Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Web PhD  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Výroční hodnocení → Pokyny k vyplňování formuláře Výsledky odborné činnosti studenta
iduzel: 60324
idvazba: 71329
šablona: stranka_ikona
čas: 24.5.2024 15:34:26
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60324
idvazba: 71329
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/e-doktorand/obecne-pokyny'
iduzel: 60324
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40773/60324
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokyny k vyplňování formuláře Výsledky odborné činnosti studenta

Základní informace

 • Pro vyplňování podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti použije student DSP webovou aplikaci e-doktorand https://edoktorand.vscht.cz, návod na vyplňování obsahuje samotná aplikace v našeptávačích.
 • Jednotné celoškolské bodové hodnocení výstupů je navrženo proděkany fakult a schváleno prorektorem pro vědu a výzkum. Bodové hodnocení odráží poslední konečné hodnocení dané Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. Bodové hodnocení se může v každém roce měnit.
 • Aktivity se počítají jen z daného doktorského studia a bezprostředně předcházejícího magisterského a bakalářského studia, nikoli z předchozího či současného jiného DS, stáže či pracovních poměrů.
 • Diplomová práce se nezapočítává do žádné položky (každý doktorand diplomovou práci vykonal).
 • Do položky Složené a platné zkoušky podle Vašeho studijního plánu DSP zapište skutečný počet zkoušek z povinných odborných doktorských předmětů podle ISP. Pro studenty nově akreditovaných studijních programů s povinným počtem 4 odborných doktorských předmětů je maximum započítávaných bodů 4. U ostatních DSP, kde platí podle akreditace povinnost zapsat do ISP a složit 3 doktorské odborné předměty, je maximum započítávaných bodů 3.

 

Pedagogika

 • Podíl na výuce vypočtete jako poměr [počtu hodin odučených pro předmět za celý semestr] ku [počtu hodin přiřazenému pro předmět za celý semestr podle studijního plánu bakalářského nebo magisterského programu]. Počet odučených hodin znáte. Počet hodin přiřazených pro předmět za celý semestr vypočtete jako 14 krát týdenní rozsah předmětu podle evidenčního lístku předmětu uvedeného v SIS (týdenní rozsah předmětu také uvádíte do políček C/L ve formuláři). Pokud vyučujete předmět v plném rozsahu, je Váš podíl na výuce 1. Pokud vyučujete stejný předmět v semestru v plném rozsahu dvakrát (pro dvě paralelní nebo následující skupiny), je Váš podíl na výuce roven 2 a tak dále. Podíl na výuce nezáleží na počtu vyučujících přítomných (laboratornímu) cvičení, např. vyučují-li celý předmět dva pedagogové/doktorandi, je podíl každého roven 1.
 • Do pedagogické činnosti (Výuka) uvádějte výhradně výuku rozvrhových standardních laboratoří, které se vyučují pro větší skupinu studentů příslušného programu či oboru.
 • Není povoleno vykazovat specifické vedení Vašich studentů magisterského či bakalářského studia, kteří v rámci různých laboratoří vyučovaných pouze v rámci pracovní laboratorní skupiny již řeší své studentské, bakalářské či diplomové práce. Tuto činnost doktorand vykazuje až po odevzdání (a obhájení) bakalářské či diplomové práce, která z těchto „laboratoří” a „projektů” vychází, a kde doktorand působí jako konzultant v sekci Pedagogika – konzultanství závěrečné práce). V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum.
 • Konzultant diplomové nebo bakalářské práce - zadává se celé jméno studenta, název práce a počet konzultantů. Za konzultace k bakalářské nebo diplomové práci se udělují 2 body, které se rovným dílem rozdělují mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu vedení jako konzultanti. Vedoucí práce se do výpočtu nezapočítává. Uvést je možno pouze práce, které byly v časovém úseku hodnoceného ročníku studia doktoranda řádně odevzdány, a proběhla u nich obhajoba, a které byly vytvořeny pod záštitou VŠCHT Praha. Pokud práce není úspěšně obhájena a konzultace byly v aktivitách vykázány, v dalším roce již není možné je vykazovat znovu. Ve výjimečných případech, kdy je závěrečná práce obhájena těsně po konci hodnoceného ročníku studia, lze požádat proděkana VaV o posouzení možnosti uznání bodů již pro hodnocený ročník studia. Upozornění: Ujistěte se, že bude Vaše jméno uvedeno na zadání bakalářské/ diplomové práce studenta. V opačném případě nebude údaj o vedení práce do formuláře hodnocení načten a nebude ani možné systémově překontrolovat pravost zadaných údajů.
 • Vedení projektů zahraničních studentů na VŠCHT Praha je bodováno pouze za vedení minimálně po dobu 2 měsíců. Za vedení této práce se uděluje 1 bod, který se rovným dílem rozdělí mezi konzultanty, dle jejich počtu. Do tohoto počtu se zahrnují pouze studenti doktorského programu.

 

Mezinárodní spolupráce

 • Mezinárodní zkušenost (student uvede trvání zahraniční zkušenosti)
  • Odborný/Studijní výjezd do zahraničí od-do
  • Práce v mezinárodním týmu od-do  
   • výsledek publikován v zahraničí ano x ne
  • Účast na mezinárodním projektu od-do  
   • výsledek publikován v zahraničí ano x ne
  • Student musí být autor nebo spoluautor publikovaného výsledku a ve zprávě student popíše mezinárodní zkušenost/výjezd

 

 Publikační činnost a účast na konferencích

 • V případě spoluautorství jsou body za jednotlivé výsledky děleny počtem autorů plus jedna. První autor výsledku dostane dvojnásobný bodový podíl na výsledku než další autoři.
 • V udávaném počtu autorů daného výsledku uvádějte vždy všechny autory z České republiky i zahraničí.
 • V položkách C1 – C4 uveďte pouze příspěvky na konferencích, které už proběhly, příp. příspěvky na konferencích, na které jste přihlášen(a) (u konferencí konajících se v období do konce Vašeho aktuálního ročníku studia), při uvádění Conference Proceedings Citation Index vycházejte ze seznamu, který je uveden na webu doktorského studia tento seznam od roku 2016 není aktualizován.
 • Pokud konference není v seznamu uvedena, vyhledejte ji přímo ve WoS – Select a database – Web of Science Core Collection – Basic Search – uveďte název konference – v pravo vyberte do boxu Conference, dole pod názvem konference vyberte Timespan (All years) a dále dole zaškrtněte oblast (např. CPCI-S – 1990-present, CPCI-SSH…) a vpravo Auto-suggest publication names ON.
 • Vyplňuje se plná citace příspěvku (autoři, název příspěvku, název konference, místo a termín konání konference či semináře, případně počet stran plného textu jestliže jej uvádíte). V kolonkách dále vyplníte: Počet autorů a vyberete, zda jste prezentující autor (ano/ne) první autor (ano/ne) a zda byl Váš příspěvek doplněn plným textem (pozor: Plný text není abstrakt).
  Plný text, proto aby byl uznaný, musí splňovat rozsah minimálně 4 stran včetně obrázků.
  Dále je nutné vyplnit ISSN/ISBN kód. Pokud je plný text přijat k tisku do sborníku, který dosud nebyl vydán, uveďte název a poznámku „v tisku“. Upozornění: Pokud student neuvede ISSN, ale možnost „v tisku“, dostane pouze malý počet bodů, protože časopis se automaticky zařadí do nejnižší kategorie.
  Smyšlený příklad plné citace příspěvku: Novák J., Nováková L.; Analysis of new components, International Conference on Analysis 2014; Berlín, Německo 7. – 11. července 2014; počet stran fulltextu:8
 • Časopisecké a knižní publikace přijaté k vydání uvádějte s identifikátorem DOI v případě, že neznáte ISSN/ISBN, nebo uvádějte ISSN/ISBN s poznámkou na konci citace „v tisku (in print)“. Upozornění: Pokud student neuvede ISSN, ale možnost „in print“, dostane pouze malý počet bodů, protože časopis se automaticky zařadí do nejnižší kategorie.
 • Do pole „rok vydání“ uveďte v případě, že je publikace teprve přijata do tisku, rok přijetí výsledku.
 • V případě nového časopisu, pro nějž dosud není stanoven IF (dosud není uveden ve statistikách), je potřeba zadat číslo článku v seznamu WoS resp. Scopus. Pokud je v těchto seznamech časopis uveden, bude po kontrole přiřazeno 10 bodů/(počet autorů+1).
 • Výstupy za období mezi odesláním formuláře a koncem aktuálního ročníku studia doplníte individuálně po dohodě s Vaším proděkanem pro vědu a výzkum.
 • Aktivity vykazované ve formuláři musíte být schopni na požádání písemně doložit:
  • u konferencí kopií abstraktu či plného textu ze sborníku konference doplněnou kopií titulní strany sborníku,
  • u již vydaných časopiseckých publikací separátním výtiskem nebo kopií článku z časopisu,
  • u publikací v tisku rukopisem a potvrzením redakce, že článek je po úspěšném recenzním řízení a byl přijat k publikování; nelze vykazovat publikace pouze zaslané do redakce.
 • Uvedení chybných údajů bude postihováno po projednání za přítomnosti studenta, jeho školitele a proděkana pro výzkum a vývoj trestnými body, které se budou odečítat z položky Celkem bodů. Maximální sankce bude trojnásobkem neoprávněně získaných bodů.
Aktualizováno: 15.7.2021 10:11, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi