Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Granty - info pro doktorandy
iduzel: 40776
idvazba: 43740
šablona: stranka_submenu
čas: 6.6.2023 05:10:30
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40776
idvazba: 43740
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/granty'
iduzel: 40776
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40776
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty - info pro doktorandy

Interní školní granty

Pro ukládání důležitých dokumentů k řešení všech grantů slouží aplikace Granty a projekty v MIS (Manažerském informačním systému VŠCHT Praha). Doktorandi jsou vedeni k tomu, aby aplikaci GaP používali již při řešení interních studentských grantů.

 • kategorie A: Studentský vědecký projekt (zkráceně „vědecký projekt“, též „VIGA“).

  • A1: Oborový studentský vědecký projekt je vědecký projekt základního či aplikovaného výzkumu, do jehož řešení je zapojen kolektiv studentů prezenční formy studia DSP spolu se svými školiteli. O tento typ vědeckého projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP a jejich školitelů (případně školitelů-specialistů nebo konzultantů) vždy pro konkrétní studijní program/obor. Maximální výše stipendia studentů DSP i odměn pro jejich školitele v rámci oborového studentského vědeckého projektu závisí na výsledcích odborné činnosti studentů DSP za akademický rok předcházející roku vyhlášení grantové soutěže (tzv. výroční hodnocení) – rozhodující je dosažená výše tzv. hodnoty kritéria (viz bodové hodnocení v systému e-doktorand/rok+1). Na základě hodnocení dle bodů v e-doktorandovi lze získat minimálně 500 a maximálně 4 000 Kč měsíčně k základnímu stipendiu.

  • A2: Badatelský studentský vědecký projekt je vědecký projekt základního či aplikovaného výzkumu, jehož cílem je prohloubení tvůrčích a publikačních aktivit studentů DSP v rámci programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Jedná se o vědecký projekt, který je řízen a koordinován samotnými studenty prezenční formy DSP, kteří tak získají cenné praktické zkušenosti s přípravou návrhů projektů, jejich řešením a prezentací dosažených výsledků. Získané zkušenosti mohou v budoucnu uplatnit při získávání prostředků pro účelovou podporu vědy, výzkumu a inovací od tuzemských i zahraničních poskytovatelů (grantových agentur). O tento typ vědeckého projektu žádá student prezenční formy DSP programů/oborů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha, který splňuje podmínky dle čl. 8, odst. 4, Grantového řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Členy řešitelského kolektivu mohou dále být studenti DSP a magisterských studijních programů akreditovaných v rámci VŠCHT Praha. Členy řešitelského týmu jsou vždy akademičtí pracovníci (školitelé, školitelé-specialisti či konzultanti) zúčastněných studentů. Počet studentů – členů řešitelského kolektivu nesmí být menší než počet akademických pracovníků – členů řešitelského kolektivu po celou dobu řešení projektu
    

Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému vědeckému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha (viz dokumenty na konci stránky). 

Pozor! Každá fakulta může mít své vlastní limity a předpisy, které jsou zveřejněny nejpozději k datu zahájení podávání přihlášek. Student je povinen dodržet v přihlášce i takto zveřejněné fakultní limity!

Fakultní limity najdete po přihlášení v detailu soutěže v aplikaci IGA, případně na webových stránkách fakult (FCHTFTOPFPBTFCHI)

Výše plánovaných stipendií se pro studentský badatelský projekt A2 neodvíjí od bodových hodnot dle výročního hodnocení.

Vnitřní norma č. 20.33/17
Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha

 • kategorie B: Studentský společenský projekt (zkráceně „společenský projekt“, též „SIGA“) - v rámci studentské grantové soutěže VŠCHT Praha jsou finančně podporovány společenské projekty, které mohou zahrnovat: kulturní a společenské aktivity, vzdělávací a presentační aktivity, sportovní aktivity. Společenské projekty jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha a jejích fakultách. Na řešení projektu se mohou formou bezúplatné spolupráce podílet interní zaměstnanci VŠCHT Praha nebo externí pracovníci.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit studentskému společenskému projektu, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha .

Vnitřní norma č. 20.34/15 Zásady studentské grantové soutěže na podporu kulturních, společenských, presentačních, vzdělávacích a sportovních aktivit studentů na VŠCHT Praha

 • kategorie C: Pedagogický projekt studentů a akademických pracovníků (zkráceně „pedagogický projekt“, též „PIGA“).

  • C1: Inovační pedagogické projekty jsou určeny pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů. Inovační pedagogický projekt může zahrnovat: inovaci předmětů stávajících studijních programů, inovaci oborů stávajících studijních programů, tvorbu a inovaci studijních materiálů multimediálního charakteru a dalších studijních opor pro studenty a akademické pracovníky VŠCHT Praha, studenty a učitele středních a základních škol, tvorbu a inovaci kurzů dalšího vzdělávání.

  • C2: Celoškolský pedagogický projekt je projekt, jehož cílem je získávání, posílení a rozvoj praktických pedagogických dovedností a zkušeností studentů doktorských studijních programů (dále jen „studenti DSP“) v rámci programů/oborů akreditovaných na VŠCHT Praha. O tento typ pedagogického projektu žádá akademický pracovník VŠCHT Praha pro skupinu studentů DSP.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit pedagogickému projektu studentů a akademických pracovníků, se stanovují pro každý rok v souladu s Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha .

Vnitřní norma č. 20.35/17 Zásady grantové soutěže na podporu pedagogických projektů studentů a akademických pracovníků na VŠCHT Praha

Termíny

Konkrétní termíny je potřeba si vždy hlídat v příslušném dokumentu pro akademický rok: Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha

Orientační termíny:

 

Zveřejnění Grantového řádu a Zásad IGA

konec listopadu

Vyhlášení interní grantové soutěže

konec prosince

Podávání interních grantů

konec ledna

Počátek řešení grantů

1. 3.

Ukončení finanční podpory

31. 12.

Podání závěrečné zprávy

polovina února násl. roku

 
Více informací, KONKRÉTNÍ TERMÍNY PRO DANÝ ROK, podmínky soutěže, náležitosti žádosti i manuál vkládání IGA naleznete na stránkách náležejícím IGA. Podmínky hospodaření, vyplácení stipendií pro doktorandy a odměn pro zaměstnance naleznete v prezentaci EO.

Ostatní granty

Doktorandi nemohou podávat přihlášky, ale mohou se zapojit do řešení. Nezapomeňte se informovat u svého školitele na možnosti zapojení.

GA ČR
Vyhlašuje každý rok Grantová agentura České republiky.

TA ČR
Vyhlašuje každý rok Technologická agentura České republiky. Programy: Alfa, Delta, Epsilon, Zéta, Centra kompetence.

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. Tato věková hranice může být pro člena/členku řešitelského týmu posunuta o dobu strávenou na mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobou nemocí či jiným podobným důvodem.

NAKI
Jedná se o program Ministerstva Kultury – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Uchazečem mohou být pouze výzkumné instituce.

OPVVV
Jedná se o výzvu MŠMT – Podpora excelentních týmů. V současné době je výzva ukončena.

Aktualizováno: 17.5.2023 00:30, Autor: Jan Vališ

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/202422.11.202231.03.2024
A/N/961/2/2022Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha22.11.2022
A/N/961/6/2021Grantový řád VŠCHT Praha22.11.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi