Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61067
idvazba: 72390
šablona: stranka_ikona
čas: 29.3.2023 03:37:26
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61067
idvazba: 72390
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 61067
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/61067
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

FAQ

Na této stránce se snažíme odpovědět nejčastější dotazy již studujících doktorandů. Existují ale i 

 

 

Použité zkratky:

  • DSP - doktorský studijní program (popř. množné číslo)
  • ISP - individuální studijní plán

 

Co mě čeká při studiu

Jaké budou mé studijní povinnosti? Kdy je mám plnit?

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, vždy dle individuálního studijního plánu (ISP) schváleného oborovou radou a děkanem. V průběhu studia musí student složit předepsané zkoušky z odborných studijních předmětů DSP podle schváleného ISP.

Nedílnou součástí studia je aktivní účast na odborných konferencích v Čechách i zahraničí. Od akademického roku 2020/2021 musí doktorand vyjet do zahraničí minimálně na 30 dní.

Každý student DSP je povinen se během studia, zúčastnit vědecké konference doktorandů na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v anglickém jazyce.

Na konci každého ročníku je student DSP do stanoveného termínu povinen předložit školiteli prostřednictvím aplikace e-doktorand výroční zprávu. Termín vyplnění e-doktoranda máš uvedený po přihlášení do aplikace e-doktorand.

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou dizertační práce. Základní část SDZ je teoretická ústní zkouška ověřující znalosti z odborných předmětů, kterou student skládá v termínu předcházejícím obhajobě dizertační práce. Skládá se ze tří tematických okruhů, které student vybírá po dohodě se školitelem a v návaznosti na svůj ISP. Obhajoba práce je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy po předložení dizertační práce. K připuštění k obhajobě dizertační práce je nutné odevzdat seznam s minimálně dvěma spoluautorskými články nejlépe v recenzovaném impaktovaném periodiku (každá fakulta má jiné podmínky pro připuštění k obhajobě, je dobré si je dohledat pro svou fakultu).

Předpokládá se, že student vykoná zkoušky ze všech předmětů ISP nejpozději do konce 2. ročníku studia (předpoklad je obsažen ve výnosu, který stanovuje základní doktorské stipendium). Každý student DSP je rovněž povinen se, zpravidla do konce 2. ročníku, zúčastnit vědecké konference doktorandů. Nejpozději v závěru 2. ročníku studia si musí student vybrat 3 tematické okruhy, z nichž bude skládat SDZ. Předpokládá se, že student složí SDZ na konci 3. ročníku doktorského studia.

Promoce: kdy a kde se konají? Kolik mohu pozvat lidí?

Doktorské promoce se konají jednou ročně a to obvykle ve druhé polovině června v Betlémské kapli, Praha 1. Počet hostů, není-li uvedeno jinak, není omezen.

Jaké je rozhodné datum obhajoby pro zařazení absolventa do nadcházející promoce?

Aby mohl být absolvent zařazen do promoce, je nutné, aby samotná obhajoba proběhla do konce předchozího měsíce. Tedy pokud jsou promoce v červnu, zařazujeme všechny absolventy, kteří obhájili do konce května.

Nemohu se účastnit promocí, mohu si vyzvednout diplom mimo promoci?

Standardně je diplom vydáván absolventům doktorského studia při slavnostní promoci, kde zároveň skládají slib absolventa. V mezičase mezi úspěšnou obhajobou a vydáním diplomu při promoci obvykle pro úřední účely jako doklad slouží a postačuje Dodatek k diplomu (v ČJ a AJ) a Rozhodnutí o udělení titulu, obojí vydané děkanem fakulty. V případě, že tyto doklady nepostačují, nebo má absolvent jiné závažné důvody, pro které se promoce nemůže zúčastnit či potřebuje vydání diplomu před termínem promoce, může požádat o dřívější vydání. Diplom je pak možné vyzvednout po předchozí dohodě na Oddělení pro výzkum a transfer technologií, konkrétně u paní Mgr. Veroniky Popové.

IGA - Dotazy ke studentským vědeckým projektům

Kdy probíhá soutěž vědeckých studentských projektů?

Soutěž probíhá každoročně. Je vyhlašována koncem listopadu výnosem rektora „Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha“ pro konkrétní ročník, začátek podávání přihlášek bývá začátkem prosince a deadline pro podávání grantových přihlášek bývá v polovině ledna. Přesné termíny jsou stanoveny aktuálním výnosem rektora.

Kdy se dozvím podmínky nadcházející soutěže IGA?

Každoročně vychází výnos rektora „Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha“ pro nadcházející ročník (dále jen Vyhlášení IGA). V něm jsou všechny termíny i potřebné informace k danému ročníku soutěže. Zadávací dokumentaci k IGA tvoří dále vnitřní normy „Zásady studentské grantové soutěže pro podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha“ a Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze“. Oba dokumenty jsou vždy uloženy na webu zde.

Kdy a jak se dozvím výsledky soutěže a hodnocení přihlášky projektu?

Výsledky jsou zveřejněny dle data ve Vyhlášení IGA, standardně na konci února. Podpořené projekty jsou následně viditelné na této stránce a jejich řešitelé se po udělení souhlasu se smluvními podmínkami řešení projektu dozví číslo zakázky (fondu), z něhož jim je umožněno čerpání finančních prostředků na řešení projektu. Navrhovatelé neúspěšných projektů naleznou zpětnou vazbu v informačním systému přímo u podaného projektu.

Může se o IGA projekt hlásit i doktorand z AV ČR?

Dle čl. 8 Grantového řádu může přihlášku podat pouze student prezenční formy studia, případně i z jiného výzkumného pracoviště (smluvní ústav dle platné akreditace DSP), avšak nejméně 50 % bodů, které získal za publikační činnost, musí pocházet s uvedením afiliace k VŠCHT Praha.

Co musím udělat proto, abych po zveřejnění úspěšného výsledku mohl začít čerpat finance na řešení projektu? (pozor, bude od nového ročníku jinak – elektronické přijetí realizace a odsouhlasení smluvních podmínek)

Pro umožnění čerpání schválených finančních prostředků je nutné, aby úspěšný navrhovatel projektu odsouhlasil smluvní podmínky (Smlouvu o podmínkách řešení studentského vědeckého projektu IGA), následně je mu zpřístupněna zakázka projektu (fond) ve finančním informačním systému (iFIS).

Kdy a kde se dozvím číslo fondu (účtu), z něhož mohu čerpat finance na řešení projektu?

Doposud bylo číslo fondu uvedeno ve smlouvě o podmínkách řešení projektu IGA, od ročníku soutěže 2023 bude číslo fondu uvedeno přímo u projektu v novém informačním systému pro evidenci projektů a zakázek.

Může IGA projekt podávat student, který není v českém programu?

Ano může, pokud je to student VŠCHT Praha v prezenční formě studia a splňuje podmínky čl. 8 Grantového řádu.

Může být do řešitelského týmu badatelského vědeckého projektu zařazen externista bez úvazku na VŠCHT Praha?

Pokud je školitel hlavního řešitele ze smluvního ústavu dle platné akreditace, jedná se o jediný případ, kdy může být do řešitelského týmu zařazen externista bez úvazku na VŠCHT PrahaDle čl. 8 Grantového řádu může přihlášku podat pouze student prezenční formy studia, případně i z jiného výzkumného pracoviště (smluvní ústav dle platné akreditace DSP), avšak nejméně 50% bodů, které získal za publikační činnost, musí pocházet s uvedením afiliace k VŠCHT Praha.

Je mi jasné, že při podání mezifakultní přihlášky se posuzuje projekt podle pravidel obou fakult. Jak je to ale v případě, limitů na maximální výši finančních prostředků? Má se potom financování projektu řídit podle limitů té fakulty, která je má nižší, nebo se financování posuzuje z pohledu fakulty hlavního řešitele?

Hlavní řešitel podá projekt na své fakultě tak, aby splňoval všechny její limity. Stipendium spoluřešitele naplánuje tak, aby splňovalo limit jak jeho fakulty pro stipendium, tak i fakulty, kde je projekt podán. Stejně tak i MN školitele nebo školitele-specialisty nebo konzultanta tohoto spoluřešitele (pokud má být do projektu zařazen) naplánuje tak, aby vyhovovaly pravidlům obou fakult. Posuzovat projekt budou následně obě fakulty.

V popisu projektu by mělo zaznít, jak se bude financování dělit, tedy jestli budou potřeba provozní prostředky na spoluřešitelovu fakultu a jaká část.

Je možné sepsat popis projektu k studentskému vědeckému projektu v angličtině? Pokud ano, v jakém jazyce je třeba napsat anotaci?

Ve Vyhlášení IGA je v odstavci 3.1. specifikováno, že přihlášku projektu spolu s popisem projektu podává navrhovatel elektronicky v češtině, slovenštině nebo angličtině. Anotace je součástí přihlášky, proto je ve stejném jazyce jako vše ostatní.

Pokud je hlavní řešitel badatelského projektu ve 4. ročníku, měl by předem, tedy v popisu projektu určit studenta, který roli hlavního řešitele v září převezme, nebo může zůstat hlavním řešitelem student 5. ročníku?

Pokud si hlavní řešitel, student 4. ročníku zažádá o prodloužení PF studia z důvodu COVID na základě výnosu rektora č. A/V/961/19/2020 a na prodloužení PF studia má nárok/je mu žádost schválena, pak může řešit projekt IGA i v 5. ročníku. Podmínkou je, že tato možnost není vyloučena fakultním dílčím vyhlášením/fakultními závaznými pravidly IGA. Jakožto hlavní řešitel mějte v týmu někoho, kdo Vás následně nahradí, jakmile skončíte.

Pokud bude součástí týmu student 2. ročníku navazujícího studia, je pro něj nižší limit nebo platí plný fakultní / celoškolský limit, resp. limity pro sumu na všech projektech?

Z celoškolního Vyhlášení IGA snížení limitu nevyplývá. Je ale potřeba se seznámit s fakultními pravidly, kde pro studenty 2. ročníku magisterského studia bývá stanoveno krácení. Navrhovatel projektu se musí s těmito fakultními pravidly seznámit a postupovat v souladu s nimi, neboť jsou dle Vyhlášení IGA závazná.

Pokud jsem veden jako hlavní řešitel na projektu IGRA a zároveň jsem zaměstnanec školy s úvazkem 0,5, tudíž celkový úvazek mám 1, mohu si v takovém případě podat badatelskou IGU jako hlavní řešitel, případně jako spoluřešitel?

U IGA projektů se úvazek ani pracovní kapacita nepočítá. Proto úvazek + pracovní kapacita na IGRA =1,0 není překážkou pro podání IGA projektu. Jen je potřeba pohlídat podmínku tématu projektů, aby se zásadně nepřekrývala, viz Zásady a Vyhlášení IGRA. Dvojí financování není možné po celou dobu řešení IGRA projektu.

Kde najdu návody pro řešitele? (např. návod na hospodaření)

Návody pro řešitele jsou k dispozici na webu Věda a výzkum – Studenti a doktorandi (IGA) – Vědecká IGA – v sekce Návody pro řešitele zde. Zásady hospodaření a potřebné formuláře, případně i prezentace Ekonomického oddělení s veškerými detaily k IGA projektů, jsou k dispozici v sekci Hospodaření na této stránce. 

Jak postupovat v případě, když hlavní řešitel IGA skončí v průběhu řešení projektu studium?

Pokud se hlavní řešitel rozhodne z jakéhokoliv důvodu ukončit svou účast na projektu, je potřeba podat žádost o změnu v projektu a to od ročníku 2023 v IS elektronicky. Konče ročníkem soutěže 2022 lze o změnu hlavního řešitele zažádat podáním formuláře Návrh na změnu řešitele ve studentském vědeckém projektu ke schválení Fakultní grantové komisi. Formulář naleznete v MIS - Granty a projekty - na řádku projektu pod ikonou Akce - Formuláře - Návrh na změnu v projektu. V případě schválené změny hlavního řešitele informujte kontaktní osoby Oddělení pro výzkum a transfer technologií (Mgr. Veronika Popová).

Může být projekt předčasně ukončen? Musí v takovém případě hlavní řešitel odevzdat závěrečnou zprávu?

Projekt může být ukončen předčasně jen ve zcela nepředpokládatelných výjimečných případech. Podle Vyhlášení IGA má hlavní řešitel povinnost zajistit řešení projektu v celé určené době trvání 1 roku.

Pokud musí být projekt předčasně ukončen, má hlavní řešitel povinnost zažádat o schválení FGK (formulář Návrh na změnu v projektu) a následně odevzdat závěrečnou zprávu projektu.

Jak postupovat v případě potřeby provedení změn v řešitelském týmu?

Změnu proveďte podáním Návrhu na změnu projektu předsedovi FGK. Formulář návrhu najdete v MIS – Granty a projekty (GaP) – pod tlačítkem Akce u vašeho projektu – Formuláře.

Doporučujeme, aby formulář byl podepsán nejen hlavním řešitelem, ale i nově navrhovaným členem řešitelského týmu. Formulář následně nahrajete do systému, nic jiného není potřeba dělat. V případě změny hlavního řešitele je nutné navíc informovat kontaktní osoby Oddělení pro výzkum a transfer technologií (Mgr. Veronika Popová).

Pozor, od nového ročníku soutěže se bude řešit jinak – bude elektronická žádost a elektronické WF schvalování přímo v IS)

Je potřeba žádat o změnu rozložení finančních prostředků na služby, materiál a cestovné?

Ne, při zachování sumy na provoz není potřeba žádat o schválení změn rozložení výdajů na jednotlivé podsložky provozních nákladů. Popis čerpání a přehled je částí závěrečné zprávy projektu.

Jak postupovat v případě vycestování z projektu IGA?

Čerpání cestovních nákladů se liší podle toho, zda cestuje zaměstnanec školy (má pracovněprávní vztah s VŠCHT Praha) nebo student. Detailně je vše popsáno v Pravidlech hospodaření

Potřebné formuláře jsou k dispozici zde.

Kdy odevzdávám závěrečnou zprávu projektu a jakým způsobem? (pozor, bude nově – v IS v generovaném formuláři, bude schvalována elektronicky a přikládat bude výpis z webmaileru)

Termín je stanoven ve Vyhlášení IGA, náležitosti ve vnitřní normě Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu (čl. 7) a rovněž ve formuláři ZZ, který je náležitostem uzpůsoben. Více v interním pokynu pro odevzdávání závěrečných zpráv zveřejněném na internetových stránkách www.vscht.cz, sekce Věda, výzkum / IGA - Interní granty / Vědecká IGA / Návody pro řešitele“. Od ročníku 2023 bude možné formulář ZZ vygenerovat přímo na projektu v IS a tamtéž i elektronicky odevzdat ke schválené FGK.

Jak dedikovat výsledky z vědeckého projektu IGA? Kde najdu znění dedikace?

Výsledky dedikujte tímto způsobem:

CZ: „Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu –  projekt č. doplňte číslo přihlášky Vašeho projektu z aplikace IGA (např. A2_FCHT_2021_123)“

ENG: „This work was supported from the grant of Specific university research – grant No fill in  the project application number from IGA (e.g. A2_FCHT_2020_123) “. Dedikace jsou rovněž na webu zde.

Dedikace u projektů PIGA a SIGA není vyžadována.

E-doktorand

Co je to e-doktorand a za co se mi v něm připisují  body?

Na konci každého ročníku studia je student DSP povinen předložit údaje o složených zkouškách, publikačních a dalších výstupech výzkumné práce a případných pedagogických aktivitách pro hodnocení za aktuální ročník studia prostřednictvím aplikace e-doktorand.

Více informací o přidělování bodů za jednotlivé aktivity se dozvíš z prezentace Prvák na doktorátu, kterou nalezneš v sekci Ke stažení, kde se nachází i záznam této prezentace.

Kdy se otevírá přístup do výročního hodnocení?

Výroční hodnocení se otevírá půl roku před koncem ročníku, jistě Vám přijde automatické upozornění. Tak dlouhé otevření je proto, že někteří doktorandi chtějí data zapisovat průběžně. V případě technických problémů může být editační lhůta zkrácena pozdějším otevřením formuláře.

Dokdy mám vyplnit výroční hodnocení?

Výroční hodnocení je nutné vyplnit a odeslat školiteli měsíc před koncem ročníku.

Musím jakožto nastupující doktorand vyplnit výroční hodnocení?

Ano, výroční hodnocení se týká všech i nastupujících doktorandů, ale stačí do něj uvést, jak probíhalo předchozí studium, publikace, zahraniční zkušenost, konference. Zkrátka vše, co by mělo být zmíněno v nastupující zprávě.

Již jsem odeslal výroční hodnocení, ale rád bych doplnil publikace. Lze VH editovat?

Ano, stačí se domluvit s Vaším školitelem, případně předsedou oborové rady, aby Vám VH vrátili k přepracování.

A jak je to s případným doplněním publikace článku, který se schvaluje v momentě po mém již vyplněném a odeslaném výročním hodnocení, ale ještě před zápisem do dalšího ročníku? Je možné, aby se mi ještě stihl započítat?

V takovém případě kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum.

V e-Doktorandovi z nějakého důvodu nemám tlačítko 'Předat školiteli k hodnocení', které by tam podle návodu mělo být.

Nejprve musíte vyplnit a vložit svou zprávu - buď text nebo PDF soubor, ve kterém zhodnotíte ročník studia. Po vložení by se tlačítko mělo objevit.

Přišel mi e-mail: ISP Vám bylo vráceno předsedou/kyní OR. Jak mám dál postupovat?

Předseda OR stejně tak jako Váš školitel vždy přidá zprávu, proč je ISP či VH vráceno k přepracování. Držte se tedy pokynů. Případně kontaktujte přímo svého předsedu oborové rady/ školitele s prosbou o klarifikaci.

Již jsem byl na zápisu PhD studia a při přihlášení do eDoktoranda vidím následující upozornění: Nemáte přidělenou roli. Co mohu udělat?

Po zápisu byste měli v edoktorandovi mít přístup. Pokud nezafunguje přímo, pro jistotu se nejprve odhlašte přes odkaz https://edoktorand.vscht.cz/logout a pak znovu přihlašte. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na helpdesk ED. Může se stát, že ve studijním systému nemáte zachyceno, že jste byla u zápisu a tak edoktorand o Vás ještě nic neví.

Právě jsem nastoupila do doktorského studia, ale ráda bych si ještě změnila ISP na žádost mého školitele. Jak v tomto případě postupovat?

Pokud jste právě nastoupila a ISP ještě není schváleno oborovou radou, prosím, požádejte svého školitele/svou školitelku, aby Vám ISP vrátil/a - má na to tlačítko "Vrátit studentovi". Následně změníte předměty a opět odešlete školitelce/školiteli.

Pokud už je ISP schváleno, jediná možnost změny je žádost. Pro změnu ISP je nutné podat písemnou žádost na patřičném formuláři, který obdržíte na Vašem děkanátu. Po schválení formuláře všemi uvedenými osobami, zanese děkanát změny do IS Student a to se následně propíše i do Vašeho e-doktoranda. Bohužel, v e-doktorandovi zatím není možnost elektronické editace ISP.

Je třeba si zapsat všechny předměty (včetně těch volitelných) na celé studium hned na začátku prvního ročníku? Lze později provádět změny?

Povinné předměty ano (jde o sestavení ISP, který musí schválit Oborová rada). Změny lze provádět, ale vždy je musí schválit Oborová rada jako změnu ISP. Volitelné předměty, které po Vás nejsou vyžadovány Oborovou radou na doplnění, do ISP nezapisujte.

Je možné si zapsat více povinných předmětů a pak si nějaký vyškrtnout?

V principu to možné je. Vzhledem k tomu, že však musí vyškrtnutí předmětu z ISP schálit oborová rada, je rozumné si do ISP předem zapisovat jen 4 povinné předměty s tím, že v případě úspěšného abslvování dalších, volitelných, předmětů, je možné zapsat tyto předměty do ISP dodatečně

Je možné si z ISP vyškrtnout předmět, který už nechci plnit, případně jakým způsobem?

Možné to je, ale není to automatické (není na to "nárok").

Student musí podat „Žádost“ o zrušení předmětu a uvést důvod. Žádost musí být podepsána školitelem, vedoucím ústavu a předsedou oborové rady a poté předána na děkanát ke schválení děkanovi.

Ostatní povinnosti a možnosti

Budu muset v průběhu doktorátu vyjet do zahraničí a případně na jak dlouho?

Ano, vyjet do zahraničí je povinnost. Je to nově zavedená podmínka platná od akademického roku 2020/2021. Minimální doba výjezdu je 30 dní. Tato doba nemusí být v kuse a lze ji kombinovat i se zahraničními konferencemi nebo splnit sérií kratších odborných pobytů, jejichž doby trvání se sčítají. Tuto studijní povinnost lze naplnit i přímou účastí na mezinárodním projektu či prací v mezinárodní výzkumné skupině, pokud jsou výsledky publikovány v mezinárodním periodiku nebo prezentovány odborné veřejnosti v zahraničí jiným způsobem.

Jsou nějaké nestudijní aktivity, do kterých se mohu na VŠCHT Praha zapojit?

Máme mnoho možností! Začni tím, že navštívíš stránku Aktivních lidí a spolků na VŠCHT, ta sdružuje všechny nestudijní aktivity, ke kterým se můžeš přidat na naší škole. Ať už se to týká zapojení do poradního orgánu studentské části akademického senátu nebo různých kulturních a uměleckých spolků. Nenašel sis tam svůj spolek? Podej si registraci na svůj spolek přes aktivni.vscht.cz!

Poradí i někdo s psaním článků nebo disertace?

Katedra jazyků organizuje předmět Effective Scientific Writing for PGS, kde ti ukáží, jak napsat dobrý článek.

Národní technická knihovna (NTK) pořádá zdarma webináře, které se mimo jiné zaměřují na psaní článků, žádostí a disertací. Více informací o NTK se můžeš dozvědět z prezentace o NTK v sekci Ke stažení.

Obživa (a všechno o financích)

Budu mít v průběhu doktorátu stále nárok na studentské slevy/výhody, případně na jaké?

Status studenta budeš mít po celou dobu studia, ale ISIC si můžeš prodlužovat jen po dobu prezenčního studia (obvykle 4 roky od nástupu do studia). Zároveň je ale mnoho slev a výhod zastropováno 26 lety věku - to je potřeba ověřit u každého poskytovatele slev. Typicky např. slevy v dopravě lze využívat během doktorského studia, ale jen do 26 let. Do 28 let si můžeš uplatňovat nároky na slevy při podávání daňového přiznání, pokud jsi v prezenční formě DSP studia. Někde jsou ale slevy pro studenty bez ohledu na věk.

Když nebudu mít úvazek, budu si muset platit zdravotní a sociální pojištění sám/a?

Od 1. ledna 2018 začala platit změna v zákoně č. 48/1997 Sb., která říká, že pokud studujete ve svém prvním doktorském programu a prezenční formu studia, je za doktorandy zdravotní pojištění hrazeno. Ale pouze pokud nemáš pracovní úvazek – pokud úvazek budeš mít, pak je zdravotní pojištění hrazeno z něj výpočtem.

Nad 26 let jsi povinnen skutečnost, že za tebe hradí pojištění stát z důvodu doktorského studia, nahlásit své zdravotní pojišťovně. VŠCHT Praha by tuto skutečnost měla hlásit za tebe, ale je dobré si to ověřit na svém děkanátu či přímo v tvojí zdravotní pojišťovně.

V případě, že úvazek na VŠCHT Praha (či kdekoli jinde) ukončíš, a nemáš jiný, musíš tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně. Pojištění pak bude (při splnění podmínky v prvním odstavci) hrazeno opět státem.

Mimochodem, většina zdravotních pojišťoven svým pojištěncům dnes nabízí elektronický přístup ke svým údajům (něco jako internetové bankovnictví), kde si člověk může zkontrolovat, jaké údaje a platby u něj pojišťovna aktuálně eviduje.

Sociální pojištění není povinné, nemusíš ho platit (lze ho ale platit dobrovolně) ani nemusíš nic nikde hlásit. Sociální pojištění se ti bude platit, pokud budeš mít pracovní úvazek.

Mohu i během doktorátu stále bydlet na kolejích?

Ano, během doktorského studia máš stále status studenta a můžeš tak dále za zvýhodněnou cenu bydlet na kolejích.

Jaká je výše základního doktorského stipendia? Jaká další stipendia lze získat?

Základní doktorské stipendium je vyměřeno na 7 700 Kč/měsíc. Pokud vykonáváš pedagogické aktivity, měla by ti k tomu stipendiu přibýt ještě částka 3 500 Kč/měsíc. Základní doktorské stipendium se ti může snižovat na základě (ne)plnění tvého individuálního studijního plánu, jak je dáno výnosem, který lze najít pro příslušný rok v seznamu výnosů VŠCHT Praha (Stanovení výše základního doktorského stipendia).

Jaká je pracovní doba doktoranda? Budu mít nárok na prázdniny nebo dovolenou?

Pracovní doba doktoranda je stanovena na 40 hodin týdně a máš k tomu nárok na 30 dní prázdnin. Pracovní dobu lze upravit, po domluvě se svým školitelem.

Aktualizováno: 23.3.2023 19:16, Autor: Jakub Staś

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi