Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Zájemci o doktorské studium → FAQ zájemců o studium
iduzel: 57571
idvazba: 74973
šablona: stranka_ikona
čas: 12.7.2024 21:42:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 57571
idvazba: 74973
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zajemci-o-phd/casto-kladene-otazky-zajemcu-o-studium'
iduzel: 57571
path: 1/50375/50376/51163/51210/57571
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

FAQ zájemců o studium

Na této stránce se snažíme odpovědět nejčastější dotazy zájemců o doktorské studium. Existují ale i 

 

Použité zkratky:

 • DSP - doktorský studijní program (popř. množné číslo)
 • ISP - individuální studijní plán

 

Přijímací řízení

Kdy a jak se mohu přihlásit na doktorské studium?

Termíny k podání přihlášky jsou zveřejňovány na příslušné stránce tohoto webu. O případné možnosti podání přihlášky ke studiu mimo vypsané termíny se informuj na děkanátu fakulty.

Co všechno musí být v přihlášce na doktorské studium?

Nejdříve musíš začít založením nové přihlášky v elektronického informačního systému. Poté k této přihlášce přiložíš povinné přílohy. Na děkanát fakulty, kam se hlásíš na doktorské studium, doneseš:

 • Formulář z elektronického informačního systému s podpisem tvého budoucího školitele,
 • Posudek o zdravotní způsobilosti (formulář v elek. inform. systému)
 • Životopis,
 • Doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi,
 • Seznam publikací,
 • Seznam ostatních výsledků odborné činnosti,

Pro double degree ještě navíc:

 • Potvrzení o úrovni angličtiny, alespoň B2,
 • Motivační dopis v AJ.
Jsem v posledním ročníku magisterského studia, jak mám vyplnit dosažené vzdělání?

Vyplňte bakalářské studium i magisterské studium, u magisterského studia uveďte předpokládaný rok dokončení.

Jak mám doložit přehled publikací / odborné činnosti / praxi, když žádnou nemám?

Stačí uvést, že nic z toho nemáte.

Kdo musí být vedoucím práce, když chci dělat doktorát na Akademii věd ČR?

Pokud má vedoucí práce akademický úvazek na VŠCHT Praha, pak může být školitelem, pokud je nositelem min. titulu docent. Pokud není docent, ale má Ph.D., pak musí být pro dané téma schválen Vědeckou radou příslušné fakulty.

Pokud má vedoucí práce úvazek jen na Akademie věd, pak mohou nastat dvě situace:

 • Dotyčný ústav AV ČR má s daným studijním programem uzavřenou „Dílčí dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů“. Pak vedoucí práce může být školitelem s podmínkami na jeho tituly odpovídajícími bodu výše.
 • Dotyčný ústav AV ČR nemá s daným studijním programem uzavřenou „Dílčí dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů“. Pak vedoucí práce z daného ústavu AV ČR může figurovat pouze jako školitel-specialista a student musí mít formálně přiřazeného školitele z příslušného ústavu na VŠCHT Praha.

Co mě čeká při studiu

Jaké budou mé studijní povinnosti? Kdy je mám plnit?

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, vždy dle individuálního studijního plánu (ISP) schváleného oborovou radou a děkanem. V průběhu studia musí student složit předepsané zkoušky z odborných studijních předmětů DSP podle schváleného ISP.

Nedílnou součástí studia je aktivní účast na odborných konferencích v Čechách i zahraničí. Od akademického roku 2020/2021 musí doktorand vyjet do zahraničí minimálně na 30 dní.

Každý student DSP je povinen se během studia, zúčastnit vědecké konference doktorandů na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v anglickém jazyce. Více informací zde.

Na konci každého ročníku je student DSP do stanoveného termínu povinen předložit školiteli prostřednictvím aplikace e-doktorand výroční zprávu. Termín vyplnění e-doktoranda máš uvedený po přihlášení do aplikace e-doktorand.

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou dizertační práce. Základní část SDZ je teoretická ústní zkouška ověřující znalosti z odborných předmětů, kterou student skládá v termínu předcházejícím obhajobě dizertační práce. Skládá se ze tří tematických okruhů, které student vybírá po dohodě se školitelem a v návaznosti na svůj ISP. Obhajoba práce je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy po předložení dizertační práce. K připuštění k obhajobě dizertační práce je nutné odevzdat seznam s minimálně dvěma spoluautorskými články nejlépe v recenzovaném impaktovaném periodiku (každá fakulta má jiné podmínky pro připuštění k obhajobě, je dobré si je dohledat pro svou fakultu).

Předpokládá se, že student vykoná zkoušky ze všech předmětů ISP nejpozději do konce 2. ročníku studia (předpoklad je obsažen ve výnosu, který stanovuje základní doktorské stipendium). Každý student DSP je rovněž povinen se, zpravidla do konce 2. ročníku, zúčastnit vědecké konference doktorandů. Nejpozději v závěru 2. ročníku studia si musí student vybrat 3 tematické okruhy, z nichž bude skládat SDZ. Předpokládá se, že student složí SDZ na konci 3. ročníku doktorského studia.

Budu si moci zažádat o grant z Interní grantové agentury (IGA), když budu mít částečný úvazek na Akademii věd ČR?

Ano, o grant z IGA lze zažádat, pokud jsi studentem prezenční formy doktorského studijního programu akreditovaného v rámci VŠCHT Praha:

 • kde VŠCHT Praha je současně školícím pracovištěm nebo
 • kde školícím pracovištěm není VŠCHT Praha, ale jiné výzkumné pracoviště (obvykle Akademie věd ČR), a to na základě dohody s VŠCHT Praha. Podmínkou účasti studenta je, že nejméně 50 % bodů, které získal za publikační činnost dle metodiky použité k výročnímu hodnocení odborné činnosti studentů DSP na VŠCHT Praha (aplikace e-doktorand), pochází z jeho publikačních aktivit s uvedením afiliace k VŠCHT Praha, a to k rozhodnému datu zveřejněnému ve výnosu rektora „Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha“ pro daný ročník soutěže.

Pokud je školící pracoviště mimo VŠCHT Praha a nedojde k dohodě stran o vykazování publikačních aktivit, pak žádat nelze.

Budu muset v průběhu doktorátu vyjet do zahraničí a případně na jak dlouho?

Ano, vyjet do zahraničí je povinnost. Je to nově zavedená podmínka platná od akademického roku 2020/2021. Minimální doba výjezdu je 30 dní. Tato doba nemusí být v kuse a lze ji kombinovat i se zahraničními konferencemi nebo splnit sérií kratších odborných pobytů, jejichž doby trvání se sčítají. Tuto studijní povinnost lze naplnit i přímou účastí na mezinárodním projektu či prací v mezinárodní výzkumné skupině, pokud jsou výsledky publikovány v mezinárodním periodiku nebo prezentovány odborné veřejnosti v zahraničí jiným způsobem.

Je možné si z ISP vyškrtnout předmět, který už nechci plnit, případně jakým způsobem?

Možné to je, ale není to automatické (není na to "nárok").

Student musí podat „Žádost“ o zrušení předmětu a uvést důvod. Žádost musí být podepsána školitelem, vedoucím ústavu a předsedou oborové rady a poté předána na děkanát ke schválení děkanovi.

Jsou nějaké nestudijní aktivity, do kterých se mohu na VŠCHT Praha zapojit?

Máme mnoho možností! Začni tím, že navštívíš stránku Aktivních lidí a spolků na VŠCHT, ta sdružuje všechny nestudijní aktivity, ke kterým se můžeš přidat na naší škole. Ať už se to týká zapojení do poradního orgánu studentské části akademického senátu nebo různých kulturních a uměleckých spolků. Nenašel sis tam svůj spolek? Podej si registraci na svůj spolek přes aktivni.vscht.cz!

Obživa (a všechno o financích)

Budu mít v průběhu doktorátu stále nárok na studentské slevy/výhody, případně na jaké?

Status studenta budeš mít po celou dobu studia, ale ISIC si můžeš prodlužovat jen po dobu prezenčního studia (obvykle 4 roky od nástupu do studia). Zároveň je ale mnoho slev a výhod zastropováno 26 lety věku - to je potřeba ověřit u každého poskytovatele slev. Typicky např. slevy v dopravě lze využívat během doktorského studia, ale jen do 26 let. Do 28 let si můžeš uplatňovat nároky na slevy při podávání daňového přiznání, pokud jsi v prezenční formě DSP studia. Někde jsou ale slevy pro studenty bez ohledu na věk.

Když nebudu mít úvazek, budu si muset platit zdravotní a sociální pojištění sám/a?

Od 1. ledna 2018 začala platit změna v zákoně č. 48/1997 Sb., která říká, že pokud studujete ve svém prvním doktorském programu a prezenční formu studia, je za doktorandy zdravotní pojištění hrazeno. Ale pouze pokud nemáš pracovní úvazek – pokud úvazek budeš mít, pak je zdravotní pojištění hrazeno z něj výpočtem.

Nad 26 let jsi povinnen skutečnost, že za tebe hradí pojištění stát z důvodu doktorského studia, nahlásit své zdravotní pojišťovně. VŠCHT Praha by tuto skutečnost měla hlásit za tebe, ale je dobré si to ověřit na svém děkanátu či přímo v tvojí zdravotní pojišťovně.

V případě, že úvazek na VŠCHT Praha (či kdekoli jinde) ukončíš, a nemáš jiný, musíš tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně. Pojištění pak bude (při splnění podmínky v prvním odstavci) hrazeno opět státem.

Mimochodem, většina zdravotních pojišťoven svým pojištěncům dnes nabízí elektronický přístup ke svým údajům (něco jako internetové bankovnictví), kde si člověk může zkontrolovat, jaké údaje a platby u něj pojišťovna aktuálně eviduje.

Sociální pojištění není povinné, nemusíš ho platit (lze ho ale platit dobrovolně) ani nemusíš nic nikde hlásit. Sociální pojištění se ti bude platit, pokud budeš mít pracovní úvazek.

Mohu i během doktorátu stále bydlet na kolejích?

Ano, během doktorského studia máš stále status studenta a můžeš tak dále za zvýhodněnou cenu bydlet na kolejích.

Jaká je výše základního doktorského stipendia? Jaká další stipendia lze získat?

Základní doktorské stipendium je vyměřeno na 7 700 Kč/měsíc. Pokud vykonáváš pedagogické aktivity, měla by ti k tomu stipendiu přibýt ještě částka 3 500 Kč/měsíc. Základní doktorské stipendium se ti může snižovat na základě (ne)plnění tvého individuálního studijního plánu, jak je dáno výnosem, který lze najít pro příslušný rok v seznamu výnosů VŠCHT Praha (Stanovení výše základního doktorského stipendia). 

Pro kalendářní rok 2023 se výše základního doktorského stipendia od 1. 6. 2023 navyšuje o 2 900 Kč měsíčně studentům splňujícím podmínky dané výnosem rektora:

 1.  Student je v okamžiku zařazení do oborového studentského vědeckého projektu zapsán v  1 . ročníku nebo 2. až 4. ročníku studia a dosáhl hodnoty schváleného kritéria (počet bodů/(hodnocený ročník+1)) z výročního hodnocení v systému e-doktorand k 30. 11. 2022 vyšší nebo rovné 2,00.
 2. Student je v příslušném měsíci členem řešitelského týmu běžícího oborového studentského vědeckého projektu.
Jaká je pracovní doba doktoranda? Budu mít nárok na prázdniny nebo dovolenou?

Pracovní doba doktoranda je stanovena na 40 hodin týdně a máš k tomu nárok na 30 dní prázdnin. Pracovní dobu lze upravit, po domluvě se svým školitelem.

Aktualizováno: 10.4.2024 23:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi