Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 16:09:58
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22310/AD105'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Drugs and biomaterials

Drugs and biomaterials

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

The Drugs and Biomaterials study programme focuses mainly on the fields of medicinal chemistry, drug analysis and the study of the structures of solid pharmaceuticals, research about and study of the properties of inorganic and polymeric materials for biomedical applications, pharmaceutical process engineering, and applied informatics for the pharmaceutical industry.

Uplatnění

Graduates of this programme will be qualified for employment at universities, Czech Academy of Sciences institutes, and research and technology centres in the Czech Republic and abroad, mainly in the areas of basic and applied research of drugs and pharmaceutical forms, pharmaceutical technologies and biomaterials. Further employment opportunities for graduates are additionally to be found at R&D institutes, in analytical and control laboratories for industrial companies in these fields, and in public (governmental) administrative units, including professional R&D management positions.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D13A1175
VŠCHT kód AD105
Počet vypsaných témat 19

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Anorganické nosiče aktivních farmaceutických substancí

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena do oblasti vývoje nových pevných lékových forem. Zabudováním léčiva do nosiče lze významně ovlivnit rychlost jeho uvolnění po aplikaci i stabilitu vůči degradaci. Jako hostitelské struktury budou využity anorganické sloučeniny s vrstevnatou strukturou, zejména podvojné vrstevnaté hydroxidy, které jsou vhodné pro interkalaci složek se záporným nábojem. V práci budou studovány metody přípravy interkalátů, interakce mezi hostitelskou strukturou a léčivy interkalovanými v mezivrství, stabilita interkalovaných léčiv a jejich zpětné uvolnění v simulovaných tělních tekutinách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Design a syntéza nových inhibitorů methyltransferáz

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Radim Nencka, Ph.D.

Anotace


Doktorand(ka) se bude zabývat návrhem a syntézou nových inhibitorů methyltransferáz – lidských či významných lidských patogenů. Student bude ve své využívat molekulární modelování in silico za účelem zefektivnění vývoje potencionálních léčiv, nicméně syntetická část bude tvořit hlavní pracovní náplň. Bude-li to možné, inkorporace 11B, 19F, 29Si, či 31P do molekul bude vítaná, neboť umožní studentovi screening inhibitorů pomocí NMR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Heterogenita povrchové energie partikulárních látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Jan Patera, Ph.D.

Anotace


Volná povrchová energie je jedním z důležitých parametrů v průmyslové aplikaci a procesech práškových a vláknitých materiálů. Rozdíly v povrchové energii mají vliv na mezifázové interakce, jako je například smáčení, koheze či adheze. Jelikož široká škála použití práškových látek je řízena povrchovými reakcemi či interakcemi, charakterizace povrchových energií může být důležitými informacemi pro zlepšení povrchových vlastností (např. povrchovou modifikací). Obecné teorie lze aplikovat pouze na hladkých, molekulárně plochých pevných površích nebo částicích. Většina rozhraní u partikulárních látek však nemá ideálně hladký povrch anebo ideálně homogenizovaný povrch, proto se bude práce věnovat určení heterogenity povrchových vlastností; heterogenity povrchové energie a jejím vztahem k dalším vlastnostem těchto látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Identifikace chirality farmaceutických molekul z práškových difrakčních dat

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace


Farmaceuticky významné látky často nejsou k dispozici ve formě monokrystalů, nutných pro vyřešení struktury a identifikaci chirality molekuly. Alternativou je zde řešení struktury z prášku – to ale ve standardní formě neumožňuje chiralitu určit. Námětem práce bude příprava solí a kokrystalů využívajících přidání látky se známou chiralitou. Chiralitu výsledné struktury je pak možné kalibrovat na základě známé chirality její části.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Makromolekulární konstrukty pro farmakologickou modulaci NMDA receptorů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.

Anotace


N-methyl-D-aspartátové receptory (NMDAR) hrají zásadní roli v excitační neurotransmisi v mozku savců a jsou odpovědné za formování paměti a učení. Jejich fyziologický význam podtrhuje velké množství patogenních mutací, které byly identifikovány v podjednotkách GluN receptoru, a které jsou spojeny s celou řadou onemocnění, včetně epilepsie. Naším dlouhodobým cílem je vyvinout "personalizované" sloučeniny pro léčbu konkrétních patofyziologických stavů spojených se známými patogenními mutacemi v GluN podjednotkách. Ačkoli jsou v současné době k dispozici farmakologické sloučeniny schválené FDA, jako je memantin a ketamin, které inhibují funkci NMDAR, stále existuje vysoká poptávka po vývoji dalších sloučenin, které budou působit prostřednictvím jiného mechanismu. Hlavním cílem práce bude vyvinout nové konstrukty blokátorů otevřených kanálů konjugované na makromolekulárním nosiči, které budou specificky modulovat hlavní podtypy NMDAR, GluN1/GluN2A a GluN1/GluN2B, přítomné pouze v extrasynaptických oblastech savčích neuronů. Úkolem práce bude prostudovat vliv velikost makromolekulárního nosiče a jeho povrchové modifikace inhibitory NMDAR na schopnost blokace otevřených kanálků. Naším cílem bude optimalizovat fyzikálně-chemické vlastnosti konstruktů, včetně jejich rozpustnosti a schopnosti procházet hematoencefalickou bariérou, a vedlejší účinky in vivo, abychom pozitivně farmakologicky modulovali behaviorální deficity a audiogenní záchvaty u knock-in GluN2A-N615K myšího modelu. V rámci práce se předpokládá úzká spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a pracovišti v zahraničí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Molekulárně otištěné polymery jako stacionární fáze pro separaci biologicky aktivních látek přírodního původu

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Esenciální oleje a extrakty z rostlin známých pro své léčivé účinky obsahují široké spektrum různých látek, ne všechny však mají biologickou aktivitu. Pro izolaci jednotlivých biologicky aktivních látek z rostlinných extraktů či esenciálních olejů lze použít několik postupů. Jedním z nich je extrakce na pevné fázi, při které lze volbou optimální kombinace stacionární a mobilní fáze docílit velmi účinné selektivní separace. Molekulárně otištěné polymery (MIP) by mohly být vhodnou alternativou konvenčně používaných stacionárních fází. Výhodou MIP je i jejich stabilita, a to jak fyzikální, tak chemická. Proces přípravy MIP, při kterém jsou v polymeru utvářeny kavity komplementární k žádané separované molekule je zodpovědný za jejich vysokou selektivitu. Vždy je nezbytné optimalizovat jak přípravu samotného polymeru (metoda, použité monomery, síťovací činidla, poměr reaktantů, teplota, čas), tak proces extrakce templátové molekuly z polymeru a v neposlední řadě také postup extrakce na pevné fázi (kondicionace stacionární fáze, eluční medium). Pro disertační práci budou vybrány terpenické molekuly, budou připraveny vhodné MIP a bude testována možnost separace zvolených molekul z vybraných extraktů rostlin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Návrh a optimalizace jednotkových operací pro kontinuální výrobu pevných lékových forem

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kontinuální způsob výroby pevných lékových forem je velmi progresivní cestou pro zvýšení efektivity výroby přípravků vyráběných ve velkém počtu šarží. Oproti tradičnímu šaržově orientovanému přístupu vyžaduje nové přístupy pro kontrolu kvality, preferuje jiné typy jednotkových operací a s tím souvisí i jiné preference při formulaci přípravků určených pro tento způsob výroby. Cílem této práce je přinést nový pohled na formulaci a návrh technologických postupů výroby tablet a jiných pevných lékových forem ve světle zaměření na kontinuální výrobu. Zejména bude práce zaměřena na procesy kontinuálního mísení, segregace směsi v kontinuální lince, válcovou kompaktaci a její nastavení z pohledu lisování tablet.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Pěstování monokrystalů a strukturní analýza vícekomponentních krystalů

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Vícekomponentní krystaly API (např. soli, solváty nebo kokrystaly) mají velký potenciál co se týče úpravy farmakokinetického profilu, stability API atd. Způsob zabudování rozpouštědla, iontu nebo koformeru do struktury farmaceutické látky může výrazně ovlivnit její aplikační vlastnosti. Cílem práce je příprava monokrystalů solí, solvátů, kokrystalů a solvatomorfů vybraných látek, určení případných polymorfních přeměn v závislosti na teplotě, jejich charakterizace řadou analytických metod s důrazem rtg-strukturní analýzu a následné srovnání a korelace strukturních parametrů, definování prostoru, který nový komponent ve struktuře zaujímá.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Polymerní nosiče pro léčbu mozkové mrtvice

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace


Léčba mozkové mrtvice, která je jednou z nejsmrtelnějších chorob, se v posledních letech výrazně zlepšila. Farmakologická léčba, tj. intravenózní trombolýza, zůstane i nadále základním kamenem léčby akutní mrtvice. Bohužel množství vhodných a účinných trombolytik je stále omezené. Potenciál pro zlepšení léčby je proto značný, zejména při použití polymerních nosičů. Polymerní nosiče jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály umožňující cílení a řízené uvolňování biologicky aktivních sloučenin v léčené tkáni, a tím minimalizují vedlejší účinky nesených aktivních látek. Téma doktorského projektu bude spočívat v syntéze a studiu vlastností na míru vyrobených polymerních nosičů trombolytik. Téma je vhodné pro absolventy chemie, případně farmacie. Student získá nové dovednosti v syntéze a metodách charakterizace a může se podílet na biologické charakterizaci. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Popis uvolňování účinné látky z pevných polymerních disperzí difuzně erozními modely

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem které zahrnují pevné polymerní disperze. Takové formulace mají zpravidla dobře definovanou strukturu a uvolňování léčivé látky lze studovat jak klasickými disolučními metodami, tak i technikou zdálivé pravé disoluce. V lékové formě tohoto typu se při disoluci vytváří několik postupujících front, které odpovídají průniku kapaliny, vyluhování léčiva a erozi zbytkové matrice. Tyto pochody lze popsat pomocí difuzně erozních modelů, které umožní určit rychlost určující kroky a stanovit jejich charakteristické rychlosti, což lze dále využít pro návrh lékových forem s řízeným uvolňováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava krystalů organických materiálů na bázi léčiv a charakterizace jejich vlastností

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů těkavých a sublimujících organických sloučenin, především aktivních farmaceutických látek (polymorfů, solvátů, solí a kokrystalů) z plynné fáze a z roztoku s cílem připravit jejich objemové krystaly. Těžištěm práce bude navržení aparatury a optimalizace růstu krystalů modelových organických sloučenin depozicí z plynné fáze použitím horizontální dvousekční odporové pece s oddělenou regulací teploty. Tato metoda je založena na převedení (sublimaci) výchozí suroviny do plynné fáze v zásobní části růstového systému a jeho následné krystalizaci (desublimaci) v nejchladnějším místě druhé krystalizační části systému. Nastavením vhodného teplotního režimu v obou sekcích pece je regulována rychlost růstu vznikajícího krystalu. Nedílnou součástí práce bude (i) návrh krystalizační nádoby složené ze dvou částí – zásobní a krystalizační, (ii) optimalizace růstových podmínek (teplotní gradient v peci, teplotní režimy), a (iii) charakterizace připravených krystalů z hlediska jejich fyzikálních, strukturních a optických vlastností. Další část práce bude zaměřena na přípravu krystalů modelových organických sloučenin z roztoku a studium vlivu různých rozpouštědel na průběh krystalizace a výslednou kvalitu krystalů. Výsledné charakterizace krystalů získaných různými postupy budou porovnány.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava látek ovlivňujících polymerizaci aktinu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Anotace


Migrastatika představují nový přístup k léčbě nádorových onemocnění. Jejich cílem je zabránit metastázování nádorových buněk. Jedním z vhodných přístupů pro vývoj migrastatik je inhibice polymerizace aktinu, a to jak přímá inhibice, tak nepřímá inhibice ovlivněním regulátorů polymerizace. Cílem práce bude zejména příprava ligandů komplexu Arp2/3, který iniciuje polymerizaci aktinu v místech větvení mikrofilament. V rámci práce budou na základě racionálního designu připraveny inhibitory komplexu Arp2/3 nebo jeho jednotlivých podjednotek. Bude studován vztah mezi jejich strukturou a aktivitou a budou dále optimalizovány jejich farmakologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Sledování a predikce dezintegračního chování tablet s využitím texturní analýzy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kinetika dezintegrace tablet je určujícím krokem pro jejich celkové disoluční chování, protože určuje velikost a specifický povrch fragmentů vznikajících při jejich rozpadu. Tato kinetika závisí na rychlosti pronikání disolučního média do mikrostruktury tablety, a to jak do pórů, tak do bobtnavých složek tablety a dále na schopnosti pochodů vnitřního rozpouštění a bobtnání narušit její soudržnost. Cílem této práce je studovat kinetiku absorpce vody do tablety do tablety v závislosti na jejím složení a mikrostruktuře prostřednictvím texturní analýzy a mikroskopických měření, studovat odolnost tablety vůči erozním vlivům v závislosti na množství absorbované kapaliny a velikost fragmentů, vytvářených v důsledku těchto pochodů. Získané poznatky by pak měly být využity ke tvorbě plně nebo částečně prediktivního modelu, schopného předpovídat desintegrační chování na základě mikrostruktury tablety a fyzikálních vlastností jejích složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismus

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Robert Pola, Ph.D.

Anotace


Téma dizertace bude řešeno v rámci projektu zaměřeného na vývoj cílených polymerních léčiv pro léčbu glioblastomů (GBM), nejčastějších zhoubných nádorů mozku. Aktuální léčba je resekce GBM s rizikem poškození zdravé tkáně, následované radioterapií a chemoterapií. Jiná léčba není k dispozici, léčení pacienti přežívají o 12 měsíců déle než neléčení. Cílem dizertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity nanoléčiva navrženého pro cílenou multimodální terapii GBM. Připravené polymerní léčivo by mělo: účinně pronikat hematoencefalickou bariérou (HB); specificky cílit do nádoru a ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk. Výhodou tohoto přístupu je, že směrující peptid i peptidy pomáhající pronikání skrze HB jsou navázané na jednom polymerním nosiči spolu s léčivem, které je během transportu ve své neaktivní formě a uvolní se z nosiče až v nádoru. Náplní práce studenta bude syntéza vybraných peptidů na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů, studium vazby peptidů a léčiv k polymernímu prekurzoru, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů na různých buněčných liniích a ve spolupráci s ÚEM AV ČR rovněž testování průchodu HB na perfuzním modelu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Stabilita ínteraktivních směsí a jejich využití pro podávání léčiv

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Interaktivní směsi představují samouspořádávající se systémy částic typu nosič-host, které se utvářejí v důsledku preferenčních mezipovrchových interakcí. Kromě známého využití v práškových inhalátorech mohou nalézt využití i v dalších oblastech podávání léčiv, např. pro zvýšení rozpouštěcí rychlosti léčiv špatně rozpustných. Cílem této práce bude studovat mezipovrchové interakce částic pomocí měření povrchové energie, mikroskopie atomárních sil, centrifugační metody, definovat podmínky stability interaktivních agregátů na bázi takto měřených vlastností a nalézt způsob cíleného návrhu stabilní interaktivní směsi pro konkrétní léčivo.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza antivirových sloučenin na bázi PROTAC

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Anotace


Technologie PROTAC (PROteolysis Targeting Chimeras) přitahuje v posledních několika letech velkou pozornost jako inovativní terapeutická strategie. PROTAC jsou heterobifunkční sloučeniny obsahující strukturní motiv, který se váže na cílový protein, a další část, která se váže na E3 ubiquitin ligázu. Navázání E3 ligázy vede k ubiquitinylaci a následné degradaci cíle proteasomem. Ačkoli se tento přístup nyní stále častěji používá v oblasti onkologie, použití technologie PROTAC v antivirovém výzkumu je zatím v plenkách. V tomto projektu navrhneme a připravíme nové PROTACy, jejichž cílem je specifická degradace virových proteinů. Náš výzkum zaměříme na tři nejběžnější E3 ligázy zkoumané pro vývoj PROTAC: von Hippel-Lindauův protein (VHL), cereblon (CRBN) a inhibitor apoptózy (IAP). Ty budou kombinovány s malými molekulami se známou vazebnou afinitou k virovým proteinům, strukturním i nestrukturním. Výsledky tohoto výzkumu umožní využití PROTAC strategie k vývoji nových antivirotik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza funkčních polymerů pro léčbu a diagnostiku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Libor Kostka, Ph.D.

Anotace


Oblast moderní medicíny a diagnostiky se stále více otevírá syntetickým makromolekulárním látkám a využívá jejich potenciál. Cílem této práce je design, syntéza a studium vlastností nových polymerních materiálů na bázi metakrylamidů a metakrylátů. Polymery budou připravovány novými metodami řízené polymerizace zejména RAFT nebo CuRDRP. Cílem bude příprava polymerů s lineární, diblokovou nebo různě větvenou strukturou. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze nových polymerů a jejich charakterizaci pomocí moderních instrumentálních technik (SEC, FFFF, LC-MS, NMR, atd.) a jejich charakterizace stran roztokového chování a biokompatibility. Testování připravených materiálů v biologických systémech bude probíhat v rámci spolupráce s domácími i zahraničními pracovišti. Během studia nabízíme možnost zahraniční stáže v rámci spolupráce. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemii či biologii. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém dynamickém kolektivu na špičkově vybaveném akademickém pracovišti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza nízkomolekulárních sloučenin pro specifické cílení důležitých terapeutických cílů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Anotace


Specifické cílení farmaceuticky významných proteinů je rychle se rozvíjející oblastí medicinální chemie a transportu léčiv. Naším cílem je vyvinout nástroje pro molekulární rozpoznávání relevantních cílových enzymů a receptorů (GCPII, FAP, PD-L1, ...), které se podílejí na kontrole a vývoji rakoviny. Klíčovou sloužkou těchto nástrojů jsou specifické nízkomolekulárními ligandy. Tyto ligandy budou v rámci projektu navrženy a syntetizovány a biochemicky a biologicky testovány. Jakmile budou stanoveny a charakterizovány vhodné cílové ligandy, budou konjugovány s biokompatibilním scaffoldem, aby se vytvořily nové nástroje pro molekulární rozpoznávání důležitých proteinových cílů. Tato strategie povede k citlivé vizualizaci cílů in vitro a/nebo specifickému transportu léčiv. Cílem projektu je nalézt nové cesty k diagnostice a/nebo experimentální terapii rakoviny. Úspěšný kandidát bude pracovat v mladém, vysoce konkurenceschopném, dynamickém, multidisciplinárním týmu medicinálních chemiků, biochemiků a biologů, který je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Využití povrchové energie jako nástroje pro formulační aplikace

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Tereza Školáková, Ph.D.

Anotace


Farmaceutické produkty jsou sofistikované směsi celé řady látek, které mohou být kapalné nebo pevné. Existuje však stále otázka, jak je efektivně vybrat bez nákladných a časově náročných testů, které jsou spojeny se složitostí vývoje léku. Povrchová energie by mohla být použita jako mocný predikční nástroj pro provádění takových výběrů. Cílem této práce je poskytnout nový pohled na predikci kompatibility složek (API a excipient) pro návrh formulace pro výrobu pevných lékových forem na základě povrchových vlastností jejich složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi