Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 65654
idvazba: 78753
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 15:49:13
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65654
idvazba: 78753
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/program/22330/AD305'
iduzel: 65654
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Food and Natural Products

Food and Natural Products

The aim of the study programme is to educate top experts with the potential to manage and implement scientific and research activities both in academic sector and in management positions within industrial research or in government/control bodies. The study programme is aimed at broadening knowledge in a number of complementary disciplines: (i) evaluation of the bioactivity of chemical compounds and their mixtures (health and toxic effects) as a basis for assessing their effects on human health and living organisms, (ii) understanding of the mechanism of physico-chemical reactions and processes in food, dietary supplements or natural products under different processing and storage conditions; (iii) expertise with the application potential of instrumental platforms in the field of target analysis and, in particular, non-target screening for the characterisation of different types of samples and (iv) the application of advanced chemometric strategies and bioinformatics in the processing and interpretation of experimental data, especially in metabolomics.

Uplatnění

The graduate of the programme will acquire comprehensive knowledge and expertise in the field of food chemistry and natural products, including knowledge of the reactions taking place in technological processing. Due to deep theoretical and practical knowledge, a doctoral graduate can apply modern analytical techniques to a comprehensive assessment of the quality and chemical safety of food and natural products, to detect food fraud and /or prove their authenticity. An important professional competence opening the way for interdisciplinary cooperation is the application of innovative analytical strategies such as metabolomics, which can be applied, among other things, in the field of biomonitoring or bioprospection.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130026
VŠCHT kód AD305
Počet vypsaných témat 5

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Hmotnostní spektrometrie jako nástroj kontroly kvality a autenticity složek potravin a doplňků stravy

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


V rámci realizace disertační práce budou vyvíjeny moderní analytické strategie na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie využitelné pro kontrolu kvality a ověřování autenticity surovin pro výrobu potravin i finálních produktů. Pozornost bude zaměřena zejména na složky potravin a doplňky stravy rostlinného a mikrobiálního původu. Budou využívány nejnovější typy hybridních vysokorozlišovacích hmotnostních spektrometrů typu Q-TOF a Q-orbitrap umožňujících cílovou analýzu, necílový screening i komplexní fingerprinting malých molekul. Akcentováno bude využití sofistikovaných chemometrických postupů multivariační analýzy umožňujících zpracování vícerozměrných dat, konstrukci matematicko-statistických modelů a identifikaci významných markerů. Normalizovaná data se využijí k založení databází, které budou průběžně aktualizovány tak, aby vyvinuté postupy mohly být využívány pro analýzy v rutinní praxi.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

"Chytré potraviny": perspektivní strategie pro zlepšení zdraví konzumentů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Kvalita potravin, resp. zastoupení nutričně významných a esenciálních složek v dietě je jedním z významných faktorů promítajících se do zdraví populace. Doktorská práce se zaměří na problematiku „chytrých potravin“. V úvodní fázi bude realizován výběr prémiových plodin bohatých na esenciální (mikro)nutrienty a další biologicky aktivní látky prospěšné pro lidské zdraví, v navazujícím kroku budou ke zpracování budou využívány šetrné potravinářské (bio)technologie minimalizující jejich ztráty. Chemické analýzy charakterizující profily zájmových sloučenin jak v surovinách, tak i produktech, budou prováděny pomocí moderních instrumentálních technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Nutraceutika a potraviny snižující oxidační a karbonylový stres

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem je studium nutraceutik a potravin z hlediska jejich schopnosti významně snižovat oxidačně-redukční potenciál a množství reaktivních karbonylových sloučenin (RCS) ve stravě. Proto bude práce zaměřena na analýzu přítomných redukčních činidel či jiných antioxidantů a látek schopných reagovat s RCS, a to jak přímo v potravinách, tak po požití in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin, jako meziprodukty glykace makromolekul in vivo nebo jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce je nalézt taková nutraceutika a potraviny, které mají potenciál oxidační a karbonylový stres snižovat, a v nich určit klíčové složky, které se na této aktivitě podílejí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Toxické sekundární metabolity rostlin a mikroorganismů v potravinách a krmivech

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


Některé rostliny či mikroorganismy mají schopnost syntetizovat organické sloučeniny, produkty sekundárního metabolismu, sloužící k jejich ochraně před škodlivými vlivy prostředí (predátorů či parazitů). S tím úzce souvisí i fakt, že se jedná o látky toxické pro člověka, které při neúmyslném prostupu do potravin a krmiv mohou pro konzumenty představovat významné zdravotní riziko. V rámci řešení disertační práce bude pozornost soustředěna na citlivou analýzu širokého spektra mykotoxinů a toxických alkaloidů v potravinách a krmivech a surovinách pro jejich výrobu. Využíváno přitom bude moderních postupů separace pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Téma disertační práce reflektuje potřebu získávání nových informací o výskytu těchto látek (specifikované mj. též Evropským úřadem pro bezpečnost potravin) i novou evropskou legislativu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Vývoj analytických postupů pro stanovení per- a polyfluoralkylovaných látek v potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

Anotace


Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj ultra-citlivých analytických metod pro stanovení širokého spektra per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách rostlinného i živočišného původu, a v pitné vodě, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky (karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů) v různých potravních komoditách, jejichž monitoring vyžaduje aktuální doporučení Evropské komise (EU 2022/1431). Pro stanovení látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení dietární expozice populace ČR těmto látkám. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení expozičních rizik různých skupin populace těmto látkám a také poskytne podklady pro implementaci nové evropské legislativy v následujících letech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.8.2022 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi