Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61067
idvazba: 72390
šablona: stranka_ikona
čas: 24.5.2024 16:34:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61067
idvazba: 72390
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/casto-kladene-otazky-studentu'
iduzel: 61067
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/61067
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

FAQ - pro studující

Na této stránce se snažíme odpovědět nejčastější dotazy již studujících doktorandů. Existují ale i 

 

 

Použité zkratky:

  • DSP - doktorský studijní program (popř. množné číslo)
  • ISP - individuální studijní plán

 

Nový modul E-doktorand a výroční hodnocení

Počítají se mi body za předchozí magisterské vzdělání?

Nastupujícím doktorandům se nebudou počítat výsledky z předchozího studia, tj. budou se počítat výsledky od data zahájení doktorského studia. Rozhodnutí nebodovat výsledky za předchozí období je logickým krokem, protože hodnotíme činnost při doktorském studiu a startovací pozici má každý jinou, často ne až tolik vlastním přičiněním. Aby se možný výpadek pro nastupující doktorandy částečně kompenzoval a také proto, že byl nový systém vyhlášen později, dojde k mimořádnému navýšení pravidelného stipendia o 500 Kč měsíčně do konce roku 2023 pro doktorandy nově nastupující do prvního ročníku, kteří budou zařazeni do oborových projektů IGA. Následně už bude vše upraveno novými limity.

Jak se body nyní počítají?

Všechny bodované výsledky jsou ohodnoceny až po jejich proběhnutí. Došlo tak ke sjednocení nejednotného přístupu, který byl aplikován doposud. Tj. např. publikace je ohodnocena až po jejím přijetí, stáž až po jejím skončení a body za konzultaci závěrečné práce až po jejím obhájení. Tj. body lze chápat nejen jako ocenění samotné činnosti, ale i za její zdárné dokončení. Více informací zde.

Na co si dát pozor při vkládání výročního hodnocení?

Dobré je vědět, že výroční hodnocení se oproti minulému systému vkládá jako text, nikoliv jako pdf a pozor je omezený počet znaků na 6000 včetně mezer. Je možné vkládat i přílohy. Hodnocení je potřeba po vyplnění odeslat.

Pokud student neodevzdá své hodnocení včas, automaticky propadá školiteli

Jak je to s pedagogikou?

Z nového hodnocení téměř úplně vypadla pedagogika, ale není to omyl. Nové hodnocení je hodnocením vědecké činnosti doktoranda, takže tam zůstaly jen vědecké výstupy (publikace, konference, patenty apod.) a činnosti, které k nějakým vědeckým výsledkům vedou (konzultování kvalifikačních prací). Pedagogiku řeší pedagogické stipendium, kde se uvažuje o zavedení víceúrovňovosti. Opět by to mělo být vyřešeno do konce roku, než bude vyhlášena IGA na rok 2024.

V novém systému hodnocení za akademický rok 2022/23 budu mít méně bodů než v předchozím a spadám tak do nižší kategorie stipendií z oborové IGA. Znamená to, že budu nově pobírat nižší stipendium z oborové IGA?

Jelikož se změna bodového hodnocení týká všech doktorandů, v roce 2023 dojde také k přepočtu bodů, podle kterých se rozdělují stipendia z oborového grantu IGA. Nový systém bodování s sebou tedy přinese i zcela nové limity pro zvýšení stipendia prostřednictvím oborových projektů IGA. Tyto limity budou stanoveny do nového vyhlášení IGA (tj. do 1. 12. 2023). Všichni máte jiné bodové hodnoty oproti původnímu systému, pro většinu z Vás to ale nebude znamenat žádnou změnu, co se týče zařazení do příslušné kategorie v rámci oborového projektu IGA.

V modulu E-Doktorand vidím některé své studijní povinnosti (předměty)  jako nesplněné.

Chyba je dodavateli systému známá  a na jejím odstranění se pracuje. Na výroční hodnocení to však vliv mít nebude - školitel i další pověřené osoby mohou splnění studijních povinností zkontrolovat např. v modulu Výsledky zkoušek. Stále navíc platí, že v rámci komentáře k výročnímu hodnocení, který se nahrává do textového pole, je dobré splnění studijních povinností uvést.

V modulu E-Doktorand nevidím svůj ISP.

Kontaktujte příslušný děkanát, který problém bude dále řešit.

V modulu E-Doktorand nevidím některé své publikace, které jsou v OBD.

Aby se publikace z OBD do modulu E-Doktorand propsala, musí být zároveň splněny dvě podmínky, a to: a) rok nástupu od DPS ≥ roku vykázání v OBD a zároveň b) autor-doktorand musí být vybrán z číselníku VŠCHT (musí mít v OBD zadané ORCID). Pokud se tedy jedná např. o publikaci z bakalářského/magisterského studia, příp. pokud je doktorand sice zapsán svým jménem, ale není vybrán z číselníku VŠCHT, nebude se publikace od E-Doktortanda propisovat. V druhém jmenovaném případu je potřeba kontaktovat "Vlastníka" záznamu a požádat jej o opravu. 

Automatická synchronizace nových záznamů z OBD trvá cca den. Synchronizaci lze provést i ručně a to skrze položku „Synchronizovat povinnosti“ z rozbalovacího menu „Student povinnosti“. Více v manuálu. Synchronizace je omezena termínem do kdy je nutné odevzdat hodnocení. 

Počítají se do bodového hodnocení i plné texty ve sbornících z konferencí?

Tyto výstupy (označované jako D_sborník-příspěvek) se oproti původnímu systému nyní bodově nehodnotí.

V modulu E-Doktorand vidím některé své publikace/přednášky/postery/patenty atd. vícekrát.

Do nového systému E-Doktorand se zároveň importují data z OBD a zároveň do něj byla importována data ze starého systému E-Doktorand. Z tohoto důvodu může občas dojít ke zdvojení záznamů. V takovém případě využijte možnosti skrýt záznam (ikona “očička” v levém sloupci). Skryté záznamy se pak do výročního hodnocení počítat nebudou.

Byl jsem prvním autorem abstraktu, ale na konferenci nakonec prezentoval někdo jiný. Co mám dělat?

V takovém případě kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum Vaší fakulty a informaci mu oznamte. Body ve výročním hodnocení se udělují pouze prezentujícímu autorovi, za kterého se v systému automaticky považuje první autor - proděkan bude muset provést ruční změnu hodnocení a body přidat prezentujícímu kolegovi.

Na konferenci jsme prezentovali v tandemu. Jak je to s body?

Body ve výročním hodnocení se udělují pouze prezentujícímu autorovi, za kterého se v systému automaticky považuje první autor - pokud jste prezentovali v tandemu, proděkan bude muset provést ruční změnu hodnocení a příslušné body rozdělit mezi všechny prezentující autory. Kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum Vaší fakulty a informaci mu oznamte.

V modulu E-Doktorand mi chybí výroční hodnocení školitele za předešlé ročníky/název předešlého výročního hodnocení není správný.

Tato data byla importována ze starého systému E-Doktorand, tudíž byla chyba již ve zdrojových datech. Pro současné fungování výročního hodnocení to však nemá vliv a nejedná se o problém.

V modulu E-Doktorand nevidím stáž, resp. mi za stáž chybí body.

V modulu E-Doktorand se ukazují pouze ukončené stáže, tzn. pokud je stáž zadána předem, začne se ukazovat až po datu jejího plánovaného dokončení. 

Zahraniční stáže se nově bodují, pokud jsou v souvislé délce alespoň 3 měsíce (90 dnů). Je to motivace k delší zahraniční zkušenosti, nikoliv povinnost. Povinná je stáž v délce 1 měsíc (pro prezenční i kombinované studium v „nových“ studijních programech), kterou lze sečíst z kratších pobytů nebo v krajním případě nahradit jinou mezinárodní aktivitou v odpovídajícím rozsahu. Bodování delší stáže má důvod i v tom, že v době delší práce v laboratořích na jiném pracovišti pravděpodobně nebudete psát tolik publikací, takže je to určitá kompenzace možného poklesu bodového skóre. Na druhou stranu stáž určitě zúročíte později nejen v publikaci, ale také ve vašem životopise.

Čemu odpovídá kritérium uvedené v modulu E-Doktorand?

Kritérium uvedené v modulu E-Doktorand je vypočtené podle vzorce SB/(n+1), kde SB je suma doposud získaných bodů a n je stávající ročník, ve kterém je student zapsán.

V modulu E-Doktorand nevidím záznamy o konzultanství závěrečných prací (BP/DP).

V modulu E-Doktorand jsou viditelné pouze takové záznamy o vedení, resp. konzultování závěrečných prací, které jsou uvedeny v SIS při jejím vypsání. Pokud jste jste nebyli uvedeni jako vedoucí, resp. konzultanti v SIS, nemůže se Vám taková aktivita bohužel ve výročním hodnocení započítat. Zároveň je mít třeba na paměti, že body za vedení, resp. konzultování závěrečných prací se udělují až po obhájení prací studenty. Pokud je termín obhajoby až po termínu odevzdání hodnocení ISP studentem, může synchronizaci (a tím pádem i načtení bodů) ručně provést proděkan na žádost studenta.

  Jak lze řešit vedení, resp. konzultování závěrečných prací realizovaných mimo VŠCHT Praha?

Student informaci o tom, že vede závěrečnou práci na jiné univerzitě uvede do textu svého hodnocení a emailem s odkazem na danou práci požádá proděkana o přidělení bodů. Proděkan může upravit celkový počet bodů s tím, že okomentuje důvod pro tuto změnu.

Co mě čeká při studiu

Jaké budou mé studijní povinnosti? Kdy je mám plnit?

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, vždy dle individuálního studijního plánu (ISP) schváleného oborovou radou a děkanem. V průběhu studia musí student složit předepsané zkoušky z odborných studijních předmětů DSP podle schváleného ISP.

Nedílnou součástí studia je aktivní účast na odborných konferencích v Čechách i zahraničí. Od akademického roku 2020/2021 musí doktorand vyjet do zahraničí minimálně na 30 dní.

Každý student DSP je povinen se během studia, zúčastnit vědecké konference doktorandů na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v anglickém jazyce. Více informací zde. 

Na konci každého ročníku je student DSP do stanoveného termínu povinen předložit školiteli prostřednictvím modulu e-doktorand v SISu výroční zprávu. Termín vyplnění e-doktoranda máš uvedený po přihlášení do aplikace e-doktorand (modul v rámci SISu).

Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou dizertační práce. Základní část SDZ je teoretická ústní zkouška ověřující znalosti z odborných předmětů, kterou student skládá v termínu předcházejícím obhajobě dizertační práce. Skládá se ze tří tematických okruhů, které student vybírá po dohodě se školitelem a v návaznosti na svůj ISP. Obhajoba práce je profesní částí SDZ sloužící k ověření odborných znalostí souvisejících s realizací vlastní výzkumné práce. Zkouška se koná formou rozšířené rozpravy po předložení dizertační práce. K připuštění k obhajobě dizertační práce je nutné odevzdat seznam s minimálně dvěma spoluautorskými články nejlépe v recenzovaném impaktovaném periodiku (každá fakulta má jiné podmínky pro připuštění k obhajobě, je dobré si je dohledat pro svou fakultu).

Předpokládá se, že student vykoná zkoušky ze všech předmětů ISP nejpozději do konce 2. ročníku studia (předpoklad je obsažen ve výnosu, který stanovuje základní doktorské stipendium). Každý student DSP je rovněž povinen se, zpravidla do konce 2. ročníku, zúčastnit vědecké konference doktorandů. Nejpozději v závěru 2. ročníku studia si musí student vybrat 3 tematické okruhy, z nichž bude skládat SDZ. Předpokládá se, že student složí SDZ na konci 3. ročníku doktorského studia. Více informací zde.

Promoce: kdy a kde se konají? Kolik mohu pozvat lidí?

Doktorské promoce se konají jednou ročně a to obvykle ve druhé polovině června v Betlémské kapli, Praha 1. Počet hostů, není-li uvedeno jinak, není omezen.

Jaké je rozhodné datum obhajoby pro zařazení absolventa do nadcházející promoce?

Aby mohl být absolvent zařazen do promoce, je nutné, aby samotná obhajoba proběhla do konce předchozího měsíce. Tedy pokud jsou promoce v červnu, zařazujeme všechny absolventy, kteří obhájili do konce května.

Nemohu se účastnit promocí, mohu si vyzvednout diplom mimo promoci?

Standardně je diplom vydáván absolventům doktorského studia při slavnostní promoci, kde zároveň skládají slib absolventa. V mezičase mezi úspěšnou obhajobou a vydáním diplomu při promoci obvykle pro úřední účely jako doklad slouží a postačuje Dodatek k diplomu (v ČJ a AJ) a Rozhodnutí o udělení titulu, obojí vydané děkanem fakulty. V případě, že tyto doklady nepostačují, nebo má absolvent jiné závažné důvody, pro které se promoce nemůže zúčastnit či potřebuje vydání diplomu před termínem promoce, může požádat o dřívější vydání. Diplom je pak možné vyzvednout po předchozí dohodě na Oddělení pro výzkum a transfer technologií, konkrétně u paní Mgr. Veroniky Popové.

IGA - Dotazy ke studentským vědeckým projektům

Kdy probíhá soutěž vědeckých studentských projektů?

Soutěž probíhá každoročně. Je vyhlašována koncem listopadu výnosem rektora „Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha“ pro konkrétní ročník, začátek podávání přihlášek bývá začátkem prosince a termíny pro podávání grantových přihlášek bývají v polovině ledna. Přesné termíny jsou stanoveny aktuálním výnosem rektora.

Kdy se dozvím podmínky nadcházející soutěže IGA?

Každoročně vychází výnos rektora „Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha“ pro nadcházející ročník (dále jen Vyhlášení IGA). V něm jsou všechny termíny i potřebné informace k danému ročníku soutěže. Zadávací dokumentaci k IGA tvoří dále vnitřní normy „Zásady studentské grantové soutěže pro podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha“ a Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze“. Oba dokumenty jsou vždy uloženy na webu zde. Každá fakulta vydává také své úpravy limitů, které je nutné v návrhu projektu dodržet. Více naleznete na fakultních stránkách IGA.

Jak se určuje hodnota kritéria pro výpočet stipendia v oborovém grantu IGA?

Ve Vyhlášení je uvedeno rozhodné datum 30/11, ale to neznamená, že by se až do tohoto data průběžně zapisovaly výsledky a byly by brány z neuzavřených hodnocení. Platí, že hodnota kritéria se určuje vždy ke konci ročníku. Poté v průběhu roku, tedy po celý následující ročník studia, zůstává neměnná. K 30/11 jsou k dispozici zkontrolovaná a uzavřená výroční hodnocení za předchozí ročník studia většiny studentů. Ročník většiny doktorandů končí k 31/8 a poté probíhá kontrola. Ve výjimečných případech některým doktorandům končí ročník o několik týdnů později a pokud je jejich výroční hodnocení za ukončený ročník studia zkontrolováno a uzavřeno do 30/11, může být jejich kritérium rovněž do oborového projektu od ledna použito. Publikace zadané do OBD po konci ročníku se automaticky z OBD načtou do e-doktoranda do nového výročního hodnocení za další ročník studia poté, co se sytém opět „otevře“.

Kdy a jak se dozvím výsledky soutěže a hodnocení přihlášky projektu?

Výsledky jsou zveřejněny dle data ve Vyhlášení IGA, standardně ke konci února. Podpořené projekty jsou následně viditelné na této stránce a jejich řešitelé se po udělení souhlasu se smluvními podmínkami řešení projektu a podpisu smlouvy dozví číslo zakázky (fondu), z něhož jim je umožněno čerpání finančních prostředků na řešení projektu. Navrhovatelé neúspěšných projektů naleznou zpětnou vazbu, proč projekt nebyl podpořen, v informačním systému přímo u podaného projektu.

Může se o IGA projekt hlásit i doktorand z AV ČR?

Dle čl. 8 Grantového řádu může přihlášku podat pouze student prezenční formy studia, případně i z jiného výzkumného pracoviště (smluvní ústav dle platné akreditace DSP), avšak nejméně 50 % bodů, které získal za publikační činnost, musí pocházet s uvedením afiliace k VŠCHT Praha.

Může být do řešitelského týmu badatelského vědeckého projektu zařazen externista bez úvazku na VŠCHT?

Školitel hlavního řešitele je jediný případ, kdy může být do řešitelského týmu zařazen externista bez úvazku na VŠCHT Praha.

Co musím udělat proto, abych po zveřejnění úspěšného výsledku mohl začít čerpat finance na řešení projektu? (pozor, bude od nového ročníku jinak – elektronické přijetí realizace a odsouhlasení smluvních podmínek)

Pro umožnění čerpání schválených finančních prostředků je nejprve nutné vyjádřit na základě e-mailové výzvy přijetí realizace projektu. Na základě elektronického přijetí realizace navrhovatelem bude  úspěšnému projektu vytvořena zakázka ve finančním informačním systému (iFIS). Poté je nutné podepsat Smlouvu o podmínkách řešení studentského vědeckého projektu IGA a od této chvíle může řešitel čerpat finanční prostředky. 

Kdy a kde se dozvím číslo fondu (účtu), z něhož mohu čerpat finance na řešení projektu?

Číslo fondu (číslo zakázky iFis) bude uvedeno ve smlouvě. 

Může IGA projekt podávat student, který není v českém programu?

Ano může, pokud je to student VŠCHT Praha v prezenční formě studia a splňuje podmínky čl. 8 Grantového řádu.

Může být do projektu IGA zařazen student se školícím pracovištěm AV ČR?

Dle čl. 8 Grantového řádu může přihlášku podat pouze student VŠCHT prezenční formy studia, případně i ze smluvního výzkumného pracoviště (např. AV ČR), avšak nejméně 50 % bodů, které získal za publikační činnost, musí pocházet s uvedením afiliace k VŠCHT Praha

Je mi jasné, že při podání mezifakultní přihlášky se posuzuje projekt podle pravidel obou fakult. Jak je to ale v případě, limitů na maximální výši finančních prostředků? Má se potom financování projektu řídit podle limitů té fakulty, která je má nižší, nebo se financování posuzuje z pohledu fakulty hlavního řešitele?

Hlavní řešitel podá projekt na své fakultě tak, aby splňoval všechny její limity. Student je povinen seznámit se se závaznou úpravou předpisů na jeho fakultě, v případě mezifakultních vědeckých projektů pak na obou fakultách, a řídit se jimi. Konkrétně je třeba řídit se pokyny pro plánování stipendií a mzdových nákladů dle předpisů fakult příslušných řešitelů. Ostatní položky je třeba plánovat dle předpisů fakulty navrhovatele. Navrhovatel je povinen před podáním přihlášky informovat předsedy fakultních grantových komisí všech zúčastněných fakult, zaslat jim plánované náklady projektu a vyžádat si jejich písemný souhlas s podáním mezifakultního projektu.

Je možné sepsat popis projektu k studentskému vědeckému projektu v angličtině? Pokud ano, v jakém jazyce je třeba napsat anotaci?

Ve Vyhlášení IGA je v odstavci 3.1. specifikováno, že přihlášku projektu spolu s popisem projektu podává navrhovatel elektronicky v češtině, slovenštině nebo angličtině. Anotace je součástí přihlášky, proto je ve stejném jazyce jako vše ostatní.

Pokud je hlavní řešitel badatelského projektu ve 4. ročníku, měl by předem, tedy v popisu projektu určit studenta, který roli hlavního řešitele v září převezme, nebo může zůstat hlavním řešitelem student 5. ročníku?

Pokud není fakultním dílčím vyhlášením/fakultními závaznými pravidly IGA podání projektu studentem 4. ročníku vyloučeno, pak ano, v popisu projektu by měl určit studenta, který roli hlavního řešitele v září převezme.  

Pokud bude součástí týmu student 2. ročníku navazujícího studia, je pro něj nižší limit nebo platí plný fakultní / celoškolský limit, resp. limity pro sumu na všech projektech?

Z celoškolního Vyhlášení IGA snížení limitu nevyplývá. Je ale potřeba se seznámit s fakultními pravidly, kde pro studenty 2. ročníku magisterského studia bývá stanoveno krácení. Navrhovatel projektu se musí s těmito fakultními pravidly seznámit a postupovat v souladu s nimi, neboť jsou dle Vyhlášení IGA závazná.

Kde najdu návody pro řešitele? (např. návod na hospodaření)

Návody pro řešitele jsou k dispozici na webu Věda a výzkum – Studenti a doktorandi (IGA) – Vědecká IGA – v sekce Návody pro řešitele zde. Zásady hospodaření a potřebné formuláře, případně i prezentace Ekonomického oddělení s veškerými detaily k IGA projektů, jsou k dispozici v sekci Hospodaření na této stránce. 

Jak postupovat v případě, když hlavní řešitel IGA skončí v průběhu řešení projektu studium?

Pokud se hlavní řešitel rozhodne z jakéhokoliv důvodu ukončit svou účast na projektu, je potřeba podat žádost o změnu v projektu. O změnu hlavního řešitele lze zažádat podáním formuláře Návrh na změnu řešitele ve studentském vědeckém projektu ke schválení Fakultní grantové komisi. Formulář naleznete v MIS - Granty a projekty - na řádku projektu pod ikonou Akce - Formuláře - Návrh na změnu v projektu. V případě schválené změny hlavního řešitele informujte kontaktní osoby oddělení pro vědu a výzkum (Mgr. Veronika Popová).

Pokud jako doktorand zadáte výsledky do OBD a ukončíte své působení na VŠCHT, předejte vlastnictví výsledků v OBD na svého školitele, aby mohl případná nedopracování výkazu doplnit/opravit.

Může být projekt předčasně ukončen? Musí v takovém případě hlavní řešitel odevzdat závěrečnou zprávu?

Projekt může být ukončen předčasně jen ve zcela nepředpokládatelných výjimečných případech. Podle Vyhlášení IGA má hlavní řešitel povinnost zajistit řešení projektu v celé určené době trvání 1 roku.

Pokud musí být projekt předčasně ukončen, má hlavní řešitel povinnost zažádat o schválení FGK (formulář Návrh na změnu v projektu) a následně odevzdat závěrečnou zprávu projektu.

Jak postupovat v případě potřeby provedení změn v řešitelském týmu?

Změnu proveďte podáním Návrhu na změnu projektu předsedovi FGK. Formulář návrhu najdete v MIS – Granty a projekty (GaP) – pod tlačítkem Akce u vašeho projektu – Formuláře.

Doporučujeme, aby formulář byl podepsán nejen hlavním řešitelem, ale i nově navrhovaným členem řešitelského týmu. Formulář předložte ke schválení předsedovi nebo administrátorovi FGK vaší fakulty. Pouze v případě změny hlavního řešitele je nutné informovat kontaktní osoby Oddělení pro výzkum a transfer technologií (Mgr. Veronika Popová). Schválený formulář následně nahrajete do systému, nic jiného není potřeba dělat.

Je potřeba žádat o změnu rozložení finančních prostředků na služby, materiál a cestovné?

Ne, při zachování sumy na provoz není potřeba žádat o schválení změn rozložení výdajů na jednotlivé podsložky provozních nákladů. Popis čerpání a přehled je částí závěrečné zprávy projektu.

Jak postupovat v případě vycestování z projektu IGA?

Čerpání cestovních nákladů se liší podle toho, zda cestuje zaměstnanec školy (má pracovněprávní vztah s VŠCHT Praha) nebo student. Detailně je vše popsáno v Pravidlech hospodaření

Potřebné formuláře jsou k dispozici zde.

Kdy odevzdávám závěrečnou zprávu projektu a jakým způsobem? 

Termín je stanoven ve Vyhlášení IGA, náležitosti ve vnitřní normě Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu (čl. 7) a rovněž ve formuláři ZZ, který je náležitostem uzpůsoben. Více v interním pokynu pro odevzdávání závěrečných zpráv zveřejněném na internetových stránkách www.vscht.cz, sekce Věda, výzkum / IGA - Interní granty / Vědecká IGA / Návody pro řešitele“. 

Jak dedikovat výsledky z vědeckého projektu IGA? Kde najdu znění dedikace?

Při vykazování výsledků vzniklých v rámci projektu IGA je třeba v OBD vždy doplnit financování typu S – Specifický výzkum.

Výsledky dedikujte tímto způsobem: 

CZ: „Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu –  projekt č. doplňte číslo přihlášky Vašeho projektu z aplikace IGA (např. A2_FCHT_2021_123)“

ENG: „This work was supported from the grant of Specific university research – grant No fill in  the project application number from IGA (e.g. A2_FCHT_2020_123) “. Dedikace jsou rovněž na webu zde.

Dedikace u projektů PIGA a SIGA není vyžadována.

Rozpracované a nekompletní záznamy v OBD je potřeba v případě plánovaného ukončení studia předat jinému řešiteli.

Zapisování předmětů a ISP

Právě jsem nastoupil do doktorského studia, ale rád bych si ještě změnil ISP na žádost mého školitele. Jak v tomto případě postupovat?

Pokud jste právě nastoupil a ISP ještě není schváleno oborovou radou (OR), prosím, požádejte svého školitele/svou školitelku, aby Vám ISP vrátil/a - má na to tlačítko "Vrátit studentovi". Následně změníte předměty a opět odešlete školitelce/školiteli.

Pokud není ISP ještě schválen děkanem, může jej ještě vrátit předseda OR na žádost studenta nebo školitele.

Pokud už je ISP schváleno, jediná možnost změny je žádost. Pro změnu ISP je nutné podat písemnou žádost na patřičném formuláři, který obdržíte na Vašem děkanátu. Po schválení formuláře všemi uvedenými osobami, zanese děkanát změny do IS Student a to se následně propíše i do Vašeho e-doktoranda. Bohužel, v e-doktorandovi zatím není možnost elektronické editace ISP.

Je třeba si zapsat všechny předměty (včetně těch volitelných) na celé studium hned na začátku prvního ročníku? Lze později provádět změny?

Povinné předměty ano (jde o sestavení ISP, který musí schválit Oborová rada). Změny lze provádět, ale vždy je musí schválit Oborová rada jako změnu ISP. Volitelné předměty, které po Vás nejsou vyžadovány Oborovou radou na doplnění, do ISP nezapisujte. Volitelné předměty se zapisují jako kurzy CŽV. 

Je možné si zapsat více povinných předmětů a pak si nějaký vyškrtnout?

V principu to možné je. Ovšem všechny předměty zapsané v ISP se stávají studijní povinností a "vyškrtnutí" předmětu z ISP musí schválit oborová rada. Je tedy rozumné si do ISP předem zapisovat jen 4 povinné předměty s tím, že v případě úspěšného abslvování dalších, volitelných, předmětů, je možné zapsat tyto předměty do ISP dodatečně. 

Je možné si z ISP vyškrtnout předmět, který už nechci plnit, případně jakým způsobem?

Možné to je, ale není to automatické (není na to "nárok").

Student musí podat „Žádost“ o zrušení předmětu a uvést důvod. Žádost musí být podepsána školitelem, vedoucím ústavu a předsedou oborové rady a poté předána na děkanát ke schválení děkanovi.

Je možné si zapsat předmět vyučovaný mimo VŠCHT, i když není označený jako doktorský? (tj. např. magisterský/bakalářský)?

Ne, není. S ohledem na akreditace je možné si do čtyř povinných předmětů v rámci ISP zapisovat pouze předměty označené jako doktorské. Kategorizace předmětů do modulů A, resp. B vychází vždy z akrdeitace a pravidel fakulty, na které se uskutečňuje studium. Doktorandům je doporučováno, aby v případě nejistoty, zdali je předmět doktorský, kontaktovali garanta daného předmětu, příp. studijní oddělení dané univerzity/fakulty. V rámci DSP však lze nad rámec ISP navštěvovat po dohodě s vyučujícím jakýkoliv předmět.

Je možné si do ISP zapsat i předmět mimo VŠCHT?

Ano, je možné si zapsat i předmět vyučovaný na jiné univerzitě. Předměty, které doktorand po konzultaci se svým školitelem navrhuje zapsat jako povinně volitelné by však musí splňovat několik kritérií, zejména se musí jednat o doktorský předmět a obsah by měl mít vztah k disertaci, resp. SDZ.

Je možné si zapsat do ISP předmět ze zahraniční univerzity?

Pokud předmět splňuje požadavky, které jsou na něj kladené v akreditaci, tj. zejména to, aby se jednalo o doktorský předmět a aby měl obsah předmětu vztah k disertaci, resp. SDZ, pak je možné o zapsání takového předmětu do ISP požádat oborovou radu skrze jejího předsedu. Místo výkonu předmětu není akreditací blíže specifikováno.

Předmět z jiné univerzity se zapisuje tak, že namísto předmětu z číselníku se zvolí „popis předmětu“ a do příslušného okénka se dá popis a odkaz na daný předmět, více v manuálu.

Ostatní povinnosti a možnosti

Budu muset v průběhu doktorátu vyjet do zahraničí a případně na jak dlouho?

Ano, vyjet do zahraničí je povinnost. Je to nově zavedená podmínka platná od akademického roku 2020/2021. Minimální doba výjezdu je 30 dní. Tato doba nemusí být v kuse a lze ji kombinovat i se zahraničními konferencemi nebo splnit sérií kratších odborných pobytů, jejichž doby trvání se sčítají. Tuto studijní povinnost lze naplnit i přímou účastí na mezinárodním projektu či prací v mezinárodní výzkumné skupině, pokud jsou výsledky publikovány v mezinárodním periodiku nebo prezentovány odborné veřejnosti v zahraničí jiným způsobem.

Jsou nějaké nestudijní aktivity, do kterých se mohu na VŠCHT Praha zapojit?

Máme mnoho možností! Začni tím, že navštívíš stránku Aktivních lidí a spolků na VŠCHT, ta sdružuje všechny nestudijní aktivity, ke kterým se můžeš přidat na naší škole. Ať už se to týká zapojení do poradního orgánu studentské části akademického senátu nebo různých kulturních a uměleckých spolků. Nenašel sis tam svůj spolek? Podej si registraci na svůj spolek přes aktivni.vscht.cz!

Poradí i někdo s psaním článků nebo disertace?

Katedra jazyků organizuje předmět Effective Scientific Writing for PGS, kde ti ukáží, jak napsat dobrý článek.

Národní technická knihovna (NTK) pořádá zdarma webináře, které se mimo jiné zaměřují na psaní článků, žádostí a disertací. Více informací o NTK se můžeš dozvědět z prezentace o NTK v sekci Ke stažení.

Obživa (a všechno o financích)

Budu mít v průběhu doktorátu stále nárok na studentské slevy/výhody, případně na jaké?

Status studenta budeš mít po celou dobu studia, ale ISIC si můžeš prodlužovat jen po dobu prezenčního studia (obvykle 4 roky od nástupu do studia). Zároveň je ale mnoho slev a výhod zastropováno 26 lety věku - to je potřeba ověřit u každého poskytovatele slev. Typicky např. slevy v dopravě lze využívat během doktorského studia, ale jen do 26 let. Do 28 let si můžeš uplatňovat nároky na slevy při podávání daňového přiznání, pokud jsi v prezenční formě DSP studia. Někde jsou ale slevy pro studenty bez ohledu na věk.

Když nebudu mít úvazek, budu si muset platit zdravotní a sociální pojištění sám/a?

Od 1. ledna 2018 začala platit změna v zákoně č. 48/1997 Sb., která říká, že pokud studujete ve svém prvním doktorském programu a prezenční formu studia, je za doktorandy zdravotní pojištění hrazeno. Ale pouze pokud nemáš pracovní úvazek – pokud úvazek budeš mít, pak je zdravotní pojištění hrazeno z něj výpočtem.

Nad 26 let jsi povinnen skutečnost, že za tebe hradí pojištění stát z důvodu doktorského studia, nahlásit své zdravotní pojišťovně. VŠCHT Praha by tuto skutečnost měla hlásit za tebe, ale je dobré si to ověřit na svém děkanátu či přímo v tvojí zdravotní pojišťovně.

V případě, že úvazek na VŠCHT Praha (či kdekoli jinde) ukončíš, a nemáš jiný, musíš tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně. Pojištění pak bude (při splnění podmínky v prvním odstavci) hrazeno opět státem.

Mimochodem, většina zdravotních pojišťoven svým pojištěncům dnes nabízí elektronický přístup ke svým údajům (něco jako internetové bankovnictví), kde si člověk může zkontrolovat, jaké údaje a platby u něj pojišťovna aktuálně eviduje.

Sociální pojištění není povinné, nemusíš ho platit (lze ho ale platit dobrovolně) ani nemusíš nic nikde hlásit. Sociální pojištění se ti bude platit, pokud budeš mít pracovní úvazek.

Mohu i během doktorátu stále bydlet na kolejích?

Ano, během doktorského studia máš stále status studenta a můžeš tak dále za zvýhodněnou cenu bydlet na kolejích.

Jaká je výše základního doktorského stipendia? Jaká další stipendia lze získat?

Základní doktorské stipendium je vyměřeno na 7 700 Kč/měsíc. Pokud vykonáváš pedagogické aktivity, měla by ti k tomu stipendiu přibýt ještě částka 3 500 Kč/měsíc. Základní doktorské stipendium se ti může snižovat na základě (ne)plnění tvého individuálního studijního plánu, jak je dáno výnosem, který lze najít pro příslušný rok v seznamu výnosů VŠCHT Praha (Stanovení výše základního doktorského stipendia).

Pro kalendářní rok 2023 se výše základního doktorského stipendia od 1. 6. 2023 navyšuje o 2 900 Kč měsíčně studentům splňujícím podmínky dané výnosem rektora:

  1.  Student je v okamžiku zařazení do oborového studentského vědeckého projektu zapsán v  1 . ročníku nebo 2. až 4. ročníku studia a dosáhl hodnoty schváleného kritéria (počet bodů/(hodnocený ročník+1)) z výročního hodnocení v systému e-doktorand k 30. 11. 2022 vyšší nebo rovné 2,00.
  2. Student je v příslušném měsíci členem řešitelského týmu běžícího oborového studentského vědeckého projektu.

Dále je možné získat např. stipendia Interní Grantové Agentury VŠCHT (IGA)

Jaká je pracovní doba doktoranda? Budu mít nárok na prázdniny nebo dovolenou?

Pracovní doba doktoranda je stanovena na 40 hodin týdně a máš k tomu nárok na 30 dní prázdnin. Pracovní dobu lze upravit po domluvě se svým školitelem.

Aktualizováno: 26.3.2024 10:05, Autor: Jakub Staś

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi