Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Studijní povinnosti
iduzel: 40771
idvazba: 89048
šablona: stranka
čas: 12.7.2024 21:53:43
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40771
idvazba: 89048
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/studijni-povinnosti'
iduzel: 40771
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40771
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studijní povinnosti

Práva a povinnosti studenta VŠCHT Praha obecně naleznete ve článku 3 a 4 SZŘ (Studijního zkušebního řádu). Práva a povinnosti doktoranda VŠCHT Praha dále detailně k prostudování viz článek 9 a část šestá SZŘ - viz sekce dokumenty.

Osa doktorského studia (pouze příklad)

Osa doktorského studia

Náplň studia

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, vždy dle individuálního studijního plánu (ISP) schváleného oborovou radou a děkanem. ISP předepisuje studijní předměty, pro které stanovuje termíny složení zkoušek, stanovuje téma pro systematické řešení konkrétního vědeckého úkolu v oblasti výzkumu nebo vývoje, které má být završeno vypracováním a obhajobou dizertační práce, nejméně tři tematické okruhy základní části státní doktorské zkoušky (více informací viz stránka závěr doktorského studia) a může předepisovat i další tuzemské a zahraniční studium. Po dohodě s vedoucím školicího pracoviště se student může podílet na pedagogické činnosti VŠCHT Praha. Zatížení pedagogickou činností (vedení cvičení, laboratoří, konzultace bc. a dipl. prací) musí student uvážlivě stanovit po dohodě se školitelem s ohledem na náročnost dizertačních projektů. 

Docházka

Při prezenční formě studia student DSP studuje a účastní se vědecké a případně pedagogické práce na VŠCHT Praha v rozsahu 40 hod. týdně, pokud není se školitelem dohodnuto jinak, a má možnost ucházet se o stipendium z prostředků VŠCHT Praha, fakult, pracovišť uskutečňujících DSP nebo jiných zdrojů. Student DSP má v akademickém roce nárok na celkem 30 pracovních dnů prázdnin po schválení termínu školitelem a s možností přesunu volna nebo jeho části do dalšího akademického roku.
Evidenci přítomnosti vlastní nebo kolegů je možno sledovat v Infsys (Evidence přítomnosti či Zjištění přítomnosti). Dovolené/osobní či studijní volno (např. formou práce mimo budovy školy) se v případě pracovního poměru zaznamenávají v systému OKBase.
Přístup do budov VŠCHT je možný i o víkendech, svátcích či v nočních hodinách. Tuto skutečnost je třeba ale nahlásit na vrátnici a prokázat se písemným povolením od vedoucího příslušného ústavu.

Doba studia

Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky a je stanovena v rozhodnutí o akreditaci DSP. Maximální doba studia v DSP je standardní doba studia zvětšená o tři roky, po které ovšem student ztrácí nárok na stipendium a prezenční studium je mu změněno na studium kombinované. Do započítávání standardní doby studia a do maximální doby studia se nezapočítává doba, na kterou bylo studentovi přerušeno studium z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 6 SZŘ (zdravotní důvody a rodičovství - přesně viz sekce dokumenty). Časová platnost splněných zkoušek není v současných předpisech nijak omezena.

Požadavky oborových rad:

Každá fakulta má své specifiké podmínky  a požadavky ke studiu (viz box nebo sekce Dokumenty)

Studijní povinnosti

 1. Plnění předmětů (povinně 4) dle schváleného ISP, výběr se liší dle studijních programů (Splnění studijní části ISP prokáže student DPS vykonáním zkoušek, jejichž výsledek zapisuje zkoušející do výkazu o studiu ("prospěl/a" a "neprospěl/a").)
 2. Plnění požadavků oborových rad (viz předchozí odstavec)
  1. Obecně je k připuštění k obhajobě dizertační práce nutné odevzdat seznam s minimálně dvěma spoluautorskými články nejlépe v recenzovaném impaktovaném periodiku (viz požadavky jednotlivých oborových rad).
  2. Průběžně či na začátku kalendářního roku (nejpozději do konce února) je nutno veškeré publikační aktivity vkládat do elektronické evidence výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací OBD. Každý student se musí informovat, zda je nutné, aby do systému OBD výsledky zakládal sám nebo je na jeho ústavu pověřena k této činnosti jedna osoba.
 3. Anglická konference
  1. Každý student DSP je povinen se během studia, zpravidla do konce druhého ročníku, zúčastnit vědecké konference studentů na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v anglickém jazyce.
  2. Odbornou a jazykovou úroveň přednášky a diskuse hodnotí komise, kterou jmenuje děkan. V případě hodnocení „neprospěl/a“ může student opakovat nejdříve za 4 měsíce a nejvýše dvakrát.
  3. Datum konání a konkrétní náležitosti přihlášky i odborné přednášky vypisují i upravují fakulty zvlášť. Stačí se informovat na děkanátě Vaší fakulty. Přihlášku naleznete níže v sekci dokumenty.
  4. Na FCHI je možné nahradit tuto povinnost přednesením minimálně 10 minutovou přednáškou v angličtině na mezinárodní konferenci. Je potřeba podat žádost, více informací zde.
 4. Základní část státní doktorské zkoušky
  1. Základní část SDZ je teoretická ústní zkouška ověřující znalosti z odborných předmětů, kterou student skládá v termínu předcházejícím obhajobě disertační práce (zpravidla ve 3. ročníku studia).
  2. Skládá se ze tří tematických okruhů, které student vybírá po dohodě se školitelem a v návaznosti na svůj ISP. Tematické okruhy je třeba uvést jak při vyplňování hodnocení v systému e-doktorand (zpravidla po 2. ročníku), tak v přihlášce k základní části SDZ.
  3. Základní část SDZ může student vykonat až po splnění všech zkoušek v ISP a konference v anglickém jazyce.
  4. Přihlášku je nutné dát k doporučení školiteli a odevzdat na příslušný děkanát, který oznámí termín zkoušky studentovi nejpozději 1 měsíc před jejím konáním.
  5. Trvání základní části SDZ by nemělo přesáhnout dobu 1 hodiny a po dohodě se zkušební komisí je možné zkoušku vykonat v jazyce českém, slovenském či anglickém.
  6. Výsledek z jednotlivých tematických okruhů v rámci základní části SDZ a celkový výsledek základní části SDZ a rovněž tak výsledek závěrečné části SDZ se vyjadřují hodnocením: „prospěl/a" a „neprospěl/a".
  7. Hodnocení SDZ zkušební komisí je neveřejné.
  8. Je-li výsledek z jednoho či více tematických okruhů základní části SDZ „neprospěl/a", je celkový výsledek zkoušky „neprospěl/a" a student musí opakovat celou základní část SDZ. Student má právo základní část SDZ opakovat pouze jednou, nejdříve však za 3 měsíce po neúspěšné zkoušce. Více viz SZŘ, článek 38 (viz sekce dokumenty).
  9. Okruhy ke státním doktorským zkouškám (viz sekce dokumenty)
  10. Přihláška k základní části SDZ (viz sekce dokumenty)
 5. Zahraniční stáž/zkušenost
  1. Nedílnou součástí studijních povinností je i absolvování studijního pobytu na zahraniční instituci v délce minimálně jednoho měsíce, přičemž tento požadavek lze splnit i sérií kratších odborných pobytů, jejichž doby trvání se sčítají.
  2. Tuto studijní povinnost lze naplnit i přímou účastí na mezinárodním projektu či prací v mezinárodní výzkumné skupině, pokud jsou výsledky publikovány v mezinárodním periodiku nebo prezentovány odborné veřejnosti v zahraničí jiným způsobem.
 6. Součástí studia může být pedagogická činnost doktorandů. Podmínky pedagogické činnosti doktorandů upravují výnosy rektora a příslušného děkana (viz sekce dokumenty na stránce Finance)
 7. Plnění veškerých studijních povinností a získané výsledky (jako jsou publikace, patenty, účast na konferencích atd.) se každoročně zadávají do systému e-doktorand v rámci výročního hodnocení.
  1. Na konci každého ročníku (nejpozději 30 dnů před koncem aktuálního ročníku studia) je student DSP  povinen předložit školiteli prostřednictvím modulu e-doktorand výroční zprávu.
  2. Pozor! Výše bodového hodnocení ovlivňuje část vypláceného stipendia, proto je třeba věnovat vyplnění tohoto formuláře pozornost a v průběhu roku se věnovat předepsaným aktivitám a povinnostem. Úplný přehled bodového hodnocení a obecné pokyny lze najít zde.
  3. Při nedodržení termínu je studentovi připsáno bodové hodnocení 0 a věc je dále řešena se školitelem a proděkanem pro VaV příslušné fakulty.

Změny v průběhu studia

Změna školitele

Při změně školitele je třeba se domluvit jak se stávajícím, tak s nově navrženým školitelem. Při vzájemné shodě pak student podává žádost na děkanátu příslušné fakulty, která je pak následně potvrzena stávajícím i nově navrženým školitelem, vedoucím ústavu a v poslední řadě děkanem fakulty. Žádost a další informace jsou k dispozici na děkanátu fakult.

Změna tématu dizertační práce

Změna tématu by měla být jasná do dvou let od započetí studia DSP. Ovšem stává se, že je třeba i drobně doplnit či zpřesnit téma později již při psaní dizertační práce. Při změně tématu je třeba vyplnit žádost, která je k dispozici opět na děkanátu příslušné fakulty na studijním referátu. Při změně je nutno uvést, kromě starého i nového tématu, odůvodnění změny. K žádosti se dále vyjadřuje školitel, vedoucí ústavu, oborová rada a děkan fakulty. 

Změna formy studia

Student prezenční formy studia v DSP, kterému uplynula standardní doba studia a který dosud studium neukončil, může požádat děkana o přestup do kombinované formy studia, nebo je mu studium ukončeno (čl. 14 odst. 2 SZŘ - viz sekce dokumenty). O převedení studia z prezenční na kombinovanou formu rozhoduje děkan na základě odůvodněné písemné žádosti studenta.

 • Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia (viz sekce dokumenty)

Přerušení studia

O přerušení studia rozhoduje děkan na základě odůvodněné písemné žádosti studenta. Důvody k přerušení studia ze strany studenta jsou zejména:

 • zdravotní
 • sociální a ekonomické
 • těhotenství, porod či rodičovství,
 • reprezentace České republiky ve sportovním odvětví nebo příprava na ni,
 • jiné závažné osobní nebo rodinné
 • v případech hodných zvláštního zřetele.

Nejdelší celková doba přerušení studia je doba, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne limit maximální doby studia. V případě studenta DSP lze povolit přerušení studia kdykoliv v průběhu studia po předložení výkazu o studiu, vyjádření školitele a vedoucího školicího pracoviště. Vyjádření školitele a vedoucího školicího pracoviště není nutné předkládat v případě žádosti o přerušení studia z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a c). Více viz článek 12 SZŘPřerušení ve standardní době studia zkracuje dobu nároku na vyplácení stipendia. Standardní doba studia se o dobu přerušení neprodlužuje s výjimkou přerušení podle SZŘ čl. 12, odst. 6 a 13 (zdravotní důvody a rodičovství - přesně viz sekce dokumenty). 

 

Další informace: Studijní předpisy 
                                    Studijní referáty

Dokumenty

Aktualizováno: 26.6.2024 12:15, Autor: Jakub Staś

Požadavky oborových rad

 • FCHT (z 28. 3. 2024)
 • FTOP (z 1. 9. 2023)
 • FPBT (z 9. 2. 2024)
 • FCHI (z 25. 5. 2024)
×

Pozor! Výplata základního stipendia je podmíněna plněním studijních povinností, viz tato stránka.

×


ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
FCHTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHT28.03.2024
FTOPPožadavky na publikační aktivitu studentů DSP - od 1. 9. 202301.09.2023
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FPBT09.02.2024
FCHIRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHI1.1.2024

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi