelský úkol zařadí do MIS - Hlavní a doplňková činnost, kde je později nutné také provést vyúčtování (provádí řešitel – manuál níže nebo na stránkách MIS- Hlavní a doplňková činnost).

  Pro kalkulaci ceny za práce v základní doplňkové činnosti navrhne odpovědný řešitel začlenění poskytovaného výkonu do následujících kategorií:

  1. vědecko-výzkumné práce, servisní služby, rozbory, analýzy apod. využívající přístrojového vybavení VŠCHT Praha, polygrafické práce,
  2. konzultační a poradenská činnost. Do kategorie II mohou být zařazeny jen takové práce, pro jejichž provedení nejsou nutné žádné přístroje a vybavení kromě počítače jako textového či tabulkového procesoru.

  Více na stránkách Oddělení pro evidenci doplňkové činnosti.
  Objednávkový list
  Pravidla doplňkové činnosti VŠCHT Praha 
  Informace č. 50.01/07 Vyúčtování vybraných zakázek na VŠCHT Praha a jejich sledování ve finančním informačním systému 
  Manuál vyúčtování VH v MIS

  JAK SE OBECNĚ ZORIENTOVAT V PLATBÁCH, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V SIS

  Pomocí směrnic (ke stažení v seznamu dole na stránce)

  • Směrnice č. 60.43/12 Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií
  • Směrnice Typy akcí ve finančním informačním systému pro daný rok

  Dokumenty

  Aktualizováno: 6.5.2024 17:35, Autor: Jakub Staś

  ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
  A/V/961/4/2024Stanovení výše základního doktorského stipendia a doktorského stipendia za pedagogické aktivity pro rok 202401.01.202431.12.2024
  FCHT/150/1/2024FCHT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.202431.12.2026
  FCHT/150/2/2024FCHT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
  FTOP/251/1/2024FTOP: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů na podporu studijních pobytů v zahraničí01.01.202431.12.2026
  FTOP/251/2/2024FTOP: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
  FPBT/352/2/2024FPBT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.2024
  FPBT/352/1/2024FPBT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
  FCHI/1/2024FCHI: Výnos k přiznání mimořádného doktorského stipendia souvisejícího s internacionalizací studia na VŠCHT Praha01.01.2024
  FCHI/2/2024FCHI: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
  A/V/961/22/2023Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro ročník 2024/202520.11.202331.03.2025
  A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/2024 (včetně dodatku č. 1 - vyhlášení 2. kola SIGA)22.11.202231.03.2024
  A/N/961/6/2023Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha06.06.2023
  A/V/961/12/2023Přiznání stipendií 2023/202411.09.202308.09.2024
  formulářSociální stipendium - žádost
  Stipendijní řád VŠCHT Praha 11.07.2017
  A/N/961/5/2023Grantový řád VŠCHT Praha06.06.2023
  60.43/12Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií28.06.2012
  A/S/962/1/2024Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 202402.04.2024
  A/S/962/2/2023Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 202324.01.2023

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha
  na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi