Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT  → Doktorské studium na VŠCHT Praha → Současní doktorandi → Doktorské studium → Náplň studia a povinnosti doktoranda
iduzel: 40771
idvazba: 43735
šablona: stranka_submenu
čas: 6.6.2023 05:04:15
verze: 5316
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40771
idvazba: 43735
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/napln-studia-a-povinnosti-doktoranda'
iduzel: 40771
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/40769/40771
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Náplň studia a povinnosti doktoranda

Náplň studia

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, vždy dle individuálního studijního plánu (ISP) schváleného oborovou radou a děkanem. ISP předepisuje studijní předměty, pro které stanovuje termíny složení zkoušek, stanovuje téma pro systematické řešení konkrétního vědeckého úkolu v oblasti výzkumu nebo vývoje, které má být završeno vypracováním a obhajobou dizertační práce, nejméně tři tematické okruhy základní části státní doktorské zkoušky (více informací viz stránka závěr doktorského studia) a může předepisovat i další tuzemské a zahraniční studium. Po dohodě s vedoucím školicího pracoviště se student může podílet na pedagogické činnosti VŠCHT Praha. Zatížení pedagogickou činností (vedení cvičení, laboratoří, konzultace bc. a dipl. prací) musí student uvážlivě stanovit po dohodě se školitelem s ohledem na náročnost dizertačních projektů. 

Docházka

Při prezenční formě studia student DSP studuje a účastní se vědecké a případně pedagogické práce na VŠCHT Praha v rozsahu 40 hod. týdně, pokud není se školitelem dohodnuto jinak, a má možnost ucházet se o stipendium z prostředků VŠCHT Praha, fakult, pracovišť uskutečňujících DSP nebo jiných zdrojů. Student DSP má v akademickém roce nárok na celkem 30 pracovních dnů prázdnin po schválení termínu školitelem a s možností přesunu volna nebo jeho části do dalšího akademického roku.
Evidenci přítomnosti vlastní nebo kolegů je možno sledovat v Infsys (Evidence přítomnosti či Zjištění přítomnosti). Dovolené/osobní či studijní volno (např. formou práce mimo budovy školy) se v případě pracovního poměru zaznamenávají v systému OKBase.
Přístup do budov VŠCHT je možný i o víkendech, svátcích či v nočních hodinách. Tuto skutečnost je třeba ale nahlásit na vrátnici a prokázat se písemným povolením od vedoucího příslušného ústavu.

Doba studia

Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky a je stanovena v rozhodnutí o akreditaci DSP. Maximální doba studia v  DSP je standardní doba studia zvětšená o tři roky, po které ovšem student ztrácí nárok na stipendium a prezenční studium je mu změněno na studium kombinované. Do započítávání standardní doby studia a do maximální doby studia se nezapočítává doba, na kterou bylo studentovi přerušeno studium z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 6 SZŘ (zdravotní důvody a rodičovství - přesně viz sekce dokumenty). Časová platnost splněných zkoušek není v současných předpisech nijak omezena.

Požadavky oborových rad:

Každá fakulta má své specifiké podmínky  a požadavky ke studiu. Níže jsou k nalezení: 

FCHT - Rámcové podmínky studia v doktorských studijních programech na FCHT
FTOP - Požadavky na publikační aktivitu studentů DSP do 31.8.2023 a od 1.9.2023
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských studijních programech na FPBT
FCHI - Požadavky předepisují oborové rady programů a k nalezení jsou na stránkách FCHI zde.

Studijní povinnosti

  • Student plní studijní povinnosti uvedené v ISP
  • Student plní požadavky oborových rad (viz předchozí odstavec)
  • V průběhu studia musí student složit předepsané zkoušky z odborných studijních předmětů DSP podle schváleného ISP. Splnění studijní části ISP prokáže student DPS vykonáním zkoušek, jejichž výsledek zapisuje zkoušející do výkazu o studiu ("prospěl/a" a "neprospěl/a").
  • Je třeba si uvědomit, že v současné době je výplata základního stipendia podmíněna plněním studijních povinností, a je tedy proto nutné sledovat předepsané plnění zkoušek (více viz stránka s informacemi o stipendiích).
  • Součástí studia může být pedagogická činnost doktorandů. K tomu má FCHI vydán výnos děkana (viz sekce dokumenty dole na stránce).

KONFERENCE

  • Nedílnou součástí studia je aktivní účast na odborných konferencích v Čechách i zahraničí.
  • Každý student DSP je povinen se během studia, zpravidla do konce druhého ročníku, zúčastnit vědecké konference studentů na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v anglickém jazyce.

Odbornou a jazykovou úroveň přednášky a diskuse hodnotí komise, kterou jmenuje děkan. V případě hodnocení „neprospěl/a“ může student opakovat nejdříve za 4 měsíce a nejvýše dvakrát. 

Datum konání a konkrétní náležitosti přihlášky i odborné přednášky vypisují i upravují fakulty zvlášť. Stačí se informovat na děkanátě Vaší fakulty. Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině naleznete níže v sekci dokumenty.

Na FCHI je možné nahradit tuto povinnost přednesením minimálně 10 minutovou přednáškou v angličtině na mezinárodní konferenci. Je potřeba podat žádost. Více informací zde.

VYPLNĚNÍ VÝROČNÍHO HODNOCENÍ V E-DOKTORANDOVI

  • Na konci každého ročníku je student DSP do stanoveného termínu (zpravidla do 31.8. daného roku) povinen předložit školiteli prostřednictvím aplikace e-doktorand výroční zprávu.

Vzhledem k tomu, že výše bodového hodnocení ovlivňuje část výše vypláceného stipendia (motivační doktorské stipendium-oborový vědecký grant), je třeba věnovat vyplnění tohoto formuláře pozornost a v průběhu roku se věnovat předepsaným aktivitám a povinnostem. Nejvíce bodů lze získat za publikace v impaktovaných časopisech. Úplný přehled bodového hodnocení a obecné pokyny k vyplnění výročního hodnocení i uživatelský manuál je k dispozici přímo v aplikaci e-doktorand. Při nedodržení termínu je studentovi připsáno bodové hodnocení 0 a věc je dále řešena se školitelem a proděkanem pro VaV příslušné fakulty.

PUBLIKACE

Obecně je ale k připuštění k obhajobě dizertační práce nutné odevzdat seznam s minimálně dvěma spoluautorskými články nejlépe v recenzovaném impaktovaném periodiku.  Informujte se předem u svého školitele či předsedy oborové rady.

  • Průběžně či na začátku kalendářního roku (nejpozději do konce února) je nutno veškeré publikační aktivity vkládat do elektronické evidence výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací OBD. Po kontrole na VŠCHT jsou data přeposílána do RIV (centrální Rejstřík informací o výsledcích), dle kterého je škole přidělována podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Každý student se musí informovat, zda je nutné, aby do systému OBD výsledky zakládal sám nebo je na jeho ústavu pověřena k této činnosti jedna osoba.

 

Práva a povinnosti studenta VŠCHT Praha obecně naleznete ve článku 3 a 4 SZŘ (Studijního zkušebního řádu). Práva a povinnosti doktoranda VŠCHT Praha dále detailně k prostudování viz článek 9 a část šestá SZŘ - viz sekce dokumenty.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 16.5.2023 23:27, Autor: Jan Vališ

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
FPBTRámcové podmínky studia v doktorských studijních programech na FPBT29.03.2022
FCHI/6/2014Doktorské studium na FCHI2.6.2014
FCHI/2/2018Upřesnění pedagogické činnosti doktorandů v rámci individuálního studijního plánu07.08.2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi